GORDIJNEN UAN'NAÊM Feestelijke introductie van nieuwe Saab 900 Coupé bij Autobedrijf De Jager I I s pen motor met kontra-roterende 1 I /MONTÈL pOt II lil III SS SjS ill SS 11 ii; lil 2l L. v h i x 1 1,1 ',"x111L11 si Uk- Zoveel keuze in zitkomfort kan alleen maar van Montèl zijn. k M lilMM i 1 1995,- 935,- Fiets van ’t Jaar! De vakantie van je ieven op de Jeremiasse( ÏJSKAA' TWEEWIELERS BV VOORLICHTING UuWWlkk v.o. 695,- Z- J AM Ajwi i IligT 19 Woensdag 13 april 1994 DE BEVELANDER S8 L* J Batavus Comanche F i OPENBARE BEKENDMAKIING 149,- WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN 4461 JZ Goes Fax. 01100-16171 BOUWPLANNEN Ganzepoortstraat 28 Tel. 01100-16063 PIET VAN HELDEN Gemeente Wissenkerke TUINHOUT Tuindecoraties 1 BESTEMMINGSPLAN BEDRIJVENTERREIN KAMPERLAND" TARIEVEN EN ABONNEMENTEN Toepassing artikel 4, leden 4 sub a en 5 van het bestemmingsplan "Buitengebied II" t.b.v. vestigen visk weker ij. Aanvragen vervoervoorziening, rolstoel of woningaanpassing. ZWEMBAD WISSENKERKE ÜB BBBiBBB T /W Op onze eerste etage axel Elke dag - behalve zondag - geopend; vrijdag tot 21.00 uur. Tel.: 01155 - 62010; vanuit België 0031 -115562010 DE LEUKSTE WONINGINRICHTERS VAN ZEELAND. '..jX 8een/389-- .4Ajj - - als in Kruiningen: vrijdagavond koopavond tot 21.00 uur i Lj t INTERIEUR WAARBORG t I MIDDELBURG GOES KRUININGEN TAPIJT- EN MEUBELCENTRUM De één houdt van strak modern, de ander valt meer op klas siek. Maar wat we allemaal belangrijk vinden is een 'goede zit'. Montèl weet als geen ander wat daar mee bedoeld wordt. En biedt het aller-allerbeste 'zitkomfort'. Natuurlijk zien de zitmeubelen van Montèl er ook bijzonder fraai uit. Ze worden exclusief ontworpen voor Montèl. Zodat u zeker weet dat u iets bijzonders heeft. En omdat Montèl met verschillende ontwerpers werkt, zit uw smaak er zeker bij! 2-zits Als 22+2-zits 1995,- /MONTÈL Modern design. Een perfekt gemodelleerde zitgroep die ronde vormen kreatief kombineert met strakke lijnen. Keus uit verschillende stoffen. Wissenkerke, 13 april 1994. Burgemeester en wethouders van Wissenkerke, De 1. burgemeester, J.M. Meulenberg-op 't Hof. De secretaris, J. Quist. 18.30-20.00 uur 13.00- 17.00 uur 13.00- 17.00 uur van de Saab 9000 CS Ebony. De Ebony dankt zijn naam aan de unieke zwart metallic lak. Verder heeft deze Saab vijfspaaks licht metalen velgen, breedstralers en een kleine achterspoiler. Het 15,40 2,00 ƒ21,40 2,40 9,80 Verleende bouwvergunningen 8 april 1994: Orisantstraat 5 te Wissenkerke: bouwen woning met garage Aangevraagde bouwvergunningen 6 april 1994: Beukenlaan 9 te Kamperland: plaatsen tuinhuisje Meldingen van bouwvoornemens 5 april 1994: Ostrea 42 te Kamperland: bouwen berging 5 april 1994: Wijtvlietstraat 28 te Wissenkerke: bouwen schuur Informatie omtrent de in deze rubriek genoemde bouw plannen kan worden verkregen bij dhr. R. Caljouw ter gemeentesecretarie, afdeling Algemene Zaken, Voorstraat 31 te Wissenkerke, telefoon 01107-1655. Personen vanaf 16 jaar 3,80 27,00 86,80 Be/ voor een afspraak bij u thuis naar: Yerseke. tel. 01131-4064 Telefoon 01107 - 1655 div. schermen, hekken, planken, mini bielzen, palen, rolborders, tuintegels etc. etc. HARDHOUTEN TUINMEUBELS HOUTEN BLOKHUTTEN/TUINHUISJES Konkurrerende prijzen!! Gratis bezorging Diverse showmodellen te bezichtigen op Postweg 1a te Yerseke. U I Prittra dowa. Lichtvoetig en gracieus treed je je dagelijkse publiek tegemoet. A1ONTEL Klasse door een voud. Gracieus model, bekleed met prachtige kwaliteit, soepel rundleer. Nonchalant overbloesende rug. Dekoralieve armleggers.Q/QC 2j 2-zitsv.a. mate geschikt voor de slaapkamer. Bij TMC in 6 leuke kleuren, voor maar 69.