Al vijftien jaar internationale ruilbeurs in Krumingen: s ttroewteettfrcMt' Stce/ttccty ^wtecarte 9&!Mwtüil<wt<v^ ^otenday 4 juni üt de FBI WILLY Sponsorfietstocht van Wereldkinderen Si’ll IN Dl IKS LIST Zaterdag voor 3e maal Goese Kunstmanifestatie V I, ALS ELKE SECONDE TELT 32S's~ weekblad voor zuid en noord beveland Van 10.00-16.00 uur in Manhuistuin 1 GRAND THEATER GOES 01100-15165 Woensdag 25 mei 1994 - 46e jaargang no. 21 .<1 Auto's,auto's, auto's. En mensen, mensen, mensen. (Van een onzer redacteuren) (A. Lauwereyszstraat 6) Organiseert op zaterdag 4 juni de grootste en vrolijkste kraaminfomarkt ooit in Zeeland gehou den. Vanaf 11.00 tot 17.00 uur is iedereen welkom die nader kennis wil maken met ons kraam- centrum en zich wil laten voorlichten over alles wat met zwangerschap, bevalling (thuis en in het ziekenhuis) en kinderen te maken heeft. In 25 verschillende informatiestands kunt u terecht bij o.a. verloskundige, huisarts, verpleegkundigen, kraamverzorgenden, verschillende vormen van zwangerschapsgym, zoals o.a. de praktijk voor haptonomie van Catholijn te Wechel, specialisten op terrein van borstvoeding en voedingsdeskundigen van o.a. Nutricia Nederland B.V. enz... Maar u kunt ook even langskomen om wat ideeën op te doen voor de kinderkamer of om een origineel geboortegeschenk uit te zoeken. Speciaal voor de kinderen zal voor een leuke verrassing worden gezorgd. Parijs en Euro Disney of Parijs puur: Het kan met de lezersreis van uw krant en Carlier. Zie voor alle informatie, elders in deze krant. Laat dat! Rusland IEDERE AVOND 19.30 UUR Na aanvang van de hoofdfilm, kunnen wij helaas geen bezoekers meer toelaten. «FkRUININGEN M dag afgeleverd en ze waren óók nog van dezelfde kleur. Meewarig Glimmend blik Hele dag FILMPROGRAMMA VANAF 00. 26 MEI T/M WO. 1 juni Agenda KRUININGEN/GOES/YERSEKE -- Zeer onlangs kochten ze allebei een auto. Van hetzelfde merk, van hetzelfde type. Een Renault Laguna. De auto's werden op dezelfde Ruilbeurs-organisatoren Jaap van Paasschen (rechts) en Charles Linssen (links). "Er is méér respect gekomen voor verzamelaars". ■Meecone peetoud: tel. 011OO - 32924 Het logo van de internatio nale ruilbeurs van Kruinin gen. Dinky Toy..... "..Voor mij werd het..." 1 I I I ‘t Mag weer handel zijn, zo duur". voor komen EiN JONGEN VAN IS JAAR. EEN WALVIS VAN 3 TON. EEN ONVOORSTELBARE VRIENDSCHAP EEN ONVERGETELIJK AVONTUUR. Het moet in de jaren zeventig jaar geweest, dat vrachtwagen- Wie zo over auto's denkt, is in de wieg gelegd voor het aanleggen van een gigantisch miniatuur- wagenpark. Jaap heeft een col lectie van 1600 a 1700 stuks, grotendeels vrachtwagens. Ze staan in een aparte kamer in zijn woning. Achter glas. En goed beveiligd. Voor Charles Linssen (voorheen werkzaam in de top van een gra fisch bedrijf, sedert kort wethou der van de gemeente Goes) bestaan er eigenlijk geen auto's. Hij schrijft het woord 'auto' met zeven letters: 'Renault'. Hij heeft komst naar hier. Je kunt hier nog autootjes van f. 2,50 kopen". In de zaal bekijken de verzame laars en de ruilers eikaars minia turen. Eén van hen wil een Rus sische vrachtauto (een Kamas) voor 10 gulden verkopen. Maar een kritische belangstellende wil niet erg. "Dit model zit niet goed in elkaar. De afzonderlijke onder delen sluiten niet mooi op elkaar aan. Ik ben onlangs nog in Rus land