Kindercircus in Borssele en Tejater Beer in H’zand Zeelandhallen Goes Bertus Staigerpaip en SheShe in 1 DOt axel I u y Concert op zaterdag 26 februari a.s. Woensdag 23 februari 1994 DE BEVELANDER 17 Fotonationaal 1993 in Ziekenhuis Goes Woensdag 2 maart ’’Tejater Beer” Verwacht /f-; Kindercircus ’’Hoger Op” r,r Alle beroemde meubelmerken onder één dak. Elke dag geopend tot 18.00 uur, alleen vrijdags tot 21.00 uur. (let op: zondags gesloten). Telefoon: 01155 - 62010. Telefoon België: 00 - 31115562010. Sie Matic Keukenstudio 1e verdieping. i i Een interieur ingericht met grenen meubelen is een interieur vol sfeer. De afwerking stoelt op traditioneel Nederlands vakmanschap waardoor deze meubelen van massief geloogd grenen hun eigen stijlvolle karakter krijgen. Onze uitgebreide kollektie heeft voor iedereen dè persoonlijke keus, duslaat u 'ns aangenaam verrassen. f r zeeuws-vlaanderen VA I ïfc jongerenwerk ter EN E N I N t ge Geere 5, tel: 01180 - 24073. s 4 i In het Oosterscheldeziekenhuis, ’’Tejater Beer” speelt de voor stelling "Guido is een schemer lamp”. De voorstelling gaat over een boom die graag als held dood wil gaan. Over Guido die zegt dat hij een schemerlamp is. Over een vader die alles weet. En over Boudewijn die bij oma Boudewijn van Limbeek als ac teur met zijn poppen avonturen In de komende weken worden de volgende voorstellingen ver wacht: 5 maart: Theater Snater in Lewedorp; 16 maart: Clown Bertho in 's-Gravenpolder; 19 maart: Ali Ali en Suleika in Drie wegen; 26 maart: Circus Hoger op in Kwadendamme en De Zweedse Sokjes in Baarland. Op de foto: Tejater Beer. beleeft. Opvallend is de vage grens tussen spel en werke lijkheid. "Tejater Beer” is op woensdag 2 maart te zien in jeugdsoos ”De Prange” in Heinkenszand. De voorstelling begint om 15.00 uur en duurt tot 16.00 uur en is ge schikt voor kinderen tussen de 4 en 10 jaar. De entree bedraagt f 3,50. De organisatie is in han den van de stichting Jeugd- en Jongerenwerk in Heinkenszand. Voor meer informatie over deze voorstelling kunt u bellen naar: 01106-3036. De voorstelling van Kindercircus "Hoger Op” heeft weinig toe lichting nodig. Al vele malen lie ten de kinderen van het circus hun kunnen zien in Zeeland, maar ook daar buiten. Tijdens het kindertheaterkwartaal zijn ze op zaterdag 26 februari te zien in Borssele en op 26 maart in Kwa dendamme. Kindercircus "Hoger Op” is een kindercircus voor en door kinde ren. Er worden allerlei circusacts getoond. Enge, spectaculaire, gevaarlijke kunsten.... de kinde- Voor de vijfde keer organiseren de gezamenlijke jeugdclubs en jeugdsozen in de gemeente Bor- sele, in samenwerking met het Borsels Orgaan voor Samenle vingsopbouw (B.O.S.) een reeks kindertheatervoorstellingen on der de noemer Kindertheater Kwartaal. Dit kindertheater-kwartaal vindt plaats in de maanden januari, fe bruari en maart in de dorpen van de gemeente Borsele. Voor alge mene informatie over het kindertheater-kwartaal, kunt u contact opnemen met het B.O.S. Tel. 01193-9296. Financieel kon het kindertheater-kwartaal ge realiseerd worden dankzij een subsidie van de gemeente Bor sele, en de bijdragen van het I Middelburg: Music House, Lan- z-:-' ren van kindercircus ’’Hoger Op” draaien er hun handen niet voor om. Tijd: 14.00 uur tot onge veer 15.30 uur. Entree: f 3,—. Leeftijd: alle leeftijden. Organi satie: jeugd- en jongerenwerk Borssele, voor meer informatie over deze voorstelling kunt u bel len naar: 01105 - 2057. 