Provincie Zeeland Inrichting platteland PUBLIEKE AANKONDIGING DAMES EN HEREN FIETSEN SUEDE GILETS 39: 1 DAG FAILLISSEMENTSVERKOOP I i 4 BESTEKKEN DIVERSE MODELLEN 70-DLG. DUITS TOPMERK 24 KRT. GOUD. VERGULD. LEDER JACKS Heffing op winning van grondwater PANNENSETS TRACKING BIKES DAMES EN HERENMODEL CANTILEVER REMMEN, 18 VERSNELLINGEN SHIMANOTY-20 GROEP STANDAARD VERLICHTING BAGAGEDRAGER va. 69. Goedkoop en toch luxe naar Parijs CITYBIKES k 29.90 *3 VERSNELLINGEN *VERU(HÏ1NG SPATBORDEN REFLECTOREN STANDAARD LEDEREN MOTORJACKS SUEDE JACKS va. 98; KINDER FIETSEN vele uitvoeringen en modellen 12/14/16 inch wielen TRAININGSPAKKEN VRIJDAG 27 ME111/20 uur bekend merk 69.90 Infonummer 06 91 09 10 41 etc 899.-799.-699.- I Kanovaren COMMISSIES INSPRAAK I Landbouw Inrichtingen Landschap Recreatie LEDER EN SUEDE BROEKEN ROKKEN ART. NR. 153847 2 VOOR 129.- Deze wordt gehouden in t.b.g. ruimte in CULT.CENTRUM PRINS VAN ORANJE NIEUWSTRAAT14 te GOES 2 voor 99." i.o.v. VOODEE BV Gen. Pattonstr. 8, HELMOND r Eur»^y MINI BAKOVEN grillen, bakken, opwarmen etc. geen 179.- maar Woensdag 25 mei 1994 15 DE BEVELANDER worden omgesprongen met het Zeeuwse pl; mb Abdij Nieuws is de informatierubriek van de Provincie Zeeland. Redactie: Bureau Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 01180 31392 DE MAAND Rien Weststrate ART. NR. 150851 Manjnjoet Skéfters va SPIJKERBLOUSES 3 stuks 99.- voor kinderen, dames en heren 2 stuks 69.- ART. NR. 180850 ROYAL SLG. 12 DLG. GOUD VERG. HANDGREPEN /DEKSELS DUITS TOPMERK. 10JR. FABR.GAR. erz/JZ^zz/zzzz Cabery d&Tonge Elke maand vindt u in deze krant een speciale Lezersreis, georgani seerd in samenwerking met Reisburo Carlier. Ter afsluiting van het voorseizoen, heeft uw krant een superaanbie ding: drie dagen Parijs voor een spotprijsje. Het reisprogramma luidt als volgt: Tot 30 juni wordt inspraak geboden op de ontwerp-nota Ruimtelijk beleid landelijke gebieden. In de nota geeft het provinciaal bestuur aan hoe moet worden omgesprongen met het Zeeuwse platteland. /Tz.v Z/ ZZz/jZk'z// ///Za*? ZTZ zzzzz/Z^z. Ribery de^Jongp Het opstapschema voor deze reis is: Reisgegevehs: DAMES EN HERENMODEL A A 18 VERSNELLINGEN SHIMANO KLIK-SCHAKELSYSTEEM llll| STANDAARD REFLECTOREN - I T T - BREDE PROFIELBANDEN ETC. JSOSC- A Nieuws Abdij /j c u 325: 339; PA RIS P O R TE DOR L A N S CONSTANT WW. I REIS VAN L KERKSTR 30 De plannen voor een heffing op het winnen van grondwater zijn een direct gevolg van het provin ciale waterhuishoudingsplan. Dat plan is in december van het vorig jaar vastgesteld door Provinciale Staten. De waterhuishouding in Zeeland is een kwetsbare en dure aangele genheid. Een goede waterhuishou ding is van belang voor bijvoor beeld de landbouw, de natuur, drinkwatervoorziening en recre atie. Peil en kwaliteit van het grondwater zijn onder meer be langrijke hulpmiddelen voor het te gengaan van verzilting en verzu ring van de bodem en voor de groei en ontwikkeling van planten en dieren. Maar grondwater heeft meer func- ties. Boeren gebruiken het voor het besproeien van het land en het water wordt gewonnen voor drink water en voor recreatieve, sportie ve en industriële doeleinden. Drinkwatervoorziening (drie in richtingen) en industrie (24 in richtingen) benutten gezamen lijk rond de negentig procent van het grondwater dat aan de bodem wordt onttrokken: 5,5 mln kubieke meter is nodig Deze reis wordt onder voorbehoud van voldoende deelname uitge voerd. De bestaande kanoroute Cadzand- Bakkersdam mag niet worden uit gebreid zeggen GS. Uitbreiding zou de ecologische waarde in de streek te zeer aantasten. Het gaat dan met name om verstoring van de rust voor vogels, vertrappen van kwetbare vegetatie en be schadiging van de rietzomen als gevolg van aanleggen