Ouderwetse zeepkistrace: degelijke huisvlijt en slordig flanswerk Gemeente Goes heeft nieuw logo Vervroegd aanleveren kopij De Bevelander FUEE witty ALARM (,0611 ALS ELKE SECONDE TELT Overzichtsexpositie van Bruckman in Museum Goes Expositie in PZZ van Mathisse Arendsen SENSATIONELE VERBOUWINGS UITVERKOOP Gedaagde Familie- Personeelsfeesten •Recepties en diners •Koude- en warme buffetten •Indoor barbecues weekblad voor zuid- en noord beveland Woensdag 18 mei 1994 - 46e jaargang no. 20 GRAND THEATER GOES 01100-15165 Manhuistuin concerten deze zomer GOES: GANZEPOORTSTRAAT11 t.o. XENOS Jelle en Nicole: als enigen gemotoriseerd..... Onderstellen Gemotoriseerd IEDERE AVOND 19.30 UUR Na aanvang van de hoofdfilm, kunnen wij geen bezoekers meer toelaten. Co-piloten FILMPROGRAMMA VANAF 00.19 MEI T/M WO. 25 MEI Jeugd liet zich niet kisten Nog twee staaltjes van geslaagde huisvlijt. (Van een onzer redacteuren) Op een goed moment versche- rechtdoor. Daag Hét adres voor Bel! 01 i EIN IONCEN VAN 1i (AAR. EIN WALVIS VAN 1 TON. EEN ONVOORSTELBARE VRIENDSCHAP. EEN ONVERSETELIIK AVONTUUR. HEINKENSZAND -- Oude tijden keerden terug. Vaders zagen hun jongensjaren weer aan zich voorbijtrekken. Want in Heinkenszand werd onlangs een zeepkistrace gehouden. Zeker is wel, dat het woord 'zeepkist' sindsdien twee beteke nissen kent: 1) een kistje om zeep in de verpakken en te ver voeren, 2) een zelfgemaakt kar retje dat van een zeepkist is gemaakt. Het wezenlijke aan een rijdende zeepkist is, dat een vierkant 'chassis' door kinderen zelfstan dig wordt voorzien van wieltjes. Daarmee stoof de jeugd vroeger om het hardst van een helling af. Dat kon toen nog. Tegenwoordig zou je door een snelle zakenman in een nóg snellere auto gegre pen worden, voordat je onder aan de helling bent. Maar de fantasie van de kinde ren ging verder. Het was natuur lijk veel leuker, als de zeepkist bestuurbaar zou zijn. Daarom trokken de jeugdige 'mecani ciens' zich terug in de schuurtjes. In verband met Pinksteren zal ons kantoor op maandag 23 mei a.s. zijn gesloten. Dat betekent dat zowel kopij voor onze advertentie-afdeling als de redactie vervroegd dienen te worden aangeleverd. Advertenties voor het nummer van woensdag 25 mei kun nen tot uiterlijk vrijdagmiddag 16.00 uur worden aangebo den. Redactiekopij kan tot uiterlijk donderdagmiddag a.s. 16.00 uur worden aangeleverd. We hopen dat u hiermee rekening kunt houden. nen in het straatbeeld zeepkisten met een voor-uitstekende plank eronder, met aan het uiteind een scharnierend dwarsplankje met wieltjes. Het voertuig werd op koers gehouden met de voeten of met touwtjes. Weer later werden de zeepkisten gemaakt op onderstellen van oude kinderwagens of wandel wagens, die daardoor onder de jeugd plots een enorme 'markt waarde' kregen. En wéér later verschenen de luchtbanden. De Hier zullen we de beschrijving van de ontwikkeling van de zeepkist beëindigen, want nog een paar stappen verder en we komen al snel uit op het circuit va;; Zandvoort.... Op de meest recente Koningin nedag hadden vaders (tüürlijk, want moeders verzinnen zoiets niet) in Heinkenszand bedacht, dat in het dorp een zeepkistrace hoge snelheden die op luchtban den konden worden gehaald, maakten het nodig de voet- of touwbesturing te verlaten en een echt stuurwiel in te bouwen. Probleem was wel, dat de cou reurs Jelle en Nicole niet zélf met hun bolide naar het circuit op het Van der Biltplein moch ten rijden. Ze hebben immers nog geen bromfietsrijbewijs. Hun