's Gravenpolderseweg 114 te Goes wordt een expositie ge- 'Tejater Beer” voorstellingen waarin gaat logeren, maakt jeugd- en plaatse. houden van de Nederlandse Fo- tobond voor amateurfotografie. Onder de titel "Foto Nationaal 1993” wordt een 19-tal als best geselecteerde port-folio’s (een serie van vijf foto’s) tentoon gesteld. De 19 port-folio’s zijn een selectie van 101 inzendin gen. De foto’s zijn van een opval- j lend goede kwaliteit en laten in de breedte zien waar vrijetijds- fotografen mee bezig zijn. Por- fretten, landschappen, docu- mentaire fotografie en veel experimenteel fotowerk in zwart- wit, kleur met behulp van bijzon dere technieken tot stand ge brachte fotowerken zijn te zien. De expositie is te zien tot 31 maart, voor iedereen vrij toegan- kelijk en alle dagen geopend. 'i .4,* JbL I T landhallen. In het voorprogram ma treffen we een andere opmerkelijke verschijning: het spraakmakende duo SheShe. ’’Bertus Staigerpaip is samen met Normaal, Pater Moeskroen en Rowwen Heze dé Nederland se feestband bij uitstek”, aldus vertelt organisator Peter Boone. Het concert in Goes begint om 20.00 uur. Hij vertelt verder over band en optreden: ”De band draait al jaren mee in de Neder landse ’groepentop”. Vooral na het succes van een single wordt de daaropvolgende tour abso luut volgeboekt. Vorig jaar scoorden ze hoog in de vader landse hitlijsten met het nummer ”Wij zijn de jongens van de bouw”. In de Nederlandstalige hitlijst stond deze single 6 weken nummer 1, en was in 1992 de 2e best verkochte Nederlandstalige single. Deze hit werd voorafge gaan door successen als ’’Rits”, "Had ik maar ’n vak geleerd” en ”lk zat effe niet op te letten”. On langs is een nieuwe single uitge bracht. Een parodie op de hit met de motorzaag van de Ameri kaanse band Jackyl genaamd ”lk heb unne elektrische tan denborstel”. Ook zal er over eni ge tijd een nieuwe cd verschijnen. Bertus Staigerpaip die inmiddels alweer acht jaar bestaat heeft een indrukwekken de live-reputatie opgebouwd, die zij ook deze avond ongetwijfeld zullen waarmaken. Sandra en Sheila Timmerman, ook wel be kend als de dochters van Gert en Hermien vormen als zusjes het onafscheidelijke duo SheS he. Ze hebben zich met hart en ziel gestort op een veelbeloven de carrière, wat tot nu toe niet zonder succes is geweest. Vorig jaar waren de zusjes te zien met een onthullende fotoreportage in het blad Playboy. Mede dankzij deze reportage, was de belang stelling van de media zeer groot. Vele radio- en tv-optredens wa ren hiervan het gevolg. Ook de schrijvende pers liet zich niet on betuigd. Alles kwam in een stroomversnelling, nadat Sandra en Sheila met hun ouders Boney M imiteerden in de "Sterren Playbackshow” van Henny Huisman. Behalve hun fraaie verschijning, beschikken de zus jes daarbij ook nog eens over bij zondere vocale kwaliteiten. Hun single ’’Happy Feelings” die en kele maanden geleden ver scheen, is daar een treffend voorbeeld van. Tijdens hun energieke optredens wordt een repertoire gebracht, variërend van funk tot Whitney Houston. Dat SheShe met name het man nelijk geslacht zal aanspreken, zal niemand verbazen. Toegangskaarten f 17,50 (ex clusief eventuele bespreek- kosten) zijn o.a. verkrijgbaar bij de volgende voorverkoopadres sen: Goes: Zeelandhallen, tel: 01100 - 21020; VVV, Stationsplein 3, tel: 01100 - 20577. i: V O - Eén van Nederlands meest po pulaire feestbands is momenteel Bertus Staigerpaip. Zaterdag 26 februari komt deze opmerkelijke formatie naar Goes voor een

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 17