Zeeuwse folklore naar Minsk ZATERDAG 28 MEI BOEKENMARKT op het Museumplein te Goes achter Museum voor N-Z Beveland ?7WAT EEN STREEK..WAT EEN STREEK..WAT EEN STREEK. I Open Dag Esthética in Goes en Breda Instituut Esthética met vestigin gen in Breda en Goes houdt zaterdag 28 mei a.s. open dag. Tussen 11.00 en 15.00 uur zijn belangstellenden onder meer welkom op het adres Koning straat 1 te Goes, waar het insti tuut dan informatie geeft over haar opleidingen op gebied van huid- en lichaamsverzorging. Esthética is sinds een jaar erkend door de Anbos, hetgeen borg staat voor de goede kwali teit van de opleidingen. Vorig jaar slaagde dan ook 80 procent der cursisten. Nieuw binnen het pakket is de opleiding commer ciële promotie cosmetics en par fumerie. De cursus duurt elf maanden. Hij biedt, naast een carrière in deze branche, ook de mogelijkheid om zelf een zaak te beginnen. Esthética heeft zelf een jarenlange ervaring als opleidingsinstituut voor huid- en lichaamsverzorging. Voor de Le Due Quintet presenteert CD Grote Zeeuwse boekenmarkt óp zaterdag 28 mei te Goes Op zaterdag 28 Dan Samenzang- en orgelavond Ned. Herv. Kerk Kloetinge MEDISCHE DIENST grootste ZEEUWSE Kampman lange vorststraat 57 goes, tel. 01100-30214 Concert Vocaal Ensemble in 's Heer Abtskerke 8 Speciale aandacht voor 65+ Gratis ogentest en oogdrukmeting bij aankoop van bril zonnebril kado 10 KRAMEN MET DUIZENDEN van 9.30 - 16.00 uur te Lr 1 13 DE BEVELANDER voor 28 en 29 mei 1994 ROMANS - KINDERBOEKEN - PRENTENBOEKEN - LITERAIRE BOEKEN - ANTIQUARISCHE BOEKEN - ZEEUWSE BOEKEN - HOBBYBOEKEN - GESCHIEDENISBOEKEN - NATUURBOEKEN E.A. Woensdag 25 mei 1994 PROV. VER. HET ZEEUWSE KRUIS 4e Manhuistuin concert H I i I I i. 1 i MARCDF.REGT- vernieuwend VERLOSKUN DIG E N KRUISWERK HUISARTSEN: TANDARTSEN: APOTHEEK: DIERENARTSEN: stad Wit De Herv. Kerk te Kloetinge. Het Hess-orgel zal die avond bespeeld worden door de jonge Goes en Kloetinge: Van vrijdag 18.00 uur tot zaterdag 19.00 uur. Spreekuur van 10.00- 10.30 uur en van 17.00-17.30 uur. dr. D.W. Thijssen, Heer Nisseweg 87, Goes. Tel. 01100-15003. Van zaterdag 19.00 uur tot zondag 19.00 uur. Spreekuur van 10.00- 10.30 uur en van 17.00-17.30 uur. dr. M.J. Oortman, J.Q.C. Lenshoeklaan 10, Kloetinge, tel. 01100 - 31805. Heinkenszand, 's-Heer Arendsker- ke, Nieuwdorp, Wolphaartsdijk: Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.00 uur. Boodschappen zo moge lijk tussen 09.00 en 10.00 uur. De praktijk van de artsen Harten, Harten-Heilig, Van Driel, Aarnoutse en v.d. Vlugt wordt waargenomen door: dr. D.P. van Driel, Vermetstraat 23, 's-Heer Arendskerke. Tel. 01106- 1202. Heinkenszand en omgeving: Praktijk van dr J.A. Fortrie/C.T. Mier- mans. Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.30 uur: dr. J.A. Fortrie, Clara's Pad 31, Heinkenszand. Tel. 01106- 3074. Hansweert, Schore en Yerseke: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. A. Plai- sier, Burg. Vogelaarstraat 2, Kruinin- gen. Tel. 01130-81566. Krabbendijke, Rilland-Bath, Waarde en Kruiningen: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. J.W. Kuyl, Vinkenissestraat 2, Rilland- Bath. Tel. 01135-1343. Kapelle en Wemeldinge: De praktijk van de artsen de Jong, Eckhardt, Riemeijer en Bakx wordt waargenomen door: dr. M.B. Rieme ijer, Parklaan 1, Kapelle. Tel. 01102- 41264. Van vrijdag 19.00 uur tot zondag 23.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekens- kerke, 's-Gravenpolder, Ovezande en ‘s-Heerenhoek: De praktijk van de artsen Geldof, de Graaf, Peene, Korstanje, Kronen berg en Zwartelé wordt waargeno- me.n door: dr. J. Peene, Monsterweg 8, Borssele, 01105-1203. Noord-Beveland: De praktijk van dr. J.A. Kersseboom, dr B.J.H. Hasken, dr W.J. Klein Was- sink en H. v.d. Veen wordt waarge nomen door: dr. W.J. Klein Wassink, Havelaarstraat 28, Colijnsplaat. Tel. 01199-5304. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.30 uur. Spreekuren zaterdag- en zondag morgen van 10.00-11.00 uur. dr. J.A. ten Haaf, Van Hallstraat 2, Goes, tel. 06-527 713 98. Gemeente Goes Van vrijdagavond 18.00 u. t/m maan dagochtend 08.00 uur. Y. Oyevaar, tel. 01100-51404. de dierenartsen L. Huiskens-Corne- lisse en S. Verhoeven waargeno men. Molenlaan 24, Yerseke, tel. 01131-2756. MAATSCHAPPELIJK WERK: EDELSMID ZETTER ONTWERPER DIAMANTEXPERT EDELSTEENKUNDIGE VLASMARKT 10 GOES werd het ensemble uit Goes bij zonder geprezen omdat zij de jongeren uit Minsk in 1991 voor de eerste maal in staat stelden een trip te maken van een maand door Duitsland en Neder land. Door de vele kontakten tij dens deze trip is het ensemble nu in staat om regelmatig een bezoek te brengen aan West Europa. Voor de Zeeuwen was het bijzonder interessant om in gastgezinnen te kunnen verblij ven. Op deze wijze werden zij dagelijks in staat gesteld om kennis te maken met de gewoon ten en gebruiken van de Witrus- sische bevolking. Voor grote en kleine huisdieren Goes, ‘s-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke e.o. De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer en dr W. Verboom wordt waargenomen door: W. Verboom, Alexanderstraat 46, Kapelle. Tel. 01102-42486. Elke zaterdag spreekuur van 8.00- 9.00 in Kapelle Goes, Heinkenszand, Noord-Beveland: dr. Van Dijk, Simonswei 2, Heinkens zand. Tel. 01106-1290. Kleine huisdieren Reimerswaal, Kapelle en Goes: De praktijk wordt afwisselend door Sullivan. Het blokfluit kwartet speelt werken van o.a. de Pale strina, Susato en Peurl. Lidwien Willemse speelt oude Engelse en Ierse muziek. Het concert is georganiseerd in samenwerking met de culturele commissie van de Nederlands Hervormde Kerk van Abtskerke. Deze commissie wil de kerk wat vaker openstellen voor culturele evenementen. Dit in hoofdzaak 14e-eeuwse kerkje met zijn prachtige acoustiek leent zich dan ook werkelijk heel goed voor het uitvoeren van concerten. Het concert begint om 20.00 uur en de entree is 2,50. een weekendje weg zijn, vonden we dat geen geschikte datum. Vandaar dit jaar eenmalig op de 4e zaterdag van mei, ondanks de concurrentie die we bv. heb ben van de Ronde van Midden Zeeland. Volgend jaar zullen we weer terugkeren naar de 3e zaterdag. Er zijn een aantal bezoekers die deze datum in hun agenda noteren en er met hun afspraken rekening mee hou den'. Gelijktijdig met de Boekenmarkt wordt dit jaar de Goese Kunst manifestatie '94 gehouden in de Manhuistuin van 10.00 - 16.00 uur. 