Provincie Zeeland Discussie over Oosterschelde I IMAN POTTER DORMILUX daarna slaap je beter I f. -I I 165,- 69,- COMMISSIES a Ter inzage Recreatie Visserij IN BEROEP X>J' 25 Woensdag 13 april 1994 DE BEVELANDER j 795,- r 4 jaargetijden dekbed] 2995,- f MDF bedbak Slaapkamer Verona MDF ledikant Rosina Flexa Halfhoogslaper Flexa Stapelledikant Seniorenledikant Rotanstoel MDF ledikant kBodem Duo de Luxe triet stoel Aanbouwslaapkamer Ledikant Orion 250,- 350,- 395,- 1895,- 1995,- Opruiming schuifdeur linnenkasten Tripoli nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor Abdij Nieuws is de informatierubriek van de Provincie Zeeland. Redactie: Bureau Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 01180 31392 Natuur 795,- 845,- 895,- 995,- 1095,- 1175,- 1225,- 495,- Bonman Potter biedt u een enorm assortiment» Onze lilosoi'ie is simpel: we leveren kwaliteit tegen gegarandeerd de aller laagste prijs! Kom over de brug naar Poortvliet: een wereld gaat voor u open! van je meubels, méér plezier van je geld In de plannen voor de Oosterschelde gaat het om een goed evenwicht tussen kansen voor de natuur en behoud van de visserij. Ook recreatie moet er mogelijk blijven, maar de recreant zal niet ongebreideld zijn of haar gang kunnen gaan. Dormilux vindt u de allermooiste slaapkamers. Voor jong en oud: voor elk'" wat wils! De betere merken koopt u voor prijzen waar u beslist niet wakker van zult liggen! Gaarne tot ziens bij Bouman Potter Dormilux. TW:. Molenstraat 5, Poortvliet-Tholen Tegenover Bouman Potter Tel. informatie 01662-2445 i'- M 0*^2- Nieuws Abdij oird-i; vrolij k. w e e x* Dinsdag t/m donderdag 10.00-17.30 uur Vrijdag 10.00-21.00 uur Zaterdag 9.30-17.00 uur Zondag Et maandag gesloten l Solide ledikant I - IGD EN GEPLAATST! 's-winters warm en 's-zomers koel. 240x200 cm van 1095,- nu ilux adviseert o.a. Acor Auping Velda Normaflex Pullman Dunlopillo Treco Zondag Geha Cinderella Irisette Texeler Polydaun Peters Rawi Pirelli Commissies praten onder meer over musea 222 cm hoog In diverse kleuren leverbaar, o.a: Alpine- wit, Wit essen-Blank- eiken structuur, Essen parelmoer enz. Fype Sharon an 229,- voor: De statencommissie welzijn vergadert maandag 18 april, aanvang 9.30 uur. De volgende onderwerpen staan op de agenda: subsidie musea en uitwerking van het provinciaal be leid voor lokale en regionale mu sea, subsidie Zeeuws Museum voor de aankoopkosten van een schilderij van Mondriaan, opzet en financiering van sociaal-medische teams in het onderwijs, activitei tenplan 1994 Stichting VMC, sub sidie RPCP Zeeland en federatie van Ouderverenigingen, eenmalige bijdrage aan het centrum voor te lefonische hulpverlening, uitvoe ring van het beleid voor ontwikke lingssamenwerking en subsidie Plattelandsvrouwen. De commissie waterstaat en verkeer vergadert eveneens 18 april maar dan om 13.30 uur. Te bespreken onderwerpen zijn: PSD-zaken, verkeersmaatregelen aan de provinciale weg N675 bij Boerenhol en de fusie van de wa terschappen boven de Wester- schelde. De statencommissie voor eco nomie komt donderdag 21 april, 15.30 uur, bijeen. Onderwerp van gesprek zijn: eva luatieverslag 1993 en beleidsplan 1994-1997 van de Stichting Zee land Cultuurmaand, subsidiever zoeken musea en uitwerking pro vinciaal museumbeleid, voorbespreking van de vergaderin gen van de raden van bestuur van de havenschappen Vlissingen en Terneuzen. De statencommissie ruimtelij ke ordening vergadert vrijdag 22 april, aanvang 9.30 uur. Een procedurevoorstel streekplan- uitwerking bebouwingsvrije stro ken langs wegen en de ontwerp- streekplanafwijkingmosselschel- pen antwoordnota ingekomen reacties staan op de agenda. De statencommissie milieu komt vrijdag 22 april om 14.00 uur bij elkaar op het adres