- p.m. gelegd 2?+2-zits v.a. /MONTÈL Klassiek model met verwisselbare en keerbare rug- en zitkussens. Bekleding van gedessi neerde meubelstof. Rootjes in diverse lakkleuren leverbaar. Burgemeester en wethouders maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 28, lid 6 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat Gedeputeerde Staten van Zeeland bij besluit van 29 maart 1994, nr. 942812/70, dir. II RO, goedkeuring hebben verleend aan het op 31 januari 1994 door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan "Bedrijventerrein Kamperland". Het goedgekeurde bestemmingsplan ligt vanaf 14 april 1994 gedurende een termijn van 6 weken voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie (afd. algemene zaken), Voorstraat 31, Wissenkerke. Gedurende deze termijn kan tegen het genoemde goedkeu ringsbesluit van Gedeputeerde Staten beroep worden inge diend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Aangezien niemand tijdig bedenkingen tegen het plan aan Gedeputeerde Staten heeft kenbaar gemaakt zijn slechts belanghebbenden, die aantonen dat zij hiertoe redelijker wijs niet in staat zijn geweest, bevoegd beroep in te stel len. Ingevolge artikel 28 lid 8 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening treedt het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een ver zoek tot voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in Werking voordat op dat verzoek is beslist. Wissenkerke, 13 april 1994. Burgemeester en wethouders voomoemd, J.M. Meulenberg-op 't Hof, 1. burgemeester J. Quist, secretaris 2,5 liter V6. De prijslijst begint met de Saab 900 S Coupé 2.0 voor 53.950,- inkl. BTW. Naast de Saab 900 Coupé heeft Auto mobielbedrijf De Jager B.V. hooggespannen verwachtingen De tarieven voor "het Wissebad" zijn ingaande het jaar 1994 als volgt vastgesteld: Personen t/m 15 jaar 1,90 13,50 ƒ43,40 125,40 15.30 - 17.00 uur 18.30- 20.00 uur 13.00- 17.00 uur 18.30- 20.00 uur donderdag: 15.30 - 17.00 uur vrijdag: zaterdag: zondag: 2 juli t/m 14 augustus: (vakantieperioden) maandag t/m vrijdag: 13.00 - 17.00 uur en zaterdag: zondag: Seafarm B.V. heeft een bouwplan ingediend hetwelk voor ziet in het realiseren van een viskwekerij op een aan de Jacobahaven te Kamperland gelegen perceel grond, kada straal bekend gemeente Wissenkerke, sectie A, nummer 1655 (ged.). Gelet op de voorschriften van het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Buitengebied II" behoort realisatie van onderhavige opzet c.q. het verlenen van de daarvoor ver eist zijnde bouwvergunning niet zonder meer tot de moge lijkheden. Daarvoor zal toepassing moeten worden gege ven aan een procedure ingevolge artikel 4, leden 4 sub a en 5 van voomoemd bestemmingsplan. Burgemeester en wethouders achten realisatie van bedoeld bouwvoornemen uit stedebouwkundig oogpunt aanvaard baar en hebben dan ook besloten aan de hiervoor bedoelde procedure toepassing te geven. Daartoe ligt het ingediende bouwplan, ingaande donder dag 14 