geweest. Daar heb ik ze in het echt gezien. De echte deu gen óók niet. Ze raken ze daar aan de straatstenen niet meer kwijt. Tien gulden is geen geld. Da's waar. Maar toch, het is een rotauto en dit is dus een rotmo del". Een vriendelijke opa uit Middel- VOOR EEN ECHTE VRIEND DOE IE ALLES! ons dorpshuis I I( gBmr mF "Het indrukwekkende monument van Steven Spielberg Een film met een onontkoombare kracht." Dl HUI,RUI "...een onverwacht on-sentimentele film en mede daardoor zo imponerend.” DtrOUi'KUM "Een film die een onuitwisbare indruk achterlaat. Schindler’s List is het eerste volwassen meesterwerk van Steven Spielberg." AWBIEESDAGBLW een filmprestatie om een da» stil van te blijven. Diep respect is gepast voor Steven Spielberg." ITUKIII'Mil«'Bl.tll "Deze film is er voor bestemd een permanente plaats in onze herinnering te krijgen.” - NEW YORK riMI' Het is wel duidelijk, dat Charles pnssen (49) uit Goes en Jaap van Paasschen (45) uit Yerseke Samen iets met auto's hebben. Ze organiseren immers twee tnaal per jaar de ruilbeurs voor miniatuurauto's in Kruiningen. En die halfjaarlijkse beurs trekt men sen van ver over onze lands grenzen. De ruilbeurs bestaat al vijftien jaar, maar de afgelopen tien jaar zijn ze samen organisator. De beurs is al vanaf het begin te gast in het dorpshuis van Krui ningen. En sindsdien weet elke verzame laar van miniatuurauto's: op de 2e zaterdag in april en in sep tember 'roept' Kruiningen. Alhoe wel, dit jaar werd het voor één keer mei. Agenda-ongelukje met een andere beurs.... Het még dus kennelijk weer, autootjes verzamelen. Jaap en Charles zijn het roerend met elkaar eens: vroeger kón het toch eigenlijk niet, autootjes sparen. Je werd als volwasse ne een beetje meewarig aan gekeken. "Een miniatuurauto was geen verzamelaarsob ject", zegt Charles, diploma tiek als een Rolls Royce. Jaap vertelt het anders, ruig als een terreinwagen: "Je werd door je familie voor kinds verklaard, dat je auto's spaarde en d'r af en toe nog mee speelde óók". Het is de bedoeling, dat de kin deren zich laten sponsoren door familie en/of kennissen door mid del van een bijdrage per gereden kilometer. Er is een route uitge zet van ongeveer 20 km. Tussen 18.00 en 18.30 uur kan er op de verschillende scholen gestart worden. Deze startplaatsen zijn in: Goes, Kohnstammschool, Kapelle, ‘t Honk en ‘s-Gravenpol- der, De Rank. Voor alle deelne mers zijn er onderweg wat ver snaperingen en is er een oorkon de en een herinneringsvaantje. Het is zaterdagmiddag. In Krui ningen staat de omgeving van Ons Dorpshuis vol met glim mend blik. De Berghoekstraat is vol. Een straat verderop staat het ook vol. Twee straten verderop ook. En drie straten verderop ook. Nederlandse kentekens overheersen. Maar ook roodwitte (België), zwartwitte (Duitsland) Op vrijdag 27 mei wordt de tocht op Zuid-Beveland gehouden. De opbrengst is voor ontwikkelings- projekten. Aanstaande vrijdag organiseert de vereniging We reldkinderen, regio Zeeland, een sponsorfietstocht voor de leerlin gen uit de hoogste groepen van de basisscholen. Het hiermee opgehaalde geld is bestemd voor projekten in ontwikkelings landen. De helft van de op brengst is bestemd voor het lan delijke projekt. De bouw van een nieuw wees huis voor opvang van weeskin deren aan de rand van het stadje Debre Zeit. Debre Zeit ligt in Ethiopië, dat