Buys Ballot College trad voor het voetlicht ORGELPRESENTATIE-SHOW RFIE In maart toernee Het Zeeuws Orkest 'Waarom staan die dingen eigenlijk zo vaak stiiTJJ Mrs. Doubtfire Stolk Orgels, Krabbendijke B.V. Irf i y 4if y Borsele stimuleert culturele uitwisseling met Vlaamse Westhoek GRAND THEATER GOES 01100-15165 FStraks studeren? weekblad voor zuid- en noord beveland Woensdag 2 maart 1994 - 46e jaargang no. 9 Leden voor werkgroep gezocht Momentopname Stage 1 Grandioze Ro Will Vragen.... Oliecrisis F 0) MARFtNSHOF Rijtje Lekker goedkoop L k Ze Zou Je Vader Kennen Zijn! thee lucaó Goes flange Kerkstraat 44y Zondag Op ZATERDAG 12 MAART a.s. in onze showroom. Oostpolderweg 1, Krabbendijke 20.00 u. 19.00-21.30 u. 20.00 u. 20.00 u. m.m.v. André Knevel (Canada) Sai FILMPROGRAMMA VANAF 3 MAART T/M 9 MAART k IJ' EEN SURPRISE-DINER VOOR 2 RABO Kijk op pagina io Vertrek directeur Joosten L '/f Met alle winden meedraaien ding ii Hogeschool Rotterdam Omstreken Maar als het van een windmolen wordt gezegd, vinden we het heel normaal. Terwijl die machi- ne-op-een-stokje écht met alle winden meedraait. Het Zeeuws Orkest maakt in maart zijn voorjaarstoernee. Deze serie concerten staat in het teken van het 225-jarig bestaan van het Ko ninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Voor het eerst zal het, mede door Het Zeeuws Orkest opgerichte, Zeeuws Filharmonisch Koor optreden. Het koor, met uit geheel Zee land geselecteerde stemmen, staat onder leiding van Jan Hut, direc teur Zeeuwse Muziekschool regio Bevelanden en Tholen. In deze samenstelling zal in premiere gaan "Luctor et Emergo” van de Middelburgse musicus/componist Bram Beekman. Het ’’symfo nisch gedicht” is geschreven voor 2 sopraansolisten, koor, orgel, pi ano en orkest in opdracht van de NCRV n.a.v. de 40-jarige herdenking van de watersnoodramp (1993) en is gebaseerd op een gedicht van de Zeeuwse dichter Hans Warren. Josef Suilen is gastdirigent van Het Zeeuws Orkest. De Japanse Nobuko Imai, altviool, en de Koreaan Dong Suk Kang, viool, hebben beiden hun solistische opleiding genoten aan de be faamde Juilliard School in Amerika. Nobuko Imai won als enige altvioliste de eerste prijs op de concour sen van zowel München als Geneve. Zij bespeelt een Andreas Guar- nerius uit 1690. Ook Donk Suk Kang vielen de hoogste onderschei dingen ten deel bij concoursen te Montreal, Londen en Brussel (Ko ningin Elisabeth concours). Beiden treden wereldwijd op met de grote orkesten, in kamermuziek of recitals. Programma: Janacek - Suite voor strijkorkest; Mozart - Symfonie Concertante voor viool, altviool en orkest; Mendelssohn - Meeresstille und gluck- liche Fahrt; Bram Beekman - Luctor et Emergo (in opdracht van de NCRV) voor 2 sopranen, koor, orkest, orgel en piano, m.m.v. Marjo- leine Schaap en Marielle Maaswinkel, sopraan. Middelburg di. 8 maart Concertzaal 20.00 uur (besloten concert); Vlissingen do. 10 maart St. Jacobskerk 20.00 uur; Terneuzen vr. 11 maart Triniteits- Het is dan ook niet verwonderlijk, dat in het betrokken boekje (10 x 20 cm: handig formaat!) 4 van de 11 uitgestippelde tochtjes zich afspelen op het grondgebied van de provincie Zeeland. Ook als momentopname in de ontwikkeling van windenergie heeft het een zeer informatieve functie. Op dit moment telt Zeeland al 12 windmolenpar ken. Wist dat? Het kleinste 'park' (3 molens) staat in de buurt van Rilland- Bath. De grootste 'parken' tellen elk 15 windmolens: a) de kaars rechte rij op de zeedijk bij de electriciteitscentrale van Borsse- le en b) het industrieterrein Vlis- singen-Oost langs de Bernhard- weg. Nederland als geheel telt 34 grote en kleine windmolen parken. De vraag is natuurlijk, hoe de schrijfster van het boekje, Mar lies Kort uit Burgh-Haamstede, in hebbelijkheden van hun pupillen en