'Boeken en Kunst is een uit stekende combinatie', vertelt Lode Rijks, coördinator van de Kunstmarkt. 'Het bijzonder ont spannen sfeertje op beide plei nen die dag zorgt voor een relax te stemming onder de bezoe kers. 's Morgens is het altijd heel druk op de Boekenmarkt, want de echte koopjesjagers zijn er natuurlijk vroeg bij. In de loop van de ochtend zie je dan dat de bezoekers zich naar de Man huistuin verplaatsen om daar te genieten van het werk van kun stenaars uit de hele regio. Al met al is het een dag waar wij ook weer geweldig naar uitkijken', besluit Lode Rijks. Boekenmarkt en Kunstmanifes tatie, zaterdag 28 mei van 9.30 - 16.00 uur op het Museumplein en in de Manhuistuin te Goes. WIJKVERPLEGING Kruisvereniging Rondom de Ooster- schelde is 24 uur per dag bereikbaar: tel. 01100-51177. Spreekuren en uitleen verpleegarti- kelen: - Overdag op werkdagen in de wijk- gebouwen tussen 13.00-13.30 u. - 's Avonds (alleen uitleen verpleeg- artikelen) in Zierikzee, Tholen, Kruiningen en Heinkenszand van 18.30 - 19.00 uur en in Goes (Beu- kenstraat) van 18.30 -19.30 uur. Magnolia 55, Goes, 01100-49200. Kantoor geopend van 8.00-16.45 uur. Informatie over kanker en incon tinentie, chronische zieken en reakti- vering. Diabetes thuiszorg. C.A.R.A. Gezondheidsvoorlichting en opvoe ding. Meer bewegen voor Ouderen. Inentingen. Infodiëtisten 01100- 49218 di. van 10.00-11.00 uur. STICHTING PROVINCIALE KRAAMZORG ZEELAND Kraamcenrum Rondom de Ooster- schelde en Walcheren. Voor dir. kraamhulp: 01100 - 49222. Aanm. kraamzorg via centraal inschrijfbur., tel. 01100 - 49249: ma. t/m vr. van 9.00 uur -16.00 uur. STICHTING AANVULLENDE THUISZORG ZEELAND Magnolia 60, Goes. Tel. coördinator is 01100-49204 (dag en nacht). Op zaterdag 28 mei zal een samenzang- en orgelavond gehouden worden in de Ned. van de CD is op een bijzondere wijze mogelijk gemaakt. Daar vooraf belangstellenden in kon den tekenen op de CD, zodat een beeld werd verkregen van voldoende potentieel en finan ciële haalbaarheid en door steun van het Anjerfonds, werd het mogelijk gemaakt een exclusief produkt te leveren. Van de CD zijn 250 genummer de exemplaren uitgebracht. Reeds 100 belangstellenden hebben ingetekend op de CD. Voor overige belangstellenden is de CD tijdens de presentatie te verkrijgen of bij D. Ie Due (tel. 01186 - 2029). De presentatie en het concert zullen worden inge leid door Kees Stevens, redak- teur van het tijdshrift Jazz Freak. Vrijdag 27 mei geeft Vocaal Ensemble "Cantare" in samen werking met een blokfluitkwartet en de harpiste Lidwien Willemse een concert in de Nederlands Hervormde Kerk in 's Heer Abts kerke. Vocaal Ensemble "Canta