Toerisme op het plattteland ABABzzd? S.S.V. '65 - Dauwendaele Michelle Haarmode I s, jongeneel Provincie Zeeland PILAAR u PIETERSE o e s JASPERS Ziekenhuizen in onderzoek café V.S.A. Middelburg verenigde schilders en afwerkingsbedrijven Tel. 01180-40400 EUROV^SUPER ■■■■III I SPORTHUIS r- G O s n I f A. Dl JAGUMOlHOfK B.V. TB MP s SK/fflWffl COMMISSIES IN BEROEP Bouwmaterialen Van Strien Car De sponsors van de S.S.V. '65 wensen de vereniging veel succes 4.s. zaterdag: Geld voor musea Rectificatie A LEXT S Y S T KANTOORMEUBELEN B.V. Autobedrijf Van Strien DE BEVELANDER 23 Aannemingsmaatschappij van Fraassen Schrijver B.V. ESTI GEVELELEMENTEN B.V. =z M E KOILIKTIII BOOM f TRUCK SERVICE ZEELAND W PRINS ms MC AUTOSCHADE ^nA7 de snor - c SSIfSllllllH Audi istimewa Geldeloozepad 6-8 4463 AJ Goes Abdij Nieuws is de informatierubriek van de Provincie Zeeland. Redactie: Bureau Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 01180 31392 Dames- en Herenkapsalon (oo koopavond geopend) oranjewoud VOOR REALISATIE VAN: aanleg sportvelden en tennisbanen Goes, Tel. 01 100-31131, I fax. 01 100-30073 Koninklijke hollestelle TAPIJT - VINYL EN GORDIJNEN GROENENDIJK GOES B.V. Albert Joachimkade 30-32 4463 AA Goes De wedstrijd van deze week is geadopteerd door: DE VLIJT BEDDEN EN LINNEN Beestenmarkt 12, Goes ^2/AIKIFD VERZEKERINGEN HET HOUT NOOIT OP! KREATIEVE REKLAME KOMMUNIKATIE HOLLAND INTERNATIONAL Fr antzen Van Sisser en NOTARISSEN Kantooradres Frans den Hollanderlaan 10 Goes G.LEYS ZN.B.V. 2o Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben geld uitgetrokken om het plattelandstoerisme op een hoger peil te brengen. Drie regio's ontvangen - gespreid over drie jaar- elk in totaal f 75.000- om gelanceerde plannen verder uit te werken. I!W accountants belastingadviseurs juristen Tel. 01100-50015 Fax 01100-50025 Woensdag 23 maart 1994 Wachtkamer ziekenhuis Goes Imkerij Poppendamme v.d. Spiegelstraat 38-42 Goes, 01100-14520 Mega gevelelementen, natuurlijk van Esti REKLAME Vlissingen-Oost, tel.: 01196-12840 Bel gerust voor een buropresentatie: 01100-52052 Rijksweg 3a Kapelle, 01102-42840 postbus 38 4380 AA Vlissingen telefoon 01184-13351 JdC CENTER DEALER SCHADE ASSOCIATIE v 4 KWS *1 ?E=E (Ook zonder afspraak) ELEKTRO BV Financiën De provincie heeft voor de bevor- t I Wat vinden de Zeeuwen van de kwaliteit van de dienstverle ning in hun ziekenhuis, is de vraag die gedeputeerde staten zich stellen. Om een antwoord te krijgen moet er een onder zoek komen onder patiënten ofwel consumenten. Het dagelijks provinciebestuur heeft de uitkomsten van het on derzoek nodig om beleid te kun nen voeren op het gebied van de kwaliteit van de zorgverlening. De plannen van de regering voor de zogeheten stelselherziening van de gezondheidszorg zijn niet meer actueel. De in gang gezette ontwikkeling dat marktpartijen (zo als ziekenhuizen en zorgverzeke raars) een grotere vrijheid krijgen, zal ongetwijfeld doorgaan, redene ren gs. De provinciale overheid zal dan wel een visie moeten hebben op de vraag hoe de zorgverlening er in de toekomst moet gaan uit zien; een regiovisie heet dat in de vaktaal. Het is nog onduidelijk wel ke zaken moeten worden meege nomen in de regiovisie en op wel ke manier de verschillende partijen worden betrokken bij het opstellen van de plannen. Maar hoe je het ook draait of keert, het begrip "kwaliteit" zal een centrale rol spelen. De zorgsector kent veel werksoor ten maar het beroep van de bevol- GOES TEL 01100-20104 FAX 01100-32809 king op de ziekenhuiszorg is het grootst. Vandaar dat gs daar wil len beginnen met een onderzoek. Kwaliteitsonderzoek Ook in de ziekenhuizen gaat het om vraag en aanbod. Het aanbod is in eerste instantie een zaak van de aanbieder, het