is op zo’n 40 km van de hoofdstad Addis Abeba. In het nieuwe weeshuis komen jongens en meisjes te wonen die bijna hun hele leven in vluchtelin genkampen hebben doorge bracht. De grond voor het wees huis is door de regering beschik- Eggink (Zierikzee). Naast schilderijen, grafiek en aquarellen zullen er ook kera miek, edelsmeedkunst en beeld houwwerk te zien zijn. Mark de Regt (Goes) zal zijn spiegelprojekt in één van de oude kastanjebomen van de Manhuistuin starten en is deze dag voor een toelichting aanwe zig. Eric Tijssen (Wolphaartsdijk) is met een installatie aanwezig. ”Een dagelijkse installatie in een ander perspectief’. Georg Riel (Beeldend kunstenaar en schrij ver van kinderboeken) leest op de kunstmanifestatie voor uit eigen werk. Voor de kinderen is er een eigen hoekje ingericht waar zij onder de deskundige leiding van Car men Milhouse en Suzan Kalk kunnen schilderen. O.a. kunnen gipsen beeldjes worden beschil derd. Telkens gebeurt dit in groepjes gedurende een half uur. Ter bestrijding van de kosten wordt hiervoor een vergoeding van baar gesteld. De kinderen verblij ven thans in een oud gebouw welk niet geschikt is voor perma nente huisvesting. Een legertent fungeert als eet zaal en als klaslokaal een voor malig theepaviljoentje waarin de kinderen groepsgewijs les krij gen. Wereldkinderen heeft zich garant gesteld voor een bedrag van 50.000,- waarmee een slaapzaal kan worden gebouwd. Daarnaast wordt aan anderen - niet fietsenden - gevraagd een bijdrage te storten op giro 40.000 van de Stichting Wilde Ganzen te Hilversum met de vermelding "Wereldkinderen Debre Zeit’. Door de Wilde Ganzen wordt het bedrag dat op dit gironummer binnenkomt verdubbeld. De an dere helft van de opbrengst is bestemd voor een projekt van de regio Zeeland. Voor de inrichting van een kin dertehuis in India is er 3.000,- nodig voor nieuw meubilair. Indien er dan nog geld beschik baar is, zal er een keus worden gemaakt uit de nog openstaande aanvragen om hulp. In Zeeland werd vorig jaar 29.593,39 door de kinderen bij elkaar gefietst. Dit bedrag is besteed aan projekten in India, Colombia en Indonesië. Door de provicie Zeeland zijn de kosten van de fietstocht, in het kader van ontwikkelingssamenwer king, gesubsidieerd. De op brengst kon daardoor voor de volle 100% ten goede komen aan de projekten. Evenals vorig jaar wordt de tocht weer op vrijdagavond gereden, gelijktijdig wordt voor hetzelfde doel op Walcheren gefietst. Op Zuid-Beveland doen zo’n 10 ba sisscholen, waar vooraf met be hulp van lesbrieven en dia’s aan dacht aan de projekten kan wor den geschonken, mee aan de tocht. Sommige bezoekers maar een kwartier om bij een of twee ruilers te kijken, of er iets van hun gading is. Sommige blij ven een hele dag. Omdat ze niet los kunnen komen van minia- tuur-auto's. Omdat ze er alles van weten. Omdat ze er een hele dag over kunnen praten. En dat ook doen. Charles: "Het is geen professio nele, zakelijke beurs. Er komen hier geen mensen die ervan moeten leven. Hier komen ver zamelaars. Ze willen ruilen of kopen. De beurs is voor hen bovendien een ontmoetingsplek. Men ziet elkaar. En ook al kun je niet vinden, wat je zoekt, dan nóg ben je blij, dat je geweest bent. Het gaat dan ook erg gemoedelijk toe. Niemand heeft commerciële belangen bij zijn 1,- gevraagd. Het geheel zal de hele