een WAT EEN STREEK..WAT EEN STREEK..WAT EEN STREEK. Van scherven naar in 't Beest nieuw begin Diverse bands openen jeugdsoos te Baarland Nieuwe opzet opleiding elektrotechniek in Goes Int. Rashondententoonstelling in De Zeelandhallen te Goes Cyclone brengt demo uit 183 189 901 124 Muziek uit Soedan DE LAAGSTE BENZINEPRIJS VAN ZEELAND! Op zaterdag 23 en zondag 24 april a.s. Anja Meulenbelt in de Openbare Bibliotheek Snuffelmarkt in Vlissingen Samenspraak Groot Stelle en bedrijven 'jé! 7 DIESEL SUPER Koffie-ochtend Nivon SUPER PLUS GEEN WMAAR Op/ 0)0/ Woensdag 20 april 1994DE BEVELANDER Geschokte lezers Disco De Brak WINKELCENTRUM DE BUSSEL \GOES- ZUID Rommelmarkt Leger desHeils te Goes Pierre van Dam in Geveltjes 's-Heerenhoek EURO LOODVRIJ 0)0/ I ft PER Hft PER ^faftpER HA PEP Y '-'v h LITER LITER LITER Foto: Bert Nieuhuis Zondag 24 april is er een koffie ochtend van het Nivon in "De Legerdiek" aan de Westwal van Goes. Tijdstip is van 11.00 uur tot 12.30 uur. Leden en ook belangstellenden zijn van harte welkom. Inl. 01100-13216. het Instituut voor Drama en Muziek in Khar toum, vormen de liederen van nomaden die in de uitgestrekte woestijnen van Soedan rondtrek ken, een grote inspiratiebron. Maar in zijn muziek klinken ook Arabische tradities door: hynoti- sche toonladders, de hardver- scheurende melodieën en speci fieke ritmes. Salim's favoriete ritme is echter de mardoem (een 6/8) die uit het westen van Soedan komt. Abdel Gadir Salem bewerkt rit mes van de Soedanese volks muziek tot orkestrale stukken voor zijn groep. Hij arrangeert de muziek voor viool, bas, saxophoon en laat de Bij de foto: Screaming Mea ning. die de over de crisis in haar leven die ze heeft meegemaakt. op Deze Een dik jaar geleden werd de Goese metalformatie "Cyclone" opgericht. Het begon allemaal met een paar covers van hun idolen en ze werden in korte tijd steeds beter en de eerste paar optredens volgden. Na een aan tal zeer succesvolle optredens o.a. op Radio Goes, kwamen zeer positieve reacties los. Hier uit bleek wel dat de band zich zeer zeker, gezien de gemiddel de leeftijd van 16 jaar, talentvol en ambitieus mag noemen. De band bracht daarom onlangs de demo: ’Escaping the Silence" uit. De demo bevat 5 nummers, waaronder 4 eigen composities GEEN 2MMAAR GEEN tSS’MAAR Anja Meulenbelt schreef in de Vrouwenkrant, Sextant, De Nieu we Linie, De Groene Amster dammer, Opzij en andere bla den. Landelijke bekendheid ver wierf zij met 'De schaamte voor bij' (1976), die ook in een achttal vertalingen verscheen, met een gezamenlijke oplage van ruim een half miljoen exemplaren. Deze autobiografische roman geeft de tijdgeest van de zestiger en begin zeventiger jaren-weer, tijdens de opkomst van de femi nistische beweging in Neder land. De schrijfster werd gelau werd en beschimpt en breed besproken. Veel lezers waren door het schaamteloze autobio grafische geschokt. Sindsdien heeft Anja Meulenbelt veel gepu bliceerd, altijd maatschappelijk betrokken en kritisch, ook naar de eigen feministische gelede- In gebouw De Brak te Goes wordt zaterdag 23 april weer een disco gehouden. De entree is één gulden; dus daarvoor hoeft men niet weg te blijven. De disco is geopend tussen 19.00 en 23.00 uur. Inl. 01100-23389. wereld en vriendenhaat. Deze en vele andere nummers waren onlangs bij de demo-presentatie in 't Beest te