WAT EEN STREEK WAT EEN STREEK WAT EEN STREEK Mannenkoor geeft concert in Kapelle Mrs. Doubtfire in première in Grand Theater te Goes Zeeuws uitleendepot voor crisis- en vakantieopvang ’’Groot Rotterdam” MEDISCHE DIENST Bij aankoop van complete bril, een zonnebril of sport- bril op uw sterkte gratis Kampman lange vorststraat 57 goes, tel. 01100-30214 Culturele Prijs Goes voor Goese uitgeverij De Koperen Tuin Reuma-Kuurreizen zoekt Bevelandse organisaties Contactadres via E. Meijvogel Durf, niveau en veelzijdigheid Poppenbeurs in De Prins Jongerenorganisatie CNV geeft handleiding T-biljet uit speciaal voor jongeren Cursus ’’ademtherapie” vanaf 8 maart a.s. te Goes - A Woensdag 23 februari Ï994 DE BEVELANDER 15 sflee/t nieuws jSé? s/tee/c meute s Glansrijk HUISARTSEN: VERLOSKUNDIGEN KRUISWERK TANDARTSEN APOTHEEK: in De Zaete Zilveren speld J. Post Dia-avond over Italië voor 26 en 27 februari 1994 Praktische informatie Modeshow met zijde tak 53, Noord- zo duidelijk mogelijk zal zijn. Tel. men f 10,- per ’’groot” artikel huurt men voor f 1,- per kle- DE MARCDliREGT ±!);lU:Kl.)y\TV met 53, van grote bekendheid geniet; hij tel. tel. DIERENARTSEN: In de hoofdrollen zien we Robin Williams, Sally Fields en Pierce Brosnan. De regie heeft Chris Columbus. Om hierin verandering te bren gen geeft de Jongerenorganisa tie CNV een handleiding voor het invullen van een T-biljet uit, speciaal voor jongeren. Deze ak- tie vindt plaats in het kader van orgelsolo ten gehore brengen. Deze grote koor- en samenzan gavond begint om 19.30 uur. De deuren zijn vanaf 19.00 uur ge opend. De entree bedraagt voor personen tot 12 jaar f 2,50 en vanaf 12 jaar f 5,—. Of ze weten dat wel, maar haken af, omdat invullen te ingewikkeld is. Uit een onderzoek van de Jongerenorganisatie CNV blijkt dat 60% van de jongeren met een vakantie- of bijbaan nog nooit te veel betaalde belasting heeft teruggevraagd. Veel jongeren weten niet dat ze te veel betaalde belasting via een T-biljet kunnen terugvragen. De handleiding en het T-biljet kun je voor f 3,75 aanvragen door te bellen naar 030-939333 tijdens werkdagen van 9.00 u. tot 17.00 u. (Voor leden van de jon gerenorganisatie is dit informa tiepakket gratis.) Op dit nummer kun je ook terecht met je vragen over het T-biljet of je bijbaan. deren met astma. De cursus start in Goes-Zuid op dinsdag 8 maart 1994, 's middags om 17.00 Op de foto: Organist Michel de Wit. Spreekuren zaterdag- en zondag morgen van 10.00-11.00 uur. dr. W.J. Duininck, Dorpsstraat 93a, Krabben- dijke,Tel. 06-527 713 98. ’s ’s HULP- GOES heer 01131-2629. De Zeeuwse Apotheek, Grote Markt 10, Goes. Tel. 01100-15255. Openingstijden voor dringende ge vallen: op zaterdag van 08.30-17.30 uur; op zondag van 10.00-11.30 uur en van 16.00-18.00 uur. WIJKVERPLEGING Kruisvereniging Rondom de Ooster- schelde is 24 uur per dag bereik baar: tel. 01100-51177. Spreekuren en uitleen verpleegar- tikelen: - Overdag op werkdagen in de wijk- gebouwen tussen 13.00 - 13.30 uur. - 's Avonds (alleen uitleen verpleeg- artikelen) in Zierikzee, Tholen, Kruiningen en Heinkenszand van 18.30 - 19.00 uur en in Goes (Beu- kenstraat) van 18.30 - 19.30 uur. PROV. VER. HET ZEEUWSE KRUIS Magnolia 55, Goes, 01100-49200. Kantoor geopend van 8.00-16.45 uur. Informatie over kanker en inconti nentie, chronische zieken en reakti- vering. Diabetes thuiszorg. C.A.R.A. Gezondheidsvoorlichting en opvoe ding. Meer bewegen voor Ouderen. Inentingen. Infodiëtisten 01100-49218 di. van 