Provincie Zeeland Statenvergadering ZONNEBRIL ETHIOPIË LUXE IN BADMATTEN ƒ999 1 RTV denDUDEN 98, □enQuden IReus Optiek 3 jaar volledige garantie. SONY MODELLEN 24.95 GIRO 555 DEN HAAG Vanaf Wegenverordening ter inzage Gespecialiseerd in reparatie van: KLEUREN TV VIDEO CAMERA AUDIO UITSLAG GROENE HART PAASAKTIE 94 PETER’S HENGELSPORT DIERENSPECIAALZAAK In de maand april '94, bij aankoop van een kleuren TV IN BEROEP COMMISSIES in de maten: 75 x 140 normaal 79.95 nu 60 x 110 normaal 49.95 nu 55 x 90 normaal 42.95 nu wc of bidet normaal 27.95 69.95 44.95 37.95 ANTIQUITÉS B. WITTE VLASMARKT11 MIDDELBURG - s 'Zephyr' 100% katoenen badmatten mooie kwaliteit, in 20 verschillende kleu ren. kan in de wasmachine gewassen worden. Woensdag 6 april 1994 DE BEVELANDER 11 slechts V 5 Tel. 01102-41573 Fax 01102-41484 Montuur kompleet met enkelvoudige glazen in uw eigen sterkte (S+/-4=C2) Undo Consumenten Elektronica Abdij Nieuws is de informatierubriek van de Provincie Zeeland. Redactie: Bureau Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 01180 31392 Voor alle diervoeders en dierbenodigdheden. Doko - Pittah - Royalcanin Denkadog - Pal - Noblesse Kom gerust vrijblijvend langs bij Peter Kersbergen, Ooststraat 58, 4421 EC Kapelle Tel. 01102-42306 Vrijdag 15 april vergaderen provinciale staten van Zeeland. Zoals gebruikelijk is de vergadering openbaar. Wie dat wil kan een plekje zoeken op de publieke tribune en zo de vergadering, of een deel daar van, volgen. INBRENG ANTIEK GEVRAAGD kF DEALER VAN O.A.: PHILIPS, SONY, GRUNDIG, BOSE, SIEMENS, NOKIA Abdij Nieuws De provincie krijgt op grond jpelle biezelinge 1 i WW zonder parkeerproblemen winkelen Biezelingsestraat 6 Kapelle tel. 01102-41573 Met uitzondering van de rijks- wegen gaat de nieuwe veror dening gelden voor alle wegen in de provincie. Vandaar dat ambtenaren van de provincie, gemeenten, water schappen en wegschap de kop pen bij elkaar hebben gestoken om gezamenlijk een nieuwe veror dening op te stellen. Een van de veranderingen is bijvoorbeeld dat nieuwe afstanden en maten gaan gëlden voor uitzichthoeken en be- bbuwingSvrije stroken. Als de ver keersveiligheid niet in het geding is, gaat voor provinciale wegen een bebouwingsvrije strook gel den van 40 m. Tot nu toe is dat 75 m. Voor de niet provinciale we gen wordt deze maat 20 m in plaats van de huidige 40 of 25 m. Donderdag 14 april, aanvang 13.00 uur, vergadert de Pro vinciaal Planologische Com missie. De volgende onderwerpen staan op de agenda: concept-nota ruim telijk beleid landelijke gebieden, concept-nota Kerend Tij 2, con- cept-nota streekplanafwijking mos selschelpen en de concep-ant- woordnota ingediende bezwaar schriften. De vergadering is openbaar, maar de commissie kent geen spreek recht. De bijeenkomst is op het adres Groenmarkt 13 in Middel burg. De zittingen zijn openbaar en vin den plaats in het provinciehuis, Abdij 6 in Middelburg. Organisaties van horeca-onderne- mers en afzonderlijke horeca-on- dernemers zijn in het geweer ge komen tegen de gedeeltelijke herziening 1993 van de vigerende bestemmingsplannen Binnenstad en Binnenstad Noordwest van de gemeente Zierikzee. De bezwaren hebben onder meer te maken met de motivering van de indeling van de horeca in vier groepen, er zou geen sprake zijn van negatieve ontwikkelingen voor het woon- en leefklimaat, de uitbreiding van be staande bedrijven in categorie 4 is moeilijk, de vrijstellingsmogelijk- heid is onvoldoende en onduidelijk en tot slot zijn individuele onderne mers het niet eens met de voor hen aangegeven aanduiding van de categorie. De hoorcommissie bestem mingsplannen houdt donder dag 14 april twee hoorzittin gen. Om 9.15 uur gaat het om de eer ste herziening van het bestem mingsplan Walsoorden van de ge meente Hontenisse. Er is bezwaar gemaakt tegen het niet opnemen van de mogelijkheid voor het bou wen van woningen aan de Stoof- straat; voorts is er twijfel over de aangegeven zonering in het akoestisch rapport. Gedeputeerde Staten hebben ge weigerd een verklaring van geen bezwaar af te geven voor de bouw van een autobedrijf met tanksta tion aan de Oud Heiligeweg in Oosterland. Het gemeentebestuur van Duiveland, waar Oosterland onder valt, en de betrokken