beluisteren. De demo werd door het publiek enthousiast ontvangen. In de toekomst zult U dus vast en zeker nog meer van "Cyclone" horen. De bezetting is: Luc Oggel, gitaar en zang; Bart Diet- vorst, gitaar; Floor van Hekken, bas en Dennis Minnaard, drums. De demo is eventueel nog te bestellen voor 10,- 2,50 verzendkosten bij: Bart Diet- vorst, Middelmeet 59, 4464 AZ Goes, tel. 01100-30046 en is te koop bij optredens. Haar nieuwste boek verschijnt binnenkort, één week voor haar lezing als een vervolg op 'De schaamte voorbij'. Een voor de buitenwereld zeer succesvol leven lijkt in duigen te zijn geval len. Het einde van een relatie en het begin van een onmogelijke liefde, verlies van werk, een schrijfblokkade, een drankpro bleem en een opspelend verle den spelen daarbij een rol. Het beschrijft een jaar van materiële en geestelijke crisis. De scher ven ervan, dagboeken, groeiden aaneen tot een kroniek van ver loren verwachtingen en pijnlijk terugblikken. Er zijn ook sfeer volle scènes waarin getracht wordt verworven inzichten te toetsen en waarin aanknopings punten worden gezocht voor een nieuw begin. Fictie, non-fictie en autobiografische elementen zijn in dit boek samengebracht tot een even stemmingsvol als strijdbaar geheel. De kracht van Anja Meulenbelt is steeds geweest dat zij ingenomen standpunten durfde te herzien. Zij doet het opnieuw in 'Blessure tijd', dat een nieuwe fase in een uitzonderlijk schrijverschap mar keert. Anja Meulenbelt, dinsdag 26 april aanvang 20.00 uur. Toe gang 5,-. Kaarten zijn vanaf heden verkrijgbaar bij de organi satoren: Boekhandel De Kope ren Tuin en Openbare biblio theek Goes. De lezing komt mede tot stand dankzij de Pro vincie Zeeland en de Culturele Raad Goes. Zaterdag 23 april a.s. is het weer "Snuffelen" geblazen voor de echte snuffelaars onder de Zeeuwse bevolking. Het is de laatste snuffelmarkt (zeer groots opgezette rommelmarkt) die dit voorjaar zal worden gehouden in sporthal Baskensburg aan de President Rooseveltlaan te Vlis singen alvorens weer gestart wordt met de toeristische snuffel- markten in het zomerseizoen. Van het gemeentebestuur van Vlissingen is toestemming ver kregen voor het houden van een viertal toeristische snuffelmark- ten op het Stadhuisplein te Vliss ingen en wel op zaterdag 9 juli, 23 juli en 6 en 20 augustus a.s. De belangstelling van deelne- merszijde voor deze markten is conga's én tabla het ritme bepa len. Er is veel ruimte voor improvisa tie waarbij Salim experimenteert met diverse stijlen. Zelf neemt Abdel de zang voor zijn reke ning. Vol liefde zingt hij over het land en in het bijzonder over Kordo fan, de streek waar hij werd geboren. Hij begeleidt zichzelf op de ud (Arabische luit). Die bespeelt hij op een typische Soedanese manier, die afwijkt van de klassieke Arabische. Vóór aanvang van het optreden kan er vanaf 18.00 uur een Ara bische maaltijd worden gebruikt. Aanvang 21.00 uur. Entree 12,50/CJP 10,00. ge puppy kopers zeer in trek en vergroten de uitstraling van de kennel waarin ze worden gebruikt. Bij de keuringen per ras wordt als laatste, uit de beste reu en teef, een beste hond van dat ras gekozen, die later op de dag door gaat in de zgn. ere- keuringen. Alle rassen zijn ingedeeld in één van de negen rasgroepen. Per rasgroep wor den alle aanwezige vertegen woordigers onderling vergele ken, waarna de