Helma op Hof (24) uit Kapelle regelde 'effe' in d'r ééntje de medicijnvoorziening voor 1440 psychiatrisch patiënten in de Oekraïne: kl SVL 4^1 g Mrs. Doubtfire weekblad voor zuid- en noord beveland Woensdag 23 februari 1994 - 46e jaargang no. 8 Schaatsmedailles kijken en juichen in Heerenveen TOP TRAVEL reisbureau si uw partner in reizen WATERSCHAP Zeelandhallen GOES GRAND THEATER GOES 01100-15165 FILMPROGRAMMA VANAF 24 FEBRUARI T/M 2 MAART Belangenwerkgroep Goes ’’Mensen in de bijstand” Rohin Williams Deze week: en h t PREMIERE 15e WEEK V A Ze Zon Je Vader Kunnen Zijn! In slagorde Dus help je V Stem op 2 maart cat. ingezetenen nr. Ing. W.G. v.d. Ree In d'r eentje Vakschool Shockerend Lange rijen Ook een tweede plaats is mooi! Virus van donderdag 24 februari vrijdag 25 februari van 11 tot 18 uur zaterdag 26 februari Een meid uit één stuk, die Hel ma. Dat vinden ze bij het Ooster- Zo’n meid is Helma op 't Hof (24). Recht toe, recht aan. Liefderijk verplegend waar mogelijk, han den uit de mouwen waar nodig. Is het vreemd, dat ze na haar eerste verblijf in de Oekraïne door NOVA-tv werd uitgenodigd om te vertellen over de middel eeuwse toestanden in de Oe kraïense inrichtingen? Is het vreemd, dat ze ook De Telegraaf 'haalde'? Is het vreemd, dat het Ooster- schelde College in Goes (waar ze studeerde) het afgelopen weekeinde zijn reünie volledig in het teken stelde van de charita tieve Oekraïne-activiteiten van Helma? Dat was anders toen ze in maart 1993 opnieuw naar de ex-Sow- jet-Unie reisde. Het Rusland- gevoel was niet te blussen. "Tjeemig! Wie gaat er nou in de Oekraïne in een psychiatrisch ziekenhuis werken!", kreeg ze alom te horen. Maar dat was geen beletsel. Met 12 lessen Russisch in het hoofd en een hoop goeie moed in het hart reisde ze andermaal af. Nu via tussenkomst van de organi satie Geneva Initiative on Psy chiatry. tehuis wilde gaan werken'. Zo maar, tijdelijk. Om eens wat van de wereld te zien. Om eens andere indrukken op te doen dan de traditionele. Overigens is het niet altijd even gemakkelijk om die medicijnen op de juiste manier toe te dienen. De injectiespuiten hebben nogal eens kromme naalden. Die naal den vervangen kan niet. Want: beter kromme naalden dan géén naalden. "De patiënten krijsen het vaak uit van de pijn. De naal- "En die insuline-shots: als de patiënten na de injectie nog te veel schokken, gaat er gewoon een verpleger boven op ze zit ten. Totdat het schokken op houdt. Och ja, waarom zou ik het vreemd vinden? Wij deden het hier veertig jaar geleden óók zo. Maar wij hebben nu medicijnen, die zij niet hebben". kundigen willen wel, maar ze kunnen niet: geen medicijnen, geen toestellen, geen appara tuur. leest geschoeide opleiding voor verpleegkundigen. Na een paar weken doorzag ze het antwoord al: dat zal niet lukken. Alle patiënten lopen met kortge knipt haar, en in ziekenhuiskle ren. Ze komen zelden of nooit buiten. In de zomer mogen ze in een soort ren buiten lopen en in de winter is er alleen een getra lied balkon. De behandeling van de patiënten staat in schrille tegenstelling tot het opleidingsniveau van het behandelend en verplegend per soneel. Helma daarover: "Het personeel is best goed opgeleid. Ik heb me daarover in positieve zin verbaasd. Maar ja, door gebrek aan geld, middelen en medicijnen kunnen ze weinig méér doen dan routine-bezighe- den. Dat werkt nogal ontmoedi gend". Alle patiënten in het psychia trisch ziekenhuis van Tsjernigow (1440 patiënten op 19 verschil lende afdelingen) liggen of zitten permanent op hun bed: 20 bed- acties voor het Oekraïense zie kenhuis zich vooral richten op het verbeteren van de thera pieën voor de patiënten. "Als de inrichting en de verzorging van de patiënten té goed wordt (in vergelijking met de buitenwe reld), staan er binnen de kortste keren lange rijen mensen voor de deur, die óók psychiatrisch