SPORT Bevelanden in 't kort CULTUUR KORT Toerclub Toreador begint met nieuwe groep fietsers Coopertest te Goes Tovaal start rugbyprojekt voor basisscholen v.v. Kloetinge Kloetinge 1 gaat op bezoek bij L.R.C. in Leerdam. Door zelf afgelopen zaterdag te winnen en het verlies van koploper Ach. Veen is de spanning in die klas weer helemaal terug. Als hekke- sluiter zal L.R.C. vechten voor behoud in deze klas. Wanneer Kloetinge deze tegenstander niet onderschat moeten zij in staat, zijn de punten mee terug te nemen. Op het Wesselopark worden zaterdag voornamelijk jeugdwedstrijden gespeeld. Ook zij vinden uw belangstelling fijn. Het volledige programma is als volgt: Tovaaljeugd tegen Engelse Gravesend I I M I I M RIJNBERG WEGENBOUWB.V. Woensdag 13 april 1994 DE BEVELANDER 21 Jaarvergadering enfb Open Dag rotstuinen Cursus veldbiologie Foto's Adriaan Hamelink NCVB afd. Goes Kumpulan-middag Genieten op Neeltje Jans NCVB afd. Kamperland V.V. Kapel Ie Internationals i 1 k.v. Togo v.v. Bevelander Snuffelen Lewedorp Expositie De Pijlers SSV'65 Studiedag Wereld vrouwenconferentie Expositie van Kees Bruijnes K.V. Blauw-Wit Praise-avond 15 april te Kamperland Schrijfavond in Lewedorp Alcasar in De Piek Aktie "help Helma" Emotioneel lichaamswerk Postzegelen Kloetinge De postzegelvereniging "Philate- lica", afdeling Goes e.o., houdt donderdagavond 14 april haar maandelijkse bijeenkomst in Kloetinge. De ruim 400 leden èn belangstellenden kunnen vanaf half acht terecht in het Vereni gingsgebouw "Amicitia". De jeugdige filatelisten worden om zeven uur in de voorzaal ver wacht. Rond half negen is er de gebruikelijke clubveiling. De te veilen kavels liggen vooraf ter bezichtiging uitgestald. De toe gang is gratis, ook voor belang stellenden. Gouden Bestelspeld V.V. Wemeldinge Expositie Janny de Witte bij Stichting PZZ Gedurende de maand april expo seert Janny de Witte-de Regt haar olieverfschilderijen en aquarellen in de expositieruimte van de Stichting Psychiatrische Zorgvoorzieningen Zeeland aan de Oostmolenweg 101 te Kloe tinge. In 1980 startte zij met het volgen van cursussen voor schil deren in olieverf. Later werd aquarelleren een uitdaging. Schilderen is voor Janny een fij ne hobby. "Als je zoekt naar nieuwe kleuren en details is de natuur je beste docent". Opdrachten zijn altijd een vrijblij vende uitdaging, hetzij van een lievelingsplekje, het huis, boer derij of huisdier. Vanaf half april tot eind mei is er een tweede expositie van Janny de Witte-de Regt te bezichtigen bij de ABN/AMRO bank te Goes. Zilveren mosselren Schrijfavond Amnesty in Kamperland NCVB Kapelle Lenteconcert in Rilland Kursussen educatieve werkgroep van KNNV De edukatieve werkgroep KNNV organiseert 2 kursusjes in april. Leven in zoet water is een kur sus over ontstaan van kreken, welen, inlagen en drinkputten. Ook wordt aandacht besteed aan het leven in en om déze bij zondere leefgebiedjes. De kur sus gaat door op dinsdagavond 12 en 19 april en wordt afgeslo ten met een ekskursie op zater dagmorgen 23 april. Filmavond over schorrentocht Schildklierstichting Lenteconcert Vrouwen en spanningen De jaarvergadering van de Fiet- sersbond-enfb-afdeling Zeeland zal op 14 april om 19.30 uur plaatsvinden in de Mic-Mec in de Reigerstraat te Middelburg. In grid Renirie, werkzaam bij Rijks waterstaat, zal een inleiding ver zorgen met als thema: Hoe krijg je mensen in Zeeland op de fiets. Zij zal gebruik maken van video materiaal waarbij de fiets en het fietsbeleid centraal staan. Zaterdag 16 april wordt in Zee land een open dag voor liefheb bers van rotstuinen gehouden. Die dag zijn tuinen geopend tus sen 10.00 en 16.00 uur. De orga