keurmeester een beste uit deze groep kiest. De laatste negen honden die zo overblijven, één per groep, komen op dondagmiddag uit in de eindkeuring. De beste uit deze rij mag zich de eretitel "best van de show” aanmeten. De tentoonstelling van dit jaar omvat 2033 inschrijvingen, die op zaterdag 23 en zondag 24 april worden gekeurd. Hiervoor staan op beide een twintig keurmeesters paraat. De indivi duele keuringen per ras begin nen ‘s ochtend om 10.00 uur en duren tot 13.00-14.00 uur. Nadien volgen dan de erekeu- ringen van de groepen en de eindkeuring. Deze laatste acti viteiten duren tot ongeveer 17.00 uur. Op beide dagen zijn belangstel lenden welkom vanaf 10.00 uur om de keuringen bij te wonen. De toegangsprijs bedraagt 5,00, kinderen tot 12 jaar gaan gratis naar binnen, mits onder begeleiding van volwas senen. Honden die niet zijn ingeschre ven mogen, vanwege veterinai re bepalingen, niet de hal bin nen. Het geheel van de keuringen wordt verder omlijst met ver schillende demonstraties op het gebied van hondensport. Verder zijn er ruim 30 stand houders aanwezig om hun waren te tonen op gebied van diervoeders, verzorgingspro- dukten en attributen. ren. Ze was redactrice van het vrouwenblad Serpentine en medeoprichtster van Sara. Ver volgens kwam ze - heel verras send - met het boekje 'Geliefde ramp', over de katten in haar leven. vidueel door de eigenaar wor den ingeschreven onder ver melding van hun volledige naam, afstamming en titels. Waar het bij de show om gaat is dat de honden worden gekeurd, door een officieel aan gestelde keurmeester, die de honden alleen beoordeeld op het uiterlijk en de beweging. Aspecten die hierbij qua uiterlijk worden meegenomen zijn: de algemene bouw, de vorm van ogen en oren en de uitdrukking in de kop, de stand van de hond in voor- en achterpoten en de vacht. Wat betreft de beweging worden de honden beoordeeld, op het specifieke bewegingspa troon dat bij ieder ras past. Alle keuringen worden gedaan aan de hand van de zgn. rasstan daard, een nauwkeurige beschrijving die aangeeft hoe een hond van dat ras er uit dient te zien. De keuringen starten in de och tend met de keuringen van alle honden per ras gegroepeerd. De reuen worden als eerste gekeurd, ingedeeld in een aan tal leeftijdsklassen, daarna komen de dezelfde klassen bij de teven aan de beurt. Daarna wordt er per ras een beste reu en beste teef gekozen door de keurmeester, die deze honden een kampioenschapsprijs kan toekennen. Het belang van deze prijzen is er in gelegen, dat een hond die vier van deze show heeft gewonnen, door de Raad van Beheer de titel Nederlands Kampioen krijgt toegekend. Aangezien de show het predi kaat internationaal draagt, kun nen deze prijzen ook gelden voor zgn. Internationale Kam pioenschappen, hetgeen voor zowel de Nederlandse honden als de buitelandse inschrijvers interessant is. Het belang van de Kampioenschappen bij de fokkerij van honden moge dui delijk zijn. Nakomelingen van kampioenen zijn bij toekomsti- LITER 4453 AE 's-Heerenhoek. Tel.: 01105-2271. Installatiebedrijf Goes B.V., Totaal Installateur, Verrijn Stu- artweg 17-19, 4462 GE Goes. Tel.: 01100-31630. Zaterdag 23 april a.s. zal van 10.00-14.00 uur in de meubelhal, Leliestraat 24 te Goes, een rom melmarkt worden gehouden. Vele leuke kleine dingen die door de Bevelandse bevolking zijn afgestaan en enkele