Oranje-schicht moest op een aanhangwagentje worden gebracht en gehaald. achterwiel hoofdprijs! VOOR EEN ECHTE VRIEND DOE JE ALLES! woorde figuur voor de kijker toe gankelijk werd en aldus de stap naar de door symboliek verhulde partijen mogelijk werd gemaakt, gebruik ik deze krachten nu van binnenuit zodat een overdaad aan technisch kunnen niet langer nodig is om tot de ziel van het beeld te komen". De koppen uit de serie "schizofrenie", waarvan de ogen natuurgetrouw zijn weergegeven zeggen wat ik te vertellen heb; de uitgebalanceer de lijnvoering, vlak- en kleurstel lingen zijn enkel bedoeld het the ma van 't werk te benadrukken ofwel te ondersteunen. Doelstel ling van deze manier van werken is meer openheid; afbeelding wordt uitbeelding met als thema een leven (mijn leven) waarin schizofrenie een grote rol speelt". "Via een (niet hier ten toongestelde) serie onder de titel "gekkenwerk", kwam ik terecht op de serie "de kleur van mijn ziel" waarvan twee werken ten toongesteld zijn en die in z'n geheel te zien zal zijn in galerie XY te Amsterdam". De expositie is vrij te bezoeken tijdens de kan tooruren van het PZZ: van 08.00 -17.00 uur. Tot en met 31 mei is in de gan gen van het PZZ aan de Oost- molenweg te Kloetinge een expositie te zien van werk van Mathisse Arendsen. Het gaat om deels recent werk. De Goese kunstenaar, die is geboren in Arnhem en daar de Kunstacade mie doorliep, exposeerde reeds een 40-tal malen. Werk van hem is opgenomen in collecties in ondermeer Ohio, Hongarije en Parijs. Over zijn recente werk vertelt hij: "Voor wat betreft tentoongesteld werk, stukken uit de series "schi zofrenie" en "de kleur van mijn ziel", het volgende: na vele series werk bereikte ik het punt waarop het mij technisch gezien mogeijk was vrijwel alles op een natuurgetrouwe manier te kun nen afbeelden; het juiste ogen blik dus deze manier van uitdruk ken te verlaten en te transforme ren tot kracht welke als basis dient voor m'n huidige werk. Abstraheren vanuit natuurge trouw beeld is denk ik de juiste weg welke ik voornemens ben in te slaan. Daar waar het thema in 't oudere werk door de natuurge trouwe en anatomisch verant- |ZIE ONZE ADVERTENTIE PAGINA 16 "Het indrukwekkende monument van Steven Spielberg Een film met een onontkoombare kracht." I» ItlM.UI "...een onverwacht on-sentimentele fdm en mede daardoor zo imponerend.” 01 WIK'MUVI "Een film die een onuitwisbare indruk achterlaat. Schindler’s List is het eerste volwassen meesterwerk van Steven Spielberg.” AU.F.MHVI>A<.BUD een filmprestatie om een dag stil van te blijven. Diep respect is gepast voor Steven Spielberg.” "Deze film is er voor bestemd een permanente plaats in onze herinnering te krijgen." C y*”* M tt VORK riMI' De overige, niet-gemotoriseerde zeepkisten waren tekenende staaltjes van degelijke huisvlijt, maar ook van slordig flanswerk. De bestuurde karretjes moesten worden voortgeduwd door één of meer 'co-piloten'. De bestuurder mocht niet trappen of helpen, hij mocht uitsluitend sturen. Daar was de jury streng in.... sche schilderijen. Kenmerkend is de combinatie van surrealisme en een zeer gedetailleerde weer gave van de werkelijkheid, waarmee hij een Deze tentoonstelling kan worden gezien als hom- afstammeling van de oude Hollandse meesters is. mage aan de kunstenaar, evenals het verschijnen Zijn werk is zeer rijk aan symboliek, waarmee hij van het boek en het maken van een tv-documen- ook als magisch-realist kan worden aangeduid. Uit taire over hem door televisieproducent