Meer bos in Zeeland HU Provincie Zeeland UMAN POTTER Zeeuwse Mondriaan ft® DORMILUX V 165,- Afgesloten COMMISSIES r MDF bedbak ~7l - /fe Woensdag 20 april 1994 13 DE BEVELANDER Opruiming schuifdeur linnenkasten Tripoli 4 jaargetijden dekbedj 2995,- Slaapkamer Verona MDF ledikant Rosina k Solide ledikant >Flexa Halfhoogslaper Flexa Stapelledikant Seniorenledikant Rotar>stoel I MDF ledikant kBodem Duo de Luxe iet stod Aanbouwslaapkamer Ledikant Orion 140x200 cm van 695,- nu 240x200 cm van 1095,- nu 1 I 550,- 595,- 995,- 550,- gegarandeerd de aller laagste prijs! Kom over de brug naar Poortvliet: een wereld gaat voor u open! 1895,- 1995,- 222 cm hoog nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor Abdij Nieuws is de informatierubriek van de Provincie Zeeland. Redactie: Bureau Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 01180 31392 795,- 845,- 895,- 995,- 1095,- 1175,- 1225,— Bij Dormilux vindt u de allermooiste slaapkamers. Voor jong en oud: voor ellswat wils! De betere merken koopt u voor prijzen waar u beslist niet wakker van zult liggen! Gaarne tot ziens bij Bouman Potter Dormilux. Nu kompleet van 755,- voor 495 i Molenstraat 5, Poortvliet-Tholen 250,- teier vai je meubels, méér plezier van je geld WW Bonman Potter biedt u een enorm assortiment. Onze lilosoiie is simpel: we leveren kwaliteit tegen Zeeland is gebaat bij de aanplant van bos zeggen gedeputeerde staten. Behalve dat de aanblik van het landschap en de natuur er baat bij kunnen hebben, biedt bosbouw ook economisch mogelijkheden. In aansluiting op het rijksbeleid zijn er financieringsmogelijkheden voor aanplant en inkomensderving. Abdij Nieuws Gedeputeerde De Kok ziet toe bij het uitpakken van de "Mondriaan" i y ox'd.'t we ex* vrolijk insdag t/m onderdag 10.00-17.30 uur Vrijdag 10.00-21.00 uur Zaterdag 9.30-17.00 uur Zondag Et maandag gesloten Tompleet bezorgd 's-winters warm en 's-zomers koel. Acor Auping Velda Normaflex Pullman Dunlopillo Treco Zondag Geha Cinderella Irisette Texeler Polydaun Peters Rawi Pirelli 90 x 200 cm Kompleet voor: Bijpassend nachtkastje: In diverse kleuren leverbaar, o.a: Alpine- wit, Wit essen-Blank- eiken structuur, Essen parelmoer enz. Het Zeeuws Museum in Middel burg heeft de olieverfschets 'Boom' van Pieter Mondriaan (1872-1944) een aantal dagen 'op zicht' gehad. Gedeputeerde staten zijn bereid het museum een een malige bijdrage van zestigduizend gulden te verschaffen om het werk te kopen. Provinciale staten moeten deze uitgave nog goed keuren. Zeggen de staten "ja" tegen het voorstel van GS dan heeft het mu seum de financiering van deze aankoop 260.000,=) rond: hon derdduizend gulden kan men zelf op tafel leggen en een zelfde be drag is als schenking toegezegd door de Vereniging Rembrandt. De aankoop heeft tot gevolg dat ook Mondriaan gaat behoren tot het openbaar kunstbezit binnen de grenzen van de provincie. Piet Mondriaan kwam in 1908 voor het eerst naar Domburg en trok in die tijd op met de Zeeuwse schilder Jan Toorop. Het aan te kopen schilderij stelt een boom voor en is geschilderd in 1908/1909. Onzeker is of de schildering is gemaakt gedurende de zomermaanden op Walcheren of tijdens zijn verblijf in Amster dam gedurende de wintermaan den. Mondriaans schilderwerk in deze periode kenmerkt zich door onder meer een overgang van donkere tertiaire kleuren naar hel dere regenboogkleuren: de vorm is nog realistisch, de kleuren niet en dat geeft een grote uitdruk kingskracht aan de voorstelling. Hoe dan ook, de boom past ge heel in de serie schilderijen, teke ningen en aquarellen rondom Mondriaans thema van de rode en Elektrisch verstelbaar met 2 motoren. Hoofd- en voeteneinde onafhankelijk verstelbaar met knieknik, extra hoofdsteun en verstevigde middensector. 