collega’s tot groot vermaak van iedereen. De leerlingen tre den soms individueel - in een knappe play-back-act soms in grote groepen op. Onder leiding vasn een docent lichamelijke op voeding brengt de springgroep een wervelende show voor het voetlicht met veel komische mo menten die in een circus niet zouden misstaan. En dan de dansrevue met dit jaar als thema ’’Parijs van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat”. Een dag in Parijs van de ontwakende clochards totde oogverblindende cancan- Marlies Kort zocht (en vond) haar draai bij de windmolens (FOTO: Peter Honhoff/PZC). Reeds 17 jaar bestaat er tussen de inwoners van onze gemeente en die van de Belgische zuster- gemeente Diksmuide een cultu rele uitwisseling. Gedurende al die jaren zijn er vele kontakten gelegd tussen diverse verenigin gen in beide gemeenten. Soms 1) Jacobahaven bij Wissenker ke, 5 stuks, op de dijk, bij het begin van de pijlerdam 2) Werkeiland Neeltje Jans, 8 stuks, op de dijk rond de westelij ke werkhaven 3) Werkeiland Roggenplaat, 12 stuks, op het voormalige werkei land tussen de stroomgeulen Schaar en Hammen. De windmolenparken die op of bij Noord- en Zuid-Beveland lig gen zijn: 4) Kreekraksluizen, 5 stuks. De vergunningen om aldaar nóg 29 turbines te bouwen, zijn rond. 5) Rilland-Bath, 3 stuks, bij Bath. De kaarsrechte rij windmolens op de zeedijk bij de energiecentra les van Borssele. Nummer 2 in de vragen-top-10: "Waarom heeft ene windturbine twee bladen en de andere drie?". Ook hier is een eenvoudig ant woord te geven: "Een turbine met twee bladen is goedkoper Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag, dinsdag Woensdag dan een turbine met drie bladen. Bovendien kan een tweebladige constructie eenvoudiger en lich- Zaterdag... Woensdag Beste A Originele 1 Song A The Walt Disney Company 19.00-21.30 u. 19.00-21.30 u. 14.00 u. 14.00 u. 14.00 u. HET NIEUWE EN MEEST SUCCES VOLLE MEESTERWERK VAN een hilarisch hippe animatie actie-thriller! Preview JUWELIER Gasthuisstraat 7 - Goes, 01100-51915 dl PICTURES Beste Originele Filmmuziek De oliecrisis van 1973 bracht een omslag in het 'energieden- ken'. De nationale overheden sloegen de waarschuwingen die van de oliecrisis uitgingen, niet in de wind. Het besef groeide, dat de wereld zich té zeer afhankelijk had gemaakt van fossiele brand stoffen (kolen, gas, olie) en dat er méér aandacht gegeven moest worden aan alternatieve energiebronnen, zoals zonne- en windenergie. de richting van de windmolens 'geblazen' werd. In een kort inter view in de PZC vertelde ze vori ge maand, dat ze tot voor kort absoluut niet wist, uit welke hoek de wind waaide. Door een stage bij een bureau, dat zich bezig houdt met milieu- en energie- communicatie (Chris Westra Produkties in Amsterdam), werd dat anders. Bij dat bedrijf lag het project al langer 'op de plank', inclusief de financiële middelen. Alleen: de (Van een onzer redacteuren) NOORD-EN ZUID-BEVELAND - "Die draait met alle win den mee". Als dat van je gezegd wordt, wordt er weinig vleiend over je gesproken. Zoals elk jaar weer zorgde de leerlingenvereniging Astra van het Goese Buys Ballot College voor een wervelende show voor leerlingen en ouders van de scholengemeenschap. Door de kwaliteit van het programma en het feit dat erg veel leerlingen ten tonele verschijnen, is de Prins van Oranje twee avonden afgeladen vol met een enthousi ast publiek. Niet alleen de leer lingen tonen hun talenten, ook het docentenkorps laat zich niet onbetuigd. Het inmiddels be faamde lerarencabaret stoeit met de hebbelijkheden en on- kerk 20.00 uur; Goes za. 12 maart Grote Kerk 20.00 uur; Middelburg zo. 13 maart Concertzaal 14.30 uur. Kaarten f 22,50 (Middelburg f 25,-) cjp/pas 65 f 20,-. bovendien Goes, Vlissingen en Terneuzen tot 16 jaar f 