Provincie Zeeland Strandbezoek en verkeer Commissies DERlAL GOE^ 3V BOUWMARKT v. MARIS kapelle biezelinge de Jonge pa^et VERBURG Z ATTENTIE!! AANBIEDING TUINHOUT NATURELLE IN BEROEP Gratis advies UNETO CES lid pst. 13,50 pst. 39,95 p.st. 13,50 pst. ƒ19,20 pst. 23,25 1,25 119,- Vele andere materialen Vraag vrijblijvend prijs! UW ADRES VOOR: DE LOODGIETER DIE KÓMT ALS JE BELT Stremmingen Milieutijdingen VOORLICHTING Dijkwelsestraat 36, Kapelle Tel. 01102-41540 (maandag t/m zaterdag geopend) probeer maar 01100-27072* klaar terW WACHT OF Woensdag 16 maart 1994 DE BEVELANDER 17 tevens verhuur betonmolens VOOR EEN GOEDE 2e HANDS Bezoek onze showroom Voor uitgebreide informatie ook 's avonds Goessestraatweg 7A, KAPELLE, Tel. 01102-42305 BOUWPLANNEN Aan je voet gegoten elegante crèmekleurige instapper. Grenen palen 7x7 cm, 2.70 m lang Tuinschermen 180 x 180, v.a Rolborders .2.50 lang, 20 cm hoog Rolborders .2.50 lang, 30 cm hoog Rolborders 2.50 lang, 40 cm hoog p.st. Ronde palen, v.a. rieker wTsse - ook voor hulp wanneer u zelf besluit te gaan verbouwen Voor uw schoonheid, verzorging, bescherming Vanaf f 23,00 indien u Z.F. verz. bent Kaart meebrengen - onderhoud en het opknappen van allerhande zaken en ruimtes in en rond uw woning of bedrijfspand WIJZIGING VREEMDELINGEN ADMINISTRATIE ONDERHOUDS- EN KLUSSENBEDRIJF MOLHOEK Gespecialiseerd in reparatie van alle merken huishoudelijke apparatuur. WASAUTOMAAT TEGEN EEN REDELIJKE PRIJS MET GARANTIE Abdij Nieuws is de informatierubriek van de Provincie Zeeland. Redactie: Bureau Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 01180 31392 U yvihkelt natuurlijk. A \Ne werken met de A natuurprodukten van Jafra, voor het hele gezin. 4 Iedere maand een AANBIEDING BOOGAARD ELEKTRO SERVICE Natasja en Elsa Aalfs Hoofdstraat 2 Biezelinge Tel. 01102-41194 Gemeente Wissenkerke Pracht kwaliteit geschaafde en geïmpregneerde grenen planken voor schuttingen e.d. ...2 x 15 cmp.m. 2,80 De Zeeuwse stranden zijn in trek. Dat geldt voor de Zeeuwen zelf en voor talloze dagbezoekers en mensen die hun vakantie doorbrengen in Zeeland. Ongeveer de helft van de strandgangers komt met de auto. Twintig jaar geleden deed 65% van de bezoekers (200.000) dat Een procentuele vermindering dus, maar het gebruik van de auto kan verminderen, vinden onderzoekers. Schoonheidssalon - Alle soorten parket - Onderhoud - Renoveren j Nieuws - i Nollestrand Vlissingen Vergaderingen van de statencom- TANDTECHNISCH LABO RATO R I U M V.D. SPIEGELSTRAAT 56 GOES TEL. 01100 - 31220 Komfortabel 9 maart 1994: 9 maart 1994: GAS. WATER, SANITAIR. ELEKTRA, C.V. T 1 zonder parkeerproblemen winkelen 1 De statencommissie welzijn vergadert maandag 21 maart, aanvang 9.30 uur. Gesproken wordt over de volgen de onderwerpen: subsidie voor de bibliotheken van Krabbendijke en Kruiningen, aanpassing van de statuten van bejaardenoorden aan democratiseringsregels, voorfi nanciering herspreidingsgelden, fi nanciering Stichting Registratie Jeugdvoorzieningen 1994, subsi die voor case-manager Stichting Jeugd en Gezin, subsidie voor ac tiviteiten van de Stichting VSK-Zee- land, woonzorgcomplex St. Phi lipsland, provinciale bijdrage GOA Handel, winkel/tearoomproject, nieuw beleid ontwikkelingssamen werking en tot slot de decentrali- satie-impuls. De statencommissie voor eco nomie komt donderdag 25 maart, aanvang 15.30 uur bij een. Op de