70 x 200 cm of 80 x 200 cm voor: 650,- 90 x 200 cm voor: 695,- blauwe boom, aldus de deskundi gen. De Boom is opgenomen in de ca talogus van de Canadese Mondri- aankenner prof. dr. Robert Welsh en was bijvoorbeeld in 1945 al te bezichtigen tijdens een Mondriaan- tentoonstelling in het Museum of Modern Art in New York. Omdat het schilderwerk niet is gesig neerd zal Welsh een 'echtheids certificaat' afgeven. Het jaar 1994 is uitgeroepen tot Mondriaanjaar. Overal in het land vinden activiteiten plaats rondom Mondriaan en zijn werk. Het Zeeuws Museum speelt daar op in met onder meer de expositie “Mondriaan en Toorop temidden van hun tijdgenoten in Domburg", te zien van half september tot eind januari. Tijdens de voorberei dingen voor deze tentoonstelling kwam men de Boom op het spoor. Het schilderstuk, oorspron kelijk door Mondriaan geschonken aan zijn vriend en kunstverzame laar Conrad Kickert en naderhand in Amerikaanse handen .gekomen, is recent door kunsthuis Borzo naar Nederland gehaald. Het werk is op dit moment te bezichtigen op de tentoonstelling 'Mondriaan aan de Amstel' in het gemeentear chief in Amsterdam. ZaterdagOO april, van 8.00 tot 13.00 uur, is een gedeelte van het jaagpad langs het Kanaal door Walcheren afgesloten voor (brom)fietsers. De afsluiting geldt het gedeelte tusssen het zwem bad in Middelburg en de draaibrug in Oost-Souburg. Gedurende de afsluiting voor (bromfietsers vinden er jeugdwed strijden plaats op het jaagpad. Degelijk ledikant in alpinewit MDF. 90x200 cm, inklusief lattenbodem Et SG40 kwaliteitsmatras! Nu kompleet van 795,- voor 495,- Zeeland, weids, nat grasland in de Oudlandgebieden en vette klei-ak- kers in de Nieuwlandpolders, ver overd op de zee en ingericht voor de landbouw; dat was en is zelfs nog voor velen het beeld van Zee land buiten de duin- en bosgebie den aan de kust. Geen land voor bossen, luidde de redenering. Maar toch, huidige landgoederen als de Manteling op Walcheren, Slot Haamstede, Schuddebeurs en Ter Hooge vormen de restan ten van een voorheen rijk bosbe stand. Zo waren er in de zeven tiende eeuw alleen al op Walcheren zo'n 120 landgoederen die het eiland tot een "waar lust oord' maakten. Sinds die tijd is er veel bos verdwenen. Met name de laatste decennia is er landschappelijk veel veranderd. De bebouwing van steden als Vlis- singen en Middelburg raakt elkaar en ook elders in de provincie on- staan forse woonwijken in aanslui ting op de grote Zeeuwse steden en dorpen. Sloegebied en kanaal zone Zeeuwsch Vlaanderen zijn in het oog springende industriege bieden, milieu en waterkwaliteit staan onder toenemende druk, voor recreatie is er ruimte nodig en veel landbouwers zoeken naar een andere bestemming voor hun grond of naar inkomsten buiten de traditionele landbouwproducten. Leverbaar in blank of donker eiken. Nu met handverstelbare AUPING spiraal en SG 55 kwaliteitsmatras. Type Berkel Loogkleur Meeneemprijs: Zeeuwse polders lenen zich uitste kend voor de productie van hout. In -die zin kan bosbouw op een aantal plekken in Zeeland een al ternatief zijn voor landbouwers. Houtproductie in eigen land ver mindert bovendien de afhankelijk heid van invoer uit het buitenland (op dit moment 90%) en ontziet waardevolle oerbossen elders. te kijken tegen een bosrand dan tegen opdoemende industrie, camping of woonwijk; met andere woorden, bos als buffer tussen landschap en de minder goed ogende gevolgen van industriële of woonbebouwing. Behalve het vi suele geldt dat bossen een soort saneringsmiddel zijn voor de op vang van stof, geluidsoverlast en ze dragen bij aan een goed CO2 gehalte van de lucht. Tom 90 x 200 cm, kompleet met lattenbodems, zwaar massief grenen. Voldoet aan strengste eisen op gebied van veiligheid. Nu van 680,- voor 495 ,- gen kunnen een beroep doen op verschillende financiële regelin- Maandag 25 april, aanvang 9.00 uur, vergadert de statencommis sie algemeen bestuur. De volgende onderwerpen staan op de agenda: ontwerp-herinde- lingsregeling voor Schouwen-Dui- veland en Walcheren, voorjaarsno ta, IPO-activiteiten i.v.m. nieuwe regering; subsidies voor bedrijfsin terne milieuzorg, gescheiden af valinzameling, Zeeuws Museum voor aankoopkosten schilderij van Mondriaan, RPCP Zeeland Federa tie van Ouderverenigingen en voor musea in Zeeland; beleid voor lo kale en regionale musea en de evaluatie Euregio Scheldemond. De vergadering van de statencom missie is openbaar. Wie wil kan van het spreekrecht gebruik ma ken om op die manier de statenle den op de hoogte te brengen van zijn of haar mening over een van de onderwerpen die op de agenda staan. De bijeenkomst is in het provincie- Zwaar massief grenen kompleet