10.00-11.00 uur. STICHTING PROVINCIALE KRAAM ZORG ZEELAND Kraamcenrum Rondom de Ooster- schelde en Walcheren. Voor dir. kraamhulp: 01100 - 49222. Aanm. kraamzorg via centraal in- schrijfbur., tel. 01100 - 49249: ma. t/m vr. van 9.00 uur - 16.00 uur. STICHTING AANVULLENDE THUISZORG ZEELAND Magnolia 60, Goes. Tel. coördinator is 01100-49204 (dag en nacht). Gemeente Goes Van vrijdagavond 18.00 u. t/m maan dagochtend 08.00 uur. J. Stevens, tel. 01198-1186. MAATSCHAPPELIJK WERK EDELSMID ZETTER ONTWERPER DIAMANTEXPERT EDELSTEENKUNDIGE VLASMARKT 10 GOES Nederland. Het doel van deze nieuwe Stichting is het organise ren van heilzame kuurreizen voor reumapatiënten. Het geld nog enkele handige mensen die eventueel kapotte spullen willen art zwart te maken bij Miranda. Stuart nodigt het hele gezin en Mrs. Doubtfire uit voor een eten tje in het Bridges restaurant. En jawel, zowel de belangrijke afspraak met Lundy als het etentje zijn op dezelfde dag en tijd. Daniel/Mrs. Doubtfire kan onder geen van de twee afspra ken uit, dus besluit hij maar 1994. Voor deze reis kan nog worden geboekt. Na behande ling van enkele huishoudelijke zaken volgt een dia-presentatie, verzorgd door de heer J.R Wat- tel uit Middelburg. Vertoond wor den dia’s over een door de fam. Wattel gemaakte rondreis door Italië. De toegang voor deze avond is gratis. In ”De Zaete” te Yerseke wordt woensdag 16 maart een mode show met zijde uit Bangladesh gehouden. Hij maakt deel uit In zijn vergadering van 16 februari jl. heeft de Culturele Raad Goes besloten de Culturele Prijs Goes 1993 toe te kennen aan Uitgeverij De Koperen Tuin (niet te verwarren met de boekhandel, die dezelfde naam draagt). De Beoordelingscommissie Culturele Prijs is na een zorgvul dige afweging van alle argumenten met deze voordracht ge komen. In totaal waren ruim twintig kandidaten uit alle disciplines (muziek, toneel, theater, dans, popmuziek, litera tuur, beeldende kunst) van de culturele sector genomineerd voor de Culturele Prijs 1993. Dat duidt er op dat er veel be trokkenheid en belangstelling bestaat voor deze onder scheiding. De volgende overwegingen hebben geleid tot de keuze van Uitgeverij De Koperen Tuin 1. De culturele betekenis van de Uitgeverij voor de gemeen te Goes, regio de Bevelanden en de provincie Zeeland. 2. De getoonde creativiteit en inventiviteit bij het uitgeven van boeken met culturele en historische waarde, zowel wat betreft de thema’s als de daadwerkelijke realisatie. Deze creativiteit vindt mede zijn oorsprong in de structuur van de Uitgeverij en de gedrevenheid van de mede werkers. 3. De veelzijdigheid en het kwalitatieve niveau van publi caties. 4. De durf om bepaalde cultuurhistorische uitgaven te rea liseren. 5. Het in samenwerking met andere instanties opzetten en coördineren van culturele structuren zoals literaire lezin gen in de Openbare Bibliotheek Goes. 6. De uitgaven in 1993 van boeken als ’De Ramp’, ’Jantje de Prentenknipper’ en ’Van gesloten bolwerk tot open stad, vier eeuwen veranderingen in en rond Goes’, die van lan delijk en regionaal belang zijn. De Culturele Prijs is thans voor de 16e keer toegekend. De onderscheiding bestaat uit een zilveren legpenning en een ’geschenk’ ter waarde van f 1.000,—. Dit ’geschenk’ zal in overleg met de medewerkers van de Uitgeverij worden be paald. De uitreiking van de Culturele Prijs zal eveneens na overleg met deze medewerkers op een nader te bepalen da tum in de loop van dit (voor)jaar plaatsvinden. pleegouders