agenda staan de volgende onderwerpen: verstrekken van een bijdrage ten laste van het TROF voor een fietspad op de Brouwers- dam, decentralisatie-impuls, bij dragen ten laste van het SEOF voor het regionaal samenwer kingsverband Handel Zeeland, voor de aanpassing van de vismijn in Colijnsplaat en voor de verplaat sing van het op- en overslagbedrijf Van Denderen Grind en Zand. De statencommissie voor ruimtelijke ordening vergadert vrijdag 25 maart, aanvang 9.30 uur. De volgende zaken komen aan bod: subsidies aan Stichting het Zeeuwse Landschap voor aan koop gedeelte relatienotagebied Yerseke Moer, notitie streekplan en algemene wet bestuursrecht, procedure streekplanuitwerking beleidsplan Oosterschelde en de decentralisatie-impuls. Dinsdag 22 maart hoort de Besliscommissie Algemene Bij standswet (abw) vier inwoners van Zeeland die het niet eens zijn met eerdere beslissingen van hun gemeentebestuur over hun aanvraag abw. Om 14.00 uur komt een be roepschrift tegen een besluit van de gemeente Aardenburg aan de orde, om 14.20 gaat het om een besluit van de gemeente Vlissin gen, om 14.40 om de gemeente Axel en om 15.00 is een besluit van de gemeente Hontenisse in het geding. De zittingen zijn openbaar en vin den plaats in het provinciehuis, Abdij 6 in Middelburg. missies zijn openbaar. Wie dat wil kan naar aanleiding van een agen dapunt gebruik maken van het spreekrecht om op die manier de statenleden op de hoogte te stel len van zijn of haar mening. Tenzij anders vermeld vinden de bijeenkomsten plaats in het provin ciehuis, Abdij 6 in Middelburg. Agenda's van de vergaderingen en bijbehorende stukken liggen ter in zage in het informatiecentrum van de provincie, Abdij 9 in Middel burg. Meldingen van bouwvoornemens 10 maart 1994: Kruisweg 3 te Kamperland: plaatsen hoenderhok Het merendeel (77%) van de strandgangers zijn mensen die hun vakantie doorbrengen aan de kust. De meesten van hen, bijna zestig procent, laten de auto staan als zij zijn aangekomen op het logeeradres. Een wandeling naar het strand blijkt dan het meest voor de hand te liggen. Bij na twintig procent pakt de fiets. Dat neemt niet weg dat de autoge- bruikers onder de verblijfsrecrean- ten met een ritje van ongeveer 5 km dagelijks ruim 300 duizend km verrijden. Dertien procent van het aantal strandbezoekers is inwoner van Zeeland. Iets meer dan de helft van de Zeeuwen gaat met de auto en verrijdt op die manier 90.000 km per dag. De afstand huis- strand bedraagt gemiddeld 9 km. De rest van de Zeeuwen neemt de fiets en een enkeling gaat lopend naar het strand. De dagjesmensen maken tien pro cent uit van de strandgangers. De ze relatief kleine groep (dertigdui zend mensen) heeft per dag 0,93 mln km nodig om op het strand te Op zo maar een zomerse dag gaan 300 duizend mensen naar de Zeeuwse stranden. De helft van de strandgangers ge bruikt de auto. Op die manier worden er per dag 0,7 miljoen kilometers verreden. Hoewel er sprake is van een pro centuele daling van het autoge bruik door strandgangers, 65% in 1971 tegen 50% nu, neemt het autoverkeer toe: de helft van 300 duizend is 20 duizend meer dan 65% van 200 duizend. komen; binnen Zeeland wordt nog ruim 300 duizend km verreden. Vooral Brabanders en Zuid-Hollan- ders komen naar Zeeland voor een dagje strand. Over het alge meen maken ze de reis per auto. De stranden van Walcheren en de Veersegatdam zijn