Provincie Zeeland of laten we het zo? Opleiding middenkader groenvoorziening van Be//e meubelen Verkoop aandelen ZWN COMMISSIES Modern dressoir Moderne I eetkamerstoel Ontwikkelingshulp Schaapskudde Woensdag 23 februari 1994 DE BEVELANDER 11 s-Heer Denk na alvorens gebouwen te slopen. Voor een klachtenbureau en inloopspreekuur van B. en W. Parkeer plaatsen aan de rand van de stad. Voor het behoud en terughalen van dorpswinkels en nog veel meer. Da's lekker meubelen. Geef racisme geen stem. Meer openheid in gemeente beleid. Veilige schoolroutes. Amacitia in Kloetinge verbouwen tot volwaardig dorpshuis. Voor de Prins van Oranje en het Beest. Voor de wijk- en dorpsraden mits democratisch gekozen. Geen autosloperij bij Eindewege Kermis terug op markt als betaalbaar volksvermaak. De Hollandse Hoeve als stadspark behouden. Bomen inplaats van kettingzagen. Drempels weg voor gehandicapten. Geen rondweg om Goes West. Voor een fietstunnel bij Ockenburgh. Beter openbaar vervoer. Stadsbus naar Kloetinge. Tegen verkoop van bos in Oud-Sabbinge De bibliobus moet blijven rijden naar de dorpen. Geen verdere bezuiniging op sociaal cultureel werk. Geen grootschalige varkensmesterijen. Meer inbreng van ouders op openbare basisscholen. 30 km auto-zones voor de dorpen. Door referendum beslissen: Grote markt autovrij. Goes, Kloetinge, 's-Heer Arendskerke, 's-Heer Hendrikskinderen Kattendijke, Wilhelminadorp, Wolphaartsdijk en Oud-Sabbinge. De groenvoorziening mist middenkader. Uit onderzoek blijkt dat onder meer bij gemeenten en hovenierbedrijven behoefte ontstaat aan medewerkers met een middelbare beroepsopleiding groenvoorziening. Een dergelijke opleiding kan tot op heden niet worden gevolgd in Zeeland. Daar komt nu verandering in. Abdij Nieuws is de informatierubriek van ;de Provincie Zeeland. Redactie: Bureau Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 01180 31392 2-zits+2>zits+buitenhocker. Leverbaar in vele kleuren prachtig teder. In frame. Leverbaar in 5-kleuren stof. Nieuws GROENLINKS ALTIJD HET ALLERNIEUWSTE, ALTIJD VOORDELIGER. Het dagelijks provinciebestuur is van plan zijn aandelen in de N.V. Vervoersmaatschappij Zuid West Nederland (ZWN) te verkopen aan de gemeente Rotterdam. De transactie le vert de provincie een bedrag op van 1,9 mln. In de staten vergadering van 18 maart zal blijken of provinciale staten in stemmen met de verkoop. De provincie bezit 8,6% van de aandelen ZWN. Dat is even veel als de gemeente Rotterdam. De rest van de aandelen, 82,8%, is in het bezit van de N.V. Verenigd Streekvervoer Nederland (VSN- groep). Deze groep heeft in vrijwel alle streekvervoerbedrijven in Ne derland een belang van honderd procent en is in feite een centrale holding. Niks te zeggen Het aandelenpakket levert geen fi nancieel voordeel op. Op zich is dat niet erg, is de redenering van gs, als je dan maar wel wat in de melk hebt te brokkelen. Maar ook dat is niet het geval, daarvoor is het pakket aandelen te klein. De invloed die de provincie echt nodig heeft om haar vervoersbe leid gerealiseerd te krijgen is op andere fronten wel aanwezig en een aandeelhoudersvergadering is niet het meest geëigende niveau om beleid te maken. Daar komt bij dat de ZWN een fusie zal aangaan met West Nederland. Dat brengt met zich mee dat de provinciale aandelen verminderen tot 2,8%. Voor Rotterdam liggen de belan gen net even anders, gezien de betrokkenheid bij West Nederland en de