ziekenhuis. In het onderzoek gaat het dan ook niet om het behandelen door me dici en verpleegkundigen. Bij de discussie over kwaliteit gaat het in de eerste plaats om zaken als bij voorbeeld toegankelijkheid, be reikbaarheid, wachttijden, verwij zen en nazorg. En ook hier gaat het om vraag en aanbod. Feitelijke objectieve gegevens als wachtlijs ten, wachttijden en gebruik van voorzieningen zijn vrij eenvoudig te verkrijgen en te verstrekken door de aanbieder. Maar van essentieel belang is ook wat de consument, patiënt en gebruiker, vindt van de kwaliteit. Een dergelijk subjec tief oordeel, de belevingswaar de, is een feit waar gs niet om heen willen. Uitgangspunt is dat het onderzoek vergelijkbaar moet zijn met onder zoeken elders in het land. Op die manier is het mogelijk een bepaal de vorm van kwaliteitsmeting mo gelijk te maken. Vandaar dat gs vinden dat een onderzoek in Zee land ook zicht moet geven op Het is de bedoeling dat de Stich ting Volksgezondheid, Maatschap pelijke Ontwikkeling en Cultuur (VMC) komt met een voorstel over de manier waarop een dergelijk onderzoek kan worden aangepakt en antwoord geeft op de vraag wat een dergelijk onderzoek gaat kosten. Vervolgens zullen gs in mei een besluit nemen of ze met de VMC in zee gaan. eventuele regionale verschillen of verschillen per ziekenhuis. Talrijk zijn de attracties van het Zeeuwse platteland. Natuurgebie den, mooie molens, interessante boerderijen, leuke weggetjes, kleurrijke bermen en gastvrije pleisterplaatsen: ze zijn er volop. Alleen, als je toerist bent, is het weleens zoeken hoe ergens te ko men, of om te weten te komen wat open is en wat niet, of hoe laat die leuke vogelexcursie ver trekt. Drie plannen De plannen die zijn gehonoreerd hebben betrekking op Schouwen- Duiveland, Walcheren en Zuid-Be- veland. Vorig jaar november hebben gs een aantal instanties en be drijven aangeschreven om met initiatieven te komen voor een regionale aanpak voor het plattelandstoerisme. De reacties hierop zijn beoor deeld aan de hand van maat staven. Met andere woorden: aanbod ge noeg, maar het zou duidelijker moeten en er zou wat meer sa menhang moeten komen. De toerist zou bijvoorbeeld een leuke route moeten kunnen kie zen, die hem of haar langs de spe cialiteiten van het platteland leidt. Het vervoermiddel moet bij voor keur plattelands- en milieuvriende lijk zijn, een fiets dus, of de benen wagen. Dit betekent dat her en der be staande accommodaties verbe terd en uitgebreid zouden moeten worden en - vooral - dat er op al lerlei toeristische punten goed in formatiemateriaal op de balie ligt. Zo moet er medefinanciering zijn vanuit de regio voor de helft van de kosten. Ook moeten de Zeeuw se plannen als voorbeeld kunnen dienen voor landelijke projecten (omdat ook de ministeries van Economische zaken en van Land bouw, Natuurbeheer en Visserij bij de zaak betrokken zijn). Gekeken is ook of de plannen op een termijn van drie jaar uitvoer baar zijn. Schouwen-Duiveland De "Streek-VW en promotie Schouwen-Duiveland" heeft haar plannen uitgewerkt in vier the ma's: agrarisch, cultuurhistorisch, sportief en natuurlijk. Men is van plan het streekland- bouwmuseum in Dreischor een spilfunctie te geven in het geheel, o.a. als start- en informatiepunt voor fietsroutes. En alles wat er te zien en te bele ven is aan de Schouwse natuur wil men overzichtelijk bijeen brengen, in samenwerking met natuurbe heerders en vrijwilligers. Boereproenkers De streek-VW Walcheren-promotie heeft o.a. het oog laten vallen op de Imkerij Poppendamme. Daar zullen zeker "boere proenkers" te zien zijn (ook Levering en montage van: kunststof gevelelementen isolerend glas hardglas wel "Duizendschoon" gehe ten), want de imkerij krijgt een "boerentuin". Er komt ook een rust- en verversingsplaats voor ruiters en hun viervoeters. Fietsroutes - bestaand en nieuw - worden als een samenhangend aanbod gepresenteerd; zonodig zullen er aanpassingen plaats vin den opdat de recreant bewuster kan kennismaken met typisch Wal- cherse landschappelijke zaken, zoals kreekruggen, vliedbergen en leuke bedrijven zoals een kaas boerderij en een orchideeënkwe kerij. Een speciaal arrangement wordt "bed en breakfast" op de hofste de. Zuid-Beveland "Er kome een toeristisch netwerk" zo luidt het credo van het Toeris tisch Platform Zuid-Beveland. Een belangrijke rol zal worden vervuld door vier centra: het museum voor de fruitteelt in Kapelle; het schaal- en schelpdierenmuseum in Yerseke; het Milieu-educatief cen trum in Goes en de Schaapskooi in Nisse. Afgezien van deze bezoekerscen tra zal het toeristisch netwerk be staan uit fiets-, wandel- en ruiter- trajecten, “excursie-boerderijen" en "excursie-molens”. Zeeuwsch-Vlaanderen Ook vanuit Zeeuwsch-Vlaanderen SINDS 1874 MARCONISTRAAT 6 POSTBUS 62 4460 AB GOES TELEFOON (01100) - 13330 Fax. (01100)-23192 economische positie van de land bouw. De commissies algemeen be stuur en waterstaat en verkeer vergaderen gezamenlijk op De volgende onderwerpen staan op de agenda: bevoegdheid voor benoeming en ontslag van vertrou wenspersonen, subsidie Regiwa- projecten 1994, bestuursconve- nant afvalstoffenbeleid, subsidie Stichting Jeugd en Gezin voor ca semanager incest-hulpverlening, voorfinanciering herspreidingsgel- den, subsidie bibliotheken Krab- bendijke en Kruiningen, winkel/ tearoomproject, wozoco St. Phi lipsland; subsidies voor NME, Stichting Het Zeeuws Landschap, GOA Handel, vismijn Colijnsplaat, bijdrage voor de aanleg van een fietspad over de Brouwersdam en de verplaatsing van het op- en overslagbedrijf Van Denderen Grind en Zand. zijn in het provinciehuis, Abdij 6 in Middelburg. Agenda en stukken liggen ter inzage in het informatie centrum van de provincie, Abdij 9 in Middelburg. 1993 en over de decentralisatie- impuls. i s i ESTI GEVELELEMENTEN B.V. Molenstraat 12 4364 AA Grijpskerke Tel 01189-2510 Jongeneel Terneuzen B.V. Telefon 01150-13655 Schependijk 33 Telefax 01150-20541 Van Doornestraat 11, Postbus 161,4460 AD Goes Tentoon 01100 23549 Telefax 01100 32202 Elders op deze pagina wordt uit de doeken gedaan hoe het platte landstoerisme zal worden bevor derd. In de plannen nemen enkele mu sea een belangrijke plaats in. Los van de al beschikbaar ge stelde bedragen hebben gede puteerde staten aan drie mu sea subsidies toegekend. Het streeklandbouwmuseum Drei schor wordt bedacht met f 100.000,- (uit het zgn. kleine kernenfonds). Uit het sociaal-eco- nomisch ontwikkelingsfonds gaat f 50.000,- naar het fruitteelt- museum Kapelle en f 25.000,- naar het schaal- en schelpdieren museum Yerseke. Het zijn eenmalige bijdragen, be doeld om daadwerkelijk de deuren te kunnen openen en om een leu ke collectie te kunnen aanschaf fen. Het gs-besluit moet overigens nog het stempel "goedgekeurd" krijgen van de statencommissies voor welzijn, economie en algemeen bestuur. Vrijdag 8 april is er een voorlich tingsbijeenkomst over het vooront werp Beheers- en Begrenzingen plan voor het reservaatsgebied en natuurontwikkelingsproject Beve- landen '94. De bijeenkomst is in de zaal van café De Blauwe Rei ger, Dorpsstraat 50 in Heinkens- zand en begint om 10.00 uur. De eerder aangekondigde bij eenkomst van donderdag 7 april komt te vervallen. Nobelweg 2-24 4462 GK Goes L. KERKSTRAAT 7 - GOES - TEL. (01100) 16873 DE SPINNE 11-01, 4463 CJ GOES TEL. 01100-28004 Donderdag 31 maart, 09.00 uur, is er een openbare zitting van de hoorcommissie be stemmingsplannen. In de zitting gaat het om de be zwaren die