Groenewoud 1 in Mid delburg. De agenda luidt: intrekking drink- waterverordening voor Zeeland, subsidieregeling bedrijfsinterne milieuzorg en de intrekking van de regeling subsidiëring inzameling klein chemisch afval. De afdeling voortgezet onderwijs van de provinciale onderwijsraad vergadert woensdag 20 april in het openbaar. Gesproken wordt over de volgen de onderwerpen: onderwijsvoor rang en opvang allochtone jonge ren, coördinatie nascholing, jeugdgezondheidszorg en jeugd hulpverlening, profiel tweede fase voortgezet onderwijs, vorming var scholengemeenschappen, educa tie en beroepsonderwijs, reorgani satie ondersteuning volwassenen educatie en actualisering van de samenstelling van de afdeling. De vergaderingen van de sta tencommissies zijn openbaar en beginnen met spreekrecht voor het publiek. Wie wil, kan op die manier de statenleden op de hoogte brengen van zijn Elektrisch verstelbaar met 2 motoren. Hoofd- en voeteneinde onafhankelijk verstelbaar met knieknik, extra hoofdsteun en verstevigde middensector. 70 x 200 cm of 80 x 200 cm voor: 650,- 90 x 200 cm voor: 695,- of haar mening over onder werpen die op de agenda staan. Tenzij anders vermeld zijn de ver gaderingen in het provinciehuis, Abdij 6 in Middelburg. De agen da's en bijbehorende stukken lig gen ter inzage in het informatie centrum van de provincie, Abdij 9 in Middelburg. Het concept provinciale Bosnota Zeeland ligt ter inzage tot en met 14 mei in het informatiecentrum van de provincie, Abdij 9 in Middel burg, op het adres Groenmarkt 13 in Middelburg en in de informatie- hoeken van alle gemeentehuizen in Zeeland. De termijn om schrifte lijk te reageren is eveneens tot en met 14 mei. In en om de Oosterschelde moet op de eerste plaats de natuur alle kans krijgen zich te ontwikkelen. Ook de visserij in dit kustwater moet mogelijk blijven. Nieuwe plannen voor recreatie zijn ondergeschikt aan natuur en visserijbelan- gen. Dat is in grote lijnen de inzet van de discussie over de Oosterschel de. De discussie is aangezwen geld door de Stuurgroep Ooster schelde: vertegenwoordigers van het rijk, de provincie, de gemeen ten en de waterschappen. De nieu we plannen zijn verwoord in het concept-beleidsplan Oosterschel de. GS hebben zich achter de vi sie van de stuurgroep gesteld. Wat de provincie betreft is het laatste woord aan provinciale sta ten. Tot en met 10 juni is inspraak mogelijk op de plannen: zie elders op deze pagina de rubriek Ter in zage. Het concept-beleidsplan borduurt voort op het eerdere be leidsplan dat nog stamt uit 1982. In de loop der jaren zijn door de overheid natuurbeschermende maatregelen genomen ter be scherming van het natuurmonu ment Oosterschelde. De daarmee samenhangende gebruiksbeper kingen zijn in het concept-plan op genomen. Hoe het beleid er in de toe komst ook uit gaat zien, voor op staat dat de functie van de Deltawerken, veiligheid voor de bevolking, niet in het ge drang mag komen. Een van de kenmerken van de Oosterschelde is het weidse land- schap. Ontwikkelingen die dat ka rakter aantasten krijgen geen kans. De kwaliteit van het water is goed en dat moet zo blijven; waar mogelijk wordt de kwaliteit verbe terd. Het intergetijdegebied, de schor ren en de binnendijkse gebieden moeten in stand blijven. De toe gang tot deze gebieden blijft be perkt zodat het daar rustig blijft. De Kom van de Oosterschelde en de Krabbenkreek zijn belangrijk voor natuur en visserij. Vandaar dat scheepvaart en recreatie daar aan banden komt te liggen. Zee-anjelier zoals te zien in Oosterschelde sloten voor het vissen op mossel zaad en kokkels. Dat gebeurt om onbeviste mosselbanken, kokkel- banken en zeegrasvelden intakt te laten en de kans te geven zich vol ledig natuurlijk te ontwikkelen. In