c Allereerste ANWB-wegwijzer werd 100 jaar geleden geplaatst: 'Dorpen op Zuid-Beveland' nca A i A ALARM ALS ELKE SECONDE TELT 1 J Mi In leveren kopij i.v.m. Paasdagen vervroegd OOSTERSE TAPIJTEN r PRIJZEN 79,- 3^* v 32ST weekblad voor zuid en noord beveland Rond gem. Kapelle en Hansweert i Ben de Graaff r Mus B Ml GRAND THEATER GOES 01100-15165 FILMPROGRAMMA VANAF 31 MAART T/M 6 APRIL !=9 JT Tapijt’ VAN STRIEN Woensdag 30 maart 1994 - 46e jaargang no. 13 i EERS Ga maandag tweede Paasdag eens naar Heinkenszand! fNIEUWE KOLLEKTIE (Van een onzer redacteuren) Bij Lewedorp: uit de richting Arnemuiden. n ii Ter hoogte van 's-Heer Arendskerke. I 6000 I l i. OPMERKELIJK IN MODE Kombinatie mode... natuurlijk van Speciaal voor actieve vijftig plussers gaat de lezersreis van de maand naar de Nationale Seniorendag in De Efteling. Informatie, gezellig heid, een wedstrijd, een cadeautje en dan nog eens rustig De Efteling bekijken zijn de ingredi ënten voor de reis die dit weekblad samen met Carlier voor u in petto heeft. Grotere letter Nieuwdorp S-Heerenhoek - w Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag, dinsdag Woensdag 20.00 u. ..19.00-21.30 u. ..19.00-21.30 u. ..19.00-21.30 u. 20.00 u. 20.00 u. Goes Bergen op Zoom Goes Lange Kerkstraat 44 VERWACHT FREE WILLY 2 Tussen Kortgene en Kats. wife' 'n kamerbreed verschil BERGEN OP ZOOM Rooseveltlaan 72-78 tel. 01640-50050 I ZET DE RIJZEN OP Z’N KOP! 'Zedenverwildering' ei? FF Zaterdag...14.00 u. Zondag14.00 u. Maandag ..14.00 u. Woensdag 14.00 u. Sr*. Lezing advocaten NCVB Kloetinge VLISSINGEN Koude kerkseweg 9 tel. 01184-18414 TWEEDE PAASDAG.... AUTOBEDRIJF MX/ Bij Rotterdam Zonder borden I Jr Zonder borden zou zelfs Ml met certificaat Bij de foto: De Frisostraat in Schore, gefotografeerd op 31 januari 1935. i F- f HALVE TH t> The Walt Disney Company de meest ervaren rijder II Dat is de vaste overtuiging van de heer J. van Houwelingen, hoofd van de afdeling bewegwij zering van de ANWB. Hij moet er overigens niet aan dénken, dat er in Nederland van de ene dag op de andere geen wegwijzer meer zou staan.... In de serie tentoonstellingen 'Dorpen op Zuid-Beveland' staan tot en met 16 april de dorpen Kapelle, Biezelinlinge, Schore, wielrijders, die lid waren van de ANWB. Want de afkorting ANWB staat tenslotte voor Algemene Nederlandse Wielrijders Bond. Er waren in Nederland zo veel wegen, waar de sportieve fiet sende leden van de ANWB kon den verdwalen, dat de vereni ging op verzoek van de leden wegwijzers begon te plaatsen op kruisingen, waar je gemakkelijk de verkeerde kant op reed. De ijzeren wegwijzers, waarmee de ANWB in 1896 begon, waren beter bestand tegen kroegbazen en strenge winters. Acht jaar later al werd de duizendste wij zer neergezet. De borden wer- De rode kleur bleek echter een zorgenkindje: ze verbleekte te Opmerkelijk is overigens, dat de kleuren van de ANWB-borden (blauw en wit) niet toevallig zijn gekozen. Ze zijn op een bijzon dere manier 'overgebleven'. De palen van de ANWB-borden ken den aanvankelijk een rood-wit- blauwe bandversiering, die cor respondeerde met de tinten van onze nationale driekleur. Het aantal borden breidde zich steeds meer uit. Na de wegwij zers voor fietsers en auto's kwa men ook de naamborden voor bruggen en rivieren, de plaats- naamborden, de 'paddestoelen' voor fietsers in natuurgebieden, de portaalborden boven de auto snelwegen, de toeristische rou tes en tegenwoordig weer aparte bewegwijzering (met de rode let- den allengs groter, omdat in het straatbeeld ook de auto ver scheen. En omdat de auto har der reed dan de fiets, had de