enigszins tegemoet te treden wil E. Meijvogel het de pot gaan beheren. Ze ontvangt daarbij enige ondersteuning van de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen in Zeeland. Het is de bedoeling dat het centrum voor Pleegzorg ook op een of andere manier zal bijdragen om enkele spullen te kunnen aan schaffen. Verder hoopt men dat er pleegouders, kennissen, fami lie, winkels etc. reageren door spullen te schenken aan het de pot. In eerste instantie wil men spullen uitlenen, maar er wordt ook gedacht van kleding. Vooral voor baby’s en jongere kinderen blijkt hieraan behoefte te zijn. Wanneer men spullen wil lenen of spullen beschikbaar stelt kan men bellen met Elly Meijvogel tel.: 01195-5803. U kunt ook bel len met de NVP tel.: 01180-42479 (dinsdag en don derdag van 9.00 tot 13.00 uur). Ook voor nadere informatie kunt U hier terecht. Verder zoekt men Dezer dagen was het 25 jaar ge leden dat de heer J. Post in dienst trad van toen BV. Chemi sche Fabriek "Schiedam” te Schiedam. Sinds 1 juni 1991 is deze fabriek volledig geïnte greerd in Perfecta International te Goes, de fabrikant van de Bi son Lijmen. Binnen Perfecta zijn de aktiviteiten van de Chemi sche Fabriek ’’Schiedam” onder de naam CFS Products voort gezet. Hij ontving de zilveren Bison-Speld. De heer J. Post is nu in dienst van Perfecta Inter national in de funktie van voor man produktie soldeermiddelen. Op vrijdagmiddag 18 februari is zijn 25-jarig dienstjubileum ge vierd in de ontvangsthal van het nieuwe kantoorgebouw aan de Dr. A.E Philipsstraat te Goes di- rekt tegenover de produktiehal van CFS, waarbij het voltallig personeel aanwezig was. Heren- Tel. Postbus 418, 1400 AK Bussum SPEEL-O-THEEK DE WISSELPLAATS’: voor kinderen die zich ’’anders” ont wikkelen. Populierenstraat 27, Goes. Open op donderdag van 14.00-15.00 uur en op zaterdag van 10.00-12.00 uur. Inl.: Le- nie Marinussen, Kapelseweg 20, De Afdeling Zeeland van de Ned. Chr. Reisvereniging houdt op donderdag 24 februari a.s. een Jaarvergadering annex dia- avond in gebouw ”De Schakel”, Bachtensteene 14 te Middel burg. De aanvang is 's avonds om half acht. Op deze avond wordt een stencil uitgereikt waarin alle aktiviteiten van de af- beurtelings als Mrs. Doubtfire en deling voor 1994 zijn opgeno- als Daniel op te treden, waarbij men. Eén van deze aktiviteiten hij ervoor zorgt dat beide tafel- is een vijfdaagse reis naar Dren- tjes uit eikaars zicht zijn. Het 1 the in de periode 9 t/m 13 mei wordt een wilde boel, vooral om dat Lundy hem volgooit met whisky. Daniel improviseert als een gek, dit met alle gevolgen vandien. toezicht houdt op Daniel, ont moet Mrs. Doubtfire in Daniels woning. Ze stelt zich voor als de oudere zuster van Daniel. Daniel moet zich in allerlei bochten wringen, compleet met snelle verkleedpartijen, om zowel zich zelf als Mrs. Doubtfire te spelen. Alles verloopt voorspoedig. Naast zijn werk als huishoudster werkt hij op de expeditie van een TV-station. Daar ziet Mr. Lundy, de eigenaar van het station, hoe Daniel al improviserend in een lege studio een kinderprogram ma presenteert. Lundy is onder de indruk en spreekt met Daniel af in het Bridges restaurant voor een zakelijk gesprek. Inmiddels is een oude vriend van Miranda opgedoken. De rij ke en knappe Stuart Dunmire (Pierce Brosnan) maakt Miranda het hof en kan het ook goed vin den met de kinderen. Mrs. In de grote zaal van ”De Prins van Oranje” te Goes wordt zon dag 27 februari weer een pop penbeurs