re" startte oktober '93 o.l.v. Jac queline van Trirum met dertien leden. In februari '94 groeide het na een openbare repetitie uit tot 21 leden die met veel enthou siasme en inzet naar dit eerste concert hebben toegewerkt. "Cantare" brengt werken van o.a. de Palestrina, John Dow- land, Brahms, Felix Mendels sohn, Edward Elgar en Arthur commerciële vaardigheden en parfumerie werkt Esthética samen met de S.P.V. (Stichting Parfumerie Vakopleiding). Voor cursisten die hun blik willen ver ruimen, bestaat de mogelijkheid tot stage in Frankrijk of Enge land. Voor cursisten die zich zelf standig willen vestigen en naast vakbekwaamheid een onderne- mersdiploma willen behalen, is de ondernemersopleiding schoonheidsverzorging of onder nemersopleiding parfumerie een uitstekende uitbreiding. Met het Stivas ondernemersdiploma schoonheidsverzorging voldoet men volledig aan de thans en in de toekomst geldende eisen van Handelskennis en Vakbekwaam heid voor het schoonheidsver- zorgingsbedrijf. Verder geeft dit diploma de mogelijkheid om de gehele detailhandel uit te oefe nen (zonder beperking naar assortiment). brand en niet meer zijn her bouwd. Eén op de vier Witrussen kwamen destijds hierbij om het leven. Dagelijks werden vele bezienswaardigheden lp de stad bezocht en elke avond was er een cultureel programma. Er werden voorstellingen bezocht in het Staats-muziek-comedie- theater, het Wit-Russisch staats theater, het Janka Kupala theater, het staatscircus en het Wit-Russische Philharmonie theater waar het ensemble 'Zor- achka' een gala-voorstelling ver zorgde voor de vertegenwoordi gers uit Amerika, Duitsland en Nederland. Tijdens de receptie De Voorstad, v. Dusseldorpstr. 1, Goes. Tel. 01100-27104. Openingstijden voor dringende gevallen: op zaterdag van 08.30- 17.30 uur; op zondag van 10.00- 11.30 uur en van 16.00-18.00 uur. Zondag 29 mei zal brassband ’’Con Affezzione” uit Kwaden- damme een concert verzorgen in de Goese Manhuistuin. De muziekvereniging is op 20 mei 1911 opgericht. De vereniging bestaat uit een drum- en brass band. De brassband telt 27 leden en staat vanaf 1986 onder lei ding van dirigent Rinus Zuidijk. Onder zijn leiding is de vereni ging periodiek gaan deelnemen aan KNF-concertwedstrijden en festivals. De uitvoering is dan ook beslist de moeite waard. Het concert duurt van 12.00 - 13.00 uur. De toegang is gratis. De Manhuistuin is bereikbaar via het poortje rechts naast het REC in de Zusterstraat 11. Bij slecht weer tijdens de concerten wordt uitgeweken naar de Grote Kerk. Het programma zal bestaan uit samenzang afgewisseld met orgelsoli. Aanvang is om 19.30 en toegang is vrij. Wel is er een kollekte bij de uitgang ter bestrij ding van gemaakte onkosten. vakantieseizoen en de komende vaderdag in juni een gelegen heid om niet zomaar voorbij te laten gaan. Onze boeken zijn die dag echt goedkoop, 60 tot 80% korting is heel gewoon, terwijl we bovendien nog een kraam heb ben die nog eens extra afge prijsd is'. 