voor hen de meest populaire bestemmingen. Lusten en lasten Zeeland beschikt over een grote variatie aan drukke en rustige stranden met een tota le lengte van 60 km en negen tig strandovergangen. Het strand is een belangrijke pijler binnen het toerisme dat een grote rol speelt in de Zeeuwse economie. De opbrengst is ruim 1 miljard gulden aan be stedingen en dik tienduizend arbeidsplaatsen. Aangezien er op een willekeurige zomerse dag bijna veertigduizend Zeeuwen naar het strand gaan, is het strand ook van grote beteke nis voor de Zeeuwen zelf. Maar behalve deze lusten, zijn er ook lasten als gevolg van het strand bezoek. Het verkeer per auto van en naar het strand vormt de laat ste jaren een toenemend pro bleem voor belangrijke milieu-, na tuur- en landschapswaarden in de kustgebieden. Er ontstaan knel punten in de afwikkeling van het verkeer, soms versterkt door rondrijdend verkeer dat op zoek is naar een parkeerplaats. Toeristi sche en niet-toeristische bestem mingen zijn door de verkeersdruk soms minder goed bereikbaar en de stank- en geluidoverlast vermin deren het woon- en verblijfskli- maat. Dagtoeristen Bijna 90% van de dagtoeristen komt per auto naar het strand. De gemiddelde afstand huis-strand bedraagt 115 km. Het bezoek is over het algemeen stérk gecon centreerd tijdens de piekdrukte in de zomer. De mogelijkheden om de wijze van vervoer te beïnvloe den zijn gering. Het bezoek is im mers sterk van het weer afhanke- lijk en impulsief. "Het is mooi weer, kom we stappen in de auto en gaan naar het strand" is vaak de plotselinge redenering. Dat neemt niet weg dat ook bij de ze groep een besparing is te be reiken. De onderzoekers zijn van mening dat het mogelijk moet zijn deze groep strandgangers te lei den naar kustgedeelten buiten de woon- en verblijfsgebieden. De aanleg van parkeerterreinen met de mogelijkheid over te stappen op pendelbussen kan ook enig soelaas bieden. De Zeelandbrug is donderdag 17 maart en dinsdag 22 maart, van 02.00 tot 04.00 uur, afgesloten voor gemotori seerd verkeer. Net als eerdere stremmingen zijn ook deze het gevolg van werk zaamheden aan de verbindings- deuvels die de betonnen brugele- menten op hun plek moeten houden. Tijdens de werkzaamheden geven verwijzingsborden de alternatieve route aan: de weg over de storm vloedkering in de Oosterschelde. Ooststraat 38 - 4421 EC Kapelle Telefoon 01102-43253 Biezelingsestraat 16, Kapelle, tel., 01102-41390 INSTALLATIEBEDRIJF WISSE BV VERRIJN STUARTWEG 3 4462 GE GOES Het volledige onderzoek is be schreven in het rapport Strandbe zoek en recreatieverkeer in Zee land 1991/1992. Het rapport is gratis verkrijgbaar nij het informa tiecentrum van de provincie, Abdij 9 in Middelburg, tel 01180- 31400. In februari is de eerste Milieu- tijdingen van 1994 versche nen. Het nummer gaat over een cursus milieucommunicatie, de subsidie regeling voor bestrijding van ver droging en over milieuklachten; wat gebeurt er als iemand het mi- lieuklachtennummer belt met een melding over stank of geluidover last? Verder valt te lezen op welke wijze de Zeeuwse vervoerregio problemen denkt te gaan aanpak ken en wordt ingegaan op het be drijfsmilieuplan van Total. Milieutijdingen is een informatie blad van de provincie en verschijnt eens in de twee maanden. In het blad komen onderwerpen aan bod die gaan over natuur en milieu en die te maken hebben met het