positie in het totaal van de Randstad. Invloed Nederland is opgedeeld in een aantal vervoerregio's. Dat is het platform waarop men elkaar be stuurlijk probeert te vinden om ge stalte te geven aan het openbaar vervoerbeleid. Voor Zeeland valt de vervoerregio samen met de provinciegrens. Behalve de provin cie zijn de gemeenten lid, het rijk, de kamers van koophandel, de ZWN en de NS. Behalve voor het behoud van een goed net van openbaar vervoer is er veel aan dacht voor onder meer grensover schrijdend openbaar vervoer, kleinschalig openbaar vervoer, tele- en treintaxi en vervoervraag- stukken die verband houden met het recreatieve verkeer. Aan het Agrarisch Opleidings centrum (A.O.C.) in Goes start in augustus een nieuwe mid delbare beroepsopleiding (mbo): kaderfunctionaris groenvoorziening. De nieuwe dagopleiding duurt vier jaar en is gericht op vakbekwaam heid, management en leiding kun nen geven aan allerlei activiteiten in de sector groenvoorziening. Voor verschillende onderdelen kunnen certificaten worden be haald: onderhoud van kruidachti ge- en houtige begroeiingen, on derhoud uitvoeren en werkvoorbereiding van plantsoe nen en tuinen, uitvoeren van sport terreinen en landschappelijk groen, boomverzorging en tot slot recreatieterreinen en landschap pelijke culturen, leder certificaat is onderverdeeld in modulen. Tijdens de opleiding kan moduul voor mo duul worden afgerond om zo een certificaat te halen. Een aantal certificaten samen levert het diplo ma kaderfunctionaris in de groen voorziening op. In de opleiding wordt vanzelf sprekend veel aandacht be steed aan kennis en bekwaam heid. Maar omdat De opleiding wordt opgezet in sa menwerking met het A.O.C. in Bre da. De start van de opleiding in Goes is mogelijk gemaakt door de inspanningen van onder meer het provinciaal bestuur van Zeeland, gemeenten, werkgevers, regio- kaderfunctionarissen die ken nis en bekwaamheid moeten kunnen overdragen is er in het opleidingspakket veel aan dacht voor algemene en socia le vaardigheden. Toelating Wie de opleiding wil volgen moet in het bezit zijn van een diploma voorbereidend beroepsonderwijs of mavo op c/d nivo. Drie jaar ha vo of een andere gelijkwaardige vooropleiding kan ook. Na de schriftelijke aanmelding volgt een toelatingsgesprek. Het is de be doeling deze gesprekken half mei naai bureau voor de arbeidsvoor ziening en het ministerie van land bouw, natuurbeheer en visserij. te laten plaatsvinden. Na het behalen van het diploma is het mogelijk door te stromen naar het hoger beroepsonderwijs. Arbeidsmarkt De bedrijfstak groenvoorziening groeit sterk in Nederland en in Zeeland in het bijzonder. Er ont staat een steeds grotere behoefte aan goed geschoolde vakmensen. Deze roep uit het bedrijfsleven wordt mede ingegeven doordat er maatschappelijk steeds meer aan dacht is voor natuurbehoud en -be heer. Vooral in Zeeland met zijn beleidslijn gs bij grootschalige projecten, begrotingsschema 1995, procedure behandeling be groting 1995, voortgangsrappor tage bezuinigingen 1994-1996, aanpassing regelingenbestand als gevolg van algemene wet be stuursrecht (awb), inwerkingtre ding awb/wijziging wet ruimtelijke ordening, verkoop aandelen ZWN, Maandag 28 februari, aanvang 13.00 uur is er een vergadering van de statencommissies voor algemeen bestuur en water staat en verkeer gezamenlijk. De vergadering staat in het teken van de laatste informatie over de Westerschelde Oeververbinding (WOV). De WOV is dan ook het eni ge agendapunt. 