onder nemer zijn tegen dit besluit van GS in het geweer gekomen en hebben een bezwaarschrift inge diend. De commissie die GS moet ad viseren hoort beide partijen dinsdag 12 april, aanvang 14.00 uur. De prijzen worden zo snel mogelijk bij de winnaars thuisbezorgd. Verwacht wordt dat de Wester- schelde Oeververbinding (W0V) aan de orde zal komen tijdens de ze vergadering. Op grond van wel ke stukken is op het moment van schrijven van deze AbdijNieuws nog niet duidelijk. Door de be kendmaking van het Koninklijk Be sluit (KB) over de aanwijzing aan de gemeenteraad van Borsele om de W0V in te passen in een ge meentelijk bestemmingsplan, is de voorbereiding van een discussie in de staten in een ander daglicht ko men te staan. De Kroon heeft de aanwijzing namelijk vernietigd. De provincie had twee jaar geleden de gemeente Borsele niet mogen dwingen mee te werken aan de planologische procedure voor de WOV. De Kroon geeft als argu ment dat ten tijde van de aanwij zing nog onvoldoende kon worden aangetoond dat de WOV financieel en economisch haalbaar was. De onderhandelingen tussen de provincie en het ministerie van verkeer en waterstaat over de financiering en de techniek van de WOV bevinden zich inmiddels in een afron dend stadium. Het resultaat moet worden vervat in een "convenant* dat aan het kabi net en aan provinciale staten moet worden voorgelegd. Gezien deze stand van zaken is het nu nog niet duidelijk waarover de staten gaan discussiëren. In de onlangs gehouden gecombineerde vergadering van de statencommis sies van algemeen bestuur en ver keer en vervoer hebben GS nog aanvullende informatie toegezegd. Hoe de voorstellen van GS uitpak ken is te lezen in de AbdijNieuws van 13 april. Om de afvalstromen in goede banen te leiden wil de provin cie een overeenkomst aan gaan met het Openbaar Li chaam Afvalstoffenverwijde ring Midden- en Noord-Zee- land (OLAZ) en met het Open baar Lichaam Afvalstoffenver wijdering Zeeuwsch-Vlaande- ren (AVZV). Het realiseren van een groot aan tal taakstellingen op het terrein van preventie, hergebruik, ver branden en storten van afval vraagt om een goede samenwer king met alle partijen: de twee openbare lichamen (waar de ge meenten in zijn vertegenwoor digd), het bedrijfsleven en de af- valverwerkende bedrijven. Afgesproken is dat ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid zich zal inspannen om de taakstel lingen voor elkaar te boksen. Voor een aantal acties zijn uitsluitend de gemeenten verantwoordelijk. Dat geldt met name de geschei den inzameling van afval. OLAZ en AZW zullen deze acties stimule ren en eventueel coördineren. Aanvankelijk was men van plan een aparte organisatie op te bou wen voor het sturen van de afval stromen. Dat is nu niet meer no dig. Het bespaarde bedrag van 1,5 ton wordt nu gebruikt voor het realiseren van verschillende ac ties. seert de hulpverlening: slacht offer, dader en andere betrokke nen (doorgaans een ouder en De Zeeuwse Sportraad (ZSR) en de Stichting Rekreatiewerk Zee land (SRZ) gaan verhuizen naar het bedrijvencentrum Middelburg. De verhuizing is nodig omdat ze vinciefonds en de verdeling over alle provincies. Uiteindelijk kwam er een korting uit de bus die gold voor alle pro- de sectoren; vervolgens is aan ge subsidieerde instellingen meege deeld dat ze in de loop van 1994 rekening moesten houden met een vermindering van de subsidie met zo'n 10%. De uitwerking van de decentralisatie-impuls krijgt zijn Aan het eind van de vergadering buigen de statenleden zich over de in vakkringen bekende decen- tralisatie-impuls-operatie. De ope ratie is een gevolg van het overhe- andere gezinsleden) krijgen ieder afzonderlijk de nodige hulp. Provinciale staten vergaderen in de statenzaal van het pro vinciehuis, Abdij 10 in Middel burg. Agenda en vergader stukken liggen ter inzage in het informatiecentrum van de Biezelingsestraat 6 4421 BM Kapelle Kerkplein 5 - Kapelle - Biezelinge Telefoon 01102-41489 Opril Grote Markt 12 Korte Delft 4 St. Jacobspassage 13 Voor inlichtingen: Tel. 01180-14105 GS hebben ingestemd met het ontwerp dat voor inspraak ter inzage wordt gelegd. Wie precies wil weten wat in de ontwerpverordening staat kan te- -J - Vuilstortplaats