noord-beveland^'S 1125 PERZEN NEPALS BOUN méér plezier van i SI i K IÜ 1795, h II 1 oo,. U1 verrassend voordelig 1 &'etig metgren^ Engelse topklasse tegen Hollandse prijsjes I GEMEENTE KORTGENE WATERSCHAP NOORD- EN ZUID- BEVELAND 1 i wm (Je JJil (w 3095,- F/.| J 1890,- 2555, 2395,- 3 '3 x5 MH /sinds 1895 1195,- Tevens levertmr: Solon- Hoek ft Eetkomertofels met hortingen van 40 - 50% 2295,- I 1095,- Bh VOORLICHTING s w J: l-X 1 Woensdag 23 maart 1994 20 DE BEVELANDER a y B.P. prijs Ip5 B.P. Prijs Voor B.P. Prijs B.P. Prijs B.P. Prijs B.P. prijs 1 1120,- Fauteuil Uw prijs: B.P. prijs '<Ëfr ‘Bankstel Berdina Vorstelijk bankstel Buffetkast Marion Eigentijdse 3-2 kombinatie Bankstel Boeing Donker en blank Antiek: dat moet u komen zien! Bankstel Dena] Broodkast Bert Pitriet stoel Ardeche meubelen iii f 2110,- 1395,- 300,- schoen- sleutelservice Korte Vorststraat 12 (zijstr. Papegaaistr.) Goes Ook uw adres voor de betere schoenreparaties en voor al uw sleutels kuipkussens van interieurvering. ONTWERP-VERGUNNINGEN/ ONTHEFFINGEN Buffetkast Theems 120 cm breed, 199cm hoog, 49 cm diep. Van 3590,- voor 2095,- Inruil oude kast 300,- Rolluikburo Camebridge 134 cm breed, 117 cm hoog, 54 cm diep. Van 2295,- voor DIRECT GEÏMPORTEERD R2 JEUGDIGE COMFORTSANDAAL Deze Greenway-sandaal kenmerkt zich door de speciale leestbouw, perfekte hielsluiting en het anatomisch gevormd totaal-supplement. 2595 300,- 1495, 300.- ./F- Gemeente Wissenkerke S i FASCINERENDE SCHITTERENDE V saji Type Sharon Van 229,- voor: 165,-. 3Ï R5 I -' z r/ iZi VERKEERSMAATREGEL Zeer degelijk 3-2 rundlederen bankstel, leverbaar in blank en donker eiken. Nu als 3-2 zits 3595,- Inruil oud bankstel 500,- Massief blank, donker, honing of wit eiken. Kast nu: Inruil kast: Honingkleurig met massief eiken front. 128 cm breed. Nu partijvoordeel Voor Inruil kast Royaal 3-2 bankstel, leverbaar in diverse kleuren rundleder. Uitstekend zitkomfort met hoge rug. Nu als 3-2 Inruil oud bankstel 2,5-2 zits kombinatie Blank of donker eiken. Met interieurvering! Nu Inruil oud bankstel Massief eiken front, in blank- en donker eiken ft blank patine. Nu superlaag voor: Inruil kast: 2995,- 500,- 2495,' In een modieuze streepstof Nu 3-2 van 2390,- Grofe Markt 9 Goes I 3055- 500,- «Vet stS fantasie (vn te dm#/’"- pi Uw prijs: 1695, iJlflBlIWhMwmss IIHHIIIIMlIHHihl Tafel 140x80 cm: 950,- Stoel: 320,- Broodkast Bradford 126 cm breed, 200 cm hoog, 49 cm diep. Van 3290,- voor 1995,- Inruil oude kast 300 Indrukwekkend massief eiken bankstel in blank of donker met rundleder voorzien van duurzame Nu als 3-2 2895,- Inruil oud bankstel 500,- OPENBARE BEKENDMAKING OPENBARE BEKENDMAKING WW/ Fauteuil 1075,- Honing eiken tegen meerprijs 1 •io •E o Vitrinekast Tower 109 cm breed, 199 cm hoog, 31 cm diep. Van 1990,- voor 995,- modeschoenen l^udl ■4 <5 f' S -f" S - 2nd ffwjgS j| y/ u GEMAAKT DOOR I11|/ji c’ wr 1 Ji gl i A .ij Artikel 7036 Van zulke prij zen Openingstijden: Dinsdag t/m dor 4 losse stoelen i< 8» Dormilux adviseert o.a. Ai Broodkast Boston Nu voor: Dressoir Orleans Met opzet, nu voor: Gebruik van uw eigen steunzool is mogelijk Vitrinekast Texas Nu voor: Grenen eethoek Tafel 4 stoelen REINIGING-REPARATIES-ANTISLIP-TAXATIES Bosstraat 24 Bergen op Zoom 01640 42216 A r ’dC Telefoon 01107 - 1655 z|;>- _J. i WWWWWWMWjWW» l ÏD Het gemeentebestuur van Kortgene maakt bekend, dat met ingang van 23 april 1994 een verkeersbesluit in wer king zal treden, dat inhoudt, dat er een parkeerplaats wordt aangewezen als invalidenparkeerplaats. De plaats wordt aangewezen aan de Zuid Kerkstraat 30 te Colijnsplaat. Kortgene, 23 maart 1994 Burgemeester en wethouders van Kortgene, de burgemeester, T.A. Vogel de secretaris, mr. F.G.A.G. Weijmans I—I - v/h MATHEUSE de WIT Spekkast Houston Nu voor: A iwi - op het bureau Juridische Zaken van het waterschap Noord- en Zuid-Beveland, Nassaulaan 8 te Goes, elke werkdag van 09.00 uifr tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur en na afspraak (tel. 01100-41268) buiten de werkuren van 18.00 uur tot 21.00 uur. Op verzoek, met uitzondering van de avonduren, kan een monde linge toelichting op de stukken worden verkregen; - op de secretarie van de gemeente Kortgene, Hoofdstraat 79 te Kortgene, elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur. Na de genoemde periode van vier weken blijven de stuk ken ter inzage liggen op het bureau Juridische Zaken van het waterschap, elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur, totdat