1KEIZER NU EXTRA DIT WAS TOT VOOR KORT EEN MENS IN NOOD SC w 1 lichtmast ”Kon ik mijn kind maar zien WETENS- WAARDIG WATERSCHAP NOORD-EN ZUID-BEVELAND WATERSCHAP NOORD- EN ZUID BEVELAND GEMEENTE KORTGENE SIM AVI Mensen in Nood w REDAKTIERUBRIEK giro 375 SIMAVI WATERFORDS Data Raads- en Commissievergaderingen Waterschapsman P. van der Maas geridderd Stort op giro 50500 Sluiting gemeentehuis - informatierubriek gemeente Kortgene, telefoon 01108-1553 Wijziging verbruiksverordening 2e woningen per 1 juli 1994 Lepra zal ons zéker een zorg zijn! VOORLICHTING Woensdag 6 april 1994 DE BEVELANDER 14 ui. Een kraan in India doet wonderen... aannemersbedrijf S Molenweg 30, 4493 AC Kamperland Tel. 01107-1484 HOBBYHAL-BAUMARKT nieuwbouw-verbouw-onderhoud-renovatie Levering van alle soorten bouwmaterialen. Het adres voor het maken van tekeningen en verzorgen van aanvraag bouwver gunning. Kies voor vakmanschap en veel zijdigheid. HULP HELPT. HELP MENSEN IN NOOD GIRO 1111.222 O a BOUWPLANNEN Ophokgebied voor postduiven Spruitenbosstruat 6, 2012 LK Haarlem Gemeente Wissenkerke OPENBARE BEKENDMAKING Gemeenten Wissenkerke en Kortgene AANVRAGEN LOZINGSVERGUNNINGEN BESCHIKKINGEN BERNHARDSTRAAT 36, KORTGENE 01108-1533 verkooppunt nationale doe het zelf bon OPENBARE BEKENDMAKING i. ii. IV. V. VI. IX. T I I A Ophalen glas en oud papier Colijnsplaat: glas en oud papier: elke laatste zaterdag van de maand, huis-aan-huis, echter in verband met de Koninginnedag wordt deze maand het oud papier op zaterdag 23 april 1994 opgehaald. Kats: glas: elke eerste zaterdag van de maand, huis-aan-huis eerstvolgende keer? zaterdag 2 april 1994. Kortgene: oud papier: zaterdag 16 april 1994, huis aan huis. Huishoudtrappen Tuingereedschap Hout maandag tot en met vrijdag ge opend van 8.30 tot 12.00 uur. Bouwmaterialen Ijzerwaren Verf de achterzijde aangegeven. Ook de tijden zijn aangegeven. De plaats waar de chemokar stopt is verder ook aangegeven door een sticker op de lichtmasten. Deze sticker ziet er als volgt uit: Sierbestrating Zaden Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet wor den gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuurs rechtspraak van de Raad van State. Een vergunning wordt niet van kracht voordat op een dergelijk verzoek is beslist. De vergunningen worden van kracht met ingang van de dag na de dag waarop de beroepstermijn afloopt tenzij gedurende de beroepstermijn, met toepassing van artikel 20.3 Wet milieubeheer en artikel 36 Wet op de Raad van State j° titel 8.3 Algemene wet bestuursrecht, bij de voor zitter van de Afdeling bestuurrechtspraak van de Raad van State een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan. Verleende bouwvergunningen 28 maart 1994: Kruisweg 3 te Kamperland: oprichten horecavestiging Aangevraagde bouwvergunningen 30 maart 1994: Jacobahaven te Kamperland: bouw vis- kwekerij Informatie omtrent de in deze rubriek genoemde bouw plannen kan worden verkregen bij dhr. R. Caljouw ter gemeentesecretarie, afdeling Algemene Zaken, Voor straat 31 te Wissenkerke, telefoon 01107-1655. Vrijdag 6 mei 1994 COLIJNSPLAAT buitenroute rondom Colijnsplaat. De burgemeester van Kortgene maakt ter voldoening aan het bepaalde in de wet op de ruimtelijke ordening bekend, dat met ingang van 7 april 1994 ter gemeentese cretarie van Kortgene voor een ieder ter inzage ligt: het raadsbesluit van 31 maart 1994 waarbij wordt ver klaard, dat een herziening wordt voorbereid van het bestemmingsplan "Buitengebied" ter plaatse van cam ping "Orisant" te Colijnsplaat ten behoeve van het plaat sen van kampeermiddelen en van het bestemmingsplan "Bebouwde kom Colijnsplaat" ter plaatse van het pand Voorstraat 71 ten behoeve van de vestiging van een ca fetaria. Nederlandse Stichting voor Leprabestrijding Wibautstraat 135,1079 DN Amsterdam, tel. 020-938973. Kortgene, 6 april 1994 De burgemeester voomoemd, T.A. Vogel. STROODORP