en oneer- deelkundig varen. Het dagelijks provinciebestuur komt tot dit standpunt op grond van het waterhuishoudingsplan en het natuurbeleidsplan die zich rich ten op versterking van de ecologi sche waarden van het krekensys teem. Kanovaren kan wel worden toege staan als het gaat om lokaal ge bruik en als excursie onder leiding van natuurgidsen. voor de drinkwatervoorziening en de industrie heeft ruim 2,8 mln kuub nodig. Met name de ze sectoren krijgen te maken met de gevolgen van de heffing op grondwaterwinning. De ruim 7 mln m3 waarover de heffing wordt berekend levert de provincie ongeveer vier ton op. In de grondwaterwet staat omschre ven waaraan de opbrengst mag worden besteed. Verwacht wordt dat het over een paar jaar moge lijk wordt ook projecten die ver droging tegengaan te betalen uit de opbrengst van de heffing. Voor Zeeland betekent dat, dat een ton extra per jaar nodig is. Op dat mo ment zal volgens de toelichting op de ontwerp-verordening een ver hoging nodig zijn van 5,6 cent naar 7 cent per kuub. 07.35 07.25 07.15 07.10 07.00 06.45 06.40 06.35 06.30 06.20 Landbouw, recreatie, natuur en landschap en wonen zijn de voornaamste elementen die zich op het platteland voor doen. In de nota ruimtelijk be leid landelijke gebieden ko men ze allemaal aan bod. Om alle facetten zo veel mogelijk tot hun recht te laten komen, zijn delen van het platteland aangewe zen waar natuur en landschap de boventoon voeren. In andere de len staan de economische ontwik kelingen - landbouw en recreatie - voorop. De provinciale visie is van belang voor de gemeenten als zij hun be stemmingsplannen buitengebied maken. Van de landbouw neemt de akker bouw de grootste plek in op het platteland. Ondanks de ongunsti ge situatie in de sector is het pro vinciale beleid erop gericht vol waardige bedrijven te houden. Als daarvoor nieuwe bebouwing nodig is, moet die zoveel mogelijk wor den geconcentreerd. Zo worden versnippering en het her en der bouwen voorkomen. Intensivering en verbreding zijn instrumenten die de bedrijfstak kunnen verster ken op delen van Schouwen-Duive- land, in de hals van Zuid-Beveland en op Tholen. Zoet water is be langrijk geweest bij de bepaling van de gebieden. Voor de glastuinbouw wordt voort geborduurd op de concentratie op drie lokaties: Reimerswaal, Kapel- le en Borsele. Daarbuiten is glas tuinbouw alleen als nevenactiviteit tot een oppervlakte van 2.000 vierkante meter toegestaan. Be- 5 generaties vakmanschap waarborgen u deskundige service staande glastuinbouwbedrijven kunnen groeien tot 2 hectare. In de veehouderij moet rekening worden gehouden met verzuring, vermesting en verstoring. Voor melkveehouderijen van buiten de provincie is, gezien de fosfaatbe- lasting die Zeeland al heeft, nau welijks ruimte. Ook voor de inten sieve veehouderij is terughoudendheid geboden. In de niet zo kwetsbare delen van de provincie kan de sector zich ge concentreerd vestigen, mits een oppervlakte van 5.000 vierkante meter niet wordt overschreden. Het kamperen bij de boer blijft, een enkele uitzondering daargelaten, exclusief voor het agrarisch bedrijf. De regel is dat per bedrijf tien eenhe den zijn toegestaan met een uitschieter naar vijftien gedu rende acht weken in het toe ristenseizoen en een korte pe riode in het voorjaar. In kwetsbare gebieden kan het aantal worden beperkt. Vrij kam peren is uit den boze. Behalve met de minicampings krijgt de landbouw van doen met het plattelandstoerisme, zij het dat dit op beperkte schaal zal zijn. van bedrijfsgebonden produkten en beperkte horecavoorzieningen. In sommige gevallen kunnen boe renschuren, die hun oorspronkelij ke functie hebben verloren, wor den omgebouwd tot kampeerboerderijen. Steeds moet duidelijk zijn dat de