gehouden. Er zijn honderden poppen en beren te zien: van moderne tot replica’s van antieke poppen en authen tieke oude poppen. Er is onder meer een verzameling van Thea Hecke uit Rotterdam. Ook ac- cessoires zullen in ruime mate aanwezig zijn, evenals de pop pendokter. Er worden dertig standhouders verwacht. De beurs is geopend van 10.30 - 16.30 uur. Daniels broer is grimeur bij de film. Om de transformatie zo echt mogelijk te maken, wordt gekozen voor een soort onder- kostuum met allerlei opvulsels, een latex gezichtsmasker en een pruik. En zie, daar staat een oudere dame met een on bestemd Engels accent die zich Mrs. Euphegenia Doubtfire noemt. Miranda is opgetogen over Mrs. Doubtfire. Ze had daarvoor alleen maar engerds aan de telefoon gehad. Ze weet niet dat al die stemmen ook van Daniel waren. Mrs. Doubtfire wordt aangenomen. Mrs. Sellner, die namens justitie een grootscheepse campagne om jongeren beter voor te lich ten over hun rechten en plichten. In de handleiding bij het T-biljet wordt uitgelegd hoe je kunt bere kenen of je daadwerkelijk geld terug kunt krijgen. Ook wordt duidelijk uitgelegd hoe je het T- biljet precies moet invullen. Er nemen vier tot vijf kinderen met ouder(s) deel. De cur susplaats is het wijkgebouw te Goes-Zuid, Beukenstraat 6. De kosten zijn, exclusief cursus boek, f 40,00 voor leden van het kruiswerk en f 60,00 voor niet- leden. Het cursusboek kost f 7,50. Voor de cursus moet u zich van tevoren opgeven. Wilt u zich op geven of heeft u vragen, dan kunt u bellen naar de Kruisver eniging Rondom de Ooster- schelde. Telefoon 01100-49200 (mevrouw M. Schipper). In Zeeland wil een pleegmoeder een depot voor pleegouders gaan opstarten voor het uitlenen van spullen en kleding voor crisis- en vakantieopvang. Het gaat hier met name om het uitle nen van spullen zoals bedden, ledikantjes, kinderwagens, bad jes, boxen, kleding, fietsen en ^peelgoed, zoals loopauto’s enz. In eerste instantie mag en moet men er van uitgaan dat de plaat sende instelling zorgt voor de eerste uitzet, doch vaak komt men daar bij crisisplaatsing niet direkt aan toe. Immers: het kind wordt van de één op andere dag vaak geplaatst. Het pleegkind zal bijvoorbeeld toch een bed moeten hebben om op te sla pen. Een bijkomend probleem is de verscheidenheid aan leeftij den waar men mee te maken heeft. Wanneer men crisisop vang doet, kan men niet ver wachten dat men ook alle spullen voor verschillende leeftij den in huis heeft. Bij crisisop vang moet men er van uitgaan dat plaatsing tijdelijk is. Zoals al vaak in de media werd gemeld, krijgen pleegouders nog vergoe dingen voor de opvang van pleegkinderen die sinds 1983 niet meer verhoogd zijn. Duide lijk zal zijn dat er daardoor dan ook altijd geld bij moet. Om wordt door de Stichting bijeen gebracht door middel van inza- Dezer dagen is een nieuwe Stichting in het leven geroepen, die de naam draagt: Stichting Reuma-Kuurreizen Zuid-West- een beroep op scholen, clubs, (sport)verenigingen en gemeen- herkennen die telijke instellingen, om hieraan voorafgaan, ook leert u klachten Grand Theater te Goes is één der bioscopen in ons land, waar deze week de film "Mrs. Doubtfire” in première gaat. Deze komische familiefilm gaat over een acteur die er in eigen huis af en toe zo’n puinhoop van maakt, dat zijn vrouw besluit een goe de huishoudster te gaan zoeken. De acteur, Daniel, solliciteert naar de baan, nadat zijn vrouw echtscheiding heeft aange vraagd. Zo kan hij elke dag zijn kinderen