6e en 7e wijziging begroting 1994, nieuw beleid ontwikkelings samenwerking, subsidie Stichting Zeeuwse schaapskudde, 2e wijzi ging begroting PSD 1994, over zicht aan- en verkopen/ruilingen en pachtontbindingen laatste half jaar 1993, projecten douane- en expeditiesector, subsidie mu- seumkrant en -boekje Zeeland, subsidie restauratie Karolingische Burcht in Oost-Souburg, verlen ging project C7 Euregio (grens overschrijdend krekengebied), haalbaarheidsonderzoek samen werking ziekenhuizen in de grens streek en een'bijdrage aan het ar- beidsintegratieproject vso- schoolverlaters. verscheidenheid aan landschaps elementen bestaan veel vormen van recreatiebeheer. Het certifi caat recreatieterreinen en land schappelijke culturen sluit nauw aan op de specifieke Zeeuwse si tuatie. Vergaderingen van de statencom missies zijn openbaar. Wie wil kan gebruik maken van het spreek recht om op die manier de staten- Organisaties die zich bezighouden met ontwikkelingshulp kunnen re kenen op steun van de provincie. Op zich is dat niet nieuw. Wel nieuw is dat gs aan de de staten voorstellen het budget voor ont wikkelingssamenwerking te verho gen van ruim 58 duizend gulden naar dik tachtig duizend gulden. Ongeveer de helft van dit geld gaat naar het Cos (Centrum voor ontwikkelingssamenwerking), een professionele organisatie die groepen en instellingen helpt bij hun werk. De rest van het geld is beschikbaar voor subsidie aan groepen en organisaties die bezig zijn met fondswerving voor een concreet project in een ontwikke lingsland. De meeste kans op sub sidie is er als de fondswerving ook gepaard gaat met voorlichting om een grotere bewustwording van de problemen in ontwikke lingslanden te bewerkstelligen. Activiteiten die uitsluitend zijn ge richt op voorlichting komen niet voor subsidiëring in aanmerking. De subsidie bedraagt als regel niet meer dan 4.000,-. Vrijdag 18 maart nemen provincia le staten een besluit over dit voor stel van het dagelijks provinciebe stuur. De Stichting Zeeuwse Schaaps kudde krijgt ook de komende ja- ren subsidie (ruim 29.000,=) van de provincie. Gs stellen dat voor aan provinciale staten. Het dagelijks provinciebestuur vindt dat dit geld goed besteed is om dat begrazen met een kudde schapen nuttig is voor de bescher ming van de natuur en een fraai beeld is in het landschap, niet al leen voor de eigen inwoners maar ook voor de toerist. Aanmelding Wie zich wil aanmelden of verdere informatie nodig heeft kan contact opnemen met het Agrarisch Oplei dingscentrum Zeeland e.o., Cen trum voor groen onderwijs, Sta tionspark 39, 4462 DZ Goes, tel. 01100-27203. I I Aansluitend vergadert de staten commissie algemeen bestuur. De volgende onderwerpen staan op de agenda: premies IZR/AWBZ en maximale bijdrage verhaal IZR 1994, intrekking premiespaarre- geling Zeeland 1968, fusie water schappen boven de Westerschel de, besteding middelen 1994 vervangings- en onderhoudsfonds, leden op de hoogte te brengen van zijn of haar visie op een van de te behandelen onderwerpen. De vergaderingen zijn in het pro vinciehuis, Abdij 6 in Middelburg. De agenda en de vergaderstukken liggen ter inzage in het informatie centrum van de provincie, Abdij 9 in Middelburg. Abdij HERMESWEG 27 VLISSINGEN TELEFOON 01184 16188 ?5W ECHT LEER ECHT LEER 240 cm breed. I Zwart metalen

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 11