bijbehorende buitenroute. Donderdag 4 mei 1994 WISSENKERKE, KATS bijbe horende buitenroute. In de periode 5 april 1994 tot en met 20 mei 1994 van 10.00 uur tot 17.00 uur geldt een ophokge- bod voor postduiven. Het ophok- gebod geldt niet op zaterdagen, zondagen en feestdagen. Ook geldt het ophokgebied niet voor jonge duiven. Het gemeentehuis van Kortgene is gesloten op vrijdag 6 mei 1994 en op vrijdag 13 mei 1994. Geboortes en overlijdens kun nen op deze dagen telefonisch worden aangemeld bij de heer G.P. Geelhoed telefoonnummer 01108-1683. GEMEENTE(T)HUIS Telefoon 01107 - 1655 Postbus 10415200 BA 's Hertogenbosch Deze informatierubriek wordt met medewerking van de redac tiecommissie opgesteld door bureau Interne Zaken en voorlich ting van de gemeente Kortgene. Voor informatie kunt u kontakt opnemen met dit bureau, tele foon 01108-1553. Voorbereidingsbesluiten Burgemeester en wethouders van de gemeente Wissenkerke brengen ter voldoening aan artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ter kennis, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 28 maart 1994 heeft verklaard c.q. bepaald dat, I. a. een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de aandachtsgebieden kern Wissenkerke zoals deze op de bij dit besluit behorende tekening als zodanig zijn aangegeven; b. een herziening wordt voorbereid van het bestem mingsplan "De Banjaard" (2e herziening), vastgesteld d.d. 28 januari 1991 en goedgekeurd door het college van gedeputeerde staten van Zeeland d.d. 4 juni 1991, nr. 374/136, 4e afd. rov., voor het perceel Fazantenlaan 2 te Kamperland, kadastraal bekend gemeente Wissenkerke, sectie A, nummers 996 en 1808, zoals dit nader is aangeduid op de bij dit besluit behorende tekening; II. Vorenstaande besluiten één dag na de publicatie daar van, derhalve op donderdag 7 april 1994, in werking treden. Vorenstaande besluiten liggen met de daarbij behorende tekeningen met ingang van donderdag 7 april 1994 voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, afdeling algemene zaken, Voorstraat 31 te Wissenkerke. Wissenkerke, 6 april 1994 Burgemeester en wethouders van Wissenkerke, de 1. burgemeester, J.M. Meulenberg-op 't Hof de secretaris, J. Quist Kortgene. De gebruiksverorde- ning 2e woning ligt voor een ieder kosteloos ter inzage op de gemeentesecretarie. Een ieder kan op zijn verzoek een afschrift van de verordening verkrijgen. Kortgene, 6 april 1994 Burgemeëster en wethouders In de week van 18 tot en met 22 april 1994 wordt er voor de twee de maal dit jaar in de gemeenten Wissenkerke en Kortgene weer chemisch afval opgehaald. De wijze van ophalen is enigs zins gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Zo kunt u nu gebruik maken van uw milieubox. De chemokar heeft vaste plaatsen waar gedurende 5 minuten wordt gestopt. U kunt daar uw che misch afval afgeven. Deze plaat sen zijn op de afvalkalender aan De vergadering van de gemeenteraad wordt gehouden op donder dag 28 april 1994 aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. De ver gadering van de Financiële commissie wordt gehouden op don derdag 14 april 1994 aanvang 13.15 uur in het gemeentehuis. De vergadering van de commissie Openbare Werken wordt gehouden op donderdag 7 april 1994 aanvang 13.15 uur in het gemeentehuis. Ter inzage De vergunningen en alle ter zake zijnde stukken liggen vanaf morgen gedurende zes weken ter inzage: - op het bureau Juridische Zaken van het waterschap Noord- en Zuid-Beveland, Nassaulaan 8 te Goes, elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur en na afspraak (tel. 01100-41268) buiten de werkuren van 18.00 uur tot 21.00 uur. Desgewenst kan, met uitzondering van de avonduren, aldaar een mondelinge toelichting op de stukken wor den verkregen; - op de gemeentesecretarie van de gemeente Wissenkerke, Voorstraat 31 te Wissenkerke, elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur, voor