Gedichten schrijven De jaren zestig (even) terug in Goes WAT EEN STREEK..WAT EEN STREEK..WAT EEN STREEK. De Goede Gokker: toneel in Driewegen Apollo Wissenkerke brengt The Night of the Proms De Dijk in Zeelandhallen, The Radios in De Stenge Aanmelding open voor Goese Old timerdagen en Molentocht Voorjaarsvakantie in Sportpunt Zeeland Expositie in Middelburg over Duitse dwangarbeid Mgr. Bluijssen in Goes voor Priesterwijding fcftr f w Foto-expositie in De Stenge -7 7 ó/n'f'/zm'-euttns (/S-QLtë/Cï/TjCte/fy jtweAnwuuiJ Vrijdagavond concert in Dorpshuis ml Twee grote concerten in de regio: n u (Over de geschiedenis van de fruitteelt en het toekomstig fruitteeltmuseum) Woensdag 23 februari 1994DE BEVELANDER Rode Kruispost te Schore opgeheven Verrassend kAPELLE X. ZEEL1U/3 VRUITTEELT MUSEUM Aanmelding Dagboek Open Atelier SOI jd M van Deze week vrijdag 25 februari Inmiddels is het goede de Nederlandse (pop)muziek. Op de foto: The Radios onlangs de single ’’Teardrops”, welke inmiddels al in de hitlijsten Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis! Omstreeks 1910 was er in de fruitteelt nog weinig bekend over de di verse ziekten en plagen. Toch probeerde men op allerlei manieren de plagen de baas te blijven. Dat was heel moeilijk, omdat niet alleen Veel mensen schrijven in alle stilte gedichten. Het gaat hen er om bepaalde ervaringen en ge voelens in woorden te vertolken. Om zo dingen vast te houden of van je af te schrijven. Weinig an deren krijgen het te lezen. Wie gedichten maakt of dit zou willen gaan doen, kan vanaf woens dagavond 9 maart terecht bij het Oosterschelde College in Goes. Op dinsdag 1 maart a.s. zal er vanaf 19.30 uur in de H. Maria Magdalenakerk in Goes een be- zinningsavond worden gehou- eventueel te gebruiken. Deze kursus begint op 8 maart en duurt 12 dinsdagmiddagen. Ook deze kursus kost f 180,en wordt eveneens begeleid door Anneke Schenk. Kursusplaats is Goes. Na het optreden van het jeugd orkest komt de slagwerkgroep aan bod. Dat het repertoire van de drumband van weleer meer is ”Las Chiapanecas” Crawdads” De jaren zestig zijn voorbij, zijn over. Het is februari 1994, maar de geest van de jaren zestig is nog altijd aanwezig in Goes. ■-M ’.Vï ISf iib zien dat de belangstelling op Grote Markt te Goes overweldi gend was. De old timerrit vindt dit jaar plaats op zondag 22 mei (1e Pinksterdag). De inmiddels voor het 6e jaar georganiseerde old timerrit voert de deelnemers door Zuid-Beveland met zijn ka rakteristieke dorpen. Er is een aantrekkelijke route uitgezet, met als bindend element de mo lens in het Zuid-Bevelandse landschap. De deelname aan de Molentocht staat open voor alle bezitters van old timers (auto’s en motoren) met een bouwjaar van vóór 1964. De old timers ver zamelen zich vanaf 10.00 uur op de Grote Markt te Goes. De start vindt plaats vanaf ca. 11.30 uur. In de route is opgenomen een stop bij het nieuwe Evenemen tencomplex ”De Zeelandhallen” Het bestuur van de afdeling Ka- pelle van het Nederlandse Rode Kruis heeft bij monde van haar voorzitter, dhr. Bosman, legpen ningen uitgereikt aan de fam. in ,’t Anker aan de Molenweg te Schore. De familie in ’t Anker heeft meer dan 60 jaar (van va der op zoon) tot 1993 de Rode Kruispost aldaar beheerd. Door verlegging en reconstruc tie van de oude rijksweg 58 en door verbeterde communicatie mogelijkheden is deze post over bodig geworden. De post was in het verleden een absolute nood zaak, vooral voor 1975, het jaar waarin de huidige rijksweg 58 in gebruik werd genomen. Mevr, in ’t Anker vertelde