maanden zijn verzameld, zullen op deze dag worden verkocht. Geduren de de openingsperiode van deze rommelmarkt zullen ook de bei de winkels geopend zijn. Dus verkoop van meubels, etc. kle ding, schoenen, overgordijnen etc. Mocht men voor deze rom melmarkt nog kleine spullen wil len afstaan, dan gaarne depone ren in de containers voor de meubelhal. Indien u het niet zelf kunt aanvoeren, dan bellen 01100-13427 of 01100-28235. Wil men verder meubilair of andere huishoudelijke zaken afstaan, dan eveneens bovenge noemde nummers bellen. De baten van deze totale verkoop zullen ten goede komen aan het instrumentenfonds van het Leger I des Heils Goes. nog groter dan voorgaande jaren. Indien men wenst deel te nemen aan een van deze toeris tische snuffelmarkten doet men er verstandig aan zo snel moge lijk een kraam te reserveren bij organisatieburo "Zuid-West Nederland" te Goes: tel.no. 01100-20107. Ook zaterdag a.s. is er weer een ruime keus (meer dan 100 kramen) aan gebruikte goederen die door de deelne mers voor een zeer billijk bedrag van de hand zullen worden gedaan. De snuffelmarkt van zaterdag a.s. in sporthal Bas kensburg aan de President Rooseveltlaan te Vlissingen is voor het publiek geopend van 's morgens 9 tot 17.00 uur. Kynologenclub Zeeland houdt komend weekeinde zijn grote internationale rashonden ten toonstelling in De Zeelandhal len te Goes. Uit heel West- Europa wordt belangstelling verwacht voor deze groots opgezette show. Er zijn veel buitenlandse exposanten en kynologische vakbladen in heel West-Europa besteden aan dacht aan de tentoonstelling. De Kynologenclub Zeeland is een erkende hondenvereni ging, die haar werkgebied heeft in midden Zeeland. De vereni ging bestaat al meerdere decennia en heeft een ledental bereikt, dat schommelt tussen 1100 en 1200. De vereniging richt zich tot alle hondenbezit ters van midden Zeeland met diverse activiteiten zoals: gedrag- en gehoorzaam heids- cursussen, behendigheid, lezingen en contactdagen en diverse wedstrijden op gebied van de hondensport. Naast al deze activiteiten zijn er, alleen voor de rashonden, de tentoon stellingen. Deze tentoonstellingen kunnen door kynologenclubs worden georganiseerd, als zij zijn erkend door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied. Deze organisatie houdt toezicht op de activiteiten van de verschillende lokale clubs aan de hand van het Kynologisch Reglement. De Raad van Beheer is weer op prijzen op een haar beurt gelieerd aan de FCI, de internationale kynologische organisatie. De tentoonstelling kan alleen worden georganiseerd met goedkeuring van en onder toe zicht van de Raad van Beheer. Het belang hiervan is dat de prijzen die kunnen worden gewonnen tellen als nationale en internationale kampioens- schapsprijs, waarover later meer. De tentoonstelling is alleen open voor rashonden, die indi- Na Screaming Meaning komt Cyclone. De jonge Goese metal- formatie bestaat sinds 1993. Het repertoire van de band bestaat uit covers van o.a. Metal lica en Slayer. De band brengt ook eigen werk met invloeden van de eerder genoemde bands. De groep bracht onlangs ook een demo uit, getiteld: "Escaping the Silence". Ondanks de jonge leeftijd is ambitie zeker aanwe zig. De bezetting is: Luc Oggel (gitaar/zang), Bart Dietvorst (gitaar), Floor van Hekken (bas), Dennis Minnaard (drums). De hoofdact van