WAT EEN STREEK..WAT EEN STREEK..WAT EEN STREEK. Koffieconcert in Goes vieren derde lustrum met komische thriller met ensemble Tritonus VANZEELAND! i i. ZATERDAG 19 en ZONDAG 20 FEBRUARI ,j TWEE DAGEN SNUFFELEN IN DE ZEELANDHALLEN IN GOES Openingstijden: ZA 9-17 en ZO 10-17 uur Kraamverhuur 01640-57521 INFOLIJN 01640-35916 e Dolf de Vries brengt reisverhalen met humor ’’De Reilanders” 179 186 198 |24 DELAAGSTE BENZINEPRIJS De Gestresste huisman op het podium in Geersdijk Excursie door duinen de SNUFFELMARKTde gezelligste rommelmarkt van Nederland Theater met Studio ’88 in Dorpshuis te Nisse van Neeltje Jans Peuterspeelzaal ’t Terpje viert 20-jarig bestaan Zangavond in Waarde voor vissers in India •a 40/ 40/ Woensdag 16 februari 1994 DE BEVELANDER 7 Zondag 20 februari in Lunchcafé ’’Boeven en Madeliefjes” in Dorpshuis Rilland DIESEL SUPER Op zondag 20 februari a.s. Vrijdag 25 februari in Kortgene i Winter Afwisseling Kinderen Amnesty International in Lewedorp WINKELCENTRUM DE BUSSEL GOES- ZUID •I I A 5 SUPER PLUS GEEN 1.95 MAAR Si >il ‘5' n o b is 0 T V Verwacht EEN VERRASSENDE ONTDEKKING VAN ONZE WIJNINKOPERS! NVVH afd. Goes Door koren uit Krabbendijke MET GOUD BEKROONDE CÓTES DE DURAS La Nouvelle Eglise 1991 Onze inkoper bezocht het afgelopen najaar de u "Cotes de Duras" gelegen in het Zuid-Westen van Frankrijk. Een wijngebied dat volop in ontwikkeling is en kwalitatief steeds betere wijnen heeft voortgebracht. Lezing Vereniging Reuma-patiënten Vluchtelingenwerk zoekt vrijwilligers Wie mist rode baret? Kapasi CONCOVRS GENERAL paris EURO LOODVRIJ Schrijven met Amnesty Int. op Beveland I p s LITER LITER LITER LITER (Foto Peter van Stralen) ra ra i JAN BRUUNS I A Voortdurend blaast de wind en spoelt het water het zand op Neeltje Jans in andere vormen. Steile duinrandjes, glooiende hellingen, ribbe- lige zandbodems en cirkels ’getekend’ door helmgras vormen een boeiende, haast artistieke wereld. Daarin bewegen zich de stepperol- lers: planten die in de herfst verdrogen en vervolgens als een bal door het gebied worden geblazen. Al rollend laten ze hun zaad achter in het zand. Het resultaat wordt zichtbaar in de lente. In de duin- doornstruiken, die al stevig geworteld zijn aan de rand van het gebied, overwintert de pop van de bastaardsatijnvlinder. Goed beschermd te gen de kou door een zilverachtig spinsel. Velduilen houden zich schuil in een rustige vallei. Een enkele keer laten ze zich bekijken door bezoekers van het gebied. De basis van het natuurgebied is zo aangelegd dat verschillende kustlandschappen zijn te herkennen. De wandeling leidt dan ook af wisselend door een duingebied, langs een duinmeer, door een brede vallei, naar de Noordzeeslufter en voor liefhebbers naar het Noord zeestrand, langs een kleinere slufter aan de Oosterscheldekant weer terug over duinen en valleien. Ook kinderen blijken de excursie enorm te waarderen. Steeds vaker keren ze na een excursie terug met vriendjes en vriendinnentjes, bij voorbeeld ter gelegenheid van een verjaarsfeestje. Speciale excursies voor groepen kinderen, maar ook voor alle soorten andere groepen kunnen worden aangevraagd bij mevrouw P. Sloof: 01199-5431. Maandag 21 febr. a.s. is er een schrijfavond voor mensen die vanwege hun politieke of gods dienstige overtuiging, hun ras, taal, geslacht of etnische af komst vervolgd worden gevan gen zitten. Dat kan van 19.00 uur - 20.00 uur in het zaaltje, achter de Rooms-Katholieke