dat er in die tijd aan veel verkeersslachtoffers eerste hulp werd verleend; het duurde soms erg lang voor een ambulance kon verschijnen. Na 1975 verminderde het aantal ongevallen, maar ook na die tijd was de post zeker niet overbo dig, al werd er dan meer gebruik gemaakt van de telefoon dan dat er directe eerste hulp moest wor den verleend. Deze taak van het Rode Kruis, voor veel inwoners van de gemeente Kapelle mis schien de meest zichtbare, is dus nu beëindigd. Voorzitter Bosman sprak zijn dank uit aan de familie in ’t An ker en overhandigde hen tevens nog een bloemstuk en een exemplaar van het boek ”De ge schiedenis van het Rode Kruis in Zeeland.” In Goes worden in mei weer de jaarlijkse Old timer-dagen ge houden, alsmede de old timer- Molentocht. Deze spelen zich deels af in de Zeelandhallen. Vanaf heden kunnen deelne mers zich aanmelden voor dit nostalgische evenement, waar voor steeds grotere belangstel ling bestaat. In 1993 moest het organisatiecomité veel old timer- bezitters teleurstellen, omdat zij zich na de inschrijvingstermijn voor deelname aan de "Molen tocht” aan meldden. Laat u zich dit jaar de kans om aan dit bij zondere evenement mee te doen niet ontnemen. Stuur daar om vóór 1 mei uw deelname- formulier in. Vorig jaar presen teerden zich meer dan 150 old ti mers en klassiekers aan het publiek. Onderstaande foto laat bomen hoog en er waren nog geen goede sproeimachines. Daarom was meestal het advies: "vangen en doden”. Dat gebeurde op allerlei manieren, o.a. met teerplanken en lijmbanden. Het "vangen en do den" heeft het lang volgehouden, want in 1943 was dat nog het ad vies voor insekten waarvoor geen bestrijding bekend was. Toch was er toen al veel verbeterd, vooral aan de apparatuur. Maar in het begin van deze eeuw was dat nog niet het geval. In een leerboek vond ik de volgende adviezen: In de winter (tegen schimmelziekten) alle bladeren en vruchten die zijn blijven hangen en alle afgevallen bladeren verzamelen en ver branden. Rupsennesten (o.a. van bastaardsatijnvlinder) uitsnoeien en ver branden. Hiervoor was een zgn. rupsenschaar in de handel, een snoeischaar op een lange stok. In de zomer aanleggen van vangbanden van geribd karton, rond de stammen. Diverse insekten zochten daarin beschutting om te verpop pen. De vangbanden moesten regelmatig worden vervangen en j certen de voor verbrand. Tegen de wintervlinder, waarvan het vrouwtje niet kan vliegen, wer den lijmbanden aangelegd. Als de vlinder na de winter uit hun schuil- verkoop start. De Dijk brengt in De Zeelandhal- plaats in de grond tegen de stam opkropen, om op de bomen de j len zijn nieuwe show. De trouwe eieren af te zetten, werden ze met de lijmbanden gevangen. Tegen wormstekigheid in de zomer werd geadviseerd om de afge vallen vruchten te verzamelen en te verkopen of op te voeren (aan het vee). Een niet al te doeltreffende manier lijkt me, want het kwaad was dan geschied. Bovendien had ik het gezicht van die consument wel eens willen zien! Toch werd in die tijd ook al gespoten. Maar er waren weinig kant en klare middelen. Bovendien werd met de berei ding daarvan nogal geknoeid. Het beste was dus om ze op het bedrijf te bereiden. Enkele voorbeelden zijn Bordeaux’se pap (kalk en koper vitriool) en Bourgondische pap (kopervitriool en soda). Tegen bladlui zen werd o.a. ’’tabaksextract” gebruikt. Dit werd gemaakt, van U kunt de expositie bekijken tij dens de openingsuren van de bi bliotheek: maandag van 13.30 tot 17.00 uur, dinsdag van 10.00 tot 12.00 en van 13.30 tot 17.00 uur, woensdag