In vuur en vlam voor een brandweerwedstrijd II WEST SIDE STORY WILLY Piet Brakman in Kruiningen met programma Kerend Tij 1 I GRAND THEATER GOES 01100-15165 weekblad voor zuid- en noord beveland Woensdag 13 april 1994 - 46e jaargang no. 15 2e WEEK SURABAYA 15 JAAR! Deze week: III K Slachtoffer Onmisbaar Traditie kunnen we in De Bevelander weer de opening melden van enkele nieuwe zaken in Goes en omstreken. Zo krijgt Goes een 44e vestiging van Carpet Land. Jaspers Kantoormeube len opende op industrieterrein Eindewege een nieuwe vesti ging. En hoewel de lente op de kalender al bijna een maand geleden is begonnen, zijn er nog steeds modeshows, waar onder afgelopen vrijdag een bruidsmodefestival in Hotel Goes. In Heinkenszand kunnen trouwlustigen en verliefden terecht voor een beurs, waarover u in dit nummer het een en ander kunt lezen. Zonnig Informeer nu naar onze nieuwe mogelijkheden voor verjaardags feestjes! 15 JUBILEUM REDUKTIE Duo-fik Goes ^ange Kerkstraat 44^ FILMPROGRAMMA VANAF 14 T/M 20 APRIL Bekerfinale De proef op de som..." Brandweer moet 5 zaterdag krijgen Dinsdag 19.30 u. II I 20.00 u. 19.00 u. KIN JONGEN VAN 19 JAAR. EEN WALVIS VAN 3 TON. KIN ONVOORSTELBARE VRIENDSCHAP. EEN ONVERGETELIJK AVONTUUR. Maar over één ding zijn ze het volstrekt eens: de ervarenheid van een brandweerman komt niet uit de lucht vallen. Brand- weerwedstrijden zijn daartoe een voornaam instrument. Benny Weststrate kan het weten. De tegenwoordig in Wolphaarts- dijk woonachtige aannemer (die tot 1 april j.l. ondercommandant van het brandweerkorps van de gemeente Goes was) is méér dan veertig jaar bij het brand- weerwezen betrokken. Over eni ge tijd trekt hij zich definitief terug als provinciaal wedstrijdleider. Hij stamt nog uit de periode van 'de brandweer is mijn hobby'. Jongere collega's hebben het lie ver over 'de brandweer is mijn vak'. Maar de jury wist dat ook. Daar om werden 's middags de objec ten en de opdrachten wel eens veranderd. En de 'vurige' wed- strijddeelnemers trapten er niets vermoedend in. komen de gewestelijke wedstrij den in zicht en als ook daar suc ces wordt geboekt mag men aan de landelijke wedstrijden deelne men. Een soort 'bekerfinale' voor brandweerteams.... Voor deze eerste seizoenwed- strijd van 1994 hebben 17 ploe gen ingeschreven: van Noord en Zuid-Beveland, van Walche ren en van Schouwen. De juryle den komen (daarom) zo veel mogelijk uit de niet-deelnemen- de delen van Zeeland, zoals Zeeuws-Vlaanderen en Duive- land. De alarmboodschap die bij de fir ma Leenpoel wordt verstrekt is slechts: "Er is brand op Stekel- dijk 1, bij de familie Johan Remijnse. Er is vermoedelijk een slachtoffer aanwezig in het bran dende pand. De ehbo is al aan wezig. Opdracht is: slachtoffer redden en brand blussen". En daar kan de brandweerman het mee doen. Zoals hij meestal ook bij echte meldingen nauwelijks weet, wat hij ter plekke zal aan treffen.... ook, via nummer: 01130-95326. Tot de 16e... voor een avondje genieten van één van de meest popu laire artiesten uit onze provincie!!!! De situatie is, dat er in het bedrijf brand is ontstaan in de toilet groep, dat de brand is doorgesla gen naar een kleine kantine en dat daar (de boer weet het zeker) een slachtoffer binnen moet zijn. Korte krachtige commando's vol gen. De perslucht wordt omge gespt. Twee brandgasten gaan de rook in, elkaar in het pikke donker geleidend zoals hen dat geleerd is. Op zoek naar het slachtoffer. Peter Sandee uit Kamperland (zoon van de plaatselijke brand weercommandant) speelt zijn rol van slachtoffer met verve. Hij ligt achter de bar voor pampus, geveld door de rook. Hij reageert niet meer. De brandweermensen moeten hem zo snel mogelijk vinden en naar buiten dragen. Niet elke ploeg vindt hem. Het is ook moeilijk zoeken, als je geen hand voor ogen kunt zien van de rook. die