kerk te Le wedorp. Voorbeeldbrieven zijn aanwezig. Ook kunnen er brie ven worden afgehaald. Inlichtin gen: Tel. 01196 - 13822. Verder zijn er al een aantal voor zieningen gerealiseerd, zodat de leefomstandigheden van de be volking wat verbeterd worden. We noemen hiervan de bouw van cycloonvaste woninkjes, een school, een klein ziekenhuisje, en het verstrekken van maaltij den aan jonge kinderen. ge, hoopt in dit jubileumjaar o.a. de verfresten van de afgelopen 20 jaar te verwijderen en te ver vangen door een nieuwe laag! Voor de peuters wordt dit jubi leum gevierd in een speciale feestweek. Die staat in het teken van ”de clown”. De ouders ont vangen ter gelegenheid hiervan de eerste uitgave van het infor- matieboekje 't Terpje”, waar mee tevens het nieuwe logo wordt geïntroduceerd. Op vrijdag 25 februari a.s. gaat een nieuw toneelstuk door de toneelgroep ”De Reilanders” in première. Dit wordt het veer tiende avondvullende stuk in het vijftiende jaar van hun bestaan. 1 ringen. Iedereen krijgt reiskriebels van Dolf’s aanstekelijke verhalen en wil meteen doorlopen naar het reisbureau. (Foto: Tet Lagemaat) 1 A v ■t j A A Zondag 20 februari om 14.00 uur is er weer een excursie door de dui nen van Neeltje Jans van Het Zeeuws Landschap en natuurmonu menten. Dit jonge natuurgebied ligt langs de Oosterscheldekering tussen Schouwen Duiveland en Noord Beveland. De excursie start bij het bord van de organisaties in de hoek van de hoogste parkeerplaats aan de Oosterschelde kant. De organisaties vragen een vergoeding van maximaal f 7,50 per persoon voor deze excursies die 21/? tot 3 uur duurt. Leden, donateurs en kinderen t/m 12 jaar krijgen korting. GEEN 2D6MAAR GEEN U6*MAAR A A ■u ii V •1 ip r w q b rt 9 a d ri! 'V 6 r .b Nu, 14 februari 1994 zijn er in middels 72 peuters en 6 vaste leidsters, verdeeld over 7 dagde len. De peuterspeelzaal, ge vestigd in een historisch pand aan het Geertesplein te Kloetin- Woord en Daad organiseert za terdag 19 februari een zanga vond in de Ned. Hervormde kerk te Waarde. De opbrengst van de avond is bestemd voor steun aan vissers in de Indiase plaats Vadarevu, welke door genoem de stichting is geadopteerd. De avond begint om 19.30 uur, de kerk is vanaf 19.00 opengesteld. Aan de avond werken mee Man nenkoor "Jeduthun” en het Meisjeskoor ’’Jong Sursum Cor- da”, beide uit Krabbendijke. Het mannenkoor bestaat uit ca. 50 leden en staat o.l.v. dirigent A. Dekker. Het meisjeskoor bestaat uit ca. 25 leden en staat o.l.v. di rigent C. Walhout. De beide vaste organisten van deze koren zijn C. Beeke en Martin Verspril le. Tevens zal het mannenkoor begeleid worden door een pan fluit, bespeeld door Leon Beeke, en het meisjeskoor door Esther Looyen. De avond wordt ge opend door Ds. Th. van Stuyven- berg, de plaatselijke predikant van de Ger. Gemeenten. Hij zal ling duurt tot 15.30 uur en is ge schikt voor kinderen tussen de 4 en 11 jaar. De entree bedraagt f 2,50. De organisatie is in han den van de Speeltuinvereniging in Nisse en de Technika 10-club. Voor meer informatie over deze voorstelling kunt u bellen naar: 01194 - 9708. In de komende weken worden de volgende voorstellingen ver wacht: 26 februari: Circus Hogerop in Borssele, 2 maart: Tejater Beer in Heinkenszand, 5 maart: Theater Snater in Lewe dorp, 16 maart: Clown Bertho in ’s-Gravenpolder, 19 maart: Ali Ali en Suleika in Driewegen, 26 maart: Circus Hogerop in Kwa- dendamme, en De Zweedse Sokjes in