zien. Uiteraard vraagt dat een uiterlijke aanpassing. Evt. giften voor dit doel kunt u storten op banknummer 38.05.82.295 of gironummer 64539 t.b.v. "Aktie GPZ”. fen. Ook zal niet alle kleding te rug komen in het depot vanwege slijtage etc. Men tekent een soort overeenkomst voor de periode die men huurt, zodat het over zicht over de uit te lenen spullen vei duidoliik mnnoliiL- -7Ïin gracht 52, 01180-23592 9.00-12.00 Doubtfire probeert uiteraard Stu art zwart te maken bii Miranda melingsacties van gebruikte j kleding. Zij doet hierbij vooral u steeds alert op deze klachten. U vraagt zich af wat u kunt doen om de klachten te voorkomen. En wat u kunt doen als de klachten toch dat nodig is voor deze reizen, B.J. Boer en dr W. Verboom wordt waargenomen Schuitweg 01103-3050 Elke zaterdag spreekuur van 8.00-9.00 in Goes, Kapelle en 's- Gravenpolder. Goes, Heinkenszand, Beveland: dr. M.RC. Karelse, ’s-Heer Hendriks- kinderendijk 118, Goes. Tel. 01100-20656. Kleine huisdieren Reimerswaal, Kapelle en Goes: De praktijk wordt afwisselend door de dierenartsen L. Huiskens- Cornelisse en S. Verhoeven waarge nomen. Molenlaan 24, Yerseke, tel. 01131-2756. doorzetten. Deze en andere vra gen komen aan bod in de cursus ’ademtherapie’. In de cursus ’ademtherapie’ j leert u wat u en uw kind zelf kun nen doen. Zo leert u signalen te aan klachten Voor grote en kleine huisdieren Goes, ’s-Gravenpolder, Kapelle, "3 Kruiningen en Krabbendijke e.o. Uw kind heeft astma. De ene pe- De prak,ijk van dr A Mosselman' dr riode heeft uw kind meer, de an- dere minder klachten: hoesten, - piepen, volzitten en be nauwdheid. Waarschijnlijk bent Kruisvereniging Rondom de Oosterschelde organiseert in Goes-Zuid een cursus voor kin- door: dr. B.J. Boer, 1, 's-Gravenpolder, op een goede manier op te vangen. De cursus bestaat uit 7 lessen van elk een uur. Iedere les heeft een kort theoretisch gedeelte en bestaat voor het grootste deel uit oefeningen. Aan bod komen on der meer: - Een aanval van benauwdheid; - allergie en hyper-reactiviteit; - ademhaling; - ontspanning; - de rol van medicijnen; - sport en beweging. een inzamelingsactie te organi- De oefeningen worden gedaan seren, bel dan voor inlichtingen J 1 de heer Mollema, tel. Goes en Kloetinge: Van vrijdag 18.00 uur tot zaterdag 19.00 uur. Spreekuur van 10.00-10.30 uur en van 17.00-17.30 uur dr. D.W. Thijssen, Heer Nisseweg 87, Goes. Tel. 01100-15003. Gem. spoednr. 01100-50288. Van zaterdag 19.00 uur tot zondag 19.00 uur. Spreekuur van 10.00-10.30 uur en van 17.00-17.30 uur. dr. M.J. Oortman, J.Q.C. Lenshoeklaan 10, Kloetinge, tel. 01100 - 31805. Heinkenszand, ’s-Heer Arendsker- ke, Nieuwdorp, Wolphaartsdijk: Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.00 uur. Boodschappen zo moge lijk tussen 09.00 en 10.00 uur. De praktijk van de artsen Harten, Harten-Heilig, Van Driel, Aarnoutse en v.d. Vlugt wordt waargenomen door: dr. Harten-Heilig, Clara’s Pad 12, Heinkenszand. Tel. 01106-1234. Heinkenszand en omgeving: Praktijk van dr J.A. Fortrie/C.T. Miermans. Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.30 uur: dr. J.A. Fortrie, Clara's Pad 31, Heinkenszand. Tel. 01106-3074. Hansweert, Schore en Yerseke: Van vrijdag 17.30 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. P. Polder man, Zeeburg 1, Yerseke. Tel. 01131-3520. Krabbendijke, Rilland-Bath, Waar de en Kruiningen: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende I gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. A. Constandse, Noordweg 14, Krab bendijke. Tel. 01134-1444. Kapelle en Wemeldinge: De praktijk van de artsen de Jong, Eckhardt, Riemeijer en Bakx wordt waargenomen door: dr. J.A. de Jong, Biezelingsestraat 57, Kapelle, tel. 01102-41290. Van vrijdag 19.00 uur tot zondag 23.