zijn ingediend op het bestemmingsplan bedrijfsterrein Eindewege II van de gemeente Goes. De bezwaren richten zich tegen de vestigingsmogelijkheid van een autorecyclingsbedrijf of andere toegestane bedrijven van wege de mogelijke belastende in- vl er op dit moment sprake zijn van leegstand en is er dus geen be hoefte aan uitbreiding van het be drijfsterrein. De zitting is in het provinciehuis, Abdij 6 in Middelburg. Stenevate 11 - 4451 KB Heinkenszand tel. 01106 - 3232 fax 01106-3919 Kreukelmarkt 2 Kreukelmarkt 6 4461 HW GOES Tel. 01100-15665 Fax. 01100-52037 MIDDELBURG a/d Houttuinen 34 Tel. 01180-25600 VLISSINGEN Walstraat Tel. 01184-19612 staalkonstructies - kraanbouw - technische groothandel GOES Grote markt 15 Tel. 01100-14219 MFV 1^. PC HYPOTHEKEN Chinees-Indisch Restaurant GOLDEN HOUSE Albert Joachimkade 33 - 4463 AA Goes Telefoon 01100-16402 Keizerstraat 7. Tel. 01100-15706 Van Dusseldorpstraat 11 Goes Reisburo j Winkelcentrum De Bussel. Beukenhof 7 en 8 j 4462 EN Goes-Zuid, Telefoon 01100-12433 OagelQks geopend van 11 00 - 22 00 uur (ook op ton- an feestdagen l F DESIGNMEUBELEN STIJLVOLLE INTERIEURS KANTOORPROJECTEN \W0MERS IN IJZERWAREN/ Steenbergen, Prins Reinierstraat 18, tel. 01670-63960, fax. 01670-64528 Bergen op Zoom, Marconilaan 5, tel. 01640-40352, fax. 01640-59435 Gouda, Nieuwe Gouwe OZ12A, tel. 01820-36500, fax. 01820-27461 Breda, Kalshoven 35, tel. 076-716500, fax. 076-716516 Nieuws aj 0) (f) (30 GRIEKS SPECIALITEITEN RESTAURANT Magdalenastraat 5, Goes Tel. 01100- 15715 In Goes het beste adres om lekker Grieks te eten. was een toeristisch plattelands- plan ingediend. Besloten is dit ini tiatief over te hevelen naar het zgn. 5B-project van de Europese Unie. "5B“ is bedoeld om het plat teland te ontwikkelen tegen de dering van het plattelandstoerisme achtergrond van de afnemende een bedrag van f 340.000,- ter beschikking. Dit geld is onderge bracht in het TROF (het Toeris tisch Recreatief Ontwikkelings fonds). Aan het ministerie van Economi sche zaken is een subsidie ge vraagd van eveneens f 340.000,-; LNV is "aangeslagen" voor ander halve ton. Als alles gaat zoals nu gedacht maandag 28 maart vanaf wordt is er dus voor de ko- 13.30 uur. mende drie jaar ruim 8 ton Gesproken wordt over het over- overheidsgeld om het Zeeuwse zicht van de budgetten voor be- plattelandstoerisme op een ho- heer en onderhoud voor wegen in ger peil te brengen. Inmiddels hebben Gedeputeerde Staten ook besloten de provinciale WV een bijdrage te verstrekken. Aansluitend op deze bijeen- Voor 1994 is die f 30.000,-. In to- komst vergadert de commissie taal zou de VW voor drie jaar kun- algemeen bestuur, nen rekenen op f 150.000,-, af hankelijk van een in te dienen programma. De bijdrage aan het VW is be stemd ter leniging van de kosten die gepaard gaan met de begelei ding van de regionale plannen en de promotie van het geheel. De vergaderingen van de staten commissies zijn openbaar. Wie wil, kan gebruik maken van het spreekrecht voor het publiek om op die manier de statenleden op de hoogte te brengen van zijn of haar mening over zaken die op de loed op de omgeving; voorts zou agenda staan. De bijeenkomsten L BOUWMATERIALEN GOES MIDDELBURG VLISSINGEN Postbus 2 4460 AA Goes fciC KeuK.ens Buitendreef 8 "De Kooi" Hoogerheide - Tel. 01646-14570 Korte Kerkstraat 2,4461 JE Goes Telefoon 01100-52010, 01100-52020, Fax 01100-52022 autotelefoon, telefoonsystemen, mobilofoon, fax, supplies, copiers, professioneel geluld, scheepselektronika. ATELIERS MARIO KORTOOMS Deurne, Wattsiraat 3. Telefoon: (04930) 11363 Telefax: (04930) 15960 ■V.-. V... v.d. Spiegelstraat 92 Goes Telefoon: (01100) 14840 Telefax: (01100)31670 Abdij

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 23