aan de bevelvoerder moet uitleggen, wat de situatie is. Mart is lid van de vrijwillige brandweer van Kamperland. Hij weet exact, wat hij de vragende brandweer man wél en niet mag vertellen. Elke bevelvoerder stelt zijn vra gen anders, maar de antwoor den moeten altijd hetzelfde zijn. De brandweerauto komt aanstuiven bij de landbouwschuur, waarin de 'brand' woedt. Bij de familie Remijnse op Ste- keldijk 1 rijdt de zoveelste ploeg het erf op. Eigenlijk hadden ze zich niet gerealiseerd^ dat het 'ontvangen' van een brandweer wedstrijd zo'n gedoe zou geven. "Onze boerderij is wel eens vaker 'gebruikt' voor brandweer- oefeningen, maar dan ging het om kleine oefeningen van de Kamperlandse brandweer. Nu moet er 9 keer een brand 'ge blust' worden. Door Veere II, Nieuwdorp, Haamstede I, Vlis- singen I, Wemeldinge, Ovezan- de, Mariekerke en Valkenisse. Gastheer J.A. Remijnse ziet het allemaal gelaten aan. "Brand weer moet er zijn. Ze is onmis baar. Dan moet er óók geoefend worden". De blusvijver (de 'vae- te') waaruit de brandweer water kan pompen, is zijn trots: "Kijk eens, kraakhelder water. Je kan overal tot op de bodem kijken. Vroeger was het op een boerde rij verplicht om zo'n vaete te heb ben, als veedrinkput, maar ook als blusvijver". De prijsuitreiking bij brandweer- wedstrijden is altijd een evene ment op zichzelf. Traditioneel gebeurt dat tijdens een koffie tafel. De koffietafel symboliseert 'een broodje en een borreltje'. Wedstrijdleider Benny Weststra te: "Als brandweermensen geza menlijk het vuur of de rook in moeten, moeten ze blindelings op elkaar kunnen vertrouwen. Ze moeten dus niet alleen vakmen sen zijn, maar ook een vrienden club. Dat versterkt het vakman schap en het bevordert de veilig heid". Mart Geelhoed (links) speelt de radeloze boer, die zijn bezit in vlammen ziet opgaan. De brandweerman met de witte helm is bevelvoerder W. Gijssel van de ploeg van Wemeldinge. Geheel rechts een jurylid. Baan A: 1 Haamstede, 2 Ove- zande, 3 Veere II, 4 Wemeldin ge, 5 Valkenisse, 6 Nieuwdorp, 7 Vlissingen, 8 Mariekerke. Baan B: 1 Kruiningen, 2 Vlissin gen II, 3 Centrales Borssele, 4 Heinkenszand, 5 Haamstede II, 6 Kortgene, 7 Veere I, 8 De Schelde. Vrijdag... Zaterdag Zondag 21.30 u. 21.30 u. 21.30 u. Kamperland, zaterdag 26 maart. De allereerste brand weerwedstrijd van het seizoen staat op het programma. De inwoners van het dorp genie ten van een zonnige zaterdag. De zwart-witte nummerplaten van achter de oostgens domi neren al vroeg het dorpsbeeld, terwijl het nog niet eens Pasen is. s op ons Javaans buffet. Voor reserveringen: j 01180-35914% VOOR EEN ECHTE VRIEND DOE JE ALLES* Tot de brandweerploegen die hem wèl vinden (ze zijn veruit in de meerderheid!), zegt hij na zijn redding, dat er geen ande re slachtoffers meer in de schuur zijn. En tot de belang stellende verslaggever: "Leuk werk. Als het moet, speel ik alle soorten slachtoffers bij dit soort wedstrijden". Gemiddeld doet een Zeeuwse brandweerman één of meer keren per jaar mee aan een wed strijd. En als zijn ploeg provinci aal goed voor de dag komt, Overigens zijn er aan de Ste- keldijk in Kamperland op deze zonnige zaterdag twee bran den in scène gezet. Ook op nummer 10, bij de familie Piet Steendijk, brandt het. De opdrachten zijn vrijwel iden tiek. Onderweg naar de brand mag de bevelvoerder nadere informatie opvragen. Hij mag alles vragen, maar de centralist vertelt hem uitsluitend nog, dat er aan de Stekeldijk géén waterleiding is en dat er water betrokken mag worden uit de blusvijver bij de boerderij. (Van een onzer redacteuren) KAMPERLAND -- Geen enkele brandweerman weet van te voren, waar de brand 'woedt' en wat hij te blussen krijgt. Brandweerwedstrijden dienen immers de werkelijk heid zo veel mogelijk te benaderen. Dat was vroeger wel anders. Toen leidde de fanatieke wil om te