april 1994, gedurende een viertal weken ter gemeentesecretarie (afdeling algemene zaken), Voorstraat 31 te Wissenkerke, ter inzage. Belanghebbenden kunnen gedurende genoemde termijn hun zienswijzen met betrekking tot onderhavige ontwikke ling, naar keuze schriftelijk of mondeling, naar voren bren gen. Schriftelijke reacties dienen te worden gericht aan het col lege van burgemeester en wethouders van Wissenkerke, Voorstraat 31 te Wissenkerke. Burgemeester en wethouders van de gemeente Wissenkerke maken bekend dat zij de uitvoerende werk zaamheden ingevolge de Wet voorzieningen gehandicap ten (Wvg) hebben uitbesteed aan de gemeente Goes. Dientengevolge moeten aanvragen Wvg bij de gemeente Goes worden ingeleverd bij het loket Wet voorzieningen gehandicapten. Voor het maken van een afspraak of het stellen van vragen kunt u gedurende kantooruren contact opnemen met de heer R.J.M.D. van Goeye van de gemeen te Goes, telefoon 01100-49746. Aanvragen en eventuele correspondentie kunt u sturen naar: Gemeente Goes, Loket Wet voorzieningen gehandi capten, Postbus 2118, 4460 MC Goes. In het openluchtzwembad "het Wissebad", Julianastraat 24b te Wissenkerke, kan met ingang van 9 mei a.s. worden gezwommen als volgt: 9 mei t/m 14 mei: Van maandag t/m zondag alleen 's middags van 13.00 tot 17.00 uur, met uitzondering van het volwassenenuurtje op dinsdag en vrijdagochtend. 15 mei t/m 1 juli: maandag: dinsdag: woensdag: en S^ngroteve-sdwiden- s x>^lassen n De Saab 900 Coupé is op vrijdag 15 en zaterdag 16 april aan staande het feestelijke middel punt van de belangstelling bij Saab dealer Automobielbedrijf De Jager B.V. Dan is de nieuwe 3-deurs Coupé, eveneens lever baar met een gloednieuwe 185 PK sterke 2-liter Turbo motor, voor het eerst te zien in de showroom aan de Ringbaan West 24. Nog een primeur is de Saab 9000 Ebony, een zeer spe ciale zwart metallic gekleurde Saab op basis van de 9000 CS 2.0. Automobielbedrijf De Jager B.V. levert de nieuwe Saab 900 Coupé als S en SE uitvoering. Aan boord van iedere Saab 900 bevindt zich een omvangrijke standaard uitrusting waartoe onder meer het unieke Black Panel display behoort, een bestuurdersairbag, ABS-remsys- teem en elektrisch bedienbare ramen en spiegels. De achter- passagiers genieten door de zogenaamde 'Saab Safeseat' een optimale bescherming. Drie driepuntsveiligheidsgordels en ingebouwde beschermingspro- fielen staan hiervoor garant. Gekozen kan worden uit vier motorvarianten, waaronder de II I 18.00 - 20.00 uur 13.00- 17.00 uur 13.00- 17.00 uur 15 augustus t/m 17 september: zie periode 15 mei t/m 1 juli Zwemlessen: Aanmelding voor zwemles uiterlijk vóór 1 mei a.s. ter gemeentesekretarie, tel. 01107-1655, toestel 213. Bij aan melding vermelden voor welke lessen wordt opgegeven t.w. voor A, B, Basis Zwemdiploma of Zwemvaardigheid I. Aanmelding is mogelijk voor kinderen die vóór 1 oktober 1994 de leeftijd van 6 jaar hebben bereikt. Aanvang lessen: 16 mei a.s. Voorverkoop: De voorverkoop van de abonnementen en 10-badenkaarten vindt uitsluitend in het zwembad plaats. Vanaf 9 mei a.s. zijn deze kaarten verkrijgbaar aan het loket van het zwem bad. Het zwembad is in de week van 9 t/m 14 mei geopend van 13.00 uur tot 17.00 uur. Kleuteruurtje: Op dinsdag en vrijdag in de namiddag wordt er vanaf 15.30 tot 16.00 uur net als