van 13.30 tot 20.00 uur, donderdag gesloten, vrijdag van 13.30 tot 20.00 uur. Tijdens de openingsuren van De Stenge is de expositie gedeelte lijk te bezichtigen: door de week van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 21.00 uur, zaterdag 5 maart de gehele dag en zater dag 12 maart ’s morgens. Docente Anneke Schenk bege leidt dan 12 avonden lang op vakkundige wijze een groep ’amateur-dichters’. Je hoeft niet te denken dat je ’het’ al moet kunnen. Je leert het. Anneke Schenk: ”De eerste fase is het ontdekken van de mogelijkhe den en woordenschat die je tot je beschikking hebt. Die is vaak veel groter dan op het eerste ge zicht wordt gedacht. Een mens beschikt in het geheugen over een reservoir prachtige, weinig gebuikte woorden. Dat is het materiaal waarmee je vervol gens je gedachten weergeeft en dat kun je in allerlei versvormen doen. We oefenen met kwatrij nen maar ook met een limerick, haiku, sonnet of het vrije vers. Ik weet zeker dat we tot lezens- waardige produkten komen en bovenal dat het erg fijn is om er mee bezig te zijn.” De kursus kost f 180,—. Vanaf 28 februari t/m 19 maart is in 'De Stenge’ te Heinkenszand een tentoonstelling ingericht van 40 foto’s van amateurfotografen uit Zeeland en Zuid-Holland. Het betreft een zgn. ’rayonexpositie’ van zuidwestelijke fotoclubs die zijn aangesloten bij de (landelij ke) Fotobond. De driekoppige ju ry die de expositie heeft samengesteld uit ruim 200 in zendingen vindt de foto’s van kwalitatief hoogstaand niveau. De expositie in De Stenge hangt voor een deel in de bibliotheek. Support act is de Zeeuwse for matie Blof. Special guest bij het concert van The Radios in De Stenge te Heinkenszand op 7 mei is de Zeeuwse formatie Gringo. Na de uiterst succesvolle toernee van is doorgedrongen. The Radios, vorig jaar door ons land, maakt de groep van Bart Peeters zich op om Nederland definitief te veroveren. De show die nog spectaculairder dan de vorige zal zijn, gaat ongeveer gelijktijdig van start met de re lease van een nieuw album, ge titeld "Baby Yes”. Het album verschijnt eind maart. Aan de produktie van dit album zal veelvuldig gebruik maken van "melodische slaginstrumen ten” zoals'in ’’Lambada” en "Latin Mallets”. De uitsmijter is In de Zeeuwse Bibliotheek te binnen- en buitenland door zijn werk zeer bekend en gerespec teerd. Een treffender typering dan de titel van het boek dat in 1984 bij zijn afscheid als bis- schop is uitgegeven, valt van hem niet te geven: ’’Geloven in mensen - mensen geloven”. Bisschop Bluijssen, die jonge ren en ouderen, priesters en an dere gelovigen, vrouwen zowel als mannen, een stem in het ka pittel gaf. U bent op deze bezin- ningsavond van harte welkom, ook als niet-parochiaan. mei een groot old timer- en klas sieker evenement dio” uit Goes. In combinatie met de door de leerlingen geschilder de psychedelische decors zorg den zij voor een prachtige entourage. Toine Wevers, in het dagelijks le ven rector van de Goese school, zingt "The House of the rising sun”. Gekleed in een vaal blauw spijkerpak schreeuwt hij het uit tegen de ook aanwezige ouders: "Oh, mothers tell your childeren, not to do what I have done". Een mooi, didactisch advies van een rector. "Mama Cass", Reina van de Kor- put, vraagt of het publiek met haar mee wil dromen. Het softe "Dream a little dream with me" roept herinneringen op aan lang vervlogen tijden. Tussen de diver se optredens door draait d.j. Bert van Leerdam platen(H) uit die voor de muziek zo interessante jaren zestig, een dansende me nigte is zijn