Provincie Zeeland Kerend Tij Zittend leven? a STEÜTEL ALLE MONTUREN 75.- GOES beenmode n n OPdorP Wat Zeeuwen al wisten HANS AN9EPS OPTICIENS drukkerij van den dool tkeo (ucaö Ook Voeten Hebben Gevoel Zk I ft k MARTIN WIJDEMANS ate^ JUWELIER - At IN BEROEP COMMISSIES Vrijetijdsmode voor dames en heren STOKKE Stremming Dames Mode Kantoren dicht SHOE-SERVICE Vrijdag 8 april in Motel Goes mode- en bruidsfestival m.m.v. Opus Sound Woensdag 30 inaart 1994 DE BEVELANDER 17 K. Kerkstraat 15, Tel. 01100-16108 Goes Gasthuisstraat 5 Lange Vorststraat 24 Goes 01100-20799 worden door ons verzorgd! n De kapsels en de make-up tijdens de modeshow UW HAAR EN HUID IN GOEDE HANDEN SCHOONHEIDSSA L ON KAPSALON WILLEKE KAPELLE Abdij Nieuws is de informatierubriek van de Provincie Zeeland. Redactie: Bureau Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 01180 31392 zusterstraat 5-7 - 4461 ja goes telefoon 01100 - 16730 Gasthuisstraat 7 Goes Tel. 01100-51915 z 't lange uus binnenhuisadviseurs havenpark 28 - zierikzee 01110-13727 Ook voeten hebben gevoel. En daarom loopt u het beste in FinnComfort. Want FinnComfort is een schoen waarin u zich L"'-. prettig voelt - met de unieke verwisselbare voetbedden. Gun u en uw voeten de super- comfortabele fe FinnComfort schoenen. Lange Vorststraat 51, Goes Tel. 01100-28763 Kerend Tij 2, het nieuwe milieubeleidsplan van de provincie, is door gedeputeerde staten vastgesteld. Het omvangrijke plan ligt nu bij de drukker en wordt 26 april officieel gepresenteerd. Dan ook zijn de plannen beschikbaar voor belangstellenden en kan de inspraak beginnen. Aanvang: 20.00 uur. Zaal open: 19.30 uur. Entree: 15,00 inch koffie complét Kaarten verkrijgbaar bij de deelnemende winkeliers en aan de zaal. Comfort Nieuws Abdij D.J.P. Bruinooge (links) en dhr. Yugi Ogura KUEUSTRM' Geopend van dinsdag t/m zaterdag Graag op afspraak Mooie verzorgde nagels zijn binnen handbereik z o Q Z Zeeuwen weten dat. De Zeeuwse havens zijn uitstekend te bereiken, ook voor schepen met een grote diepgang. Er is ruimte voor bedrij vigheid. Aan- en afvoer van pro ducten hoeft geen probleem te zijn want behalve de verbindingen over het water zijn ook verbindin gen over de weg en per spoor uit stekend. Natuurlijk zijn een aantal zaken voor verbetering vatbaar, maar daar staat weer tegenover dat bijvoorbeeld het vervoer over de weg geen last zal hebben van files. Kortom, Zeeland is een uit stekend gebied om te wonen en te werken. Dat vindt ook het pro vinciaal bestuur, dat vindt ook een aantal bedrijven, ook buitenlandse die zich hier hebben gevestigd. Nederlanders zijn een zeevarend volkje. Zeeland blaast daar zijn partij in mee; sterker nog, de lig ging aan zee bepaalt voor een groot deel de Zeeuwse economie en biedt talrijke mogelijkheden voor een welvarend bestaan. De economische promotie- groep Zeeland gaat deze ken- brochure is geproduceerd waarin een reeks van voor Zeeland voor delige vestigingsfactoren staan opgesomd. In aanwezigheid van vertegenwoordigers van tal van bedrijven heeft gedeputeerde D.J.P. Bruinooge, economische zaken en voorzitter van de econo mische promotiegroep, de bro chure aangeboden aan dhr. Yugi Ogura, algemeen directeur van het Japanse bedrijf Euro-Mit Staal BV, dochterbedrijf van de indus triële gigant Mitsui. De heer Ogura komt trouwens ook zelf aan het woord in de brochure. Samen met de heren Peter Berner en James V. Doyle, algemeen directeuren van respectievelijk Dow Benelux BV en Engelhard Terneuzen BV, prijst hij Zeeland aan. De heren to nen zich onder meer gelukkig met de plek waar hun bedrijf is geves tigd, met de werklust van de Zeeu wen en het prettige woonklimaat in de provincie. Vrijdag) en maandag 4 april (2e Paasdag) gesloten. de Warretjes 25, Kapelle, tel. 01102-41777 Dinsdag 5 april hoort de be sliscommissie algemene bij standswet (abw) vier inwoners van Zeeland die in beroep zijn gegaan tegen besluiten van hun gemeentebestuur over hun abw-uitkeringen. Ook de betrokken gemeentebesturen komen in dezelfde zitting aan bod. Om 14.00 uur dient een zaak te gen de gemeente Aardenburg, 14.20 uur tegen de gemeente Vlissingen en om 14.40 uur tegen de gemeente Terneuzen. Gedeputeerde staten hebben ge weigerd