10,-. Verkrijgbaar bij de plaatselijke VVV-kantoren Boekh. Fanoy M’burg, Zuidlandtheater Terneuzen, Bikker-Boeken Vlissingen en Muziekcentrum Goes. Conclusie: het fenomeen 'wind molen' (in zijn moderne vorm) is geaccepteerd geraakt in ons land. We vinden windmolens niet langer 'horizonvervuiling', we noemen ze niet langer 'vogel- moordenaars' en we vinden ze niet langer 'lawaaimakers'. Uit onderzoek is gebleken, dat de meeste Nederlandse bevol kingsgroepen zelfs zeer gechar meerd zijn van windmolens. Vooral strakke, rechte rijen wind molens langs dijken, kanalen en wegen worden 'mooi' gevonden. Daarom ook kon dezer dagen een boekje verschijnen, dat 'Tochtjes langs windenergie' heet en dat geschreven is door een Zeeuwse. Want Zeeuwen hebben kennelijk verstand van windenergie. Zij voelen de wind doorgaans méér en harder door de haren spelen dan andere landgenoten. Zeeuwen krijgen de wind vaker van voren.... In de praktijk blijkt, dat wind molens toch nog vaak misbe grepen worden. Tijdens het vooronderzoek voor haar boekje kreeg Marlies uiteraard veel vragen voorgelegd uit de kennissen- en collegakring. Dat bracht haar op het idee, om ook de 10 meest gestelde vragen over windenergie op te nemen. Met de antwoorden uiteraard. mankracht ontbrak tot op dat moment. En toen kwam Marlies er binnen, als stagaire van de particuliere managementoplei ding Inter College. En zij 'bezweek' prompt voor de wind molens. Na het doorwerken van al het beschikbare archief- en docu mentatiemateriaal bracht ze bezoekjes aan alle windmolen parken die ons land kent. "Zo kwam ik op de meest interessan te plaatsen, waar je onder nor- De meest gestelde vraag (het ligt voor de hand) was: "Waarom staan die dingen zo vaak stil ter wijl het waait?". Volgens Marlies spreekt irritatie uit die vraag: windmolens dienen te draaien en niet stil te staan. Het antwoord is: "Wanneer recent gebouwde windturbines stilstaan, komt dat meestal door een gebrek aan wind. Er is een minimale wind snelheid van 4 tot 5 m/sec nodig. danseressen met tussendoor fraaie chansons. De achtergrond wordt gevormd door een aantal prachtig geschilderde decorele menten. Daaraan was onder lei ding van een tekendocent hard gewerkt door leerlingen van het Buys Ballot College. Op de bei de "Grote Avonden”, zoals de feestavonden altijd worden ge noemd, werd weer eens duide lijk dat er op deze scholengemeenschap plaats is voor eigen initiatieven, creativi teit, cultuur en samenwerking tussen leerlingen en docenten. Het overzichtje van de historie van de windenergie begint Marlies bij de oliecrisis van 1973. Maar uiteraard zijn de windmolens al veel langer bekend: ze worden immers al eeuwen gebruikt voor het droogmalen van polders. Vreemd genoeg noemen we die draaitollen 'watermolens'. is er zelfs een totale uitwisseling tussen bevolkingsgroepen, zo als tussen ’s-Heerenhoek en Esen, Ovezande en Keiem en tussen Kwadendamme en Leke. Om het instandhouden van de deze culturele uitwisseling te be vorderen, heeft de Culturele Raad Borsele een bijdrage regeling gemaakt waarop plaat selijke initiatieven aanspraak kunnen maken. Als er een uit wisseling plaats vindt met een of andere organisatie in Diksmui de, dan kunt u hiervoor een bij drage krijgen in de reis- of verblijfskosten van minimaal f 250,- en maximaal f 500,-. De omvang van de deelnemende groep is bepalend voor de bijdrage: tot 25 deelnemers f 250,- meer dan 25 deelnemers f 500,-. Een verzoek kunt u richten aan de werkgroep culturele Uitwisse ling, Postbus 1, 4450 AA Hein- kenszand. Telefonisch informatie kunt u krijgen bij Rinus Knuit, 01106 - 1730. Op ditzelfde adres is informatie verkrijgbaar over eventuele deel name en de werkgroep die de culturele uitwisseling met Diksmuide i.e. verder gestalte wil geven. Jaarlijks