nisatie is in handen van de afde ling Zeeland van Succulenta. In onze regio zijn te bezichtigen de tuin van C. Markusse, Koos Vor- rinkstraat 31 te Goes en van G. Spee, Diepeneestraat 4 te Bors- sele. De toegang is gratis. In april, mei en juni organiseert de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (N.J.N.) een cursus veldbiologie. Tijdens deze cur sus, die speciaal is georgani seerd voor jongeren tussen de 12 en 23 jaar, wordt gedurende zeven weekeinden onderzoek gedaan naar de natuur in de eigen omgeving. Onder leiding van een ervaren excursieleider wordt elke keer een ander onder deel van de natuur bekeken, bij voorbeeld vogels, planten, vleer muizen of insekten. Er bestaat ook de mogelijkheid om tijdens de cursus op Hemelvaart- en of Pinkstervakantie te gaan, samen met leeftijdgenoten en zo het geleerde in praktijk te brengen. In 30 afdelingen verspreid door heel Nederland wordt eveneens een cursus veldbiologie georga niseerd. Inl. 01100-12237. In verzorgingshuis Gasthuis aan de Kievitlaan te Goes is tot 1 juni a.s. een fototentoonstelling te zien. Het gaat om werk van de heer Adriaan Hamelink. Op de eerstvolgende vergade ring komt de heer I. Havenaar van de Zeeuwse stichting "Steun aan Israël" spreken over het land Israel. De avond wordt gehou den op dinsdag 19 april a.s. in de Oosterkerk. Aanvang 20.00 uur. Belangstellenden van harte wel kom. In centrum Dauwendaele te Mid delburg wordt zaterdag 16 april een Zeeuwse ontmoetingsdag belegd door de Kinderen uit de Japanse bezetting en de Ber- siap. Deze Kumpulan-middag heeft een actueel tintje. Er wordt gesproken over de Japanse ere schulden door mevr. Dr. De Pij per en de heer Lapre. De middag begint om 13.00 uur. Ook de derde zondag van april is er om 14.00 uur weer een excur sie door de duihen van Neeltje Jans van Het Zeeuws Land- schap en Natuurmonumenten. Dit jonge natuurgebied ligt langs de Oosterscheldekering tussen Schouwen Duiveland en Noord Beveland. De excursie start bij het bord van de organisaties in de hoek van de hoogste parkeer plaats aan de Oosterschelde kant. De organisaties vragen een vergoeding voor de excursie. Op woensdag 20 april komt de NCVB afd. Kamperland bijeen voor haar maandelijkse vergade ring in het Jhr. mr. de Casem- broothuis, Nieuwstraat 46. Aan vang 19.30 uur. Het thema deze avond is: Drogen van en werken met droogbloemen, door mevr. Verschraegen uit Grijpskerke. Bij voldoende deelname is er in het najaar een morgen of middag om het geleerde in praktijk te bren gen. Belangstellenden zijn van harte welkom. Programma zaterdag 16 april: 14.30 uur: Kapelle 1 - Chrislan- dia 1; 14.30 uur: Kapelle 2 - Good Luck 2; 14.30 uur: Bruse Boys 2 - Kapelle 3; 12.45 uur: Kapelle 4 - Bruse Boys 3; Kapel le 5 is vrij; 14.30 uur: De Mus- schen A1 - Kapelle A1; 11.15 uur: Z.S.C. A1 - Kapelle A2; 12.45 uur: Arnemuiden B1 - Kapelle B1; 11.15 uur: Kapelle B2 - Veere B112.45 uur: Kapel le B3 - Noormannen B1; 11.15 uur: Zierikzee C1 - Kapelle C1; 11.15 uur: Kapelle C2 - Borssele C1; 10.00 uur: Arnemuiden D1 - Kapelle D1; 10.00 uur: Kapelle D2 - Mevo D1; 10.00 uur: Kapel le E1 - Robur E110.00 uur: Yer- seke E1 - Kapelle E2; 10.00 uur: Kapelle E3 - Dauwendaele E4; 11.15 uur: Kapelle Fa - Waarde F; 11.15 uur: Kapelle Fb - Yerse- ke Fc. 19 april 19.30 uur: Krabbendijke UEFA - Kapelle A1. Initiatiefnemer Arthur Hogeste- ger, die het projekt voor de vijfde doet hier niet aan mee en rijdt de gebruikelijke rit vanaf T0.00 uur. Van donderdag 12 tot en met zondag 15 mei: Vierdaagse rit EVENEMENTEN IN GOES PERIODE 14 APRIL T/M 21 APRIL 1994 MUZIEK - FILM - TONEEL - THEA TER 14 april: 't Beest, 20.30 uur: "Bashu", film van Bahram Beiza. 