keurig uitgeladen en opgesla gen, in afwachting van Helma 'Florence Nightingale' op 't Hof. Op 22 januari vloog ze opnieuw naar Kiew. Ze regelde de inkla ring bij de douane, ze deed per soonlijk het verdere vervoer van Kiew naar Tsjernigow en zorgde voor de verdeling van medica menten en kleding over de diver se afdelingen van het psychia trisch ziekenhuis. In d'r uppie.... Intussen gaat de inzameling dus verder. Nu ook met brillen, lakens, schoenen, financiën. De schuur op het boerenbe drijf van pa en moe in Kapelle is groot genoeg. begint in De Zeelandhallen te Goes al volop de lente. Voor de derde maal wordt er de grote driedaagse show ’’Tuin en Vee” gehouden. Tuinliefhebbers en mensen die van dieren houden, kunnen er warm lopen voor hun hobby. Met de voorjaarsvakantie in het vooruitzicht in deze Bevelander verder tal van aankondigingen van ac tiviteiten die met vrije tijd en sport te maken hebben. En verder veel andere informatie van komende evenemen ten in stad en streek. En waarom doet ze het alle maal? "Och, je rolt er automa tisch in. Als je daar vertrekt, kan je niet zeggen: zoek het verder maar uit. Dus help je. Bovendien ben ik in Tsjernigow altijd in huis geweest bij de geneesheer- directeur van het ziekenhuis. Ze hebben me als hun dochter behandeld. Dan laat je ze niet stikken". "Ik weet wel: het is een druppel op een gloeiende plaat, maar het is nog altijd beter dan niks. Alle beetjes helpen. Met de zending van vorige maand kunnen ze een paar maanden toe. Ik zal ervoor zorgen, dat de volgende zending op tijd aankomt". Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag, dinsdag Woensdag schelde College ook. Daarom helpen ze. Nog een paar steekwoorden: ondernemend, kordaat, doortas tend, gedisciplineerd, sterk in de schoenen staand, organisatie vermogen. En een onwankel baar geloof in de goede afloop. Zaterdag... Zondag Woensdag HET NIEUWE EN MEEST SUCCESVOLLE MEESTERWERK VAN een hilarisch hippe animatie actie-thriller! 14.00 u. 14.00 u. 14.00 u. Met uw krant en Carlier dinsdag 22 maart naar het IJsgala in Thialf Heerenveen. Heeft u trouwens al geboekt voor de Lezersreis naar de Huis houdbeurs in Amsterdam? 20.00 u. 19.00-21.30 u. 19.00-21.30 u. .19.00-21.30 u. 20.00 u. 20.00 u. Deze foto toont iets van de leegheid van het leven van psychia trisch patiënten in de voormalige Sowjet-L/nie. Altijd pyjama aan, weinig bezigheid, weinig medicijnen, slecht eten. (FOTO: Helma op 't Hof). «i Momenteel zitten er trouwens al veel mensen in het gesticht, die in Nederland gewoon thuis zou den verblijven, te weten de epi- lepsiepatiënten. "Als de juiste medicijnen voorhanden zouden zijn, zouden epileptici gewoon naar huis kunnen". Het was dan ook min of meer een automatisme, dat Helma aan het 'collecteren' sloeg, toen ze eenmaal terug was in Zee land. Niet minder dan 171 dozen vol medicijnen en winterkleding stonden in november vorig jaar gereed om per vrachtauto naar de Oekraïne vervoerd te worden. De inzameling en het transport: Helma had het binnen een paar maanden allemaal geregeld. In d'r eentje.... Tegen de tijd, dat het vrachtauto- transport in Kiew kon aankomen, stapte ze 20 november op het vliegtuig naar de Oekraïense hoofdstad. Maar wat er uit Nederland ook opdaagde: géén vrachtauto. In de angstige vrees dat het transport onderweg was geplunderd, vloog ze 11 decem ber weer terug naar Nederland. Prompt daarop (17 december) kreeg ze bericht, dat het ver traagde transport alsnog in Kiew was aangekomen. Alles werd de positie van de minima. Hierbij valt te denken aan kwijtschel ding en/of aanpassing van de gemeentelijke belastingen en aan de maatregelen die de ge meente neemt voor de uitke ringsgerechtigde. Verder wil de werkgroep betrokken worden bij de vaststelling van de nieuwe Al gemene Bijstands Wet. De be- langenwerkgroep "Mensen in de bijstand” wil niet