worden tussen Borsele en dit deel van de Vlaamse Westhoek grotere eve nementen opgezet. Dit jaar zal extra aandacht wor den besteed aan volwassenen educatie. Op zaterdag 23 april a.s. zal hierover een studiedag plaatsvinden in Diksmuide. BIJ AANKOOP VAN male omstandigheden nooit komt. Dat bracht me op het idee om in het boekje ook een aantal fietstochtjes (toch óók een vorm van energieopwekking!) naar die plaatsen op te nemen". Zo werden in de loop van de afgelopen decennia windmo lenparken gebouwd op velerlei lokaties in Nederland. Het grootste windturbinepark staat in de Noordoostpolder en is eigendom van het Ener giebedrijf IJsselmij. Het park (ten noorden van Urk) telt maar liefst 50 windmolens. Amerikaanse aantallen! Ook particuliere organisaties leg den zich toe op het bouwen van windmolenparken, soms uit com merciële overwegingen, soms uit ideële overwegingen. In Zeeland bijvoorbeeld: Vereniging Zeeu- wind en Windparken NL. Soms kan de ene molen in een park nét iets gunstiger staan dan ter worden uitgevoerd". de andere en dus al volop aan het werk zijn, terwijl de andere En de overige vragen uit de top- nog staat te wachten op voldoen- 10 (met antwoorden) kunt u het de wind". beste zelf even doornemen. Het boekje 'Tochtjes langs windener- Maar er is natuurlijk nóg een gie' (88 pag.), door Marlies Kort, mogelijkheid: het ding kan is verkrijgbaar in de boekhandel, gewoon kapot zijn. Ook dan Prijs f. 17,95. Uitgever is Milieu- wordt-ie stopgezet. "Vooral turbi- boek te Amsterdam. nes die aan het eind van de jaren tachtig zijn gebouwd, staan nog al eens stil. Ze zijn minder bedrijfszeker dan de tegenwoor dige". Mevrouw Willems is ook zo'n trouwe Jan Bruijns bezoeker. Naar ze zelf zegt: erg prijsbewust en dus wekelijks present. "Ik houd best wel van kokkerellen. Zeker als er bezoek komt. Een fijnproever ben ik ook. En wat dat betreft laat Jan Bruijns me nooit in de steek. Alles is er, vers, eventueel uit blik, én... lekker goedkoop. Ik geef eerlijk toe dat ik wel eens naar een andere winkel ging, omdat daar iets in de aanbieding is. Nou ik zal U vertellen dat ik meer dan eens ontdekte dat het hier net zo goedkoop en meestal goedkoper was. Dus dat heeft me wel aan het denken gezet!" Fijnproeven, kokkerellen, vertelt U eens... "Ja, ik hecht aan variatie. Aan het bereiden van gerechten die afwijken van het gewone. Natuurlijk niet altijd, want ik zoek wel naar gelegenheden die zich daarvoor lenen. Aan de andere kant heb je hier producten die eigenlijk luxe zijn, maar toch weer heel voordelig. Neem nu de roomboter, die scheelt echt met andere winkels. Of de boeren- Mevro,.,w W,llems-.„ - a",jd landkamemelk, altijd super laaggeprijsd. Ook bij suPer aaXRePr,Js de vleesafdeling hebben ze regelmatig heel sterke aanbiedingen en dan natuurlijk de groenten-afdeling. Altijd vers, altijd voorradig en altijd voordelig. Jan Bruijns op z'n best!” i Ja, maar waar... Drs. G.P.A. Joosten, kinderarts- legt per 1 maart wegens reorga nisatie zijn functie van directeur revalidatie neer bij de Stichting Revalidatie-Geneeskunde Zee land (RGZ). De heer Joosten kwam 121/2 jaar geleden als me disch directeur in dienst van de Stichting Zeehospitium ’’Zonne veld” te Oostkapelle. Binnen die Stichting vervulde hij voorts de functie van algemeen directeur. Sinds de oprichting van de Stichting Revalidatie- Geneeskunde Zeeland (1989) vervulde hij de functie van direc teur revalidatie. Na zijn vertrek zal de heer Joosten zich in het buitenland vestigen in de hoeda nigheid van medisch directeur in een ziekenhuis in Tanzania. De directie van de Stichting Revalidatie-Geneeskunde Zee land wordt vooralsnog waarge nomen door de directeur algemene zaken, de heer P.P.J. den Boer. kil

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 1