15 april: 't Beest, 20.30 uur: "Aicha", film van Juliali Ferhati. 15 april: ‘t Beest, 21.00 uur: Concert door "Orchestre ‘d Or” uit Marok ko 16 april: Ambachtscentrum 14.30 uur: "Ei, ei, dit ben jij", voorstelling van poppentheater "Sim Bolus" uit Goes. 16 april: 't Beest, 20.30 uur: "How the hell did they survive", film van Trix Betlem. 19 april: Grote Kerk, 13.30-14.30 uur: Carillonbespeling door stads- beiaardier Sjoerd Tamminga. 19 april: Grand Theater, 19.30 uur: "West side story", film met o.a. Natalie Wood. 20 april: 't Beest, 20.30 uur: "De Citadel", film van Mohamed Chouikh. 20 april: Bibliotheek, 14.00-14.45 uur: Voorlezen voor kinderen van 5-8 jaar. 21 april: 't Beest, 20.30 uur: "Fatma 75", film van Selma Baccar. EXPOSITIES Hele jaar: Galerie llona: Naïeve schilderijen van Ilona Schmit (info: 01192-1242). april: Lunchcafé: Olieverven van Marloe Pluymaekers (info: 01100- 28795). t/m 24 april: Galerie "Mi Parti": Kasten en keramische objecten van diverse vormgevers (info: 01100-31819). t/m 24 april: Galerie Bekenes: Olieverfaquarellen en pastels van Cor v.d. Padt uit Middelburg (info: 01192-2489). t/m 30 april: Lunchcafé "De Bult", Gasthuisstraat 22: Aquarellen van Toon Stobbelaer (info: 01100-14034). t/m 31 mei: Galerie "Mi Parti": Thema-voorstelling over decoratiever- mogen en accessoires (info: 01100-31819). t/m 31 mei: Gezondheidscentrum Magnolia: Acrylschilderijen van Lode Rijks (info: 01100-49200). t/m 7 mei: Galerie Van Den Berge: "Schmerzliche Enttausschung". Solopresentatie van Eveline van Duyl (info: 01100-50499). t/m 4 juni: Museum voor Noord- en Zuid-Beveland: "Uit wat vergaat, ontstaat steeds iets nieuws", magisch realisme van Lodewijk Karei Bruckman (info: 01100-28883). VERWACHT: 27 april: Prins van Oranje, 20.00 uur: Concert door "The Nits". De eerste wedstrijden op het veld zijn al weer gespeeld. Het was wel even wennen: andere schoenen, een extra shirtje, mis schien wel met lange mouwen; maar ook het weer speelt een grote rol, zon, de wind en hou den we het droog! Vorige week konden we vanwege de vele regenbuien niet op het veld om te trainen. We hopen dat zater dag 16 april '94 het zonnetje wat meer te zien zal zijn als er 6 ploe gen thuis spelen, weer gezellig bij ons clubhuis en de uitspelen de ploegen ook hier vandaan vertrekken: 10.00 uur: Togo E - Stormvogels E Goes; 10.00 uur: -Togo A - Atlas A; 11.00 uur: Togo D - Stormvogels D Goes; 13.45 uur: Togo 2 - Seolto 1 Goes; 16.00 uur: Togo 4 - Zaam- slag 2 Goes; 16.00 uur: Togo 5 - Olympia 3 Goes; 9.30 uur: Top F - Togo F Arnemuiden; 9.30 uur: Top B1 - Togo B; 10.00 uur: Luc- tor C - Togo C Terneuzen; 14.00 uur: Luctor 3 - Togo 3 Terneu zen; 16.00 uur: D.V.S. 1 - Togo 1 H.l. Ambacht. Voor inlichtingen (b.v. over de 4-ritten-kaart), kun je bellen naar Ineke tel. 30473 of Jeannette tel. 21616. Bevelanders 1 moet het a.s. zaterdag in de belangrijke thuis wedstrijd tegen R.V.V.H. uit Rid derkerk waarmaken. R.V.V.H., momenteel 3e op de ranglijst, werd in de uitwedstrijd een punt afgesnoept in een bloedeloze 0- 0 stand. Zaterdag gaan de jon gens van Joost Folmer voor de volle winst. Iedere Bevelanders- gezinde supporters hebben we daarbij hard nodig. De wedstrijd begint om 14.30 uur. Met je toe gangsbewijs heb je gratis toe gang op de tribune. Bevelanders rekent op jullie allemaal. In de zaal achter de protestantse kerk wordt zaterdag 16 april a.s. weer een snuffelmarkt gehou den. Deze is geopend van 9.00 tot 12.00 uur. Er valt weer veel te snuffelen, zoals de bekende enveloppenverkoop (altijd prijs). Ook loten kunnen weer worden gekocht voor leuke prijzen. Ook zijn er veel stekjes te koop van