beloning. Het hoogtepunt van dit "Sixties- festival" is het optreden van "Ti na Turner". In een glinsterende en daardoor schitterende mini rok betreedt de ex-vrouw van Ike het podium van Het Goese Ly ceum. Gegil en gefluit vanuit de zaal. De akkoorden van "Proud Mary” worden door de band, o.l.v. Peter Wessel, gedoseerd ten gehore gebracht. Docente Al ma van Ginneke, "Tina Turner’, loopt, nee sluipt het podium op. De kleding blijkt bijzaak, haar ne groïde stemgeluid overtuigt het publiek: we want more, we want more..." Proud Mary" kan trots zijn. Om 24.00 uur loopt de aula van Het Goese Lyceum langzaam leeg. Buiten in het fietsenhok staan twee leeringen, Marianne en Pieter, zeer dicht bij elkaar. Het duo is duidelijk "in love”. Er komen meer leerlingen bij het tweetal staan. "Kunnen we geen ”love-in" houden", roept iemand. ’’Mockin Bird Hill”, de bekende televisie-tune van de lijnentrek- ker die bijna het ravijn in rijdt. De slagwerkgroep van ’’Apollo” staat onder leiding van Kees Hoogstrate. Het concert van Apollo voert de bezoekers van de avond met een dubbeldeksbus langs de ve le bezienswaardigheden van de Engelse hoofdstad. Onder lei ding van Pierre van Broekhoven wordt een programma gebracht van zowel klassieke als eigen tijdse werken: van ’’Second Sui te” tot "The Best of Abba”. De aankleding van het dorps huis zal afgestemd zijn op de be roemde Promsconcerten in de Londense Royal Albert Hall. Het bijzondere is wel dat het publiek neerkijkt op het podium, waar al les zich afspeelt. Naast de aan kondigingen van de ladyspeaker tijdens het optreden van het Jeugdorkest en de Slagwerk groep is er ook gekozen voor pruiken, baarden en snorren van de optredende artiesten werden geleverd door "Corina's Haarstu- Belangstellenden voor deze kur- sussen kunnen zich aanmelden j bij het Oosterschelde College, Zusterstraat 11 in Goes, telefoon 01100-31170. kaar verwisseld waardoor dolko mische situaties ontstaan. Als later blijkt dat meneer al zijn geld vergokt heeft, lijkt het niet meer goed te komen. De spelers dit jaar zijn: Bram Koeman, Mary van Sabben, Rinus Slaakweg, Antoinette van ’t Zelfden, Adrie Korstanje, Maarten Goeree en Piet Platschorre, regisseur is Ko Kok en souffleuse is Truda Haer- kens. Aanvang van het stuk is vrijdag 11 maart om 19.30 uur en zaterdag 12 maart 19.00 uur met bal na in ’t Durpsuus te Driewegen. Een heel andere vorm van schrijven is het bijhouden van een dagboek. Veel vrouwen doen dat en evenzoveel zouden dat wel willen maar komen er niet toe. Voor beide categorieën is er de kursus Dagboek Schrij ven. De kursus is alleen toegan kelijk voor vrouwen. Deelneemsters leren een dag boek te schrijven en het ook Voor nadere informatie en het opvragen van een inschrijffor mulier voor de Molentocht kan men terecht bij: Arie Paaimans, Arendstraat 59, 4458 AR ’s-Heer Middelburg is van 22 februari tot Arendskerke, tel: 01106 - 2454. en met 2 april een expositie ge wijd aan "Gedwongen werk in Nazi-Duitsland 1940-1945”. De De .expositie is ingericht in het sou terrain en omvat belevenissen en documenten van verplicht te- werkgestelden in de tweede we reldoorlog. In totaal werden tussen 1940 en 1945 meer dan 500.000 Nederlanders gedwon- fans van de groep kunnen tij dens dit concert alvast ken nismaken met o.a. nieuw repertoire dat op het komend al bum van de groep zal verschij nen. De release zal naar alle waarschijnlijkheid dit najaar plaatsvinden. Aangemoedigd door het meegroeiende publiek, heeft De Dijk steeds haar gren zen kunnen en durven verleg- "slechten tabak". Kort