Midden-Zeeland. De goede oplossing was: 'Winkelen in Kapelle dat is voor u het hele eieren eten!' Uit de vele goede inzendingen werden de volgende prijswinnaars getrokken: van de rijksbijdrageregeling regionaal waterbeheer (Regi- wa) 1,5 mln om in het jaar 1994 de kwaliteit van het wa ter te verbeteren. Voorwaarde is dat projecten voor 50% worden gefinancierd en dat subsidie-ontvangers zelf de rest van het geld bijpassen. Met de wa- velen van rijkstaken naar de terschappen is hierover overeen stemming bereikt. Het geld is als volgt verdeeld: ruim vijf ton gaat naar het project waterbeheers- maatregelen Het Groot Eiland van het Hulster Ambacht, Het Water schap Walcheren ontvangt een forse vier ton om de watergang Valkenisse te voorzien van een na tuurvriendelijke oever, voor het herstelprogramma Rammekens- kreek en voor de sanering van de waterpartijen Westhove. De Drie Ambachten is bedeeld met 2,5 De Wegenverordening Zeeland is toe aan vernieuwing. De laatste ja- ren immers is er geschoven met taken tussen de verschillende overheden en is er kritisch geke ken naar de veelheid aan regels: niet te veel details in regels willen vangen en niet meer vastleggen dan nodig is voor een goede uit voering van het uitgestippelde be leid; deregulering heet dat in vak termen. 1e prijs: S. Tissink Stoofboogerd 42, Kapelle 2e prijs: W. Huisman Ooststraat 32, Kapelle 3e prijs: M. Noordhoven Gistellisstraat 16, Kapelle neemt niet weg dat de overdracht van de rest van het geld naar Zee land, ruim 10,5 mln, goed moet worden geregeld. Een van de on derdelen is het doorberekenen van de korting. GS zagen de bui in 1993 al hangen en zijn er van uit gegaan dat de korting zou worden niet meer terecht kunnen in het Zil- doorgesleuteld naar de betreffen- veren Schor, de huidige huisves ting. De extra huurkosten, veertig duizend gulden, komen voor rekening van de provincie. Een zelfde is nodig voor de verhuizing die ook door de provincie wordt betaald. De Stichting Jeugd en Gezin en de beslag als de staten accoord gaan. vrijwilligersorganisatie VSK (Ver eniging tegen sexuelè kindermis handeling binnen het gezin) krijgen een gezamenlijke subsidie van 60.000,-: 45 duizend gld is voor een casemanager bij Jeugd en Gezin en vijftienduizend gld voor ondersteunend werk vanuit de VSK. Een casemanager organi- provincie, Abdij 9 in Middel burg. Aquarium - Terrarium - Vitrine Bouw. Goes 01100-33796 Middelburg 01180-33830 Vlissingen 01184-14463 DeVIijt [IN-O-LGX recht bij het informatiecentrum van de provincie, Abdij 9 in Middel burg, bij de directie milieu en wa terstaat van de provincie op het adres Groene Woud 1 in Middel burg en voorts in de informatie- hoeken van de gemeentehuizen, de waterschappen en bij het weg schap Walcheren. Op deze adressen liggen de stuk ken ter inzage van 7 april tot 5 mei. Eveneens tot 5 mei kan men schriftelijk reageren op het ont werp. De reacties moeten worden gestuurd naar het College van Ge deputeerde Staten, postbus 165, 4330 AD Middelburg. Voor onze eerstvolgende veiling op 17/18 mei a.s. in de Schouwburg in Middelburg. Inbreng van: goud/zilver/klokken/meubelen/ porselein/aardewerk/glas en allerlei boeken/ sieraden/schilderijen/tekeningen die betrekking hebben op Zeeland. provincies en dat in het verlengde daarvan een reeks bijbehorende budgetten zonder veel omhaal zou worden toegevoegd aan het pro vinciefonds; gemakshalve het best aan te duiden als de algemene bij drage van het rijk aan de provin cie. Op die manier wordt veel pa pierwerk voorkomen en krijgen de provincies een grotere beleidsvrij heid en meer vrijheid in de beste ding van de middelen. De operatie heeft er ook toe ge leid dat nog eens kritisch is geke- ton voor het project Moerspuische ken naar de hoogte van het pro- Watergang en het Waterschap Tholen tenslotte kan 225 dui zend tegemoet zien voor verbete ring van de kwaliteit van het water in de Vest in Tholen en om dat ge- vincies. In de onderlinge verdeling bied opnieuw in te richten. Het betekent dat voor Zeeland een resterende bedrag, een kleine ton, korting van ruim 1,5 mln. Dat wordt achter de hand gehouden om later in het jaar te besteden. »- ito - n f

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 11