wat betreft de vergunning genoemd onder A. - op de gemeentesecretarie van de gemeente Borsele, Stenevate 10 te Heikenszand, elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur voor wat betreft de vergunning genoemd onder B. Burgemeester en wethouders van de gemeente Kortgene maken bekend, dat de gemeen teraad op 24 februari 1994 de gebruiksverordening 2e woning heeft vastgesteld. Deze verorde ning treedt in werking op 1 juli 1994. Op die datum vervalt de gebruiksverordening gebouwen DE GRAAF Indien u overdag uw chemisch afval niet kunt inleveren dan kunt 's avonds op een vaste plaats in uw dorp het chemisch afval inle veren. De juiste plaats en tijdstip is ook op de achterzijde van uw afvalkalender vermeld. Als u niet meer in het bezit bent van een afvalkalender kunt u deze koste loos afhalen op uw eigen gemeentehuis. Goes, 6 april 1994 Het dagelijksbestuur voomoemd, mr. drs. J.A. Visser, secreatris ir. P.J. Gruijters, dijkgraaf. Openingstijden gemeentehuis De gemeentesekretarie van de gemeente Kortgene is van Staanuren bibliobus Colijnsplaat: Hovenierstraat, donderdag 12.50-13.20 uur; Dr. Maasstraat, donderdag 13.25- 13.55 uur; Havelaarstraat, don derdag 18.00-19.00 uur. Kortgene: Julianastraat, maan dag 15.00-15.45 uur; Hoofd straat, donderdag 19.15-20.00 uur Beroep/voorlopige voorziening Ingevolge artikel 20.1, eerste lid Wet milieubeheer j° artikel 20.6 Wet milieubeheer staat tot het einde van de bovenvermelde termijn beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voor: a. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit; b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gele genheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit; c. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht; d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan wor den verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit. Op 29 maart j.l. heeft P. van der Maas afscheid genomen van het Waterschap Noord- en Zuid-Beveland. Binnen dit waterschap en het voormalig Waterschap Noord-Beveland bekleedde hij jarenlang de functie van Hoofd Technische Dienst. Het druk bezochte afscheid en de daaropvolgende receptie vond plaats in de Prins van Oranje te Goes. Ter gelegenheid van die gebeurtenis werden hem de versierselen, behorend bij het Ridder schap in de Orde van Oranje Nassau opgespeld door burgemeester Vogel. In zijn toespraak memoreerde burgemeester Vogel vooral aan de maatschappelijke functies die van der Maas heeft bekleed en nog bekleedt. Met name zijn inzet voor de leefbaarheid van de gemeente Kortgene en zijn geboorte- en woonplaats Kats in het bijzonder werd belicht. Het dagelijks bestuur van het waterschap Noord- en Zuid- Beveland; gelet op het bepaalde in artikel 4:8 en 4:9, van de Algemene wet bestuursrecht; deelt mee dat de volgende aanvragen zijn binnengekomen: A. van Konstruktieburo Faktor BV te Middelburg, voor een ontheffing op basis van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en de Wegenverordening Zeeland voor het leggen van een drukrioleringsleiding door de zeedijk, plaatselijk bekend Anna-Friospolder te Kamperland; B. van Camping-Bungalowpark Scheldeoord te Baarland, voor een ontheffing op basis van de VWWZ voor het plaatsen vanzitbanken en oprichten van tijdelijke voor zieningen t.b.v. oeverrecreatie, plaatselijk bekend zee dijk te Baarland; C. van I.S. v.d. Maas te Kapelle, voor een ontheffing op basis van de VWWZ voor het leggen van een aantal dammen, plaatselijk bekend in de omgeving van de Breyerweg te Kapelle; D. NV Delta Nutsbedrijven te Middelburg, voor een ont heffing op basis van de Wegenverordening Zeeland en de VWWZ voor het leggen, plaatsen, hebben en onder houden van een waterleiding, plaatselijk bekend Dorpsdijk, de Vlieteweg en de Vlietenburgweg in de gemeente Wissenkerke; E. NV Delta Nutsbedrijven te Middelburg, voor een ont heffing op