fuchsia's, enz. en koffie of limo nade met cake. In de hal en op de tweede ver dieping van "Centrum de Pijlers" aan de Van Dusseldorpstraat te Goes exposeert Vera Niederer t/m 28 april haar schilderijen. Zij is geboren in Brabant, en sinds '73 woonachtig in Goes. Na de pedagogische academie en de opleiding lerares textiele werk vormen heeft zij nog tal van cur sussen op creatief gebied gevolgd. Sinds '92 houdt zij zich bezig met het maken van aqua rellen. De schilderijen zijn te bezichtigen tijdens de openings tijden: maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 18.00 uur. Na de overvloedige regenval van de afgelopen weken zou het nu zaak wezen dat er deze zaterdag een heel prgramma werd afge werkt. SSV'65 speelt weer een thuiswedstrijd op sportveld Het Schenge tegen Wemeldinge 1 om 14.30 uur, een niet te onder schatten ploeg omdat ze voor lijfsbehoud vecht. Daarom zullen alle zeilen bijgezet moeten wor den om de beide punten in Goes te houden. Wemeldinge 2 - SSV 2 14.30 uur; SSV 3 - Wolphaarts- dijk 3 12.45 uur; SSV 4 - Wolp- haartsdijk 2 14.30 uur; Wolf- aartsdijk 4 - SSV 5 14.30 uur; Jeugd SSV '65: Breskens A1 - SSV A1 14.30 uur; SSV B1 vrij op ingelaste wedstrijd; SSV C1 - Robur C1 11.15 uur; Kapelle D1 - SSV D1 10.00 uur; Noorman nen D2 - SSV D2 10.00 uur; SSV E1 - Yerseke E1 10.00 uur; Yer- seke FC - SSV F 10.00 uur. Dit programma is onder voorbehoud er kunnen altijd wijzigingen komen in verband met een ander programma voor KNVB. keer organiseert, hoopt dat er ook dit keer weer talenten boven komen drijven: "Twee jaar gele den raakten Alex Vlieland en Leo Nootenboom tijdens het projekt direkt verknocht aan de rugby- sport en zij maken inmiddels deel uit van de selektie van Pril Oranje". 'Zeeland op weg naar de Wereld vrouwenconferentie 1995', dat is het thema van de studiedag die op vrijdag 15 april van 10.00 tot 15.00 uur in De Hoeksteen, Roozenburglaan 22 in Middel burg gehouden zal worden. De studiedag is een initiatief van het Centrum voor Ontwikkelingssa menwerking Zeeland (COS Zee land) en het Zeeuws Emancipa- tiebureau. Jel Engelen, lid van de nationale voorbereidings groep voor de Wereldvrouwen conferentie zal de studiedag openen met een inleiding over het nationale belang van de Wereldvrouwenconferentie. Daarna zal ingegaan worden op initiatieven in Zeeland gericht op de Wereldvrouwenconferentie. Nadere informatie en aanmel ding bij het COS tel. 01100- 50051 Tot 1 mei exposeert Kees Bruij nes uit Kapelle olieverf-schilderij- en in het gebouw van het Ooster schelde College aan de Zuster straat 11 in Goes (voormalig R.E.C.). In de kantine en gangen van het gebouw hangen ruim 20 'Theater voorstellingen' zoals Kees Bruijnes zijn werk zelf omschrijft. Zo zijn voorstellingen te zien van een dansgroep, een ballet en een theatergroep. Ver der hangen er stadsgezichten en figuren. Het werk van Kees Bruij nes is te bezichtigen tijdens kan tooruren. Op zaterdag 16 april gaat BI. Wit 1 op bezoek bij Bolnes. BI. Wit 3 speelt de thuiswedstrijd tegen Animo. BI. Wit 3 heeft erg veel moeite met het pakken van pun ten. De sfeer in het team zorgt ervoor dat de ploeg blijft knokken voor een overwinning. Ook BI. Wit 4 speelt een thuiswedstrijd tegen Swift 5. Ook deze tegen stander zal niet makkelijk zijn. Bij de jeugd worden er 's ochtends 3 thuiswedstrijden gespeeld: BI. Wit B ontvangt B.K.C. B en BI. Wit D, Stormvogels D. BI. Wit E speelt tegen O.N.D.O. E. Programma zaterdag 16 april Thuiswedstrijden op veld "de Weitjes" aan de Graaffstraat 13.45 uur: BI. Wit 3 - Animo 4; 16.00 uur: BI. Wit 4 - Swift 5; 10.00 uur: BI. Wit B - BKC B; 11.00 uur: BI. Wit D - Animo D; 10.00 uur: BI. Wit E - O.N.D.O. E. Uitwedstrijden: 15.30 uur: Boi- nes - BI. Wit 116.00 uur: BKC 1 -BI. Wit 2; 11.15 uur: Animo A2- BI. Wit A. Voor meer inlichtingen over korfbalvereniging Blauw- Wit kun je bellen met Mirjam van de Pennen, tel. 01100 - 31650 of met Leon van Hekke, tel. 01100- 32364. Op vrijdagavond 15 april a.s. zal er weer een Praise-avond gehouden worden in de Gerefor meerde Kerk te Kamperland. De toegang is gratis en de avond begint om 19.30 uur. Ook is er een pauze ingelast. Het combo "Second chance" zal deze avond muzikaal begeleiden. De Praise- avond belooft wederom een fijne avond te worden waar niet alleen het combo "Second chance", maar ook twee gitaristen en een kinderkoor hun medewerking verlenen. Ds. Faassen uit Ser- ooskerke zal de avond leiden. Iedereen is bij deze van harte uit genodigd. Maandag 18 april a.s. is er een schrijfavond van Amnesty Inter national voor mensen die vanwe ge hun geloof, politiek, hun ras, taal, geslacht of etnische afkomst, vervolgd worden of gevangen zitten. Van 19.00 - 20.00 uur in het zaaltje van de Rooms Katholieke Kerk te Lewe dorp. Voorbeeldbrieven zijn aan wezig. Er kunnen ook brieven worden afgehaald. Inlichtingen: 01196- 13822. Op donderdag 14 april organiseert AV'56 een Coopertest op de kunststofbaan van het sportpark Het Schenge. Eenieder die zijn of haar conditie eens wil controleren, kan dat nu door eenvoudig aan deze test mee te doen. De conditietest gaat als volgt: de deelnemer loopt in een groep met in de regel 10 tot 15 andere deelnemers, gedurende 12 minuten in een voor hem of haar zo hoog mogelijk tempo. Het aantal gelopen meters gedurende die 12 minuten wordt door een jury precies bijgehouden. De afgelegde meters, waarbij dan rekening is gehouden met de leeftijd van de deelnemer, is een maatstaf voor de conditie op dat moment. De aanvang is om 19.00 uur en de deelname bedraagt 3,50. Inschrijven vanaf 18.30 uur in het clublokaal van AV'56. Er is kleed ruimte en wasruimte aanwezig. L.R.C. 1 - Kloetinge 1:14.30 uur; W.H.S. 2 - Kloetinge 2: 14.30 uur; Veere 3 - Kloetinge 3: 14.30 uur; Hoedekenskerke 2 - Kloetin ge 4: 14.30 uur; Arendskerke 4 - Kloetinge 5: 12.45 uur; Krabben dijke 4 - Kloetinge 6: 14.30 uur; Dauwendaele 4 - Kloetinge 7: 12.45 uur; Kloetinge Dames 1 zijn vrij; Kloetinge Dames 2 zijn vrij; Kloetinge A1 - R.C.S. A1: 14.30 uur; Kloetinge B1 - Steen B1: 12.45 uur; Kloetinge B2 - Middelburg B2: 11.15 uur; Mid delburg C2 - Kloetinge C1: 11.15 uur; Zeeland Sport C1 - Kloetin ge C2: 10.00 uur; Kloetinge C3m - Wolphaartsdijk C1: 10.00 uur; Dauwendaele D1 - Kloetinge D1: 10.00 uur; D.F.S. D1 - Kloetinge D2: 10.00 uur; Kloetinge E1 - Wemeldinge E1: 10.00 uur; Goes E1 - Kloetinge E2: 10.00 uur; R.C.S. E2 - Kloetinge E3: 10.00 uur; Kloetinge E4 is vrij; Kloetinge FA - S.S.V. F: 10.00 uur; Kloetinge FB - Kwadendam- me F: 11.15 uur; Wemeldinge FA - Kloetinge FC: 10.00 uur. Vrijdag 15 april zal in De Piek, Hellebardierstraat 11-13 te Vliss- ingen de band Alcasar optreden. De aanvang is 22.00 uur en de entree is 7,50. Zaterdag 16 april is er vanaf 21.00 uur een akoestische jam sessie. Het optreden van Alcasar staat in het teken van de manifestatie kultureel gekleurd. De jaarlijks terugkerende evenementen die in dit kader in de drie zuidelijke provincies worden georgani seerd hebben ook altijd een the ma. Dit jaar is het thema de Ara bische wereld. De Goese Rugbyclub start aan staande donderdag 14 april in samenwerking met het C.I.O.S. en de Gemeente Goes een rug- byprojekt voor leerlingen van basisscholen uit de Gemeente Goes. Het is de bedoeling dat de leerlingen in 3 bijeenkomsten van een uur op een speelse manier de