overnachtings- Tot 30 juni ligt de ontwerp-nota ruimtelijk beleid landelijke gebie den ter inzage in het provinciaal informatiecentrum en in de ge meentehuizen en openbare biblio theken in Zeeland. Tot die datum kunnen schriftelijke reacties op de nota worden inge diend bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, postbus 6001,4330 LA Middelburg. Woensdag 8 juni is er de mo- gelijkheid in te spreken op de Maandag 30 mei, aanvang 14.00 uur, vergadert de sta tencommissie algemeen be stuur. De volgende onderwerpen staan op de agenda: noodstroomvoor- ziening PCC, reglementering inter provinciale waterschappen, verlen ging sociaal statuut PSD, rechtspositie statenleden, compta- biliteitsvoorschriften, begrotings wijzigingen provincie en PSD, sub sidiëring ZMF, jaarstukken NV Delta en NV WOV, krediet verbete ren Koolstraat Hulst, herbestem ming gelden jeugdhulpverlening, woonwagenplan, begroting recre atieschap Grevelingen, toeristisch huis Zeeland, 5B regio Zws.-Vlaan- deren, bijdrage verkeer- en ver voersplan Vlissingen/Middelburg, communicatieplan 1994vervoer- regio, verwervingskosten gronden relatienotareservaat Clingepolder, Grote Gat en Levensstrijdpolder, bijdrage toeristische kaart Zee land. de nota beschikbaar bij het provin ciaal informatiecentrum, Abdij 9, postbus 6001, 4330 LA Middel burg, tel. 01180-31400. De nota is daar voor tien gulden te koop. De commissievergadering is open baar en begint met spreekrecht voor het publiek. Er wordt verga dert in het provinciehuis, Abdij 6 in Middelburg. De agenda en bijbehorende stuk ken liggen ter inzage in het infor matiecentrum van de provincie, Abdij 9 in Middelburg. Grondwater wordt gewonnen door zogeheten inrichtingen. De gebrui ker heeft daarvoor een vergunning nodig. Zeeland telt in totaal 354 inrichtingen. In 1991 waren er 238 in gebruik. Bij elkaar pompten ze ruim 9 mln kuub water naar bo ven. De boeren zorgden met hun 191 inrichtingen voor een verbruik van 555 duizend kuub grondwater. Dat komt neer op ruim 2.900 kuub per inrichting. Door de bank genomen moet een boerenbedrijf zes tot zeven inrichtingen hebben om in de buurt te komen van de twintigduizend kuub of meer waar over een heffing moet worden be taald. Voor recreatie en sport zorgden 22 inrichtingen voor een verbruik van 95 duizend kuub grondwater. Het ontwerp van de verordening is verkrijgbaar bij het informatiecen trum van de provincie, Abdij 9 in Middelburg, tel 01180-31394. Reacties op de verordening kun nen worden gestuurd aan het Col lege van Gedeputeerde Staten, postbus 165, 4330 AD Middel burg. takels, gravers, rijtuigjes, karren, bolderwagens Natuur en landschap moeten zo veel mogelijk worden ontzien, ze ker waar het gaat om de typische kenmerken van Zeeland, zoals de kreken en welen, inlagen, karrevel- den en meergebieden. Ook min of meer geïsoleerde onderdelen, zo als veedrinkputten en houtwallen, zijn het behouden waard. Het provinciaal bestuur wil het bosgebied uitbreiden. Op enkele plaatsen kan in bossen van ten minste 5 hectare een landgoed verrijzen. Verder wordt het buiten wonen alleen toegestaan aan wie op het platteland een bedrijf voert en daarbij - gezien de bedrijfsvoe ring - moet wonen. Overigens moet hierbij worden opgemerkt dat tweede bedrijfswoningen al leen kunnen worden gebouwd als de noodzaak daartoe is aange toond. U logeert twee nachten in het luxe IBIS-hotel Roissy Charles de Gaulle. Niet in het drukke centrum maar daar heeft u wel elk kwartier een uitstekende ver binding mee. IBIS staat voor kwaliteitshotels, luxe en comfort zijn er vanzelfsprekend. Langeweg 17, 's-Gravenpolder Tel. 01103-2186/ Fax 01103-3075 Prijzen vanaf 280,- Bij het plattelandstoerisme gaat het om kleinschaligheid. De activi teiten moeten aansluiten op de be staande markten. Zij worden daar om gesitueerd in de directe nabijheid van de kust en in land schappelijk aantrekkelijke gebie den, zoals de Zak van Zuid-Beve land. Als vormen van plattelandstoeris me worden onder meer genoemd het bezichtigen van molens en boerderijen, inclusief de verkoop Al ART. NR. 33017 IN LUXE KQFFER. 