chauffeur ook grotere letters nodig om tijdig te kunnen bepa len in welke richting hij zijn weg moest vervolgen. gauw en vergde derhalve veel onderhoud. Daarom werd de rode kleur al gauw weggela ten. Tot op de dag van van daag zijn wit en blauw de kleu ren van de ANWB-bewegwijze- ring gebleven. WAIT DISNfct PICTURf S v PUBWTS S Rl RICCA Dl MORNAY i EE V JUWELIER Gasthuisstraat 7 - Goes, 01100-51915 hopeloos verdwalen (,06-11 Toch vindt hij overdaad óók uit den boze. Hij vindt het overbo dig, dat iemand die in Utrecht in de auto stapt al direct zijn eind bestemming Goes of Winscho ten op de borden vindt. "Dat kan ’natuurlijk niet. Het is overbodig, het is ook in de praktijk onmoge lijk. Het is altijd weer een strijd om de vierkante meter, welke plaatsnaam wél en welke niet op de borden verschijnt". NOORD-EN ZUID-BEVELAND Bij de ANWB weten ze het zeker: zonder wegwijzers zou het verkeer 'nergens' zijn! "Al het verkeer zou onmiddellijk vastlopen. Zelfs de meest erva ren automobilisten, die dagelijks op de weg zitten en die precies hun route kennen, zouden hope loos de weg kwijtraken. Ze zou den op een bepaald ogenblik niet meer weten, waren ze zijn". Overigens waren plattelandsbe woners niet altijd blij met die wegwijzers, omdat de fietsers (toen nog 'velocipedisten' gehe- I ten) véél te gemakkelijk de weg I konden vinden naar de onschul- I dige dorpen. "De zedenverwilde- ring ligt op de loer", vonden de inwoners van veel dorpen, blij kens een artikel in de ANWB- Kampioen van vorige maand. "Want fietsers waren in die tijd bezwete jongemannen, die race- kleding met korte mouwen droe gen. En die losbandigheid werd in de dorpen niet op prijs gesteld. Voor je het wist zaten ze achter je dochter aan. Of erger nog: andersom". De eerste generatie wegwij zers was echter geen lang leven beschoren. De winter van 1894/1895 was bijzonder streng en de houten borden brandden kennelijk lang en goed in de kachels van de kleumende Nederlanders. De bordeh in de buurt van kroegen en uitspanningen ver dwenen óók rap. Waarschijn lijk merkten de kroegbazen, ters) voor fietsers op fietspaden, dat minder fietsers de etablis sementen binnenkwamen om de weg vragen. En dat was natuurlijk schadelijk voor de omzetten Dank zij die overheidsbijdra gen kan de ANWB tot op de dag van vandaag de Neder landse weggebruikers de weg wijzen. In ons land hoeft eigenlijk niemand meer te ver dwalen Dl R| ANDS^ ^GESPROKEN W T «ra?. Mevrouw Vermeiren: "...onze winkelwagentjes zijn kelwagentjes zijn iedere keer behoorlijk vol. En wat iedere keer behoorlijk vol..." mij betreft blijft dat zo. Het is hier goedkoop en... Nederland is een gezellig land om te winkelen!" fcELOFELIJKE REIS Hömewwd Bocnu x, Dat gebeurde op het kruispunt 's-Gravenweg-Kortekade. Die kruising ligt nu in de volgebouw de wijk Kralingen, maar destijds was het daar nog net zo landelijk als nu in de Zak van Zuid-Beve land. Op dezelfde dag werd nóg een wegwijzer geplaatst, en wel in de Alexanderpolder. Toen ook een weidegebied, nu (ook) vol gebouwd met flats. De wegwijzers die in 1894 (om precies te zijn: op 20 oktober 1894) ten oosten van Rotterdam werden geplaatst, langs de weg naar Utrecht, waren niet bedoeld voor automobilisten. Integen deel, ze waren bedoeld voor de "...Gezellig land..." Mevrouw Vermeiren valt met de deur in huis. "Ik woon in België, maar voor de wekelijkse bood schappen ga ik naar Jan Bruijns. Inmiddels al weer jaren. Vroeger met m'n schoonmoeder die in Neder land woonde, de laatste jaren met enkele vriendin nen uit België. Van tijd tot tijd nemen we ook nog wat boodschappenlijstjes