Gerrit den zijn symboliek blijkt een optimistische overtuiging, Braber. dat uit alles wat vergaat steeds iets nieuws tevoor- Bruckman kan worden beschouwd als schilder van schijn komt. Een voormalige bolderwagen zoefde als een tiereliertje over het 'circuit van Heinkenszand'. Een te snel aangedreven wagen tje kantelde al in de eerste bocht. Een te haastig in elkaar geknut selde kar moest gehavend ver der, toen de zeepkist in de bocht gehouden zou worden? Én de naar links ging, maar het rechter- jeugdige zeepkloppertjes waren direct 'in'. Hun vaders trouwens ook.... ring en met de ingebruikname van een nieuw telefoonnummer (49600) moest het briefpapier van de gemeente toch al worden gewijzigd. Hierbij is, mede uit oogpunt van automatisering, gekozen voor de zogenaamde Amerikaanse stijl - alle kenmer ken aan de linkerzijde - met dui delijk zichtbaar naam en tele foonnummer van de behande lende ambtenaar, zodat de ont vanger van een brief zo nodig heel gericht navraag kan doen. Bijkomend voordeel van de nieu we indeling is het feit dat het Vanaf 1 mei zijn briefpapier en enveloppen van de gemeente Goes voorzien van een nieuw logo. Het logo komt tevens terug in alle andere uitingen van de gemeenten, zoals folders, raads stukken, formulieren, perso neelsadvertenties, visitekaartjes en in de wekelijkse informatie rubriek. Tevens is er gekozen voor twee standaardletters, namelijk prestige elite voor brie ven en Gill voor het drukwerk. Op enkele recentelijk uitgebrach te folders is het nieuwe logo al te zien. In verband met automatise- Op zondag 8 mei ging de traditio nele serie Manhuistuinconcerten van start. Er zijn 17 deelnemen de verenigingen. Sommigen ver zorgen een gecombineerd con cert. Het totaal overzicht ziet er als volgt uit: 22 mei: 'Big Band' Zeeuwse Muziekschool; 29 mei: Brassband 'Con Affez- zione' Kwadendamme; 5 juni: Fanfare 'Oefening en Uit spanning' Kattendijke; 12 juni: Chr. Oratoriumvereni- ging en Koperensemble Paul van Belzen; 19 juni: Harmonie 'Ons Genoe gen' Kapelle; 26 juni: Fanfare 'Advendo' Wol- phaartsdijk; 30 juni: Barbershopkoren 'The Goose City Singers' 'The Gag gling GandersGang' (20.00 uur); 3 juli: Brassband 'Excelsior' Kloetinge; 10 juli: Oosterlands Fanfare; 17 juli t/m 28 augustus: geen concerten i.v.m. vakantie; 10 aug.: Seniorenorkest (14.30 uur); 4 sept.: Fanfare 'Onda' Ritthem; 11 sept.: Brassband 'Excelsior' 's-Heer Arendskerke; 18 sept.: Fanfare 'Euphonia' Goes; 25 sept.: Souburgs Koper Quin tet barbershopkoor 'Quadrop- henia'. De concerten duren van 12.00 - 13.00 uur. De toegang is gratis. De Manhuistuin is bereikbaar via het poortje rechts naast het REC in de Zusterstraat 11. Bij slecht weer tijdens de concerten wordt uitgeweken naar de Grote Kerk. nieuwe briefpapier meer tekst ruimte biedt dan het oude, wat op jaarbasis vele duizenden vel len papier bespaart. De laatste jaren was er sprake van een enigszins verbrokkeld beeld naar buiten. Op brieven en envelop pen stond een afbeelding van het wapen van Goes in blauw met letters in verschillende typen. Daarnaast werd het wapen in full colour gehanteerd. Op brochures en in periodieken stond een gestileerd wapen, ter wijl de gemeente in de perso neelsadvertentie werkte met een kader met rechtsonder een gesti leerd beeld van Zeeland. De oude personeelsadvertentie is het vertrekpunt geweest voor het Haarlemse reclame adviesbu reau KSM, dat de opdracht kreeg op een logo te ontwikkelen. Gekozen is voor een veel strak kere stilering van