basisregels van het rugbyspel onder de knie krijgen. Bij voldoende belangstelling wordt het projekt afgesloten met een toernooi. Op donderdag 7 april kreeg Hel ma op 't Hof voor haar aktie ten behoeve van het psychiatrisch ziekenhuis te Tsjernigov in de Oekraïne een cheque overhan digd ter waarde van 1200 gul den. Zij ontving deze cheque uit handen van de afdelingsdirec- teur van de opleiding Sociaal Pedagogisch Werk van het Oos terschelde College, afdeling Scaldis College, de heer D.A. Eising. Het geld zal Helma bestemmen voor de aankoop van medicijnen, waaraan in Tsjernigov een groot gebrek is. Er komen nog regelmatig giften binnen op het speciale rekening nummer 48.74.34.838, waarvoor Helma de gevers hartelijk bedankt. Het rekeningnummer blijft geopend, dus...." Op 18 april start er een kursus Emotioneel Lichaamswerk. In deze kursus leer je via verschil lende lichaamsmethoden meer bewust te worden van je lichaam, makkelijker te uiten, steviger met je benen op de grond te staan en meer kontakt te krijgen met je gevoelens. De avonden beginnen om 19.30 uur en eindigen om 22.30 uur. De kursus wordt gegeven door Irene Roozenburg, gecertificeerd Psy chomotorische- en Neo-hypno- therapeute en vindt plaats in centrum Namaskara, Waarde- kensstraat 47, Kapelle Biezelin- ge. Op maandag 11 april is er een vrijblijvende informatie avond. Deze begint om 20.00 uur en de toegang is 5,-. Inl.: 01100-11377. Frans en Annita Sinac uit 's-Hee- renhoek hebben onlangs voor de derde maal de Gouden Media Expresse Speld ontvangen. Jaarlijks reikt de directie van Media Expresse een Gouden Speld uit aan vijf Media Expres ses die uitzonderlijk goed zijn in hun werk. En de term 'uitzonder lijkheid goed' is zeker van toe passing op Frans en Annita, want ook dit jaar behoorden zij tot de beste vijf. In 1984 en ook vorig jaar viel deze eer hen al eerder te beurt. Als blijk van waardering voor hun wederom prima prestaties, ontvingen zij dit jaar opnieuw de Gouden Speld. De Goese Toerclub Toreador is springlevend, leder seizoen weer staan er nieuwe activiteiten op het programma. Bestuur en leden doen er alles aan om zo veel mogelijk mensen bij hun activiteiten te betrekken. Om zo veel mogelijk mensen aan hun trekken te laten komen heeft Toreador dit jaar een nieu we fietsgroep opgericht. Dit is de zogenaamde C-groep. Deze nieuwe groep fietsers heeft er voor gekozen om het wat rusti ger aan te doen, vergeleken met de A- en de B-groep van Torea dor. De gemiddelde snelheid van de ritten ligt bij de A-groep het hoogst. Dat is geen wonder ook gezien het feit dat enkele oud- beroepsrenners deel uitmaken van deze A-groep. De B-groep doet het al wat rustiger aan, maar voor sommigen gaat dat nog te hard. Daarom is de C- Programma zaterdag 16 april: S.S.V. '65 1 - V.V.W. 1 14.30 uur; V.V.W. 2 - S.S.V. '65 2 14.30 uur; V.V.W. 4 - Bevelanders 5 14.30 uur; S.V.D. - V.V.W. dames 11.15 uur; V.V.W. A1 - Hoede- kensk. A1 11.15 uur; V.V.W. B1 - S.S.V. B1 11.15 uur; Yerseke C1 - V.V.W. C1 11.15 uur; V.V.W. D1 - Volharding D1 10.00 uur; Yerseke D1 - V.V.W. D.M. 10.00 uur; Kloetinge E1 - V.V.W. E1 10.00 uur; V.V.W. Fa - Kloetinge Fc 10.00 uur; Krabbend. F - V.V.W. Fb 10.00 uur. seling met de Amsterdamse club de sponsors van de club en wel als volgt: Mid City, de Volkswin- kel, Huissoon Sport, Houtzager en Rijnberg allen te Goes en Auto Dijkwel in Middelburg. Vrijdag 24 en zaterdag 25 juni doen leden van Toerclub Tore ador mee aan de 24-uur van 's-Heerenhoek. Zo wordt mo menteel een team van vier ren ners samengesteld dat uit wil komen voor sponsor de Volks- winkel. Zondag 26 juni: Uitwisseling met Toerclub Oudenaarde voor de A- en