vóór de oogst mocht dat extract niet meer ge- gen. I u— - bruikt worden, want "deze zou den vruchten een slechten smaak kun- bandje van twaalf jaar geleden nen geven". Deze bespuitingen werden overigens niet dikwijls uitgegroeid tot een instituut met uitgevoerd. De toenmalige armatuur van rugbus en spuitstok was ten een unieke, eigen plaats binnen enen male ontoereikend voor de hoogstambonen. l de Nederlandse (pop)muziek. len, Afghaanse jassen, haarban- De Zeelandhallen. Voor het den, lange haren, baarden en - j niet te vergeten de doordringen- VVV en De Stenge te Hein- I de geur van wierook. Al die valse kenszand. "Oh, Lord want you give me a Mercedes-Benz?” Deze rauw gezongen smeekbe de van Janis Joplin om een Mer cedes te bezitten, klonk vrijdagavond 11 februari live en op volle sterkte in de aula van Het Goese Lyceum. Dit lied werd aldaar gezongen door Jorrijn de Jonge, leerlinge uit HAVO, als deelneemster van het "Hippe Sixties Festival”. Jorrijn was Janis Joplin, compleet met heupfles whiskey, voor deze avond overi gens gevuld met koude thee. Honderden ouderen, jongeren en vooral oudere jongeren genieten die vrijdag van optredens van "artiesten" uit de jaren zestig. Leerlingen en personeel van Het Goese Lyceum hebben de tijdlo ze songs met bijbehorende acts wekenlang ingestudeerd. Conrector Hans Scherp weet de "spastische" bewegingen van Joe Cocker perfect te imiteren. Met vocale ondersteuning van zijn collega’s brengt hij het lied "With a little help from my friends”. Concierges Lindhout en Van de Gruiter, uitgedost in zwart pak, zwarte hoed en zonnebril la ten de "Blues Brothers" op onna volgbare wijze herleven. "Sonny Cher’, toen nog een gelukkig paar, zingen got you babe”. In Op vrijdag 11 en zaterdag 12 maart a.s. wordt in Driewegen het blijspel ”De goede gokker” opgevoerd. Het is een stuk in drie bedrijven geschreven door J. Hemmink-Kamp. Het speelt zich af rond een welgestelde fa milie. De heer des huizes is he lemaal gek van zijn paarden en vooral van het gokken op paar den. Zijn vrouw is het daar niet erg mee eens en ze liggen dan ook vaak met elkaar in de clinch. Ook worden de veearts en de huwelijkskandidaat die mevrouw uit een advertentie heeft, met el- een andere vorm van presenta tie. Op ludieke wijze wordt U als publiek betrokken bij deze avond. De regie is in handen van Cees van Broekhoven, bekend van de "Bergse Operette Ver eniging”. Dit houdt onder andere in dat u tijdens bepaalde nummers uit volle borst mee kunt zingen. Te vens wordt u tijdens de avond voorzien van een klein fakkeltje waarmee u op de maten van de muziek kunt meedeinen. Vindt U het zelfs noodzakelijk om in een Britse outfit te verschijnen, dan valt u vast niet op in de veelheid van Britste kleuren. Evenals vorig jaar verzorgt Wissenkerks-entertainment weer voor een verfrissend slot van deze avond, waarbij u in stijl nog een dansje kunt maken tot in de kleine uurtjes. Er staan ko mend voorjaar twee grote con certen in Goes en Heinkens- kennis en bestrijdingsmiddelen ontbraken, maar bovendien waren de zand op stapel. Zaterdag 16 april komt De Dijk naar de Zeelandhallen te Goes. Zater dag 7 mei komt de meest popu laire formatie van België naar Heinkenszand voor een con cert in De Sten ge. Het gaat om The Radios. De ze week gaat voor beide con- Het Open Atelier op de zaterdag wordt ondertussen goed be zocht door amateur- kunstenaars. Er zijn nog plaat sen vrij. De deelnemers zijn ethousiast over de ruimte en de faciliteiten, maar bovenal gaat er een stimulerende werking uit van het