basis van de Wegenverordening Zeeland voor het leggen, plaatsen, hebben en onderhouden van een midden- en laagspanningskabel, twee compact- transformatorkasten en een gasdistributieleiding, plaat selijk bekend Wissenkerkseweg, de Oostweg en de Baasdorpsezandweg in de gemeente Goes; F. NV Delta Nutsbedrijven te Middelburg, voor een ont heffing op basis van de Wegenverordening Zeeland voor het leggen, hebben en onderhouden van een laag spanningskabel en een gasdistributieleiding, plaatselijk bekend Nieuwe Hoondertsedijk te 's-Gravenpolder in de gemeente Borsele; H. Haskoning BV te Goes, voor een ontheffing op basis van de VWWZ voor het aanbrengen van een regenwa terriool, plaatselijk bekend Dorpsdijk te Wissenkerke. Hoorzitting Belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze naar aanleiding van de aanvragen naar voren te brengen. Wanneer zij gehoord wensen te worden dienen zij dit binnen een week kenbaar te maken door contact op te nemen met het waterschap Noord- en Zuid-Beveland, Nassaulaan 8 te Goes (tel. 01100-41000). Het dagelijks bestuur van het waterschap Noord- en Zuid-Beveland maakt, gelet op het bepaalde in artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht, het volgende bekend. A. Op 30 maart 1994 is onder voorschriften een vergun ning verleend ingevolge de Wet verontreining opper vlaktewateren naar aanleiding van de aanvraag van Garagebedrijf Van Halst, Veerweg 40-42 te Kamperland. Het betreft een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren voor het lozen van afvalstoffen, verontreinigde of schadelijke stoffen, afkomstig van het bodemsaneringsproject aan de Veerweg 40-42 te Kamperland, via de gemeente lijke riolering ter plaatse op zuiveringstechnische werken van het waterschap. In deze vergunning zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp. B. Op 30 maart 1994 is onder voorschriften een vergun ning verleend ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren naar aanleiding van de aanvraag van de gemeente Borsele (door tussenkomt van SGS Eco Care B.V. te 's-Gravenpolder). Het betreft een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging opper vlaktewateren voor het lozen van afvalstoffen, ver ontreinigende of schadelijke stoffen, afkomstig van het bodemsaneringsproject op de lokatie Dorpsstraat 8 te Heinkenszand, via de gemeentelijke riolering ter plaatse op zuiveringstechnische werken van het waterschap. In deze vergunning zijn eveneens geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp. Kats: Christinastraat, maandag 14.00-14.30 uur Openingstijden Gereformeer de Bibliotheek Colijnsplaat: iedere vrijdagavond: 18.30- 19.00 uur l| Halte markering Het dagelijks bestuur van het waterschap Noord- en Zuid- Beveland; gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht; deelt mee dat de volgende beschikkingen zijn afgegeven: aan NV Delta Nutsbedrijven te Middelburg, ont heffing op grond van de VWWZ en de Wegenverordening Zeeland voor het leggen enz. van een waterleidingbuis, plaatselijk bekend Krommeweg te Kamperland; aan NV Delta Nutsbedrijven te Middelburg, ont heffing op grond van de VWWZ en de Wegenverordening Zeeland voor het leggen enz. van een waterleidingbuis, plaatselijk bekend Jacobahaven te kamperland; aan Bouwbedrijf De Delta BV te Middelburg, ont heffing op grond van de VWWZ en de Wegenverordening Zeeland voor het aanbrengen van een fundering en wegverhardingen, plaatselijk bekend Veerseweg te Kamperland; aan NV Delta Nutsbedrijven te Middelburg, ont heffing op grond van de VWWZ voor het aanbren gen van een waterleiding, plaatselijk bekend Maartenbroersweg te Hansweert; aan J. de Jonge en M.J. de Jonge-de Visser te Nieuwerkerk, ontheffing op grond van de VWWZ voor het rapen van schelpdieren aan de Oosterschelde; aan Th.J. Boot te Kruiningen, ontheffing op grond van de VWWZ voor het leggen van een tweetal dam men, plaatselijk bekend