andere jaren een kleuteruurtje gehouden. Spelenderwijs kunnen de kinderen kennisma ken met het water en misschien al een beetje leren zwem men. Uitsluitend kleuters die al 5 jaar zijn, kunnen worden opgegeven ter gemeentesecretarie. Volwassenenuurtje: Voor volwassenen, welke rustig een baantje willen trek ken, hebben we een vast zwemuurtje op dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur 's morgens. Hiervoor is geen opgave nodig. Vanaf 10 mei starten we weer. U bent van harte welkom. Wellicht kunt u nog wat meer mensen warm krijgen voor deze gezonde bezigheid. Zwemmend redden/snorkelen: Aanmelding voor zwemles in zwemmend redden of om te leren snorkelen, dient eveneens ter gemeente opgegeven worden. Een Basiszwemdiploma is hiervoor verplicht. Bij voldoende belangstelling wordt hier op de woensdagavond les in gegeven. WE HOPEN DIT JAAR OP EEN ZOMER MET MOOI WEER, ZODAT WE EEN NIEUW BEZOE- KERSRECORD KUNNEN BEHALEN!! PARADE tapijt genwaki van 80 wol -- oplage van 125 stuks. De Saab I II II II SYNTHETISCHE 7 TOPPER van PARADE 1 kwaliteit waar u l J -4 van op aan kan. nu b>| Uj I JTMC in de aanbieding j j l geen 229,-maar 1 l79.-pm-Selegd Stap nü op de Batavus Comanche, de F/CTS uïw exc'us'eve Üchtloper uit het succesvolle het jaar tracking-programma van Batavus. Met Reynolds 501-frame, Shimano STX Special Edition onderdelengroep, verstelbare ErgoSystem® stuuipen en 21 versnellingen voor slechts f 1.575,-. Hij staat klaar voor een proefrit bij de Batavus dealer! interieur is volledig in beige leder uitgevoerd. Als uitgangspunt van g:-:; de Ebony dient de Saab 9000 CS met de nieuwe 2-liter 16 klep- pen motor met kontra-roterende balansassen. De Saab 9000 CS Ebony is niet alleen vanwege zijn kleur lak een unieke auto, maar eveneens vanwege de beperkte Opicrye vcu i öiurxo. ue oaau 9000 CS Ebony kost 52.950,- 5$:=: (inkl. BTW). Voor 79.950,- is een uitvoering met het originele Saab Audiosysteem inklusief CD-speler leverbaar alsmede een volledig automatisch aircon ditioning systeem. /MONTÈL Klassieke bijzet- fauteuil met een prettige, komfortabele zil. Fraai, kompakt model, bekleed met een dekoratieve weefstof. Afgewerkt met volant. feren I k" bij TMC nog voor een ongelooflijke lage Pnjs. U kunt bij ons al terecht vj. 'ƒ75,- incl- lijm en mesjes F v ÉgordÜnen. (gemonteerd Exclusief en betaalbaar zitkomfort ifl I M W III III III l«nboog^W“^le 4 "’Tn nu voor een e^eP">r l -badkaart 10-badenkaart Seizoensabonnement Gezinsabonnement Leskaarten: 10-lessenkaart 1 leskaart Afzwemmen voor een diploma: Bezoekerskaart (personen vanaf 16 jaar): Per bezoek 1,60 Houders pas 65+: Voor badkaarten en seizoenabonnementen: tarief personen t/m 15 jaar. Voor kinderen beneden de leeftijd van 3 jaar behoeft geen entree te worden betaald. T* modeschoenen Grote Markt 9 Goes I Goes, Middelburg: donderdagavond koopavond tot 21.00 uur Speciaalzaak vooral uw tapijt, karpetten en gordijnen. Slaapstudio. Korendijk 34 Tel. 01180-23632 Speciaalzaak voor ai uw [V VI tapijt, karpetten en Q gordijnen. Parketstudio. I/X I Couwervestraat 51 Tel 01100-13525 Meubelcentrum voor al uw meubelen, tapijt en gordijnen, slaapafdeling. Zandweg 1b Tel. 01130-82626 i i r aptjti K kleur Nu PRELUDE een gemakkelijk en i leggenen L.nsóndertaP'l<

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 19