Baarland. ren van John Dowland is in een nieuw jasje gestoken. Opmerkelijk in het programma is verder het theatrale aspekt in o.a. een kompositie van Bernard van Beurden voor akkordeonso- lo en telefoon en in 'La Testa d’Adriane’, waarin de akkordeo- niste het hoofd van een dode prinses nog één maal tot leven probeert te brengen. De NVVH Afd. Goes en omstre ken nodigt haar leden op don derdag 24 februari uit voor een bijeenkomst in de Oosterkerk, ingang van Mellestraat. Me vrouw G. Verschraegen zal deze middag een lezing met de monstratie houden over droog bloemen. Op 14 februari 1974 werd de peu terspeelzaal in Kloetinge opge richt door enkele enthousiaste vrijwilligsters. Er werd gestart met een groep van 20 kinderen onder leiding van 2 leidsters. tevens een appèlwoord uitspre ken, m.b.t. het werk van Woord en Daad. De nadruk zal deze avond liggen op het werk in het vissersdorp Vadarevu in India. In deze plaats is de stichting bezig om voor de aanwezige vissers bevolking een aantal voorzienin gen te bouwen, die de inkomsten en de werkgelegen heid moeten doen stijgen. Te denken valt aan een nettenbe- drijf, een verkoophal, een vis- droogplaats, een ijsfabriek om de vis te koelen, en een botenre paratiebedrijf. Ook is men een alfabetiseringsprogramma aan het opzetten, zodat de mensen wat leren lezen en schrijven. In de kelders van Caves Les Peyrières deed hij de ontdekking van het jaar. "Een gouden medaille" een toevalstreffer bij uitstek. Deze Cötes de Duras heeft een eigen karakter, veroorzaakt door de combinatie van ligging van de wijn gaarden, de gebruikte druiverassen en het vakmanschap van de eigenaresse Madame Jacqueline Greffard. Eigenlijk zijn wij een beetje trots op de ontdekking van deze fraaie rode Cötes de Duras uit 1991, La Nouvelle Eglise. Niet voor niets werd deze wijn op het beroemde Concours in Parijs in 1992 met goud bekroond. Het Kindertheaterkwartaal in de gemeente Borsele wordt zater dag 19 februari voortgezet. In het Dorpshuis te Nisse treedt dan de theatergroep "Studio 88” voor de jeugd op. ’’Studio 88” wordt gevormd door Jenny van Vuurst en Sjoerd Link. In Nisse zal ’’Studio 88” een geva rieerd programma brengen waar veel theater-aspecten aan bod komen. De voorstelling van 1,5 uur wordt o.a. gevuld met schim menspel waarbij de meest prachtige decors en maar liefst 45 schimmen te zien zijn, het zingen van liedjes met de kinde ren, het vertonen van jongleer kunsten, het spelen van mime en natuurlijk ontbreekt de clown niet. ’’Studio 88” is op 19 fe bruari om 14.00 uur te zien in het dorpshuis in Nisse. De voorstel- Op donderdag 17 februari a.s. zal de heer M. Eland te Vlissin- gen van deze vereniging anek dotes vertellen uit zijn fysiotherapiepraktijk in het zie kenhuis te Vlissingen. De lezing vangt aan om 20.00 uur en zal duren tot circa 22.15 uur. Alle le den, eventueel vergezeld door 1 persoon, zijn van harte welkom. De lezing gaat door in ”De Sten- ge”, Stengeplein 1 te Hein- kenzand. In Lunchcafé ’’Stadhuis” te Goes wordt zondag 20 februari weer een koffieconcert gegeven. Het wordt deze keer verzorgd door het ensemble ’’Tritonus”, aanvang 12.00 uur. De organisa tie is in handen van ”Uit in Zee land”. Kaarten kosten 9 gulden, met pas zeven gulden en jeugd tot en met 12 jaar f 4,50. Het ensemble bestaat uit Marië- le Vester sopraan, Peter Wolfe- rinck slagwerk en Hariët Markus accordeon. Tritonus, opgericht in 1992, is de naam voor een opvallende