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekens- kerke, 's-Gravenpolder, Ovezande en 's-Heerenhoek: De praktijk van de artsen Geldof, de Graaf, Peene, Korstanje, Kronenberg en Zwartelé wordt waargenomen door: dr. A. Korstanje, Langeweg 40, 's-Gravenpolder, 01103-1747. Noord-Beveland: De praktijk van dr. J.A. Kersseboom, dr B.J.H. Hasken, dr W.J. Klein Was- sink en H. v.d. Veen wordt waargeno men door: dr. B.J.H. Hasken, Veer- weg 41, Kamperland. Tel. 01107-1338. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.30 uur. mee te werken. Natuurlijk levert medewerking van deze vereni gingen enz. een leuk bedrag voor hun eigen kas op. Het bestuur heeft als voorzitter de heer Mollema uit Yerseke geko zen, welke bij velen reeds een grote bekendheid geniet; hij spant zich al jaren in voor de be langen van reumapatiënten. In diverse gemeenten heeft de Stichting reeds vaste inzame- lingspunten, maar wanneer iemand belangstelling heeft om door kinderen én ouders. Het is van belang dat u als ouder de oefeningen ook zelf doet en be heerst. Zo kunt u uw kind goed begeleidingen. De oefeningen worden spelenderwijs aange leegd. Zeker voor jonge kinde ren is dat belangrijk. De leiding van de cursus is in handen van een fysiotherapeut. De cursus bestaat uit zeven we kelijkse bijeenkomsten op dins dagmiddag van 17.00 - 18.00 uur. Leger des Hells ZONDAG: 27 februari: Heiligingssamenkomst om 10.00 uur, o.l.v. majoor en mevrouw Verschoor. TELEFOONCIRKELS GOES EN NOORD-BEVELAND Dagelijks kontakt voor ouderen en alleenstaanden: Organisatie en in formatie: Stichting Welzijn voor Ouderen, tel. 01100-23723. VREDESBURO Voor inlichtingen over de wet gewe tensbezwaren militaire dienst, bel het Vredesburo voor de Bevelanden, S. Wijnnobel, tel. 01100-11167 C. van Duin, tel. 01100-28072. STICHTING VROUWEN BELLEN VROUWEN Wij zijn open maandag van 13.30-16.30 uur, dinsdag 9.00-12.00 en 19.30-22.30 uur en donderdag van 19.30-22.30 uur. Tel. 01100-32233. SOCIALE VERZEKERING Informatie over sociale verzekering: GAK Goes, Schuttershof 10, tel. 01100-35000. HOBBY WERKPLAATS "BEVELANDEN” Albert Joachimkade 36, Goes. Ope ningstijden: Hobby houtwerkpl.: di. en do. van 13.30 tot 16.00 uur. Hobby electronica: di. van 18.30 tot 21.00 uur. Hobby naaiclub: ma. van 10.00-1200 en 13.00-15.00 uur. Tel. inl. 01100 - 20563 15496 30955. OUDER-OUDERHULP: Ten behoeve van ouders met een verstandelijk gehandicapt kind. Tel. inlichtingen: 01100-23837. TELEFONISCHE HULPDIENST: In geestelijke en sociale nood: tel. 01180-15551. BURO VOOR RECHTSHULP: Vlasmarkt 28, Middelburg. Spreeku ren: Middelburg: op maandagmid dag en donderdagavond, uitsl. op af spraak via 01180-37120. Goes: Zon- nebloemstraat 53, maandag 9.00-11.00 uur. BURO SLACHTOFFERHULP: Zonnebloemstr. 53, Goes. Spreekuur woensdag en vrijdag van 13.30-17.00 uur. Telef. bereikbaar op werkdagen van 9.00-17.00 uur op 01100-50908. KINDERTELEFOON: De kindertelefoon is bereikbaar via tel. 01180-38080. Bereikbaar: 14.00-20.00 uur. PATIËNTENVER. SAMEN BETER: Centraal nummer 01140-15420, 01140-20069; b.g.g. 01106-3309. Dit nummer kunt u bellen voor (maat schappelijke) hulp, klachten en infor matie over de gezondheidszorg. BUR. SOCIALE RAADSLIEDEN INFORMATIE EN ADVIES: Zonnebloemstraat 53, Goes, tel. 01100-16511. OUDEREN VOOR OUDEREN: Spreekuur: wo. 10.00-12.00 u. Zonne bloemstraat 53, Goes, 01100-21270. GEHANDICAPTEN ADVIESBURO ZEELAND Kosteloze hulpverlening aan alle Zeeuwse gehandicapten. Middelburg. van 's morgens uur. 