de avond is "The Razor Blade Blues Band". Zaterdagavond 23 april is de Amsterdamse zanger Pierre van Dam gast in "De Geveltjes" te 's- Heerenhoek. Zijn optreden levert steeds een feestelijke avond op. Bij zijn optredens worden mak kelijk vergelijkingen gemaakt met de "keien" van het Neder landstalige repertoire, zoals Manke Nelis, Kool Alberts, John ny Jordaan en André Hazes. Niettemin brengt Pierre een eigen repertoire en bekende tekstschrijvers en producers hebben speciaal voor hem geschreven. en 1 cover. De muziek kent invloeden van bands als Slayer, Metallica en Megadeth. De titels van de nummers zijn: Escaping the Silence, Treason, Alter Ego, Winter Garde en Fade to Black van Metallica, een bekend num mer onder de ingewijden. De nummers worden muzikaal zeer strak gebracht met vuurspuwen de gitaren, een pompende bas, strakke drums en virtuoze solo's. De muziek wordt gekenmerkt door vele riffs, akoestische in tro's, "waaronder zelfs Bach" en tempowisselingen. De teksten gaan over onderwerpen als voor oordelen, de toestand van de De afdeling Elektrotechniek van de school voor Voorberei dend Beroeps Onderwijs "Groot Stelle" in Goes is gestart met een geheel nieuw project. Steeds meer Elektrotechni sche bedrijven zoeken flexibele werknemers, die breed inzet baar zijn, kun nen samenwer ken en zich gemakkelijk weten aan te passen aan technologische veranderingen. Voor het bedrijf moet een afge studeerde VBO- leerling jong, flexibel en direct inzetbaar zijn. Het praktijklokaal van de afdeling is geheel aange past aan de praktijksituatie. De leerlingen kunnen werken op meerdere lokaties. In de afdeling is een kantoorruimte, een badka mer, een keuken en een werk plaats gebouwd. Tevens kunnen de monteurs van morgen kennis maken met een elektrische gara- gedeuropener, een deurinter- com, huistelefoon, cv-installatie- regeling en zelf een zonnecollec tor. Het VBO-E project, zoals de nieuwe opleiding wordt genoemd, garandeert de kortste leerweg tot monteur. Een leerling beroepsonderwijs nieuwe stijl heeft na de basisvorming nog vier jaar nodig om monteur te worden. Eerst twee jaar VBO en daarna nog twee jaar elektro technisch vakonderwijs (VEV). De leerling uit het beroepsonder wijs heeft zo een jaar voorsprong op een MAVO-leerling. Om de nieuwe opleiding te kunnen uit voeren is naast het 'praktijkbor- des', de basisinventarislijst aan gepast, hebben de docenten een nascholing gevolgd, worden er nieuwe theorie- en praktijkleer- boeken ontwikkeld, worden de examens landelijk georgani seerd en worden er regionale steunpunten opgezet. Het Elek trotechnische bedrijfsleven in het verzorgingsgebied van het onderwijsinstituut 'Groot Stelle' wil hieraan ook positief meewer ken. Een aantal bedrijven is een samenwerkingsverband aange- Deze bekende Zuid-Bevelandse formatie is in juni 1992 opgericht en is inmiddels uitgegroeid tot een vijfman sterke powerblues- band. De groep heeft eén veel- verkochte demo op zijn naam staan. De band heeft vorig jaar naast veel eigen optredens getoerd met Surrender. Verder kregen ze bekendheid met hun optreden op het bluesfestival en het Delta Bluesfestival. De muziek bestaat uit vlijmscherpe covers van o.a. Robert Johnson, Bintangs, Chuck Berry, maar verder speelt men ook nog een aantal eigen nummers. De band: Koen Raas (mondhar- monika/zang), Gudy Nijsse (gitaar), Henry v.d. Schraaf (bas), Jordan Dieters (drums) en Patrick Beuckelaers (zang/- gitaar). Plaats: Nieuwe dorpshuis "The Cameronian". Aanvang: 19.15 uur. Kaarten: leden 2,50, niet-leden 6,-. Met dank aan de gemeente Bor- sele en Total Nederland. GEEN T92MAAR liter LITER LITER Qp zaterdag 23 april speelt de uit van zijn studie aan het Institi Soedan afkomstige zanger/com- pfcntst Abdel Gadir Salim met begeleidingsgroep in podium 't Beest in Goes. In 1986 kwam hij met een groep Soedanese musici naar Enge land om met konserten geld bij elkaar te spelen voor hongers nood in hun land. Vooral Abdel Gadir Salim trok toen veel aandacht. Met zijn aan trekkelijke ritmes en lyrische melodieën palmde hij het Britse publiek helemaal in. Hij keerde daarop al weer terug naar Enge land met een eigen orkest. Er z|n een aantal factoren van invloed op de muziek van Abdel Gadir Salim. Al vanaf het begin gaan en wil via stageplaatsen voor leerlingen en docenten, de organisatie van onderwijskundi ge excursies, het wekken van belangstelling bij basisschool leerlingen via 'Open Dagen’, het geven van gastlessen en onder steuning in materiële zin de leer- Op de foto: De leerlingen Bob lingen van de afdeling Elektro- Spee, Rachel Scholten en techniek zo dicht mogelijk bij de Sabine Ozgan van Groot Stelle werkelijke praktijk brengen voor in Goes aan het werk in de ver- ze de opleiding verlaten. Op die nieuwde praktijksituatie, manier kunnen bedrijven over enkele jaren beschikken over jonge elektromonteurs, die flexi bel en direct inzetbaar zijn. De deelnemende bedrijven aan het samenwerkingsverband zijn: Fa. Reijnhout, Installatiebureau, Nieuwstraat 1, 4417 AE Hans- weert. Tel.: 01130-82589, Schotsman Elektro B.V., Elektro technische Groothandel, Lede- boenstraat 17, 5048 AC Tlilburg Tel.: 013-675933. Wolter en Dros Groep, Werktuigkundige en Elektrotechnische Installaties, Nijverheidsstraat 14, 4458 AV 's-Heer Arendskerke. Tel.: 01106-1740. Installatiebedrijf Wisse B.V., Installatiebedrijf E. San en C.V. Verrijn Stuartweg 3, 4462 GE Goes. Tel.: 01100-30822. Radio v.d. Dries, Radio- en T.V. en huishoud, app., Molendijk 10, Vrijdag 22 april wordt de jeugd- $oos in Baarland heropend. Na een periode van een jaar sluiten i’.v.m. bouw van het nieuwe dorpshuis, wordt The Village Gang geopend door 3 bands uit £igen omgeving. Om 19.30 uur start de eerste band: Screaming Meaning. Deze jonge band heeft pas een zeer geslaagd debuut-optreden ver zorgd in soos "de Klomp". De band bestaat uit jonge muzikan ten, die zich richten op stevige rock/hardrock en metalmuziek. De stijl ligt echter tussen Metalli ca en Nirvana in. Het repertoire bestaat echter vooral uit eigen nummers, welke ze met zijn vie- ren schrijven. Verder willen ze z.s.m. een demo gaan opnemen. In de band: Mark Nijssen (gitaar), Michel Janssens (zang), John Raas (bas), Mike v.d. Dries (drums). 'Zelfbeklag? Zeker. Ik kan zwemmen in zelfmedelij den, ik kan me er in wentelen als een var ken in de modder. Ran- kuneus. Ook dat. Maar geen schaam te. De schaamte is voorbij'. Het citaat is uit 'De schaamte voorbij', een autobiografi sche roman van Anja Meu lenbelt, haar in zeventiger jaren deed uit groeien tot de bekendste feministische schrijf ster van Nederland. Binnenkort verschijnt haar nieuwste boek,

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 7