com binatie van instrumenten en zang binnen de Nederlandse ka mermuziek. Deze bezetting le vert een boeiend klankbeeld op, waarvoor al diverse goede com posities zijn geschreven. Tritonus stelt zich ten doel deze composities op een zo origineel mogelijke wijze te programme ren en uit te voeren, maar vooral ook meer componisten ertoe te bewegen voor deze bezetting te componeren of te bewerken, 'teneinde een bijdrage te leveren aan de hedendaagse kamer muziek. Naast werken Voor trio maakt Tri- Batson en is in het Nederlands vertaald door Marijke De Nes. Sinds september j.l. zijn De Rei landers druk doende geweest het stuk in te studeren en het dé cor te bouwen. Het décor, vakkundig vervaar digd door Jaap Nieuwenhuijse en Piet Wiskerke, is een van de kamers van een vervallen bui tenhuis van Miss, van Loon. Ge let op het enthousiasme van de spelers en de professionele on dersteuning van het Zeeuws Centrum van Amateurtoneel (ZCA) mag er vanuit gegaan worden, dat het weer een suk- sesvolle produktie wordt. In de afgelopen jaren heeft het gezel schap al diverse malen gewerkt met raamregie van toneel- adviseurs van het ZCA. Gelet op de positieve ervaringen zet men deze traditie voort; ster ker nog De Reilanders volgen dit jaar een spelkursus onder lei ding van Ron Lubbersen van het ZCA. Deze laatste neemt tevens de re gie voor zijn rekening. ’’Boeven en Madeliefjes” gaat over ban kovervallen, moord en intimida tie en het zou geen komische thriller zijn als de momenten van spanning en sensatie niet afge wisseld zouden worden door al lerlei komische situaties. Kortom... een spannend stuk met veel humor voor een heerlijk avondje toneelplezier. Aan de voorstelling werken mee Huib Meeuwsen, Hans Bakker, Ria Volkers, Leo Remijn, Cora Hoogesteger, Maja Geense, Lia Wiskerke, Jacques Boonman, Anne Dieleman, George Spruit, Rob Lubbersen, Piet Wiskerke, Jaap Nieuwenhuijse, Elka, Ina in de Weij, Monika Mielke, terwijl de catering wordt verzorgd door Harry en Betsie. Vluchtelingenwerk Goes zoekt vrijwillige medewerkers of mede werksters. Zij kunnen worden in gezet voor de maatschappelijke begeleiding van in Goes woon achtige vluchtelingen. De be hoefte aan dergelijke mensen is groot, zo laat Luc Willem na mens de werkgroep weten. Ge maakte onkosten kunnen worden vergoed. Informatie over het werk tijdens kantooruren, tel. 01100-46237. I D t j 5 ,l n t f J 1 ■s T n d s n v w >0 n jr 'C c I ■c sp r In de maand januari werden de volgende voorwerpen als gevon den aangegeven aan het buro van politie te Goes: Kinderbug- gy, diverse handschoenen/wan- ten, tennisracket, witte fietstassen, rode baret, sjaal, blauw regenpak, ring met kin dertandje, diverse ringen, diver se horloges, diverse kettinkjes, leesbril, windwijzer, insuli- nespuit, grijze dokumententas, koffer met cassettebandjes, di verse dieren, OV jaarkaart, di verse portemonnees, geld en diverse sleutels. ”De wereld in een rugzak”. Dat is de titel van een programma met humoristische reisverhalen van Dolf de Vries. De acteur brengt het programma vrijdaga vond 25 februari in het dorps huis te Kortgene. De organisatie is in handen van ”Uit in Zee land”. Aanvang 20.00 uur. Entree vijftien gulden. In dit cabereteske vertel- theaterprogramma zien en ho ren we Dolf de Vries geestdriftig, ontroerend en boeiend vertellen en spelen wat hij op zijn reizen in Zuid-Amerika, Oost-en West- Europa en natuurlijk in Indone sië beleefde. Hij kan putten