dag door worden omlijst door muzikale aktiviteiten. De opening zal geschieden om 10.00 uur ’s morgens door bur gemeester drs. D.J. van der Zaag. Het initiatief tot deze kunstmani festatie is ontstaan uit het perio diek overleg tussen het gemeen tebestuur van Goes en de Beel dend kunstenaars in deze gemeente. De Culturele Raad Goes ondersteunt de Goese Kunstmanifestatie met een garantiesubsidie en maakt mede hierdoor deze kunstmarkt moge lijk. Tevens wordt financiële onder steuning gegeven door de I.N.G- Bank Goes. De financiering wordt voor een belangrijk deel gedragen door de eigen bijdragen van de deelne mende kunstenaars. Het vermelden waard is dat tege lijkertijd op het naastgelegen plein -de Kinderhuistuin- een boekenmarkt wordt gehouden. De wet van vraag en aanbod. Die geldt op elke ruilbeurs. Ster ker nog: daar bestaat een ruil beurs voor. De liefhebbers en verzame laars van miniatuur-auto's kunnen de eerstkomende data al in hun agenda noteren. 1200 a 1300 miniatuurmodellen van dit Franse merk. "Met de nieuwe types en modellen ben ik 'bij'. Maar er zijn nog honderden oude miniaturen te vinden. Je moet alleen goed zoeken". Daarom rijden Charles en Jaap soms naar Parijs, op zoek naar autootjes, petjes, tijdschriften, foto's, folders, speldjes, en andere gimmicks. "Even naar Parijs". Het is voor hen een stopwoord geworden. Vaak kijken hun toehoorders daar van op. Maar Charles en Jaap hebben dan hun woordje klaar: ""Je zit vanuit Zuid- Beveland gauwer in Parijs dan in Assen. En in Parijs hebben ze véél meer Renaults...." Maar de tijden zijn veranderd volgens de beide ruilbeurs-orga- nisatoren: "Gelukkig is er in het algemeen méér respect geko men voor verzamelaars met mooie, gespecialiseerde collec ties. Ongeacht wat ze verzame len". zijn een begrip. Ze zijn nog altijd erg geliefd. Niemand doet ze weg. De mensen bewaren ze. Ze worden niet verkocht. Daarom Nu kan hij vaak hele collecties zijn de weinige, die wél in de van anderen overnemen, maar ja, daar zit ook veel 'oude troep’ bij, die hij zelf niet kan gebruiken. "Dat verkoop ik dan hier. En met het geld, dat ik verdien, kan ik hier weer een paar modellen kopen mijn eigen collectie". chauffeur Jaap van Paasschen aan zijn (toen) 4-jarig zoontje een paar Dinky Toys cadeau deed, maar dat het ventje de autootjes liever sloopte of door de kamer smeet dan ermee speelde. In die periode moet Jaap ooit de legendarische woorden geroepen hebben: "Laat dat. Dat is geen speelgoed, dat is een auto!". autootjes verzamelen Zaterdag 28 mei a.s. wordt in de Manhuistuin voor de derde maal de Goese Kunstmanifestatie gehouden. Deze is geopend van 10.00 -16.00 uur. De organisatie beoogt kunst en publiek tijdens de manifestatie nader met elkaar in contact te brengen. De Man huistuin is te bereiken via de Zusterstraat. De Goese Kunstmanifestatie 1994 biedt kunstenaars en publiek gelegenheid elkaar op een informele en spontane wijze te ontmoeten in een sfeervolle open ruimte. Vijftien beeldend kunstenaars uit Goes en wijde omgeving zullen met hun werk aanwezig zijn: Peter van Berkel (Goes, Frida van Overbeeke (Goes), Rie Baauw (Goes), E. de Dreu (Bergen op Zoom), Vera Niederer (Goes, Ilse van Loo (Wolphaartsdijk), Georg Riel (Goes), Jac Smolders (Goes), Jack Willemsen (Goes), Ronald Debbaut (Goes), Marc de Regt (Goes), Eef van Dalen (Kapelle), Aaf Renkema (Kapelle), Eric Tijssen (Wolphaartsdijk), Saskia Zondag14.00 u. Woensdag.. 