'Op de Boekenmarkt zijn anti quariaten aanwezig uit heel Zee land', vertelt Gert Jan de Rooij van Delta Boeken uit Vlissingen, in het dagelijks leven leraar Nederlands op het Delta College in Middelburg, 'dus je kunt gerust spreken van een Zeeuwse Boe kenmarkt'. Deze markt blijkt bovendien ook aantrekkings kracht te hebben buiten de pro vincie. Dit jaar doet er ook een antiquariaat uit Friesland mee. Ed Nijboer van antiquariaat 'Acht is meer dan Negen' uit Hauler- wijk had in de Verzamelkrant over deze markt gelegen en was daar zo enthousiast over geraakt dat hij meteen opbelde om deel te kunnen nemen. 'Eigenlijk hadden we geen plaats meer, want met 9 kramen is het Plein vol, maar als er zelfs enthousiasme is in Friesland, moet je dat toch waarderen', zegt Theo Spinnewijn. Hij vertelt ver der: 'Normaal gesproken houden we deze dag altijd op de 3e zaterdag in mei, aangezien dit jaar deze dag de zaterdag voor Pinksteren is en veel mensen Onlangs brach ten leden van het Zeeuws folklore-ensem ble een acht daags bezoek aan de Minsk in Rusland, groep uit het Zeeuwse was hiervoor uitge nodigd door het ensemble 'Zor- achka' dat haar 30-jarig jubi leum vierde. Speciaal voor de Nederland se vertegen woordiging waren de fees telijkheden gepland in de mei-vakantie. Tijdens het ver blijf in de twee miljoen inwoners tellende hoofdstad Minsk werden de Zeeuwen ondergebracht’ bij leden van het ensemble 'Zorach- ka'. Doordat ook in Wit Rusland veel aandacht werd besteed aan de tweede wereldoorlog, werd een groot aantal monumenten bezocht die ter nagedachtenis aan de oorlog zijn opgericht. Ca. 50 km buiten Minsk werd een bezoek gebracht aan het voor malige dorpje Khatyn dat in maart 1943 geheel werd platge brand. Nu is het een gedenk plaats waar 186 Wit-Russische dorpen zijn vertegenwoordigd, die destijds geheel zijn platge- Het le Due Quintet presenteert op 28 mei a.s. de CD getiteld ONT in het Centrum Nieuwe Muziek, Kloveniersdoelen te Middelburg. In het kader van deze presentatie zal het le Due Quintet zich voor de laatste maal muzikaal presenteren, aanvang 21.00 uur. Het le Due Quintet bestaande uit Jimmy Sernesky (trompet), Frans Vermeerssen (saxen), Michel Mast (saxen), Gees But (slagwerk) en Dies le Due (sopraansax en synthesizer) heeft in zijn vierjarig bestaan vele komposities van de hand van de Zeeuwse komponist Dies le Due landelijk ten gehore gebracht. Een groot deel van het ontwikkelde repertoire is op deze CD vastgelegd. Het uitbrengen organisten Arnoud Rop (18) en Johan Nijsse (16). Beiden zijn oud-leerlingen van Piet Elen- baas en ter afsluiting van hun orgellessen, gevolgd in deze kerk, werd dit concert georgani seerd. Arnoud Rop, woonachtig in Kapelle, is organist van het kerkgebouw van de Gerefor meerde Kerk (vrijgemaakt) in Goes. Johan Nijsse, afkomstig uit Goes, is organist van de Gereformeerde Gemeente in Goes. Leger des Heils ZONDAG: 29 mei: Heiligingssamenkomst om 10.00 uur, o.l.v. de korpsofficieren, 's Avonds straatzang om 18.30 uur. Bij slecht weer verlossingssamenkomst om 18.30 uur. TELEFOONCIRKELS