B-groep die respectievelijk 125 en 90 kilometer rijden. Ver trek 7.30 uur vanaf de Grote Markt in Goes. Zondag 21 augustus: Toertocht Jo de Roo over 40, 80 of 120 kilometer. Vertrek om 9.00 uur vanaf de Grote Markt te Goes. Zaterdag 3 en zondag 4 septem ber: Tweedaagse toertocht van TC Toreador door Limburg en/of België. Overnachting in een jeugdherberg. Vertrek zaterdag 3 september om 10.00 uur vanaf de Grote Markt te Goes. Foto: Renners van de Goese Toerclub Toreador bij een van de sponsors. Op zaterdag 16 april a.s. organi seert de Zeeuwse Windhonden Renvererriging haar jaarlijkse "Zilveren Mosselren". De wed strijden beginnen om 11 uur en de finales worden om 15.30 uur gelopen. De toegang is gratis. Deze ren zal worden gelopen op de wedstrijdbaan van de vereni ging in het rekreatiegebied "De Oude Zeedijk" te Goes (naast de atletiekbaan). Maandag 18 april van half zeven tot acht uur in het Jeugdgebouw bij de Gereformeerde Kerk, Veerweg 100. De NCVB afd. Kapelle vergadert op donderdag 21 april a.s. in "De Vroone". Mevr. Boxhoorn uit Tholen verzorgt deze avond met het onderwerp: "Emma, één van de vrouwen van Oranje". Aan vang 19.45 u. Gasten welkom". Zoals de succesvolle contacten met de club de Vrienden van Eddy Merckx. Dit jaar wordt voor het eerst gewerkt aan een uitwis- C-groepen. De route gaat langs r-"-;—-1- --- - 'deTrappisten'. De activiteitenkalender van Toerclub Toreador ziet er als volgt uit: Zondag 24 april: De Brabant tocht van Toerclub Toreador. De Interkerkelijk koor Rilland geeft zondag 17 april een lenteconcert in de Ned. Herv. kerk te Rilland. Het bijzondere van dit concert is dat het samen met muziekver eniging Rillandia (vorig jaar ini tiatiefnemer van dit concert) en de twee andere plaatselijke zangkoren t.w. the Revivals en het R.K. dameskoor plaatsvindt. Een dergelijke samenwerking onderstreept de goede verstand houding tussen de verschillende verenigingen. Op deze manier is het mogelijk om diverse soorten muziek ten gehore te brengen. Men biedt u een leuk concert. De aanvang is om 15.30 uur en de toegang is gratis, evenals het kopje koffie na afloop. Zoogdieren is een kursusavond, waarop stil wordt gestaan bij ver schillende kenmerken van zoog dieren op grond waarvan ze zijn ingedetyd in verschillende groe pen. Ook wordt aandacht geschonken aan verschillende onderzoekstechnieken. De kur sus wordt gehouden op dinsdag avond 26 april in Goes. Voor inlichtingen: 01192-2496. Op woensdag 13 april organi seert de Heemkundige Kring De Bevelanden opnieuw een film avond in het gebouw van de Gemeentelijke Archiefdienst, Wijngaardstraat 3 te Goes. De avond staat onder leiding van de heer A.E.J. de Jong en de aan vangstijd is om 20.00 uur 's avonds. Vertoond worden onder meer de videoband van de avontuurlijke tocht door de Heemkundige Kring naar de schorren van Waarde. Verder komen films over Zeeland en de Bevelanden aan bod. Leden en belangstellenden zijn van harte welkom. groep in het leven geroepen. Toreador-voorzitter Rinus Ver boom: "We hebben geluisterd naar een wens van verschillende leden. Vooral de mensen die al langer lid zijn en wat ouder worden wil den het wat rustiger aan doen. Ook waren er familieleden van renners uit de A en B groepen die best mee zouden willen, maar de snelheden te hoog von den. Zo is de C-groep ontstaan. Die houdt het op een gemiddelde snelheid van zo'n 25 kilometer per uur. Ook de afstanden die gereden worden zijn wat korter". Dit nieuwe initiatief van Toreador is nog niet bij iedereen bekend maar de afgelopen weken heb ben zich al verschillende deelne mers van buiten de club gemeld. Ook enkele dames staan regel matig aan het vertrek. Mensen