I Anton Nelis (72) schreef uit verveling zijn jeugdherinneringen op: 'Kind van een parlevinker' t ALARM ALS ELKE SECONDE TELT -GOES/ -W I N K E L S La p- GRAND THEATER GOES 01100-15165 WILLY MOEDERDAG WAARDEBON l ft. FILMPROGRAMMA VANAF 28 APRIL T/M 4 MEI fS Woensdag 27 april 1994 - 46e jaargang no. 17 Waardebon Op Koninginnedag zijn de winkels in Goes GEOPEND VOOR 7,50 weekblad voor zuid- en noord beveland j" ’’Daar zijn we best trots op INFORMEER NAAR DE NIEUWE MOGELIJKHEDEN VOOR VERJAARDAGSFEESTJES! Het werkterrein van vader Nelis: het sluizencomplex van Hansweert, waar hij als parlevin ker proviand e.d. verkocht aan de binnenschippers. (Foto: Gemeentearchief Goes) (Van een onzer redacteuren) Klomp Waarom opgeschreven? Scharrelen UNITED COLORS OF BENETTON. Geldig van 25 april t/m 30 april V Ex-douaneman Anton Nelis (nu woonachtig in Kats), wiens Hansweertse jeugdherinneringen deze maand in boekvorm werden uitgegeven. (Foto: Willem Mieras). Neringdoenden De Korte Gere in Hansweert (ca. 1920), gezien in de richting van de Werfdijk, met rechts het bekende café Knuit. Het gezin Nelis woonde in een rijtjeshuis links van het koetsje. De huisjes staan net niet op de foto. (Foto: Gemeentearchief Goes). VAN 12,50 Elf kinderen Galary d’Or cora wulz |l "...Alles bij de hand..." n 200 gram versgebrande cashewnoten 2.95 'i. Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag, dinsdag Woensdag Zaterdag 21.30 u. 20.00 u. 19.00-21.30 u. 19.00 u. 19.00-21.30 u. 20.00 u. 20.00 u. Zaterdag... 14.00 u. Zondag14.00 u. Woensdag 14.00 u. z I GOESE MIDDENSTANDS CENTRALE EEN GMC BON KADO EEN GOED IDEE GaNZEPOORTSTRAAT 20 4461 JZ GOBS vergroting 20 x 28 in 5 minuten klaar van K.B.-kleurennegatief u bepaalt zelf de uitsnede "Het was altijd hollen of stilstaan in deze branche. De ene dag kon je een behoorlijke verdienste De toon van het boek is overi gens allerminst klagerig. Inte gendeel, de heer Nelis schrijft zijn belevenissen vrij nuchter neer. Uit de tekst klinkt de berus ting van een kind, alsof het zeg gen wil: "Het is niet anders". Het was een hard leven, maar Anton Nelis (oud-douaneambte- naar met standplaats Vlissingen) vond het desondanks de moeite waard om zijn jeugd eens schrif telijk onder woorden te brengen. Hij begint met zijn ervaringen op de kleuterschool (1926), hij ein digt vrij abrupt op het moment waarop hij (in 1936) door zijn vader worden 'verhuurd' aan een fruitkweker in Biezelinge. hebben, de andere dag verdien de je het zout in de pap niet". Later zou hij het gevaar van dat moment begrijpen: "Als het schip iets meer naar de kant was gekomen, was mijn voet verbrijzeld geweest". Voor het overige staat het boek vol met voorbeelden van het 'gescharrel voor de kost', om alle snaveltjes tijdig weer te vullen. De kinderen verkochten kersen, bessen en pruimen aan de opva renden van de Belgische Flan- dria-passagiersschepen. Vader 'dreef' tijdens de kermis een betaalde fietsenstalling. De kin deren verkochten tijdens de ker mis eieren, ze zochten en ver kochten oud ijzer, ze teelden uien, ze raapten aren, en ze kochten kippen en konijnen om J.J. Schipper, Kreukelmarkt 5, 4461 HW Goes, Tel. 01100-20500 VERSCHOORE - noordstraat 6 terneuzen c b Geldigheidsdatum: 4-5 t/m 11-5-'94 FOTO I lange geere 28 (naast anwb) middelburg - grote markt 7 goes walstraat 109/111 vlissingen 20Z 28 april t/m 19 mei op de gebreide KATOENEN TRUIEN, L. Kerkstr. 44, Goes 0611 "Aan de hele dorpsstructuur kon je zien, dat er enorm snel, en met weinig overleg, was gebouwd. Smalle straten, een ratjetoe van huizen: dat was Hansweert. Zeker driekwart van het dorp bestond uit kleine straatjes". die aan de schippers te verko pen. Hoe vader Nelis af en toe dat varkentje op een héél andere manier waste, wordt duidelijk uit een verhaal op pagina 22, waar 'de kleine Anton' op een span nende manier verslag doet van een frauduleus handeltje van zijn vader. Het gezin Nelis was in grote pro blemen gekomen, omdat het jon ge mestvarken, dat bijna een jaar lang voor vlees moest zor gen, was doodgegaan. Pa Nelis had het daarna op een akkoordje gegooid met een bevriende vee- keuringsambtenaar. De keur meester keurde een gezond var ken af, de slager begroef het in een grote kuil en vader Nelis groef het afgekeurde (maar gezonde) varken 's nachts weer op. Of de slager en de keur meester daar óók van meesmul den, wordt in het verhaal niet helemaal duidelijk. Wie in contact wil komen met het (eenvoudig beschreven) leven van een parlevinkers- kind uit de jaren '20 en '30 in Hansweert, leze het boekje van Anton Nelis. Het heet 'Kind van een parlevinker', 38 blz., met foto's. Het wordt uit gegeven door het Gemeente archief Goes en de Heemkun dige Kring De Bevelanden. Het