winnen wel eens tot oneerlijk spel. De deelnemende brand weermensen deden alle mogelij ke moeite om te weten te komen, waar de wedstrijd zich zou afspelen. Ze gingen 's morgens wel eens stiekem bij de concur renten kijken, om te zien wat ze 's middags konden verwach ten De bewoners merken er maar weinig van, dat er brandweer wedstrijden gehouden worden. De deelnemende ploegen moe ten zich melden in de grote werk plaats van de firma Leenpoel, aan de rand van het dorp. En als een ploeg aan de beurt is om uit te rukken naar de 'brand' aan de Stekeldijk, rijdt hun rode schicht buitenom naar het wedstrijdter rein. En niemand weet (écht niet!) wat hem daar te wachten staat.... Intussen wordt in de schuren van de families Remijnse en Steen dijk bij de komst van elke brand weerploeg 'het vuurtje opge stookt'. Geen echt vuur natuur lijk, geen echte rook, maar ver vangers. Er wordt 'kunst-rook' gemaakt. Lichtslangen, knetter- kasten en vlammenborden geven aan, wat er 'woedt' en waar. Bij de Remijnse-boerderij speelt Mart Geelhoed de radeloze boer, Bij de buren, even verderop, worden de vlammen tegemoet- getreden door achtereenvol gens: Kortgene, Vlissingen II, Heinkenszand, De Schelde, Centrales Borssele, Haamstede II, Veere I en Kruiningen. Daar zitten in een royale huiskamer 2 Donderdag Vrijdag Zaterdag... 14.00-19.00 u. Zondag14.00-19.00 u. Maandag20.00 u. Woensdag 14.00-20.00 u. "Als het saamhorigheidsge voel minder wordt, wordt ook de onderlinge verstandhou ding minder. En dat kan weer een nadelig effect hebben op de kwaliteit en de betrouw baarheid van het optreden bij een brand. Anders gezegd: brandweerwedstrijden zijn noodzaak". Zaterdagavond 16 april a.s. brengt de Werkgroep Culturele Evenementen Reimerswaal een avond in Het Dorpshuis te Kruiningen. Piet Brakman ver zorgt er een avondvullend theaterprogramma met als titel "Kerend Tij". De voorstelling begint om 20.00 uur en zoals gebruikelijk is er voor iedere bezoeker in de pauze een gratis consumptie. Piet Brakman brengt het publiek een avond met "zotte en serieuze dingen". De Zeeuwse entertainer voert daarbij zijn luisteraars mee naar welbekende plek ken en plekjes, vol herkenning. Meer dan ooit draagt zijn programma een Zeeuws karakter met voor de echte liefhebbers naast nostalgie ook aan dacht voor de Zeeuwse aktualiteiten. Met name de persiflage hoe een storing bij het veer Breskens- Vlissingen wordt verholpen, is een knaller geble ken. Naast de lachsalvo's die Brakman op de meest onverwachte momenten aan z'n publiek weet te ontlokken, zijn er ook weer luisterliedjes, met een diversiteit qua muzikaliteit en sfeer waarop de Bressiaander patent schijnt te hebben en die hem in eigen provincie een breedt vast publiek heeft bezorgd. Als hij in zijn slotlied naar Vlaande ren vlucht is er al heel wat gelachen en genoten en laat hij z'n publiek achter op een zoldertje tussen dozen en herinneringen. De toegangsprijs bedraagt 12,50 en voor CJP/65+ 10,- (inclusief een gratis konsumptieü). Kaarten zijn verkrijgbaar in het gemeentehuis te Kruiningen, bij de VVV-kan- toren in Yerseke en St. Maartensdijk en 's avonds aan de zaal. Telefonisch kaarten bestellen kan Brandweermensen behoorlijke opleidingen annex trainingen voor brandbestrijding, gevaarlijke stoffen en hulpverle ning. Om die kennis in de praktijk te brengen, om de club gemoti veerd te houden én om te weten hoe sterk anderen zijn, worden wedstrijden gehouden. In heel Zeeland zijn uit de korp sen ploegen geformeerd (van elk 6 of 8 leden), die in totaal aan ruim 100 wedstrijden per jaar deelnemen. Er zijn wedstrijden in zeven categorieën: Tankauto spuit Hogedruk, 1e klasse Lage- druk, 2e klasse Lagedruk, Hoofdklasse, Internationaal, Technische Hulpverlening en Duiken. Wij hebben met de heer Cuperus bij hem thuis een afspraak gemaakt. En dat doen we