uit zijn rijke bron van persoonlijke reiservaringen. Het zijn verras sende verhalen die bij ieder het reisbloed sneller zal doen stromen. Van Dolf de Vries wordt vaak ge zegd dat hij zich versnippert. To neel, cabaret, film, televisie, schrijven en reizen - alles is mo gelijk bij hem. ’De wereld in een rugzak’ is zijn antwoord op de versnippering. In dit programma Het gaat om de komische thriller ’’Boeven en Madeliefjes”. De voorstelling in drie bedrijven wordt opgevoerd in dorpshuis ’’Luctor et Emergo” in Rilland. Aanvang: 20.00 uur. De toe gangsprijs bedraagt f 7,50. Tij dens de pauze is er een verloting en na afloop bestaat er gelegenheid nog een paar uur j tjes gezellig te blijven dansen. Alleenstaand en zin in een avondje uit? Op zaterdag 19 fe bruari is er weer zo’n gezellige avond van Vriendenkring "Kapa si” voor alleenstaanden tot 45 jaar in wijkcentrum ”De Spinne” te Goes. Aanvangstijd: 21.30 uur. Voor informatie kunt u bellen: 01109-259. De van oorsprong Engelse thril ler is geschreven door George prijzen beschikbaar zijn gesteld door de Noordbevelandse mid denstand. De avond begint om 19.30 en de zaal is geopend v.a. 19.00 uur. De entree bedraagt voor volw. f 5,- kind, t/m 12 j. f 3,50. komt alles waarmee hij zich de laatste derdig jaar heeft bezigge houden, samen. Hij laat zich aan het publiek zien als acteur, ver teller, cabaretier en dat alles met eigen teksten over eigen erva- tonus ook plaats voor duo- en solocomposities om in haar pro gramma’s een zo groot mogelij ke afwisseling te bewerkstelligen. Het programma van hun Goese koffiekonsert bevat originele he dendaagse werken van o.a. Daan Manneke en een première van Richard van der Hart. De be kende kompositie ’Tierkreis’ van Karlheinz Stockhausen wordt uitgevoerd en een drietal liede- GEEN L89MAAR HAper PER per HA per l ITFR LITER LITER LITER I I Vrijdag 18 febr. a.s. voert de to neelgroep van de Jeugdsoos ”de Veate haar jaarlijkse to neelstuk op in ’t Drenthehuis te Geersdijk. Dit jaar heet het stuk "De fami lie Bale en de gestresste huis man”. Het gaat over een vader die tegen zijn zin huisman is, omdat vrouwtje- lief zonodig car rière moet ma ken. Het huishouden wordt één grote puinhoop en dreigt uit de hand te lopen totdat vader een enorme poetsdrang krijgtNa afloop van het toneelstuk is er bal na. Het duo "Dubbel en Dwars” zorgt voor de muzikale inbreng. Er wordt ook een grote verloting gehouden, waarbij de In de maand februari organi seert Amnesty International de volgende schrijfaktiviteiten: In Kruiningen is de schrijfavond op woensdag 16 februari a.s. van 19.30 tot 21.00 uur in de Gerefor meerde Consistorie aldaar. In Heinkenszand is de schrijfmor- gen op donderdag 24 februari a.s. vanaf 9.30 in de Ganzestraat 41 en de Strandloperstraat 18 al daar. De schrijfavond in Hein kenszand is op donderdag 24 februari a.s. van 20.00 tot 21.00 uur in de Kerkelaan 35 aldaar. In ’s-Heer Arendskerke is de schrijfmorgen op donderdag 24 februari a.s. vanaf 9.30 uur bij fam. Hoogerland, Lange Achter weg 23b, aldaar. In Goes is de schrijfavond op woensdag 23 fe bruari a.s. vanaf 20.00 uur in het Informatiecentrum, Albert Joa- chimkade 5, aldaar. Inlichtingen over de schrijfaktiviteiten: 's- Heer Arendskerke, Jany Hooger land, 01106-3003; Heinkens zand, Carolien Zwiers, 01106-1405; Kruiningen, Conny v.d. Berge, 01130-83221 en Goes, Jet de Regt, 01100-15973.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 7