die het eens willen proberen kun nen zonder verplichtingen mee rijden. De fietsers van Toreador vertrek ken elke zondag vanaf Mid City aan de Grote Markt te Goes. Voorlopig nog om 10.00 uur, maar vanaf het eerste weekein de in mei om 9.00 uur. Ook op de woensdagavond wordt er gere den. Dan vertrekt de A-groep om 18.30 uur en de B- en C-groepen om 19.00 uur. leder jaar weer slaagt de Goese toerclub er in succesvolle activi teiten op het programma te zet ten. Zo begon twee jaar geleden de jaarlijkse toertocht Jo de Roo, genoemd naar de bekende klas- siekerkoning uit Goes, tevens een van de initiatiefnemers van de Toerclub Toreador. Aan dit evenement doen fietsers uit heel Nederland en uit België mee. Vorig jaar stond de sponsortoer- tocht voor het eerst op het pro gramma. Een eerbetoon aan de sponsors van de club die met z'n allen een bedrag van 10.000 gul- Aanstaande zondag 17 april speelt het clubsteam van de Goese Rugbyclub Tovaal op sportpark Het Schenge in Goes tegen het Engelse Gravesend R.F.C., dat een aantal dagen bij de Goesenaren te gast is. De kick-off is om 14.30 uur. De seni oren van de Goese Rugbyclub Tovaal spelen eveneens thuis. Zij spelen een kompetitiewed- strijd in de 3e klasse D tegen Vets uit Valkenswaard. De kick- off is om 13.00 uur. De wedstrijd bal wordt beschikbaar gesteld door OTA-koeriersdiensten. Voor informatie over de Goese Rugbyclub Tovaal kan men zich wenden tot Jan Moelker, Haven weg 13 in Nieuwdorp. Tél.: 01196-12580. De aktiviteiten beginnen donder dag om 16.00 uur en duren tot ongeveer 17.00 uur. Op donder dag 21 en 28 april zijn de volgen de bijeenkomsten. Voor informatie over het projekt kan men zich wenden tot Arthur Hogesteger, telefoon: 010- 4810335. De Schildklierstichting regio Zee land houdt dinsdag 19 april a.s. haar halfjaarlijkse bijeenkomst in het Heer Hendrikshuis Te Werf- straat 18 in 's-Heer Hendrikskin- deren, aanvang 19.45 uur. Gast spreker is Dr. G.H. Jonkers, werkzaam in het Ziekenhuis Walcheren in Vlissingen. Belangstellenden en donateurs zijn hartelijk welkom. De entree voor deze avond bedraagt 5,-. Inlichtingen bij: mevr. M.P. Wis se, tel. 01100-16238 (na 18.00 uur). Brassband "Con Affezzione" geeft zaterdag 16 april een Len- teconcert in "de Burcht" te Kwa- dendamme. Er wordt een zeer afwisselend programma gebo den met werken van o.a. Kees Schoonenbeek, Ted Huggens en Dizzy Stratford. De drumband treedt deze avond voor het voet licht met de nieuwe trommels. Ook treedt de blaaskapel op. De Brassband staat o.l.v. Rinus Zui- dijk, de Drumband o.l.v. Ronald Remijn. Na afloop gezellig samenzijn. Aanvang 20.00 uur. In Goes gaat 12 april 'n gespreksgroep van start voor vrouwen met spanningsklachten. De groep komt op 10 dinsdag avonden bijeen in het gebouw van het Maatschappelijk Werk aan de Zonnebloemstraat. Gespreksleiders zijn Marijke van Lierop en Bea Kole. Voor inlich tingen kan worden gebeld met de begeleiders via tel. 01100- 21270. den bij elkaar brengen. Van dat A-groep rijdt 140 kilometer en de geld kunnen de activiteiten B-groep 125 kilometer. Ze ver- betaald worden, evenals de club- trekken om 9.00 uur vanaf de shirts en de begeleidende auto's. Grote Markt in Goes. De C-groep Voor 1994 zijn weer buitenland se ritten geprogrammeerd, waar van een vierdaags verblijf in Bel gië en Frankrijk. Een terugkerend element op de via België en Frankrijk voor de A- activiteitenkalender zijn de uit- en B-groep. Overnachting in wisselingen met andere clubs, jeugdherbergen. Vertrek donder dag 12 mei om 7.30 uur. Zondag 5 juni: Sponsortoertocht van TC Toreador van de A, B en

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 21