de zoogperiode van zeehonden ligt er een verbod op de kokkelvis- serij. De handmatige kokkelvisserij mag weliswaar het hele jaar, maar blijkt in de praktijk wel storend voor de rust van vogels en zee honden. Vandaar dat tot het jaar 2000 geen nieuwe vergunningen worden uitgegeven en vergunning houders hun vergunning niet mo gen overdragen aan anderen. Ook voor de sleepnetvisserij geldt dat vergunningen niet overdraag baar zijn. Een aantal gebieden is dicht voor het vissen met wekker- kettingen. Het gebruik van een keerwant is wettelijk verplicht voor het vissen met schietfuiken. Omdat een der gelijke voorziening technisch niet mogelijk is bij harderkamers en - fuiken ligt er een verbod op het gebruik van dit vistuig. "Tom", 90 x 200 cm, kompleet met lattenbodems, zwaar massief grenen. Voldoet aan strengste eisen op gebied van veiligheid. Nu van 680,- voor 495 ,- Wie precies wil weten wat er in de plannen staat kan ze gaan inzien in alle openbare bibliotheken in de provincie, in de informatiehoeken van de gemeentehuizen van de gemeenten rondom de Ooster schelde en in het informatiecen trum van de provincie, Abdij 9 in Middelburg. Op dit laatste adres, tel 01180-31400, is het plan ook te koop voor een bedrag van vijf tien gulden. Maandagavond 25 april kunnen belangstellenden te recht op een informatie-avond in Hotel Terminus in Goes. Gedepu teerde De Kok en medewerkers van de provincie zullen aanwezig zijn dm de plannen toe te lichten en in te gaan op vragen. De bij eenkomst begint om 20.00 uur. Om 14.20 uur gaat het om de weigering van GS een verkla ring van geen bezwaar af te geven voor de bouw van een opslagloods aan de Cadzand- seweg in Nieuwvliet. B&W van de gemeente Oostburg, aanvrager van de verklaring, en de toekomstige eigenaar van de Hoods zijn tegen dit besluit in be roep gegaan. Drie inwoners van de provincie zijn in het geweer gekomen tegen eer dere besluiten van hun college van B&W over hun bijstandsuitkeringen en zijn bij de provincie in beroep gegaan. De besliscommissie ABW heeft betrokkenen en de gemeen tebesturen uitgenodigd 19 april naar het provinciehuis te komen en hun standpunten tijdens een zit ting van de commissie toe te lich ten. Om 15.00 uur is het woord aan een Terneuzenaar en het Terneu- zens gemeentebestuur, om 15.20 is de beurt aan een zaak uit de ge meente Middelburg en om 15.40 komt een Thoolse zaak aan bod. De zittingen van de advies commissie en van de beslis commissie zijn openbaar en vinden plaats in het provincie huis, Abdij 6 in Middelburg. Molenstraat 10-12, Poortvliet-Thotm Telefonische informatie 01662-2445 Het conceptbeleidsplan Oos terschelde, de bijbehorende ontwerp-streekplanuitwerking en het concept van de provin ciale Bosnota liggen ter inzage vanaf 15 april. Het concept-beleidsplan Ooster schelde is in te zien tot en met vrijdag 10 juni op de volgende plekken: het informatiecentrum van de provincie, Abdij 9 in Middel burg, in de informatiehoeken van de gemeentehuizen in Bruinisse, Nieuwerkerk, Zierikzee, Scharen- dijke, Burgh-Haamstede, Veere, Wissenkerke, Kortgene, Goes, Ka- pelle, Kruiningen, Tholen en St. Philipsland en voorts in alle open bare bibliotheken in Zeeland. Wie schriftelijk op de plannen wil re ageren kan dat doen tot 10 juni. Afhankelijk van het aantal verzoe ken (voor 27 mei bellen naar 01180-31250 of 31212) komt er voor 10 juni nog een hoorzitting en kan men zijn of haar bezwaren mondeling inbrengen. Maandag avond 25 april, aanvang 20.00 uur, is er een voorlichtingsavond in Hotel Terminus in Goes. Het is de plannenmakers ernst met de natuur. Een reeks van maatregelen staat op stapel om de natuur te beschermen. Als de belangen van natuur en vis serij zijn veilig gesteld, komt de recreatie aan