14.00 u. en zwartzilveren (Engeland) knipogen glimlachend, dat alles 'bezet' is. Er is weer modelauto- beurs. Ruim vijftien jaar geleden was het rond het dorpshuis een stuk stiller. Dat was de periode, waar in Yersekenaar Jaap van Paas schen lid werd van de landelijke vereniging Nederlandse Algeme ne Miniatuur Auto Club (NAMAC). Zijn aanhoudende verzoeken om de nationa.e beurs in Houten (Utr.) te onder steunen met één of meer provin ciale miniatuurauto-beurzen haalde het nooit. Toen is hij maar voor zichzelf begonnen. Later kwam Goese- naar Charles Linssen erbij en trokken ze samen Ons Dorps huis in Kruiningen binnen, gevolgd door 40 aanbieders die best een tafel wilden 'bezetten', en door honderden bezoekers die graag kwamen snuffelen of verkopen. Deze maand waren 100 tafels bezet en de bezoe- kersthermometer is onveranderd koortsachtig hoog. burg zit geduldig aan een brede autokerkhof is duurder dan het tafel met oude, afgeleefde circuit van Zandvoort. "Dinky autootjes. In het echt zouden ze Toy, hè?", is de uitleg. rijp zijn voor de sloop. Hij bekent ongevraagd, dat hij met zijn ver- En dan volgt het verhaal, dat op zamelhobby 'veel te laat is deze dag vaak te horen is: "Din- begonnen'. Hij deed vroeger zijn ky Toys worden niet meer kinderen vaak speelgoedautoo- gemaakt, mijnheer. Al vijftien Een echtpaar dat een soortgelijk verhaal vertelt, heeft een tafel Want de organisatoren van de waarop een pijlsnelle, blinkende Ruilbeurs Zeeland hebben het raceauto staat voort. 14,75. Een dorpshuis van Kruiningen al rottige, roestige vrachtauto voor enkele jaren vastgelegd, draagt een prijsstickertje van f. De 2e zaterdag in april en sep- 90. Je gelooft je ogen niet. Het tember. Vaste prik. tjes cadeau. Maar ja, kinderen jaar niet meer. Er heeft nadien de deur uit, dan ook autootjes de nog wel eens een merk Dinky deur uit. "Daar heb ik later veel MatchBox bestaan, maar ook dat spijt van gehad. Want toen ik zelf is intussen gecrasht. Dinky Toys speelgoedautootjes begon te sparen, kon ik van voren af aan beginnen". Mevrouw Meis is Belgische van geboorte, trouwde met een Nederlander en woont inmiddels al weer zo'n 6 jaar boven de landsgrens. In België ging ze naar een Belgische supermarkt. Toen ze in Nederland woonde koos ze voor Jan Bruijns. "Ik ben in het begin heel bewust in zo veel mogelijk winkels gaan kijken. In een supermarkt moet je je immers thuis kunnen voelen. Voor mij werd het Jan Bruijns. En niet alleen omdat het hier zo voordelig is, maar vooral ook vanwege de ruimte. In andere winkels zijn het vaak van die smalle paden. Daar heb ik een hekel aan. Boodschappen moet je op je gemak kunnen doen. Eti- Mevrouw Meis: bij Jan ketten van producten wil ik nog wel Bruijns voel je je thuis." eens lezen omdat ik graag weet wat ik koop. Dan is een ruimtelijke winkel heel plezierig," aldus mevrouw Meis. En de prijzen, vragen we? "Daar mankeert niets aan, ik ben genoeg prijsbewust. Ik neem gewoon wat ik nodig heb en hier ben je altijd voor deliger uit. Dat is dan toch schitterend geregeld. Want als je wat de prijs betreft hier altijd goed zit, ben je precies waar je moet zijn. Wat mij betreft dus bij Jan Bruijns!" /O U ak C A

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 1