's Middags 14.00-16.00 uur. PASTORALE ZONDAGSDIENST U belt uw eigen pastor, b.g.g. dan de dichtstbijzijnde pastor. STICHTING PASTORAAL VERLENINGSCENTRUM E.O. Nieuwstraat 58, Goes. Tel. afspraak 01100-33542. Iedere dinsdag "open uren” van 9.00-17.00 uur. N.V.S.H. Tel. 01650-49961 Jac. van Ruys- daelstr. 63, Roosendaal. VER. TER BESCHERMING VAN HET ONGEBOREN KIND Hulp voor moeder en kind bij niet- gewenste zwangerschap: 033-620244. VER. OUDERS VAN van een serie modeshows die EEN OVERLEDEN KIND door de Novib in ons land wor den georganiseerd. Novib steunt vrouwen in dat vaak door over stromingen getroffen land bij het opzetten van zelfstandige be drijfjes. De modeshow in ”De Zaete” begint om 13.30 uur. Inl. 01100 - 50051. 4481 PE Kloetinge, tel. 01100-15231, b.g.g. 11850. STICHTING THUISZORG EN ALGE MEEN MAATSCHAPPELIJK WERK ”DE BEVELANDEN” Zonnebloemstraat 53, Goes, 01100-21270, op werkdagen van 08.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u„ bui ten kantooruren: 01100-31555 Spreekuren: Yerseke: Praktijkgebouw huisartsen, w.dag 11.00-12.00 uur, 01131-3520. Rilland: wijkgebouw, dinsd. 09.00-10.00 uur, dond. 14.00-15.00 uur, 01135-1800. Kapelle: fysiothera pie de Hond, w.dag: 14.00-15.00 uur, 01102-42925. Heinkenszand: wijkge bouw, v.dag 09.00-09.30 uur, 01106-1615. Kortgene: wijkgebouw, w.dag 11.00-12.00 uur, 01108-1378. FIOM ZEELAND Hulpverlening d.m.v. indiv., groeps- en gezinsgesprekken, tel. 01180-27311. KONTAKT BORSTKANKERPATIËNTEN Iedere dinsdag tel. spreekuur van 11.00-12.00 uur. Tel. 01100-21270. El ke 2e dinsdag v.d. maand: lotgeno- tenkontakt in St. Thuiszorg. Elke 3e dinsdag v.d. maand: spr. uur borst- prothesen in Magnolia, k. 70, 14.00-16.00 uur. ZEEUWS KONSULTATIEBURO VOOR ALKOHOL EN DRUGS Magnoliaplein 1, 4461 EV Goes, 01100 - 49480. Werkd. van 8.30-12.30 uur en 13.30-17.00 uur. Gokspree- kuur do. 16.30-18.30 uur. Buiten kan tooruren op werkd. tot 22.00 en zat. en zo. 09.00-22.00 uur. Via hulp dienst 01180-15551. OUDERS VAN DRUGVERSLAAFDEN Kontaktgroep Goes. 01100-13742. DRANKPROBLEMEN? Wij zijn er om u te helpen. A.A. (Ano nieme Alcoholisten) Bijeenkomst elke maandag te 20.00 uur, Zonnebloemstraat 53, Goes. Adres: A.A. werkgroep Goes, Post bus 2157 4460 MD Goes of BEL: 01103-2829 01195-5849. STICHTING BEJAARDEN- VERVOER VOOR HELE GEMEENTE GOES Iedere maandag t/m vrijdag. Aanvra gen maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 10.00 uur. Tel. 01100-12350. NEDERLANDSE VERENIGING TOT INTEGRATIE VAN DE HOMOSEKSUALITEIT (COC) Mid den Zeeland Eigenhaardstr. 2, 4331 HS Middel burg. Tel.: 01180-12280. OCG OUDERS VAN HOMOSEXUE- LE KINDEREN Kontaktgroep, tel. 01192-2390. JEUGD EN GEZIN IN ZEELAND Adviesburo voor jongeren en ouders, Londense Kaai 39, Middel burg, tel. 01180-28555. Ook in het weekend. GEMEENSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDSDIENST (GGD-ZEELAND) Goes: Magnolia 2, tel. 01100-49400 Infectieziektenbestrijding Melding en adviezen geslachtsziek ten, tel. 01180-34085. Tuberculosebestrijding Afspraak maken via tel. 01184-18395. Spreekuur rijdende bus: Goes:”Ter Valcke” (parkeerplaats L. de Colignylaan) op dinsdag van 09.00-11.00 uur. Krabbendijke: Dorpsstraat 93 op