afwachten en accepteren, maar zich actief opstellen. Voor de werkgroep zoekt men nog enkele mensen die zich willen inzetten om de belangen van mensen met een uitkering te behartigen. Wilt u meer weten over de belangen- werkgroep, dan kunt u kontakt opnemen met Wijksteunpunt Goese Polder. Dit is telefonisch bereikbaar op maandag en dins dag van 9.00 tot 15.00 uur. Tel. (01100)-51254. En dan het Oosterschelde Colle ge te Goes. De school is bij de meeste Noord- en Zuidbevelan- ders (vooral bij de dames) bekend als 'de Vakschool aan de Bergweg'. Maar die tijd is voorbij. In de jaren '70 verhuisde de school naar de J.P. Coenstraat, als een MDGO-instelling: Mid delbaar Dienstverlenend Gezondheids Onderwijs. In 1984 startte er de opleiding 'agogisch werk', onlangs omge vormd tot de opleiding 'sociaal pedagogisch werk'. Sinds de fusie met het REC heet de onderwijsinstelling officieel Het Oosterschelde College. Helma op 't Hof studeerde in 1990 af aan de spw-opleiding. Het 10-jarig bestaan van de spw- opleiding wordt gevierd met (onder meer) een bazar en 'open dagen', waarvan de opbrengsten gebruikt zullen worden voor de aankoop van medicijnen. Voor De verschillen tussen de wester se en de Oekraïense opvattin gen en mogelijkheden zijn groot. De meeste patiënten in psychia trische ziekenhuizen kunnen niet worden behandeld. De verpleeg- den op 30 m2. De meeste patiën ten zijn apatisch, vervuild. In de patiënt willen worden", zomer kruipen de insecten in slagorde door de kamertjes. Insecten komen nu eenmaal graag op bezoek bij patiënten die nauwelijks worden gewassen of gedoucht.... van 14 tot 22 uur 11 tot 22 uur Toch moet Helma, naar eigen zeggen, ervoor zorgen dat haar Helma thuis. Op de schoorsteenmantel staan een ikoon-afbeel- ding: een herinnering aan het verblijf in de Oekraïne. HJI Bij haar werkgever in Zierikzee (een project beschermd wonen) had ze drie maanden onbetaald verlof gevraagd, en gekregen. Tsjernigow zou haar tijdelijke woonstee worden, een stad op 140 km ten noordoosten van de Oekraïense hoofdstad Kiew. Haar opdracht van het Geneva Initiative: onderzoek de haal baarheid van een op westerse Via de organisatie Vrijwillige Internationale Actie (VIA) kwam ze in Minsk (Wit-Rusland) terecht in een kindertehuis. Een echt succes was het niet. "Ik ben er wel geweest, maar daar is ook alles mee gezegd. Ze hadden geen werk voor me. Ik ben er eigenlijk drie weken voor niks geweest. Het was bovendien buitengewoon jammer, dat zij geen Engels spraken, en ik geen Russisch". Ze hield zich staande tussen mensen, die ze aanvankelijk met geen woord verstond. Twee maanden geleden regelde ze op eigen houtje een vrachtwagen transport met (onder meer) medicijnen en kleding. En het transport kwam nog ongeschon den aan óók. Bij de onlangs gehouden na tionale kampioenschappen ’oesters opensteken’ in Maastricht is de 22-jarige kok Marcel Schouwenaar uit Goes als tweede geëindigd. Hij moest zijn plaatsgenoot Warden van Putten laten voorgaan, die al voor de 3e maal Nederlands kampioen werd. Het verschil in punten tussen de Goese koks was bijzonder gering: Warden 214 pnt. en Marcel 212 pnt. Nummer drie verzamelde ’slechts’ 150 pnt. Marcel Schouwenaar is kok in Bras serie Le Bateau in.Port Zé- lande op de Brouwersdam. De prestatie van Warden van Putten werd vorige week uit voerig gemeld op de voorpa gina van De Bevelander. In dat artikel werd de (mooie) 2e plaats van Marcel niet ge noemd, tot diens teleurstel ling. Dat is hierbij rechtgezet! "De electroshock wordt er nog volop gebruikt. De insuline- injecties ook. Toen ik voor het eerst in het psychiatrisch zie kenhuis in Tsjernigow binnen stapte, werd juist een vrouwe lijke patiënt met een electro shock behandeld (teneinde een patiënt acuut tot rust te brengen - red.). De vrouw kwam achteraf echter niet snel genoeg bij haar positieven. Daarom werd ze hard in het gezicht geslagen. Gelukkig hielp dat. Nou, dan sta je gelijk binnen, hoor!". (Helma werkt in Zierikzee en woont daar in de buurt. Ze is privé bereikbaar onder tel. 01114-3073. Afhankelijk van haar dienst is ze 's middags of 's avonds thuis). pictures Beste 1 Beste Originele Originele Song fx Filmmuziek O The Walt Disney Company 'tt?