met lattenbodem, buro, speelgordijn en matras 90 x 200 cm Nu kompleet van 1245,- voor 895 voor het CO2 gehalte in de lucht. Tot 14 mei is het mogelijk te rea geren op de plannen van de pro vincie. Dat kan schriftelijk door te schrijven aan het College van Ge deputeerde Staten, postbus eens tot 14 mei ligt het plan ter in zage in de informatiehoeken van alle gemeentehuizen in Zeeland en in het informatiecentrum van de provincie, Abdij 9 in Middelburg. Op dit laatste adres, tel 01180- 31400, is de nota ook verkrijg baar. De provinciale commissie milieu beheer en waterhuishouding (pcmw) vergadert woensdag 27 april, aanvang 9.30 uur. De bijeenkomst begint met de in stallatie van de commissie, waar na de leden aan hun eerste verga dering kunnen beginnen. De pcmw komt in de plaats van de provin ciale milieucommissie. De agenda vermeldt de volgende te bespreken onderwerpen: Zeeuws milieubeleidsplan Kerend Tij 2, provinciale milieuverorde ning, beheersplan Noord- en Zuid- Beveland en het beleidsplan water bodems en baggerspecie. De vergadering is openbaar en vindt plaats op het adres Groene Woud 1 in Middelburg. Agenda en stukken liggen ter inza ge in het informatiecentrum van de provincie, Abdij 9 in Middel burg. huis, Abdij 6 in Middelburg. Agen da en stukken zijn in te zien in het informatiecentrum van de provin cie, Abdij 9 in Middelburg. Molenstraat 10-12, Poortvliet-Tholen Telefonische informatie 01662-2445 x advisee o.a. Modern Toogmodel, ledikant 2 nachtkastjes in wit of antraciet. 140 x 200 cm Van 1295 voor: 795,- 160 x 200 cm Van 1345 voor: 845,- 180 x 200 cm Van 1395 voor: 895,- Bosbouw Bosbouw, door overheid en parti culieren, kan bijdragen aan het op lossen van een aantal eigentijdse problemen. Landschappelijk is het natuurlijk van belang de huidige nog gave landschappen van duinen, duinran den, landgoederen, kreekruggen en dekzandgebieden te behouden. Gerichte vernieuwing en als ge volg daarvan uitbreiding van bos is een belangrijk middel de huidige gebieden te versterken. Bijko mend voordeel van de uitbreiding van deze natuurlijke' bossen is dat de recreatieve mogelijkheden worden versterkt. Mits aangelegd op de goede plek ken is de aanleg van nieuw bos een verfraaiing van het landschap. Fietsend door een polder is het nu eenmaal prettiger in de verte aan Superaanbieding! Model Judith, Essen parel moer kleur, ledikant en ombouw. 140 x 200 cm Kompleet voor: 180 x 200 cm Kompleet voor: Kompleet met hoekkast en 3-deurs kast vanaf: Supersterk ledikant, 90x200 cm, inklusief ladenset/latten- bodem Et matras! Regelingen schappijen hebben middelen vrij- Particulieren die bos willen aanleg- gemaakt om particulieren en over heden financieel tegemoet te komen. De maatschappijen doen gen. Afhankelijk van het soort bos, dat omdat bossen van belang zijn permanent of voor houtproductie, is een eenmalige aanlegsubsidie mogelijk van 2.800,= tot 5.000,= per ha. Tot juli van dit jaar kan daar nog een bijdrage van 3.000,=/ha bijkomen van het minsterie van economische za- 6001, 4330 LA Middelburg. Even- ken. Een jaarlijkse inkomenscom pensatie kan variëren van 1.200,= tot 1.500,=/ha. Voor de aanleg van landgoederen van tenminste 5 ha kunnen boven dien een aantal fiscale voordelen gelden. De samenwerkende energiemaat- Tegenover Bouman Potter Tel. informatie 01662-2445 daarna slaap je beter pe Sharon i 229,- voor: Vulling 65% dons. Massief eiken ledikant Sensor, inklusief 2 nachtkastjes. Blank- of honing eiken. 140 x 200 cm Van 1695 voor: 1395,- 160 x 200 cm Van 1795 voor: 1495,- 180 x 200 cm Van 1895 voor: 1595,- 152 cm breed 182 cm breed 202 cm breed 226 cm breed 251 cm breed 281 cm breed 301 cm breed Meerprijs Spigg.g.l.d.<g..U..r 100.- MDF slaapkamer met 2 rolluik-nachtkastjes. Kompleet met verstelbare lattenbodems en SG 40 matrassen. 140 x 200 cm Kompleet voor: 1395,- 160 x 200 cm Kompleet voor: 1495,- 180 x 200 cm Kompleet voor: 1595,- 200x200 cm van 995,- nu Taiga, 140x200 cm, kompleet met verstelbare lattenbodems en SG 40 matrassen. 140 x 200 cm Kompleet voor: 795,- 160 x 200 cm Kompleet voor: 895,- 180 x 200 cm Kompleet voor: 995,- NU 1 - Roosendaal Poortvliet

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 13