samen-zijn. Amateur- kunstenaars die een zaterdag - geheel of gedeeltelijk - willen ko men zijn van harte welkom in de Zusterstraat 11. Wekelijks is er ook een kunstenaar-docent aanwezig. heeft o.a. Hugh Padgham mee gewerkt, bekend van zijn werk j Sonny Bono meenden wij Aug met David Bowie, Sting en Phil Verdonck te herkennen en deze Collins. Voorafgaand verscheen Cher leek verdacht veel op Ma- r-» Iri z-« ’TX\A/illnnn on Dif "QivfidO in deze tijd en de rol van de De priester-pastor daarin”. cht Mgr. J. Bluijssen, emeritus bisschop van Den Bosch, is in en andere door Duitsland bezet te gebieden om daar in de oor logsindustrie en aan verdedigingslinies te werken. Daarvan keerden er 30.000 niet dan het spelen van marsmuziek terug. Ze stierven of werden ver- I heeft u ongetwijfeld tijdens eer- mist. Openingstijden dinsdag tot j dere optredens al gemerkt. Men en met vrijdag van 10.00-21.00 uur, maandag van 17.30-21.00 uur en zaterdag van 10.00-13.00 uur. rieke Willemse. Dit "Sixties- festival" een initiatief van de do centen Peter van de Korput en Remke von Glahn, bevatte alle benodigde ingrediënten uit die gaat de voorverkoop van start. tijd: flower-power kleding, ban- Voor het concert van De Dijk zijn de-bom insignes, kettingen, kra- kaarten verkrijgbaar bij de VVV en concert van The Radios bij de i De inschrijving sluit 1 mei. Voor de Old timer-dagen in het Evenementencomplex Zeellandhallen” kunnen hande laren, clubs en particulieren in- I schrijven. Informatie kan worden verkregen bij: Inter-Expo, Post bus 309, 4460 AS Goes, tel: 01100 - 21020/fax: 01100 - 21536. (direct gelegen naast de A58) te den, waarin mgr. J. Bluijssen Goes. In dit Evenementencom- een inleiding zal houden. Deze plex wordt op zaterdag 21 mei, I avond wordt georganiseerd in zondag 22 mei en maandag 23 het kader van de priesterwijding mei een groot old timer- en klas- van Paul Verbeek, die in ge- sieker evenement georgani- I noemde kerk op 23 april zal seerd op 10.000 m2 (2 hallen) plaatsvinden. Thema: ’’Kerk zijn voor automobielen, motoren en andere oude voertuigen. F- deelnemers aan de Molentocht i hebben op zondag, 22 mei gratis toegang. De openingstijden zijn: zaterdag: 12.00 - 18.00 uur zon dag en maandag: 10.00 - 18.00 uur. Muziekvereniging Apollo uit Wissen kerke geeft vrijdagavond 25 februari een concert in het Dorpshuis. Het staat in het teken van Engeland en dan met name Londen. De avond wordt gepre senteerd als "The Night of the Proms”. Aanvang om 19.30 uur. Het jeugdorkest, onder leiding van Gerrit-Jan Verhage, begint haar eerste optreden met ’’Bill board March” van J.N. Klohr. Verder geven ze een vertolking van "Las Chiapanecas” en ’’Cookin’ Crawdads” van gen weggevoerd naar Duutsland Elledge. De voorjaarsvakantie staat weer voor de deur en dat is voor Sport punt Zeeland aanleiding om een leuk vakantieprogramma te presen teren. In het zwembad is dan ook van alles te beleven. Het feestprogramma start op maandag 28 februari met het smurfenspel, dinsdag 1 maart kan men deelnemen aan de boodschappenrace. Woensdag 2 maart wordt het programma vervolgd met de ”ren je rotshow en donderdag 3 maart vindt het inmiddels bekende schat- duiken plaats. Vrijdag 4 maart wordt het voorjaarsprogramma af gesloten met een spetterende disco. Iedereen is welkom en kan vrijblijvend aan de spelen deelnemen. Er zijn geen extra kosten aan verbonden. De aktiviteiten starten ’s middags om 14.00 uur behal ve de disco op vrijdag die duurt van 18.30 tot 21.30 uur.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 7