bod. Bestaande re creatievoorzieningen mogen blij ven. Nieuwe plannen die schadelijk zijn voor natuur en visserij krijgen geen kans: zo komen er bijvoor beeld geen nieuwe jachthavens. Het natuurlijke gebied de Ooster schelde en de fraaie vergezichten hebben een grote aantrekkings kracht op de toervaart. Dat blijkt onder meer uit het grote aantal sluispassages. Toename van het aantal lig plaatsen in de omgeving van de Deltawateren leidt op zich zelf al tot toename van de druk op het gebied en tot af name van de kwaliteit van de recreatie. .Vandaar dat de plannenmakers de verdere ontwikkeling van jachthavens willen beperken tot 250 nieu we ligplaatsen in aansluiting op bestaande havens: 65 in Zierikzee en 185 in Wemeldin- ge. Uit landelijk onderzoek blijkt dat et in de Oosterschelde sprake is van een tekort aan 520 passanten plaatsen voor de nacht. Er is voor gekozen niet verder te gaan dan tot een uitbreiding van 180 plaat sen voor passanten, eveneens te realiseren in aansluiting op be staande havens: 90 in Wemeldin- ge, 40 in Zierikzee, 35 in St. An- naland en 15 in Burghsluis. In het belang van de natuur zal de visserij niet ongebreideld haar gang mogen gaan. In voor vogels voedselarme jaren krijgen de vissers te maken met vangstbeperkingen. Het westelijk deel van de Roggen plaat en de noordelijke tak zijn ge- Supersterk ledikant, 90x200 cm, inklusief ladenset/iatten- bodem Et matras! Nu kompleet van 755,- voor 495 Dinsdag 19 april zijn er twee hoor zittingen van de commissie die GS adviseert over te nemen beslissin gen op bezwaarschriften naar aan leiding van het weigeren van een verklaring van geen bezwaar om te bouwen. Om 14.00 uur gaat het om de weigering van GS een verkla ring af te geven voor de bouw van een autobedrijf met tank station aan de Oud Heiligeweg in Oosterland. De verklaring is aangevraagd door B&W van de gemeente Duiveland waar Oosterland onder valt. B&W en de toekomstige exploitant zijn het niet eens met de weigering van GS en zijn in beroep gegaan. Taiga, 140x200 cm, kompleet met verstelbare lattenbodems en SG 40 matrassen. 140 x 200 cm Kompleet voor: 795,- 160 x 200 cm Kompleet voor: 895,- 180 x 200 cm Kompleet voor: 995,- Massief eiken ledikant Sensor, inklusief 2 nachtkastjes. Blank- of honing eiken. 140 x 200 cm Van 1695 voor: 1395,- 160 x 200 cm Van 1795 voor: 1495,- 180 x 200 cm Van 1895 voor: 1595,- Superaanbieding! Model Judith, Essen parel moer kleur, ledikant en ombouw. 140 x 200 cm Kompleet voor: 180 x 200 cm Kompleet voor: Kompleet met hoekkast en 3«deurs kast vanaf: Degelijk ledikant in alpinewit MDF. 90x200 cm, inklusief lattenbodem Et SG40 kwaliteitsmatras! Nu kompleet van 795,- voor Type Berkel Loogkleur Meeneemprijs: Zwaar massief grenen kompleet met lattenbodem, buro, speelgordijn en matras 90 x 200 cm Nu kompleet van 1245,- voor 895 ,- L 152 cm breed 182 cm breed 202 cm breed 226 cm breed 251 cm breed 281 cm breed 301 cm breed ^KOMPLEET BEZOW Schriftelijke reacties op de,plan- nen kunnen worden gestuurd naar Gedeputeerde Staten van Zee land, postbus 6001, 4330 LA Mid delburg. Leverbaar in blank of donker eiken. Nu met handverstelbare AUPING spiraal en SG 55 kwaliteitsmatras. 90 x 200 cm Kompleet voor: 995,- Bijpassend nachtkastje: 350,- Modern Toogmodel, ledikant 2 nachtkastjes in wit of antraciet. 140 x 200 cm Van 1295 voor: 160 x 200 cm Van 1345 voor: 845,- 180 x 200 cm Van 1395 voor: 895,- MDF slaapkamer met 2 rolluik-nachtkastjes. Kompleet met verstelbare lattenbodems en SG 40 matrassen. 140 x 200 cm Kompleet voor: 1395,- 160 x 200 cm Kompleet voor: 1495,- 180 x 200 cm Kompleet voor: 1595,- 200x200 cm van 995,- nu Vulling 65°/o dons. 140x200 cm van 695,- nu Poortvliet

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 25