natuurlijk niet zonder reden: "M'n vrouw en ik doen altijd samen de boodschappen en tot enkele maanden geleden gingen we hier bij ons in de buurt. Natuurlijk lees ik kranten en steeds vaker viel mijn oog op de korte interviews met klanten van Jan Bruijns. De rode draad van die stukjes was mij duidelijk: hij is de goedkoopste. Alleen hebben ze dan aan mij een ver keerde, want ik ben niet zo goedgelovig als ik eruit zie...", grapt onze gesprekspartner, die de proef op de som nam en de prijzen van 4 verschillende super markten, waaronder natuurlijk Jan Bruijns, met elkaar vergeleek. We vragen hem hoe hij te werk ging. "Appels met peren vergelijken heeft geen zin. Dat heb ik ook niet gedaan. Ik ben uitgegaan van die boodschappen die wij wekelijks in huis halen, zoals thee van Pickwick, worstjes van Unox en ga zo maar door. Het ging dus om exact dezelfde producten. Wat ik toen ontdekte was onvoorstelbaar. Kijk j)e heer Cuperus: "Jan Bruijns is maar...”, zegt de heer Cuperus terwijl hij zijn op echl in alles de goedkoopste!" papier uitgewerkte onderzoek toont. Inderdaad lig gen de prijzen van Jan Bruijns over de hele linie lager. Soms 2, 3, 4 of 5 cent, maar in veel gevallen gaat het om dubbeltjes en kwartjes. "Ik overdrijf niet als ik zeg dat echt alles goedkoper is. En dan praat ik nog niet eens over de weekaanbiedingen. Als je al die kleine voordeeltjes bij elkaar optelt en dat over een jaar beziet, praat je over een vermogen. Ik hecht daarbij overigens wat minder waarde aan scherp- geprijsde artikelen die je eens per week of per maand gebruikt. Voor mij weegt vooral zwaar wat je dagelijks gebruikt. Van een toetje dat een dubbeltje goedkoper is heb je namelijk 365 keer per jaar voordeel. Een rekensom is dan gauw gemaakt, want je bespaart in ons geval 2x 36,50 en dat is nog steeds 73,- per jaar. Kun je nagaan wat dat in het geval van een gezin met kinderen jaarlijks scheelt. Weet u wat het is: ik ben best prijsbewust, maar ik houd ook van het leven, zoals van mooie koormuziek. Concerten woon ik regelmatig bij. Een dubbel- CD van een bekend koorgezelschap kost gauw 85,-. Over zoiets twijfel ik geen seconde. Dat betekent voor mij kopen, want alles heeft z'n prijs. Ik ga pas steigeren wanneer exact dezelf de producten bij de een meer kosten dan bij de ander. Dan zijn ze bij mij aan het verkeerde adres. Hoe Jan Bruijns het klaarspeelt weet ik niet, maar hij is echt in alles de goedkoopste!" "Ze vielen moeiteloos als vals spelers door de mand. Het gaf kleur aan de wedstrijden. Maar ik ben toch blij dat we die tijd achter ons hebben. Zulke dingen gebeuren tegenwoordig niet meer. Natuurlijk wil iedereen graag winnen, maar een goede prestatie leveren is hedentenda ge belangrijker dan winnen". De heer Weststrate verwijst naar zijn brandweer-begintijd in zijn geboortedorp Kattendij- ke. "Daar was op brandweer- gebied niet zoveel te beleven. Met twee kleine brandjes per jaar hield het wel op. Dat is niet bevorderlijk voor je daad kracht en je ervaring. Daarom zijn destijds de brandweer wedstrijden 'uitgevonden'. En niet zonder reden". dames over de papieren gebo gen. Ze houden de administratie bij. Ze verwerken alle beoorde lingen van alle juryleden. Zo komt voor elke ploeg een totaal resultaat tot stand. De dames, Elda Lokerse-Weststrate (uit Lewedorp) en Marcelle Mol (uit Baarland), zijn gepokt en gema zeld in dat werk. Het is ze vrijwel met de paplepel ingegoten. Want EflH| ook zij zijn kinderen van brand- weercommandanten oefenen dus ook" De ploeg van Wemeldinge voert met spoed het slachtoffer af, dat ze in het brandende pand hebben gevonden. Peter Sandee speelt het slachtoffer. Voor de volledigheid: de uitslag van de eerste seizoenswedstrijd Tankautospuit Hogedruk te Kamperland was als volgt: r ’R

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 1