de termijn is verstreken waarbinnen tegen het besluit beroep kan worden ingesteld. Bedenkingen Binnen vier weken na vandaag kan een ieder tegen de ontwerp-besluiten bij ons bestuur schriftelijk bedenkin gen inbrengen. Deze bedenkingen dienen te worden gezonden aan het dagelijks bestuur van het waterschap Noord- en Zuid-Beveland, Postbus 114, 4460 AC Goes. Degene die schriftelijk bedenkingen inbrengt, kan ver zoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Binnen vier weken na vandaag bestaat, indien daarom telefonisch wordt verzocht (tel. 01100-41268), voor een ieder gelegenheid tot een gedachtenwisseling over de ontwerp-besluiten en tot het mondeling inbrengen van bedenkingen daartegen. Goes, 23 maart 1994 Het dagelijks bestuur voomoemd, dijkgraaf, ir. P.J. Gruijters secretaris, mr.drs. J.A. de Visser Het dagelijks bestuur van het waterschap Noord- en Zuid-Beveland; gelet op artikel 3:19, tweede lid en artikel 3:20 van de Algemene wet bestuursrecht; deelt mee dat op 2 februari 1994 een aanvraag is ontvan gen van de gemeente Kortgene, voor vergunningen inge volge de Verordening kwaliteitsbeheer oppervlaktewate ren Zeeland, inzake het aansluiten van het gemeentelijke rioleringsstelsel van de gemeente Kortgene op zuive- ringstechnische werken van het waterschap, alsmede de bijbehorende Wvo-overstortvergunningen en ontheffin gen op basis van de Verordening waterkering en water beheersing Zeeland. De aanvraag betreft de kernen Colijnsplaat, Kats en Kortgene; dat het voornemens is de gevraagde vergunningen/ont- heffmgen onder voorwaarden te verlenen. Ter inzage De aanvraag, de ontwerp-besluiten en andere bijbeho rende stukken liggen vanaf heden gedurende vier weken ter inzage: HOFLEVERANCIER (sjS) dekjonge L, KERKSTRAAT 30 GOES 5 Generaties vakman schap waarborgen deskundige service Boekenkast Dallas Nu voor: Toepassing artikel 4, leden 4, sub b en 5 van het bestemmingsplan "2e Totale Herziening Schotsman- Ruiterplaat" De heer H.J. Mertens heeft een bouwplan ingediend het welk voorziet in het uitbreiden van de woning Venuslaan 8 te Kamperland, kadastraal bekend gemeente Wissenkerke sectie R, nummer 551. Realisatie van de planopzet heeft tot gevolg dat de voor zomerhuizen toegestane oppervlakte van 80 m2 met 20 m2 wordt overschreden. Burgemeester en wethouders achten de voorgestane uit breiding uit planologisch oogpunt evenwel aanvaardbaar en overwegen de daarvoor vereist zijnde vergunning dan ook te verlenen met toepassing van artikel 4, leden 4, sub b en 5 van het bestemmingsplan "2e Totale Herziening Schotsman-Ruiterplaat". Voordat over het verlenen van vrijstelling voor het over schrijden van de toegestane oppervlakte c.q. bouwver gunning een beslissing wordt genomen ligt het bouw plan, ingaande donderdag 24 maart 1994, gedurende twee weken (derhalve tot en met woensdag 6 april 1994) voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie (afdeling algemene zaken), Voorstraat 31 te Wissenkerke. Eventuele bedenkingen tegen het voorgestane bouwplan kunnen gedurende de hierboven genoemde termijn schriftelijk kenbaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders van Wissenkerke, Voorstraat 31 te Wissenkerke. Wissenkerke, 23 maart 1994. De wnd. burgemeester van Wissenkerke, P. Wisse 2e wijziging bestemmingsplan "Buitengebied II" Burgemeester en wethouders van Wissenkerke brengen ter kennis dat toepassing wordt gegeven aan de, ingevol ge de artikelen 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en 21 van het bestemmingsplan "Buitengebied II" toekomende, bevoegdheid tot wijziging van het hier genoemde bestemmingsplan, zulks ten behoeve van het herinrichten van de Veerse Dam, Rijksweg 57, voor zover gelegen op het grondgebied van de gemeente Wissenkerke. Daartoe ligt met ingang van donderdag 24 maart 1994, gedurende twee weken, derhalve tot en met woensdag 6 april 1994, het ontwerp 2e wijziging bestemmingsplan "Buitengebied II" voor een ieder ter inzage ter gemeen tesecretarie (afdeling algemene zaken), Voorstraat 31 te Wissenkerke. Eventuele bedenkingen tegen de voorgenomen wijziging kunnen gedurende de hierboven genoemde termijn schriftelijk kenbaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders van Wissenkerke, Voorstraat 31 te Wissenkerke. Wissenkerke, 23 maart 1994. Burgemeester en wethouders van Wissenkerke, de wnd. burgemeester, P. Wisse de secretaris, J. Quist IJ Pi “o 'j. S '.0 A «ra- .z> ’w-vX

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 20