GOES EN NOORD-BEVELAND Dagelijks kontakt voor ouderen en alleenstaanden: Organisatie en infor matie: Stichting Welzijn voor Oude ren, tel. 01100-23723. VREDESBURO Voor inlichtingen over de wet gewe tensbezwaren militaire dienst, bel het Vredesburo voor de Bevelanden, S. Wijnnobel, tel. 01100-11167 C. van Duin, tel. 01100-28072. STICHTING VROUWEN BELLEN VROUWEN Wij zijn open maandag van 13.30- 16.30 uur, dinsdag 9.00-12.00 en 19.30-22.30 uur en donderdag van 19.30-22.30 uur. Tel. 01100-32233. SOCIALE VERZEKERING Informatie over sociale verzekering: GAK Goes, Schuttershof 10, tel. 01100-35000. HOBBY WERKPLAATS DE"BEVELANDEN" Albert Joachimkade 36, Goes. Ope ningstijden: Hobby houtwerkpl.: di. en do. van 13.30 tot 16.00 uur. Hob by electronica: di. van 18.30 tot 21.00 uur. Hobby naaiclub: ma. van 10.00- 1200 en 13.00-15.00 uur. Tel. inl. 01100 - 20563 15496 30955. OUDER-OUDERHULP: Ten behoeve van ouders met een verstandelijk gehandicapt kind. Tel. inlichtingen: 01100-23837. TELEFONISCHE HULPDIENST: In geestelijke en sociale nood: tel. 01180-15551. BURO VOOR RECHTSHULP: Vlasmarkt 28, Middelburg. Spreek uren: Middelburg: op maandagmid dag én donderdagavond, uitsl. op afspraak via 01180-37120. Goes: Zonnebloemstraat 53, maandag 9.00-11.00 uur. BURO SLACHTOFFERHULP: Zonnebloemstr. 53, Goes. Spreekuur woensdag en vrijdag van 13.30- 17.00 uur. Telef. bereikbaar op werk dagen van 9.00-17.00 uur op 01100- 50908. KINDERTELEFOON: De kindertelefoon is bereikbaar via tel. 01180-38080. Bereikbaar: 14.00- 20.00 uur. PATIËNTENVER. SAMEN BETER: Centraal tel.nr. 01140-20069/15420 of 01106-3309. Dit nummer kunt u bellen voor hulp, informatie en klach ten met betrekking tot de gezond heidszorg. OUDEREN VOOR OUDEREN: Spreekuur: wo. 10.00-12.00 u. Zon nebloemstraat 53, Goes, tel. 01100- 21270. GEHANDICAPTEN ADVIESBURO ZEELAND Kosteloze hulpverlening aan alle Zeeuwse gehandicapten. Heren gracht 52, Middelburg. Tel. 01180- 23592 van ‘s morgens 9.00-12.00 uur. ‘s Middags 14.00-16.00 uur. PASTORALE ZONDAGSDIENST U belt uw eigen pastor, b.g.g. dan de dichtstbijzijnde pastor. N.V.S.H. Tel. 01100-21724 VER. TER BESCHERMING VAN HET ONGEBOREN KIND Hulp voor moeder en kind bij niet- gewenste zwangerschap: tel. 033- 620244. VER. OUDERS VAN EEN OVERLEDEN KIND Postbus 418, 1400 AK Bussum SPEEL-O-THEEK ‘DE WISSELPLAATS': voor kinderen die zich "anders” ont wikkelen. Populierenstraat 27, Goes. Open op donderdag van 14.00-15.00 uur en op zaterdag van 10.00-12.00 uur. Inl.: Lenie Marinussen, Kapelseweg 20, 4481 PE Kloetinge, tel. 01100- 15231, b.g.g. 11850. STICHTING THUISZORG EN ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK "DE BEVELANDEN” Zonnebloemstraat 53, Goes, 01100- 21270, op werkdagen van 08.30- 12.30 u. en 13.30-17.30 u., buiten kantooruren: 01180-28743 Spreekuren: Yerseke: Praktijkgebouw huisartsen, w.dag 11.00-12.00 uur, 01131-3520. nfei is het weer zover! wordt voor de 6e keer de gro- té Boeken markt georga niseerd op het Museumplein te Goes. Een rrtarkt waar een aantal boek handels uit Goes en Zierik zee en een aantal anti- quariaten tus- i sen 9.30 uur en 16.00 uur sterk I afgeprijsd boe ken te koop aanbieden. 