een verklaring van geen bezwaar af te geven voor de bouw van een loods en woning aan de Lange Heerenstraat in Schoondij- ke. De gemeente Oostburg had deze verklaring aangevraagd voor een loonbedrijf. Gemeente en loonbedrijf zijn het niet eens met gs en hebben bezwaar aangete kend. De adviescommissie die gs gaat adviseren zal gemeente en loon bedrijf horen op dinsdag 5 april, 15.20 uur. De zittingen van de besliscommis sie abw en van de adviescommis sie zijn openbaar en worden ge houden in het provinciehuis, Abdij 6 in Middelburg. Uit de naam Kerend Tij 2 valt af te leiden dat er al eerder een milieu beleidsplan is gemaakt met als naam Kerend Tij. Dat plan is in 1990 door provinciale staten vast gesteld. Destijds is voor de naam Kerend Tij gekozen omdat het de hoogste tijd werd de zorg voor het milieu voortvarend aan te pak ken. Het tij moest keren. Nu is het niet zo dat er sinds 1990 niks is gebeurd, maar het tij is nog niet gekeerd en dus is het milieu nog kwetsbaar. Vandaar dat is be sloten dezelfde naam te hand haven. Op deze manier wordt ook duidelijk gemaakt dat wordt voortgebouwd op de re sultaten en de ervaringen van de voorbije jaren. De geest is gewillig Vrijwel iedereen praat over het mi lieu. Schone lucht, zuiver water, een reine bodem, rust, ruimte, na tuur, kwaliteit van de leefomge ving, verontreiniging, duurzaam heid; het zijn allemaal termen waar niemand meer vreemd van op kijkt. Het besef dat we zuinig moeten zijn op het milieu lijkt diep verankerd in de samenleving. Maar dit besef leidt niet vanzelf tot het milieubewuste gedrag dat ge wenst is; terwijl de milieuproble men eigenlijk vragen om een aan pak waarbij burgers, overheden, organisaties en bedrijven ieder hun verantwoordelijkheid opppak- jten. Vandaar dat de provincie er voor kiest zich niet te be perken tot de wettelijke taken op de terreinen waarop zij be- voegd is. Overleg, samenwerking en stimu lering zullen de komende jaren be langrijke lijnen zijn om zaken van de grond te trekken. Zo zijn er sti- muleringssubsidies beschikbaar voor het oprichten van bezoekers centra bij belangrijke natuurgebie den, gaan de subsidies voor pro jecten van de natuur- en milieuorganisaties omhoog en is er een grotere rol weggelegd voor natuur- en milieu-educatie. Ook be drijven worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid. Zij zullen er voor moeten zorgen dat hun in terne bedrijfsmilieuplannen voor elkaar zijn; het vergunningenbeleid van de provincie en de handhaving zal meer op deze plannen worden afgestemd. Om voortdurend de vinger aan de pols te houden en gebruik te maken van de ervaringen van anderen zal de komende UV lamplight kunstnagels Harsnagels French Manicure Manicure Nagelverzorging jaren veel worden overlegd met de verschillende doel groepen. Als uitgangspunt blijft gelden dat de kar uiteindelijk wordt getrokken door die overheid of de organisa tie die op dat onderdeel eerst ver antwoordelijk is. ting goed beheersbaar blijft. De ligging van Zeeland aan diep vaar water maakt het mogelijk activitei ten op het gebied van op- en over slag van onder andere voedselproducten uit te bouwen. Voor de recreatie geldt dat er een moment kan komen om grenzen te stellen aan de omvang. Plannen voor het weren van gemotoriseerd verkeer, vooral in de kuststrook, krijgen prioriteit. Voor de recre- atiebedrijven geldt dat de nadruk komt te liggen op preventie en voorkomen van verspilling van bij voorbeeld water en energie. De recreant zal informatie moeten krijgen over de hoge kwaliteit van het Zeeuwse milieu om op die ma nier te bereiken dat ook de gasten in Zeeland zuinig worden op de omgeving waarin ze verblijven. In de landbouw zal het gaan om het ontwikkelen van milieuvriende lijke landbouwmethoden: zo min mogelijk meststoffen en weinig of geen bestrijdingsmiddelen. Mest productie moet zijn afgestemd op de beschikbare landbouwgrond. Grootschalige mesttransporten passen hier niet bij. Overschake ling op nieuwe producten, inclusief economische bosbouw, wordt ge stimuleerd. Wettelijk Kerend Tij 2 krijgt een wettelij ke basis: uitvoering van de wet milieubeheer. Dat was nog niet het geval bij het huidige plan dat is vastgesteld op basis van vrijwilligheid. De