de 2e en 4e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Heinkenszand: Warande 7 iedere 1e en 3e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Jeugdgezondheidszorg 4-19-jarigen Vragen over jeugd- en schoolge- zondheidszorg voor kinderen tussen de 4 en 19 jaar, tel. 01100-49420. HUMANISTISCHE UITVAART- BEGELEIDING Afscheidswoord bij crematie of be grafenis voor buitenkerkelijken. Aan vragen via tel. 01180-14251. CROHN VERENIGING NEDER LAND AFDELING ZEELAND Voor mensen met colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn. Kontaktadres- sen: M. Pop-Minderhoud, tel. 01100-11036. M.v.d. Voorde-ter Brug gen, tel. 01100-13877. REUMAPATIËNTENVERENIGING MIDDEN-ZEELAND Voor informatie bellen 01100-14812 of 01180-29487. BUREAU VERTROUWENSARTS in zake KINDERMISHANDELING Tel. 01180-28800. PATIËNTENPLATFORM ZEELAND: Magnolia 26, kamer 1.13, 1.14, Goes. Postbus 2054, 4460 MB Goes. Tel. 01100-49389. Centraal adres op het gebied van de gezondheidszorg en informatie over alle patiëntenorganisaties; On dersteuning patiëntenorganisaties; Belangenbehartiging patiënten consumenten in de gezond heidszorg. Klachtenbehandeling gezondheidszorg VERENIGING PATIËNTEN BELANGEN ZEELAND Klachtenmelding: tel. 01100-13930. Postadres: Postbus 2096 - 4460 MC Goes. ALARMNR. Als elke seconde telt: 06-11 YPSILON Vereniging voor familieleden van chronisch psychotische of schyzof- rene mensen. Tel. 01100-12221 of 01148-2217. STICHTING BEJAARDEN- (EN GE HANDICAPTEN) ALARM ZEELAND Domburgseweg 49, 4357 NG Dom burg, tel. 01188-3404. Centraal adres voor de provincie Zeeland voor informatie omtrent aansluitingen op het Bejaarden- en Gehandicapten alarm, kantooruren: dinsdag- tot en met vrijdagmorgen. VRIJW. TERMINALE ZORG Aanvullende mantelzorg bij thuis sterven. Het Clarahofje, Maarten- broersweg 82, Hansweert, tel. 01130-83698, dag en nacht. GILDE DE BEVELANDEN Voor gratis adviezen op alle gebied uit de kennis en ervaring van 50-plussers beschikbaar voor ieder een, 01100-28084» JONGEREN ADVIES INFORMA TIE BURO Voor jongeren van 12 tot 25 jaar. Voor persoonlijke problemen en/of vragen over sociale wetgeving, huis vesting, arbeidszaken, dienstplicht, sexualiteit, vrije tijd. St. Jacobstraat 44, 4461 BB Goes, tel. 01100-51850. Open van ma. t/m vr. 11.00-17.00 uur en dond. 19.00-21.00 uur. MELDPUNT VRIJWILLIGE THUISHULP Telefoon 21576, 's morgens van 9.00 tot 11.30 uur, 5 dagen in de week. Het mannenkoor ’’Groot Rotter dam” zal zaterdag 26 februari een concert geven t.b.v. Het Ge reformeerd Psychiatrisch Zie kenhuis. Dit concert zal gegeven worden in de Nederlands Her vormde Kerk te Kapelle. De heer H. van Vuuren, bestuurslid van het GPZ, zal deze avond een ap- pèlwoord houden. Ook is er in het programma veel samenzang opgenomen. Het mannenkoor "Groot Rotter dam” bestaat uit ruim honderd repareren. In principe,, betaalt leden en zingt zowel psalmen men f 10,- per groot’ artikel als geestelijke liederen, in diver- voor een half jaar en kleding se talen. Het koor staat onder lei- huurt men voor f 1,- per kle- ding van dirigent Matthijs van dmgstuk. Dit is om de onkosten Noort en wordt op het orge| be. te dekken en om evt. nieuwe geleid door de organist Janco spullen en kleding aan te schaf- Beider. Zowel het koor als de or ganist hebben al diverse malen meegewerkt aan CD en MC op names. Michel de Wit zal deze avond het orgel bespelen tijdens de samenzang, en zal nog een Mghc -

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 15