'Voor het eerst i| dit jaar spra ke van de Zeeuwse Boe kenmarkt. We zijn inmiddels 6 jaar bezig met deze markt', ver telt Theo Spinnewijn van boek handel De Koperen Tuin en organisator van deze markt, 'we Rebben deelnemende boekhan dels en antiquariaten uit de hele provincie en we krijgen ook éteeds meer bezoekers vanuit Walcheren en Schouwen-Duive- fand, dus we mogen zo langza merhand wel spreken van de grootste Zeeuwse Boekenmarkt. Wij zijn in de afgelopen jaren echt een begrip geworden en in combinatie met de Kunstmarkt in de Manhuistuin trekken we elk jaar tussen de 4000 en 6000 bezoekers, voor wie deze markt echt een dagje uit is. Lekker snuffelen tussen de gigantische bergen boeken, genieten van goede Zeeuwse kunst, een kopje koffie of een drankje op de ter rasjes en de optredens van artie sten op de pleintjes en in de muziekkapel is zeer aantrekke lijk, vooral als het weer ook een beetje mee wil werken. 'We hebben dit jaar zowel in onze winkel in Goes als in onze winkel in Zierikzee flink moeten saneren om ruimte te maken voor de nieuwe boeken die dit óajaar verschijnen', vertelt Ellij Kloos van De Koperen Tuin, 'we hebben dan ook weer een prach tig aanbod in bijna alle rubrieken die we in onze winkels voeren. Met het oog op het komend Rilland: wijkgebouw, dinsd. 09.00- 10.00 uur, 01135-1800. Kapelle: fysiotherapie de Hond, w.dag: 14.00- I, 5.00 uur, 01102-42925. Heinkens zand: wijkgebouw, v.dag 09.00- 09.30 uur, 01106-1615. Kortgene: wijkgebouw, w.dag 11.00-12.00 uur, 01108-1378. NPV THUISZORG N. Eggebeen 01198 - 1491b.g.g. 01100-33990. FIOM ZEELAND Hulpverlening d.m.v. indiv., groeps- en gezinsgesprekken, tel. 01180- 27311. KONTAKT BORSTKANKERPATIËNTEN Iedere dinsdag tel. spreekuur van II. 00-12.00 uur. Tel. 01100-21270. Elke 2e dinsdag v.d. maand: lotgeno- tenkontakt in St. Thuiszorg. Elke 3e dinsdag v.d. maand: spr. uur borst- prothesen in Magnolia, k. 70, 14.00- 16.00 uur. ZEEUWS KONSULTATIEBURO VOOR ALKOHOL EN DRUGS Magnoliaplein 1, 4461 EV Goes, 01100 - 49480. Werkd. van 8.30- 12.30 uur en 13.30-17.00 uur. Gok- spreekuur do. 16.30-18.30 uur. Bui ten kantooruren op werkd. tot 22.00 en zat. en zo. 09.00-22.00 uur. Via hulpdienst 01180-15551 OUDERS VAN DRUGVERSLAAFDEN Regio Zeeland. Tel.: 01107 - 1680 of 01112-2286. DRANKPROBLEMEN? Wij zijn er om u te helpen. A.A. (Ano nieme Alcoholisten) Bijeenkomst elke maandag te 20.00 uur, Zonnebloemstraat 53, Goes. Adres: A.A. werkgroep Goes, Post bus 2157 4460 MD Goes of BEL: 01103-2829/01195-5849. STICHTING BEJAARDEN- VERVOER VOOR HELE GEMEENTE GOES Iedere maandag t/m vrijdag. Aanvra gen maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 10.00 uur. Tel. 01100- 12350. NEDERLANDSE VERENIGING TOT INTEGRATIE VAN DE HOMOSEKSUALITEIT (COC) Eigenhaardstr. 