Yerseke Moer; VII. aan K.C. Kole-Kooijman te 's-Gravenpolder, ont heffing op grond van de VWWZ voor het leggen van een dam, plaatselijk bekend in de wegsloot van de Zwaakseweg te Wemeldinge; VIII. aan E. Westland te Kats, ontheffing op grond van de VWWZ voor het oprichten enz. van een tijdelijk kunstproject, plaatselijk bekend op de zeedijk van de Leendert-Abrahampolder te Kats; aan Bouwbedrijf De Delta BV te Middelburg, ver gunning op grond van de WVO tot het lozen van afvalstoffen in oppervlaktewater vanaf het zomer huizenterrein, plaatselijk bekend Marinuswerf te Kamperland. Beroep Belanghebbenden betreffende het onder I t/m VIII genoemde kunnen tegen de verlening van deze ontheffing tot en met 30 april 1994 schriftelijk beroep instellen bij gedeputeerde staten van Zeeland, postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Bezwaar Belanghebbenden betreffende het onder IX genoemde kunnen tegen de verlening van deze vergunning tot en met 13 mei 1994 een gemotiveerd en van dagtekening voor zien bezwaarschrift indienen, bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noord- en Zuid-Beveland, Nassaulaan 8, 4460 AC te Goes. Goes, 6 april 1994 Het dagelijks bestuur voomoemd, dijkgraaf, ir. P.J. Gruijters secretaris, mr. drs. J.A. de Visser Leprapatiënten kunnen al met weinig geld worden geholpen. Met 25 gulden voor een ooglldoperatie kan het gezichtsvermogen van een leprapatiënt voorjaren gered worden’ Verfwaren Potgrond Tuinplanten Toepassing artikel 4, leden 4, sub c en 5 van het bestemmingsplan "2e Totale Herziening Schotsman-Ruiterplaat" De heer B. Göbel heeft een bouwplan ingediend dat voorziet in het bouwen van een garage/berging op het perceel Venuslaan 20 te Kamperland, kadastraal bekend gemeente Wissenkerke sectie R, nummer 487. Realisatie van de planopzet heeft een overschrijding van de toegestane afstand tot de perceelsgrens van 2 meter tot gevolg. De berging wordt namelijk op de perceelsgrens gebouwd. Burgemeester en wethouders achten de beoogde bouw uit planologisch oogpunt evenwel aanvaardbaar en over wegen daaraan dan ook medewerking te verlenen. Daarvoor dient wel toepassing te worden gegeven aan het bepaalde in artikel 4, leden 4, sub c en 5 van het bestemmingsplan "2e Totale Herziening Schotsman- Ruiterplaat". Voordat over het verlenen van de ingevolge bovenge noemd artikel mogeiijk zijnde vrijstelling voor het over schrijden van de toegestane afstand een beslissing wordt genomen ligt het bouwplan, ingaande donderdag 7 april 1994, gedurende twee weken (derhalve tot en met woensdag 20 april 1994) voor een ieder ter inzage ter gemeente-secretarie (afdeling algemene zaken), Voorstraat 31 te Wissenkerke. Eventuele bedenkingen tegen het voorgestane bouwplan kunnen gedurende de hierboven genoemde termijn schriftelijk kenbaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders van Wissenkerke, Voorstraat 31 te Wissenkerke. Wissenkerke, 6 april 1994 De 1. burgemeester van Wissenkerke, J.M. Meulenberg-op 't Hof Dinsdag 5 april 1994 Alle bungalowparken in de gemeente Wissenkerke bijbe horende buitenroute, KORTGE NE alle bungalowparken gemeente Kortgene en buiten route rondom Kortgene. Woensdag 6 april 1994 KAMPERLAND, GEERSDIJK, STROODORP bijbehorende buitenroute. Donderdag 7 april 1994 WISSENKERKE, KATS bijbe horende buitenroute. Vrijdag 8 april 1994 COLIJNSPLAAT buitenroute rondom Colijnsplaat. *5 mei Bevrijdingsdag, woens dag 1994 Maandag 2 mei 1994 Alle bungalowparken in de gemeente Wissenkerke bijbe horende buitenroute, KORTGE NE alle bungalowparken gemeente Kortgene en buiten route rondom Kortgene. Dinsdag 3 mei 1994 KAMPERLAND, GEERSDIJK, Kollekteplan 1 apr. - 9 apr.: vrije periode 10 apr. -16 apr.: Nationaal Fonds Kinderhulp 17 apr. - 23 apr.: Nederlandse Hartstichting 24 apr. - 30 apr.: Nationaal Fonds Sport Gehandicapten.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 14