is verkrijgbaar bij het gemeen tearchief, Wijngaardstraat 3, Goes. Prijs f. 15. Altijd maar sappelen om tijdig al die snaveltjes te vullen.... Mevrouw Jongenelen: "ik kom al 20 en dat bevalt me De jeugdige Anton Nelis (geb. 1922) zou er indringend mee te maken krijgen. Zijn vader was in Hansweert handelaar in groenten en fruit. Maar hij was niet de enige neringdoende, het wemelde er van: bakkers, kruideniers, melkhandelaren, en ja, natuurlijk, caféhouders. Omdat er zoveel concurrentie onder de winkeliers op het dorp was, ging vader Nelis zich geleidelijk aan richten op de schippers. Hij werd parle vinker. "Het schutten was een tijdrovend karwei. Er waren lange wachttij den voor het scheepsvolk. Veel winkeliers profiteerden hiervan door proviand en andere beno digdheden te leveren aan de schippersgezinnen". "Als mijn vader van een arrive rende schipper een bestelling opkreeg, vlóóg hij naar huis. Het was altijd haastwerk om de bestelde artikelen aan boord van het schip te krijgen, voordat het de sluis weer uit voer. Het gebeurde nogal eens, dat het schip al weg was, terwijl mijn vader nog bezig was met het klaarmaken van de boodschap pen. Dan was er een hoop werk voor niks gedaan. Maar dat waren de risico's van het parle vinken". "Jaren geleden ben ik een hele poos ziek geweest. Uit een vorm van verveling ben ik toen maar gaan schrijven. In de eer ste plaats voor mijn kinderen. De boodschap was duidelijk: het was vroeger niet beter dan nu. Vroeger was het leven pas écht hard". Pas in een veel later stadium kwam het idee om de jeugdher inneringen in boekvorm te gaan uitgeven. Dat gebeurde door het Gemeentearchief Goes in samenwerking met de Heem kundige Kring De Bevelanden. De oorspronkelijke tekst werd voor de uitgave bewerkt door Albertina Warren en Frank de Klerk. HANSWEERT/KATS "Hansweert was in 1925 een levendig kanaaldorp met een eigenaardige vorm. Het hele dorpje lag weggedrukt in een soort holte, een oksel van dij ken". Zo begint het boekje van Anton (Melis uit Kats, waarin hij zijn jeugdherinneringen heeft geboekstaafd over het dorp Hansweert, waar hij 72 jaar gele den werd geboren. De uitgave heet 'Kind van een parlevinker'. Want de vader van Anton Nelis was parlevinker. Hij leefde van de levensmiddelenleveranties aan de voorbijvarende schip persgezinnen. Nou ja, leefdeUit de memoi res van de ex-Hansweertenaar komt duidelijk naar voren, dat het 11 kinderen tellende gezin Nelis er eigenlijk niet van kon leven. De schippers brachten welis waar wat geld in het laatje, maar er moest door vader, moeder en de kinderen veel 'bijgescharreld' worden. Zodoende werd Anton Nelis' jeugd bepaald door de vorm en de ligging van het dorp, in de oksel van de dijken. "De opkomst van Hansweert als levendig han delaarsdorp, in de tweede helft van de vorige eeuw, had alles te maken met de lange wachttijden van de binnenschepen voor de sluizen", vertelt hij aan het begin. II Maar ook komen de jeugdige overmoed en de riskante gevaarsontkenning ruim aan bod. Op pagina 15 vertelt hij, hoe hij als jeugdige domoor zijn klomp stak tussen de sluismuur en een afmerend schip: "Kijk, mijn klomp kan er nog niet tus sen". Zijn vader ontdekte het levensgevaarlijke spelletje net op tijd. Zoonlief kreeg een schop onder zijn kont, moest gelijk naar huis en werd zonder eten naar bed gestuurd. Mevrouw Jongenelen heeft 3 kinderen. De twee oudste, jongens van 16 en 18 jaar, behoren tot de categorie grote eters. Voor haar wekelijkse bezoek aan Jan Bruijns heeft dat natuurlijk consequen ties. "Je moet in de loop der jaren steeds meer gaan inslaan. Want al zijn het dan kinderen, ze eten meer dan een volwas sene. Mijn winkelwagentje is de laatste jaren dan ook overvol, maar ja, je kunt ze toch niet laten verhongeren. Neem nu de zuivelproducten. 8 a 10 Liter vla, yoghurt en melk hebben we toch wel nodig. En dan is het fijn dat je hier echt alles bij de hand hebt en in één keer je boodschappen kunt doen. Ik moet er niet aan denken dat ik bij 3 of 4 verschillen- jaa^bij’jan Bruijns de winkels terecht moet. Ik hoor veel prima..." mensen zeggen dat Jan Bruijns zo goed koop is. Nou, daarin hebben ze groot gelijk! Ik kom hier al zo'n 20 jaar en dat bevalt me prima. Ik ga gewoon boodschappen doen, loop iedere week m'n route, kijk wel altijd bij de ingang wat er aan bruikbare aan biedingen ligt en bij de kassa reken ik af. Ik zeg altijd tegen mezelf: als iedereen zo hard roept dat het hier zo veel goedkoper is, dan profiteer ik daar lekker van mee...!" i ESN JONGEN VAN II JAAR. EIN WALVIS VAN 1 TON. EEN ONVERGETELIJK AVONTUUR. EEN ONVOORSTELBARE VRIENDSCHAP. O VOOR EEN ECHTE VRIEND DOE IE ALLES!

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 1