2, 4331 HS Middel burg, 01180-12280. OCG OUDERS VAN HOMOSEXUELE KINDEREN Kontaktgroep, tel. 01192-2390. JEUGD EN GEZIN IN ZEELAND Adviesburo voor jongeren en ouders, Londense Kaai 39, Middelburg, tel. 01180-28555. Ook in het weekend. GEMEENSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDSDIENST (GGD-ZEELAND) Goes: Magnolia 2, tel. 01100-49400. Infectieziektenbestrijding Melding en adviezen geslachtsziek ten, tel. 01180-34085. T uberculosebestrijding Afspraak maken via tel. 01184- 18395. Spreekuur rijdende bus: Goes: ”Ter Valcke” (parkeerplaats L. de Colignylaan) op dinsdag van 09.00-11.00 uur. Krabbendijke: Dorpsstraat 93 op de 2e en 4e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Heinkenszand: Warande 7 iedere 1 e en 3e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Jeugdgezondheidszorg 4-19-jarigen Vragen over jeugd- en schoolge- zondheidszorg voor kinderen tussen de 4 en 19 jaar, tel. 01100-49420. HUMANISTISCHE UITVAARTBEGELEIDING Afscheidswoord bij crematie of begrafenis voor buitenkerkelijken. Aanvragen via tel. 01180-14251 CROHN VERENIGING NEDER LAND AFDELING ZEELAND Voor mensen met colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn. Kontaktadres- sen: M. Pop-Minderhoud, tel. 01100- 11036. M.v.d. Voorde-ter Bruggen, tel. 01100-13877. REUMAPATIËNTENVERENIGING MIDDEN-ZEELAND Voor informatie bellen met 01100- 14812 of 01180-29487. BUREAU VERTROUWENSARTS inzake KINDERMISHANDELING Tel. 01180-28800. PATIËNTENPLATFORM ZEELAND: Magnolia 26, kamer 1.13, 1.14, Goes. Postbus 2054, 4460 MB Goes. Tel. 01100-49389. Centraal adres op het gebied van de gezondheidszorg en informatie over alle patiëntenorganisaties; Onder steuning patiëntenorganisaties; Belangenbehartiging patiënten con sumenten in de gezondheidszorg. Klachtenbehandeling gezondheidszorg VERENIGING PATIËNTEN BELANGEN ZEELAND Klachtenmelding: tel. 01100-13930. Postadres: Postbus 2096 - 4460 MC Goes. ALARMNR. Als elke seconde telt: 06-11 YPSILON Vereniging voor familieleden van chronisch psychotische of schyzofre- ne mensen. Tel. 01100-12221 of 01148-2217. STICHTING BEJAARDEN- (EN GEHANDICAPTEN) ALARM ZEELAND Domburgseweg 49, 4357 NG Dom burg, tel. 01188-3404. Centraal adres voor de provincie Zeeland voor informatie omtrent aan sluitingen op het Bejaarden- en Gehandicapten alarm. Kantooruren: dinsdag- tot en met vrijdagmorgen. VRIJW. TERMINALE ZORG Aanvullende mantelzorg bij thuis sterven. Het Clarahofje, Maarten- broersweg 82, Hansweert. Tel. 01130-83698, dag en nacht. GILDE DE BEVELANDEN Voor gratis adviezen op alle gebied uit de kennis en ervaring van 50- plussers beschikbaar voor iedereen, 01100-28084. JONGEREN ADVIES INFORMATIE BURO Voor jongeren van 12 tot 25 jaar. Voor persoonlijke problemen en/of vragen over sociale wetgeving, huis vesting, arbeidszaken, dienstplicht, sexualiteit, vrije tijd. St. Jacobstraat 44,4461 BBGoes, tel. 01100-51850. Open van ma. t/m vr. 11.00-17.00 uur en dond. 19.00-21.00 uur. MELDPUNT VRIJWILLIGE THUISHULP Telefoon 21576, ‘s morgens van 9.00 tot 11.30 uur, 5 dagen in de week. w M'

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 13