pro vinciaal beleid. Milieutijdingen is te bestellen bij het Informatiecentrum van de pro vincie, Abdij 9 in Middelburg, tele foon 01180-31400. Het is moge lijk kosteloos een abonnement op het blad te nemen. De volgende Milieutijdingen verschijnt in april. De statencommissie voor mi lieu komt vrijdag 25 maart, aanvang 14.00 uur bijeen op het adres Groenewoud 1 in Middelburg. Aan de orde komen: subsidie Re- giwaprojecten 1994, bestuurscon- venant uitvoering afvalstoffenbe leid met Openbare Lichamen, decentralisatie-impuls en subsidie aan het consulentschap natuur en milieu-educatie voor het werkplan 1994. Fietsen en lopen Voor afstanden tot 10 km. is het niet nodig de auto te ge bruiken, zeggen de onderzoe kers. In totaal kunnen er dan 140 duizend kilometers per dag worden bespaard. Hoewel een fors deel van de toe risten die in Zeeland hun vakantie doorbrengen de auto al laat staan, is bij deze groep de meeste winst te halen: 100.000 km per dag. Dat kan door het gebruik van de fiets te stimuleren. Meer dan de helft van deze toeristen beschikt nog niet over een fiets op hun va kantieadres. Behalve het stimule ren van het meenemen van de ei gen fiets zijn er mogelijk afspraken te maken met onderne mers in de toeristische sector: bij voorbeeld door het aanbieden van een fiets onderdeel te laten zijn van een boeking voor een accom modatie. Ook aan het vervoergedrag van de Zeeuwen zelf is nog wel te sleutelen. Meer dan de helft van de eigen in woners pakt nog steeds de auto. Gaan de autogebruikende Zeeu wen die op een afstand van min der dan 10 km van het strand wo nen ook met de fiets, dan levert dat per dag een besparing op van 20.000 km. Voor eigen inwoners en ver- blijfstoeristen is het van be lang dat er meer comfortabele en veilige fietspaden worden aangelegd en meer goede stallingsmogelijkheden. De resterende 20 duizend km per dag kunnen worden gerealiseerd door de dagjesmensen. Telefoon 01107 - 1655 f? f Vismijn Colijnsplaat: discussie statencommissie over subsidie voor aanpassingen. Met ingang van 1 april 1994 wordt in Nederland de nieu we Politiewet ingevoerd. Dit houdt onder meer in dat de administratie ten behoe ve van de in de gemeente Wissenkerke wonende Vreemdelingen niet meer zal worden gedaan op het Gemeentehuis maar door de politie. De Vreemdelingendienst van de Politie is ondergebracht in het districtsbureau van de Politie te Goes, adres Valckeslotlaan 6, telefoon 01100-45000. Vreemdelingen kunnen daar elke dag tussen 09.30 en 11.30 uur terecht voor alle zaken die verband houden met hun verblijfsvergunning, visa etc. Uiteraard kunnen zij ook persoonlijk een afspraak maken met de Vreemdelingendienst via bovenstaand telefoon nummer. Verleende bouwvergunningen 8 maart 1994: Abdij Informatie omtrent de in deze rubriek genoemde bouw plannen kan worden verkregen bij dhr. R. Caljouw ter gemeentesecretarie, afdeling Algemene Zaken, Voorstraat 31 te Wissenkerke, telefoon 01107-1655. Aangevraagde bouwvergunningen 4 maart 1994: Venuslaan 8 te Kamperland: uitbreiden woning Wijtvlietstraat 24 te Wissenkerke: bou wen garage modeschoenen Grote Markt 9 Goes I Schotsmanweg 1 te Kamperland: bou wen drie geschakelde, aangepaste, bun galows Kwikstaartenlaan 11 te Kamperland: uitbreiden woning 11 maart 1994: Satumuslaan 23 te Kamperland: ver groten berging

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 17