Zeeland in drie gebieden met in het hart de cen trumgemeente Goes. Daarboven in een cirkel de belettering Gemeente Goes met de allite- rende letters G in diapositief. Drie vervagende en weer terug komende banen vergroten de herkenbaarheid van dit logo. Op het briefpapier komt ook de stip voor Goes een aantal keren terug in afgezwakte vorm. Er waren twee categorieën: gemotoriseerde zeepkisten en ongemotoriseerde. In de eerste categorie was de hoofdprijs snel toegekend. Al voordat de race begon, mochten Jelle Jeroense en Nicole Ceulemans zich 'kam pioen 1994' noemen. Ze waren immers de enige inschrijvers Jelle's vader had thuis een prachtig vehikel gemaakt, dat allerwegen bewondering afdwong. Volgens Jelle's eigen beschrijving had zijn vader een bromfietsmotor ingebouwd, daarnaast een automatische ver snellingsbak geplaatst ("Mis schien van een auto, ik weet het niet. Dat zal mijn vader wel weten") en tot slot een brandstof- tankje. En het reed als een zon netje.... FkWHVLHHSntLIDl:. w Scii in diers List De kinderen hadden het druk met het 'heel houden' van hun voertuigjes in de felle twee- aan-twee strijd. De moeders langs de kant dansten van ple zier en opwinding. En de vaders? Die stonden oogpui- lend en likkebaardend langs het parcours. Met heimwee terugdenkend aan hun éigen jeugd Parly en Feestcenlrum SCHELDEOORI) BAARLAIVD TOPMERKEN KOSTUUMS, PANTALONS, ENZ. O.A. JOOP!, DANIEL HECHTER, NIK BOLL. j Zondag14.00 u. Maandag14.00 u. Woensdag.. 14.00 u. De zeepkist is een verweerd ver schijnsel uit de vorige eeuw, toen de zeep uit Nederland alle hoe ken van de aarde bereikte, keu rig verzonden en verpakt in....jawel, zeepkisten. Het waren handzame vierkante kistjes, waarin de (toen) vierkan te stukjes huishoudzeep stevig gestapeld konden worden. Wie ooit op het idee is gekomen, van de ene 'zeepkist' de andere te maken, is niet helemaal duidelijk. Vanaf 12 maart tot en met 4 juni is in het Museum voor Zuid- en Noord-Beveland te Goes een over zichtstentoonstelling te zien van werk van Lodewijk Karei Bruckman. Het gaat om schilderijen uit de E- 7 collectie van de Groningse gemeente Belling- wedde, uit de Bruckmancollectie van de gemeente Goes en uit particulier bezit. De titel van de ten toonstelling luidt: "Uit wat vergaat ontstaat steeds iets nieuws". Dat is ook de titel van het recent ver schenen boek over Bruckman. Bruckman (Den Haag 1903) bezoekt de Academie voor Beeldende Kunsten, en is geruime tijd werk zaam als leraar. Na de Tweede Wereldoorlog ver laat hij met zijn levensgezel Evert Zeeven Neder land en vestigt zich in Amerika, later in Mexico. Daar oogst hij veel succes met tentoonstellingen in galeries en musea, en hij wint er vele prijzen. De kroon op zijn werk daar is de aankoop van het schilderij Mobile (1957) door het befaamde Metro politan Museum of Modern Arts in New York. In 1968 keren Bruckman en Zeeven terug naar Nederland, en gaan in het molenhuis te Wemeldin- ge wonen. Het tweetal schenkt vijftien schilderijen aan de gemeente Goes om ervoor te zorgen dat het werk bewaard blijft voor de gemeenschap en het nageslacht. Een dergelijk gebaar maken ze ook naar de gemeente Bellingwedde, die de E-7 collec tie ten geschenke krijgt, een serie van 21 schilderij- uitstekende portretten, realistische en surrealisti- en. Ondanks diverse dieptepunten in zijn leven ■- heeft Bruckman zich weer aan het werk gezet: met het kleurpotlood, waarmee hij zijn carrière begon.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 1