10 JR. FABRIEKS GARANTIE 299.- UITZOEKEN VAN 59.90 NU ART. NR. 150846 159- Op de winning van grondwater, 20.000 kubieke meter of meer per jaar, komt een heffing van 0,056 per kubieke meter. De opbrengst komt ten goede aan het grondwaterbeleid. Vooral onderzoek en metingen die de provincie voortdurend moet doen zijn forse kostenposten. Het dagelijks provinciebestuur heeft een verordening ontworpen die de heffing mogelijk moet maken. Tot 20 juni is inspraak mogelijk op de ontwerp-verordening. plannen in hotel Terminus in Goes. Donderdag 9 juni is er een inspraakbijeenkomst in het Churchillhotel in Terneu- zen. Beide avonden beginnen om 20.00 uur. Onder de titel Beschouwing van het platteland - beleid landelijke mogelijkheden de dagrecreatie ter gebieden is een samenvatting van plekke versterken. Het plattelandstoerisme wordt be stempeld als aanvullend gebruik van het gebied. Het mag nooit de boventoon gaan voeren. hofleverancier I if BIDONS MeTrWTW' 379; Tweede dag: Wie dat wil wordt door de Carlier-touringcar naar Euro Disney gebracht, waar u bij het opengaan rond 9.00 uur al bent. Na de beroemde avondpa- rade wordt u daar weer opge haald. De entree en dit vervoer zijn niet inbegrepen bij de reis- som. Wie liever Parijs ingaat om Versailles te bezoeken, een rondvaart op de Seine te maken of gewoon eindeloos te winke len, gaat op eigen gelegenheid met de uitstekende verbindingen naar het centrum. Denk er wel aan dat musea in Parijs op dins dag gesloten zijn. Derde dag: De Carlier touringcar brengt u naar het centrum, waar u tot 16.00 uur vrij heeft om een Eerste dag: Tijdig vertrek zodat we kort na de middag in Parijs zijn. Voor de liefhebbers een kor te rondrit langs de belangrijkste bezienswaardigheden met een korte pauze bij de Sacre Coeur en Eifeltoren. Dineren doet u op eigen gelegenheid en rond 21.00 uur vertrekt de Carlier touringcar naar het hotel. Boek snel bij Reisburo Carlier in Middelburg (Gravenstraat 4, tele foon 01180-39839) of Goes (Opril Grote Markt 2, telefoon 01100- 20280). De Reisburo's zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 09.30 - 17.30, op de koopavond van 19.00 - 21.00 en op zaterdag van 10.00 -16.00 uur. hotel ibis HOFLEVERANCIER L. KERKSTRAAT 30 ILZ GOES 5 Generaties vakman schap waarborgen deskundige service Vlissingen - NS Station Souburg - Bushalte Brug Middelburg - NS Station Nieuwland - De Rode Leeuw Lewedorp - Pompstation v.d. Dries Goes - NS Station Kloetinge - Pompstation Kapelle - Caisson Kruiningen - Zeeuwse Paerel Krabbendijke - De Koophandel Vertrek: 18 juli 1994 voor drie dagen. Verzorging: Logies plus ontbijt. Prijs: fl. 168,- per persoon bij ver blijf in een twee-persoonskamer, douche/toilet. Kinderen tot en met 11 jaar betalen fl. 115,- per persoon bij verblijf op de kamer van de ouders. Extra kosten bezoek Euro Dis ney inclusief vervoer en entree: Volwassen fl. 90,- per persoon, kinderen van 3 t/m 11 jaar fl. 65,- per persoon. Wie met deze reis mee wil, dient uiterlijk 4 juni geboekt te hebben! M C I <7 bienvenuê museum te bezoeken, de Eifelto ren te 'beklimmen' of naar harte lust te fotograferen. Op de terug weg naar Nederland volgt - voor eigen rekening - een dinerstop. NS TA NT DAMES EN HERENMODEL nfto-QQQ^ TOOI CANTILEVER REMMEN, 18 VERSNELLINGEN SHIMANOTY-20 GROEP STANDAARD VERLICHTING BAGAGEDRAGER BIDONS 1

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 15