verankering in de wet brengt met zich mee dat met name de waterschappen in de uitvoering van hun beleid fiks rekening moe ten houden met Kerend Tij 2. Ook de provincie zelf zal bij het nemen van beslissingen rekening moeten houden met het plan. Een reeks van plannen die eerder zijn vastge steld komen te vervallen of zijn op genomen in het nieuwe plan. Dat geldt voor het provinciaal afval stoffenplan, het beleidsplan water bodems en baggerspecie, het meerjarenplan verwijdering ge vaarlijke afvalstoffen, het grond- waterbeleidsplan, het bodemsane- ringsprogramma, het intentieprogramma bodembe- schermingsgebieden en -stiltege- bieden en de nota natuur- en mi lieu-educatie. Inspraak De inspraak op Kerend Tij 2 is in de maanden mei en juni. Het vori ge week door gs vastgestelde plan ligt nu bij de drukker. Eind april is het plan in voldoende exemplaren beschikbaar. Vandaar dat de officiële presentatie ook pas 26 april kan plaatsvinden. Tij dens de inspraakperiode, die wordt afgesloten met een paar in spraakavonden, zal worden over legd met de verschillende doel groepen. De definitieve data worden tezijnertijd onder meer in AbdijNieuws bekend gemaakt. Gs gebruiken de zomermaanden voor hun reactie op de inspraak waarna de statencommissies aan het woord komen. Het is de be doeling dat het plan uiteindelijk in december wordt vastgesteld door provinciale staten. De vergadering is openbaar en wordt gehouden in het provin ciehuis, Abdij 6 in Middelburg. De agenda en vergaderstuk ken liggen ter inzage in het in formatiecentrum van de pro vincie, Abdij 9 in Middelburg. Ganzepoortstraat 18 Goes 01100-32143 De komende weken zal de Zeelandbrug opnieuw korte tijd zijn afgesloten voor alle ver keer. Vrijdag 1 april en woensdag 13 april is de brug gestremd van 20.53 tot 21.07 uur. Woensdag 6 april en dinsdag 19 april zal de brug tijdens werk zaamheden zijn afgesloten van 02.00 tot 04.00 uur. Bij de brug en langs de toeleiden de wegen zijn informatieborden geplaatst waarop wordt verwezen naar de alternatieve route via de stormvloedkering. ORGANISATIE PRESENTATIE BEMIDDELING ADVIES OPLEIDINGEN Mannequinbureau Souplesse Willem Arondeusstraat 22 4333 DA Middelburg Telefoon 01180-36000 Woensdag 6 april, aanvang 14.00 uur, vergadert de afdeling basis en speciaal onderwijs van de Pro vinciale Onderwijsraad (POR). De volgende onderwerpen staan op de agenda: gevolgen schaal vergroting basisonderwijs in Zee land, herschikking werkzaamhe den jeugdgezondheidszorg, kosten leerlingenvervoer, de Pabo in discussie, overleg met inspec ties en het jaarverslag 1993 van de POR. LU z LU O z STOKKE stelt zitgewoontes ter discussie. Sinds jaren biedt STOKKE ’n alternatief voor het starre, traditionele zitten. Zo heeft uw STOKKE-dealer ook de OPOSIT. De meest uitgebalanceerde bureaustoel voor marathonzitters. L- ~^r- L a a t ook uw voeten genieten van F i n n C o mfo r t - ■J- V. De kantoren van het provinciaal nis uitdragen in het buitenland, bestuur zijn vrijdag 1 april (Goede in het bijzonder bij bedrijven. Vandaar dat een kleurige fraaie OPOSIT balans DESIGN: PETER OPSVIK Oude Vismarkt 10 - GOES - 01100-27526 NA!L (^^NAGELSTUDIO Frank van Borsselenstr. 20 's-Heer Hendrikskinderen tel. 01100-28962, b.g.g. 01103-2537 A-W >*1 PATISSERIE - I I CHOCOLATERIE X. GOES Duurzaam De provincie ziet het als de grootste uitdaging om vorm te geven aan een duurzame ont wikkeling. Het verder ontwikkelen van de Zeeuwse economie - onder meer industrie, recreatie en landbouw - hoeft niet haaks te staan op een schone en gezonde omgeving. Voor de vestiging van nieuwe in dustrie betekent dit dat aansluiting wordt gezocht bij de huidige grote industriële centra onder de voor waarde dat eventuele milieubelas- Exclusieve baby- en kinderkleding maat 50 t/m 164 Doop-, bruidsmeisjes- en communiejurkjes ook op bestelling Waterstraat 2 te Goes (tussen beestenmarkt en vlasmarkt). Telefoon 01100-33795 Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 9.30-17.30 uur zaterdag 9.30-17.00 uur - donderdag koopavond sou^sSC Made in Germany De schoen waarin u zich prettig voelt. LANGE KERKSTRAAT 41 GOES TELEFOON 01100-16415 ^s==^=s= -

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 17