mee van vrouwen, die bij ons in de buurt wonen!" Nederland bevalt dus wel, stellen we vast. "Ja, er zijn natuurlijk enkele produc ten die we bij ons in België kopen omdat dat typi sche producten zijn met een typisch Belgische smaak. Maar al het andere, yoghurt, brood, thee, suiker en koffie, komt allemaal hier vandaan", ver haalt onze gesprekspartner. En pindakaas of drop. Dat zijn van die echte Nederlandse producten. Veel Belgische klanten nemen daar redelijke voorraden van mee... "Het maakt uit of je Belg van geboorte bent of dat je als Nederlander in België woont. Wij zijn niet grootgebracht met pindakaas. Dus dan koop je dat niet zo. Maar gelukkig verkoopt Jan Bruijns nog heel wat meer dan alleen pindakaas, want onze win- The WaR Disney Company o o In verband met Pasen moet kopij voor advertenties en redactie vervroegd worden aangeleverd. Advertentiemate riaal voor Weekblad De Bevelander van woensdag 6 april a.s. dient uiterlijk vrijdagmiddag 1 april a.s. om 15.00 bin nen te zijn. Kopij voor de redactie kan tot uiterlijk donder dagmiddag 31 maart 16.00 uur worden aangeleverd. Dit is nodig om een en ander met de nodige zorg te kunnen ver werken. We hopen dat u hiermee rekening wilt houden. Maandag 4 april, Tweede Paasdag, is ons kantoor aan de Voorstad gesloten. N.C.V.B.-afdeling Kloetinge houdt op 13 april een bijeen komst in het Geerteshuis te Kloetinge. Mevrouw Mr. Jansen uit Kapelle spreekt, over ervarin gen uit haar advocatenpraktijk. Aanvang 19.30 uur. Gasten zijn van harte welkom. i AILFORONE. AND ONE FOR Al l normale openingsuren: Maan dag 17.30-21.00 uur, dinsdag t/m vrijdag 10.00-21.00 uur, zaterdag 10.00-13.00 uur. Waarom besteden we in De Bevelander aandacht aan de bewegwijzering van de ANWB? De reden is evident. U hebt er misschien al iets van gelezen in uw dagblad: dit jaar is het krek 100 jaar geleden, dat de allereerste ANWB-weg wijzer werd geplaatst. De Jonge Hoek van Dijke Heinkenszand O1 106 1482 CHARLH kltUR CHRIS OIIVtR HM SHHN SU1HIRIAND O'DONNELL PLATT CURRY ƒ5 ‘t, s.» X Wemeldinge en Hansweert cen traal. De door het Zeeuws Docu mentatiecentrum samengestel de expositie bestaat uit 10 pane len met foto's, kranteknipsels en prentbriefkaarten van het begin van deze eeuw tot heden. Van de dorpen zijn verschillende dorpsgezichten te zien. Ook wor den opnames van de fruitweek 1956 in Kapelle, de Blaaspoort in Biezelinge en de sluis in Hans weert getoond. De tentoonstel ling van materiaal uit de eigen collectie van het Zeeuws Docu mentatiecentrum is te zien op de tweede verdieping van de Zeeuwse Bibliotheek tijdens de Sinds 1894 heeft Nederland een paar keer aan den lijve moeten ondervinden, wat het betekent om als weggebruiker zonder ver keersborden door het leven te moeten. Aan het begin van de Eerste Wereldoorlog (1914) moesten op last van de Minister van Oorlog en de militaire autori teiten alle wegwijzers van de palen worden losgeschroefd. Vijfentwintig jaar later (1939) was het wéér raak: ook in de Tweede Wereldoorlog moest een groot deel van Nederland het zonder wegwijzers doen. Dat gold voor het gebied ten zuiden van de grote rivieren en ten oos ten van het IJsselmeer. De vele miljoenen guldens die jaarlijks worden besteed aan bewegwijzering van wegen in ons land, hoeft de ANWB overi- i gens niet zélf te betalen. Alle werkzaamheden worden gedaan in opdracht van Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten. Deze I instellingen betalen de beweg wijzering dan ook, in een verhou- II I ding van 50%, 25% en 25%. van deze week

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 1