- Eigenlijk kan ze niet eens goed meer 'terugfilmen', hoe ze met het Oekraïne-virus besmet is geraakt. Het begon in 1992 met een vaag gevoel, dat 'ze wel eens in Rusland in een kinder- 'Helma's ziekenhuis' in Tsjerni gow. Een apotheek in Goes levert de medicijnen tegen kost prijs: multivitaminen, haloperidol, amitryptiline en natriumvalpro- aat. den zijn te krom en willen er niet meer in. Flink duwen, is dan het motto. Vroeg of laat kom je er wel door...." Goes 01100-32888 zie onze aanbiedingen Ze vatte het idee op om in Wit- flusland gratis in een kinderte huis te gaan werken. In de Oe kraïne ging ze, óók tegen een blanco salaris, werken in een psychiatrische inrichting. De Voormalige Sowjet-Unie heeft haar hart gestolen. En hoe! (Van een onzer redacteuren) KAPELLE - In goed Nederlands zeggen ze over zo iemand: "Die kun je om een boodschap sturen!". Helma op 't Hof is zo iemand. In de Goese Polder is onlangs, in samenwerking met Stichting Stimulans, een werkgroep ge vormd voor mensen die leven van een bijstandsuitkering. De werkgroep wil werken aan de verbetering van de positie van de minima. Mensen met een bijstandsuitkering voelen zich dikwijls geïsoleerd en eenzaam. Het idee overal alleen voor te staan, de financiële afhankelijk heid, de verborgen armoede en de geringe kans op verbetering maakt hen moedeloos. Onder de uitkeringsgerechtigde zijn echter mannen en vrouwen die iets willen doen om de situatie, waarin ze zitten, te veranderen. Zo is een werkgroep ontstaan die zich gaat richten op de pro blemen van mensen met een bijstandsuitkering. De werk groep wil o.a. een aantal voor stellen doen ter verbetering van "...Typisch..." Mevrouw Dierckx is samen met haar moeder. Eens per week gaan de beide dames naar Jan Bruijns. Gezellig boodschappen doen... "Ik denk dat we inmiddels al zo'n 28 jaar van de partij zijn en iede re week nemen we onze vertrouwde route door de winkel. Toen ik 15 jaar geleden naar België ver huisde stond het direct voor me vast: boodschappen haal je bij Jan Bruijns! En omdat mijn moeder in Nederland woont was dat dus mooi geregeld", legt onze gesprekspartner uit. En zijn er nog veel ver schillen tussen boodschappen doen in België of in Nederland, vragen we. "Dat kun je wel zeggen ja. Nu ben ik natuurlijk van Nederlandse afkomst. Dus je bent opgevoed en grootgebracht met smaken die typisch Nederlands zijn. Koffie, thee en suiker ver schillen niet zo veel, maar neem nu huzarensalade en pindakaas. Dat blijven producten die je in België bijna niet vindt en zijn ze er wel, dan weet je niet wat je proeft. Dat alleen al is voor mij reden hier wekelijks de boodschappen te doen. Dat het hier Mevrouw Dierckx: ook altijd zo goedkoop is, zullen de meeste mensen wel weten. Maar ik vind ook: als het maar goed, —boodschappen haal je bij gezellig en vertrouwd is. En dat kun je naar mijn Jan Bruijns". mening bij Jan Bruijns toch wel stellen, of niet soms...!" IWfWfPi (WW W w I tui WW UkTft I (HBS MS TOW WUW5 9UÏ K1D '«S WJBW!’ JtfBUt «fl$TI«l •dOWIW hHMiiW! UUGOSWll'WW .-WWI» •TWftWtfMSWwL'SO» ^•,?.'<MMW’,-<)IUIW((S»!II1MS BUftMlttttatMIKWQB! CHUS (OtUM&lS Gedistribueerd door Columbia TriStar Films (Holland) b.v. "Met goede medicijnen echter kun je de motivatie van het personeel verhogen. Ze voe len zich dan gewaardeerd én ze kunnen méér betekenen voor de patiënten. Ze zijn ver schrikkelijk dankbaar voor elke hulp die ze krijgen". "Alles is beter dan niks"

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 1