Provincie Zeeland Kiezen voor een waterschap Jan Rot in ’t Beest AIONTEL DOt Bryan Rod well bespeelt Compton Theaterorgel Montèl gelooft in ongelofelijke prijzen. TUSSENHAVEN Commissies Ei 1495,- Tot op het bot Veerdiensten Woensdag 16 februari 1994 16 DE BEVELANDER Mb SMMJ A Zeeland telt zeven waterschappen, die elk een eigen gebied bestrijken. Tegelijk met de verkiezingen voor de gemeenteraden, woensdag 2 maart, zijn er ook verkiezingen voor de besturen van de waterschappen. De besturen zullen na de verkiezingen minder eenzijdig zijn samengesteld. Abdij Nieuws is de informatierubriek van de Provincie Zeeland. Redactie: Bureau Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 01180 31392 Op onze eerste etage axel Elke dag - behalve zondag - geopend; vrijdag tot 21.00 uur. Tel: 01155 - 62010; vanuit België 00 - 31115562010 Westhavencjijk 140 Goei tel. 01100-12473 X WONTËL Zeer komfor- (abele draaifauteuil. Dik-gevulde rug met extra hoofdsteun. Geheel of gedeeltelijk leren bekleding. JAIB helpt jongeren bij invullen T-biljet 7MONTËL Romantisch-klas- siek model met fraai gebogen rug- partij. Houten lijstwerk en bolpoten in lak. Stoffen bekleding in diverse Meuren. QQ 2j+2-zits I/7J,- 2-zits als afgebeeld 1195,- 3+2-zits 1995,- 34ONTÊL Semi-klassiek bankstel, elegant van lijn. Prima zit- komfort door de extra hoge rug, brede armleggers en dikke kussens. Leren bekleding met ruime keus in kleuren. QQ 4 3+2-zits J Cl xx Abdij Nieuws Jk>. Over het belang van de water- speels aksent. Uitgevoerd in fraaie zijn de optredens van ’’Bryan keerde hij terug naar de ABC en V.Q. INTERIEUR WAARBORG J L i Eveneens 21 februari, maar dan om 13.30 uur, komt de staten commissie waterstaat en ver keer bijeen. Deze vergadering wordt gehouden op het adres Groene Woud 1 in Middelburg. Gesproken wordt over de begro ting van de PSD, de verkoop van de aandelen van de provincie in de nv Zuid-West-Nederland, aanko pen, ruilingen en pachtontbindin- gen laatste zes maanden '93 en over de fusie van de waterschap pen boven de Westerschelde. We weten het, de prijzen zijn verrassend laag. Ten slotte willen we dat iedereen slaagt. Dat kan alleen als aan al die zitmeubelen ook ongelofelijke prijzen hangen. Prijzen die passen bij uw portemonnee. Dat zijn de prijzen waar Montèl in gelooft. rolingische burcht in Oost-Sou- burg, Zeeuwse museumkrant, pro ject arbeidsintegratie vso-schoolverlaters, nieuwe oplei ding groenvoorziening aan het AOC en projecten in de douane- en expeditiesector. Voorts wordt gesproken over de uitkomsten van een onderzoek naar de aard en omvang van het strandbezoek in Zeeland, de voortgang in Zee land Mondriaanjaar 1994 en over de uitkomsten van de recente be stuursvergaderingen van de twee havenschappen. Vrijdag 25 februari, aanvang 9.30 uur, vergadert de statencom missie voor de ruimtelijke or dening. De gespreksonderwerpen zijn: subsidie voor de Stichting Zeeuw se Schaapskudde, inwerkingtre ding algemene wet bestuursrecht en de wet op de ruimtelijke orde ning en de verlenging van het Eu- regioproject C7, het grensover schrijdend krekengebied. Op het adres Groene Woud 1, komt vrijdag 25 februari, aanvang 14.00 uur, de statencommissie milieu bijeen. In deze vergadering gaat het om de verlenging van het Euregiopro- Waar Montèl ook in gelooft is exclusiviteit. Waardoor u zeker weet dat u iets bijzonders heeft. Dat betekent dat u voor zo'n ongelofelijke prijs niet zomaar een bankstel heeft, maar een exclusief bankstel. Dat is toch even iets anders. De vergaderingen van de commis sies zijn openbaar. Wie dat wil, kan gebruik maken van het spreekrecht om op die manier de statenleden op de hoogte te bren gen van zijn of haar visie op een van de agendapunten. Tenzij anders vermeld, wordt er vergaderd in het provinciehuis, Ab dij 6 in Middelburg. De agenda en bijbehorende stuk ken van de verschillende commis sies liggen ter inzage in het infor matiecentrum van de provincie, Abdij 9 in Middelburg. krekengebied en om de decentrali satieimpuls. De capaciteit op het veer Vlissin- gen-Breskens is ondertussen ver groot, doordat daar sinds maan dag 14 februari wordt gevaren met twee dubbeldekkers: de Prin ses Juliana en de nieuwe veerboot Koningin Beatrix. Vrijwel iedereen heeft te ma ken met het werk van de wa terschappen en krijgt voor dat werk een rekening gepresen teerd. Vandaar dat het logisch is dat ieder die belang heeft bij het werk van de water schappen ook kan stemmen als er een nieuw bestuur moet komen. Dat staat nu dus te ge beuren. Daarmee komt er de finitief een eind aan de situatie dat aanvankelijk vrijwel alleen de agrarische sector het voor het zeggen had. Een aantal jaren geleden werd in de besturen al ruimte gemaakt voor wat men noemde de vervui lers: bedrijven en particulieren. Nu is de verscheidenheid in de be stuurssamenstelling opnieuw ver groot. Het bestuur van de water schappen gaat bestaan uit vijf categorieën belanghebbenden: in gezetenen, eigenaren ongebouwd, pachters, eigenaren gebouwd en gebruikers bedrijfsgebouwd. De kiezers komen uit dezelfde belan gengroepen. Het komt er eigenlijk op neer dat iedereen die 18 jaar of ouder is en meebetaalt aan het schap kan gaan stemmen of zich kandidaat kan stellen voor het be stuur. Zeeland heeft zeven waterschap pen die elk een eigen gebied be strijken. Van noord naar zuid zijn het de waterschappen Schouwen- Duiveland, Tholen, Noord- en Zuid- Vrijdag 18 februari a.s. brengt Jan Rot in Podium ’t Beest te Goes zijn programma ”Jan Rot is Liefde”. Rot, muzikant (hoop liefde, Een Zee van Tranen, Koning Jan, Counting Sheep) en schrijver (ver keerde nachten, Rot&Roll en columns in de Nieuwe Revu) maakte in 1992 zijn eerste theaterprogramma ’Jan Rot gaat nooit uit elkaar’, waarin de langste zanger van Nederland liet zien waarom iemand liedjes schrijft en daarmee op een podium gaat staan. Om elkaar nu beter te leren kennen nodigt hij zijn publiek in 'Rot is liefde’ bij hem thuis. En dat Jan Rot veel in huis heeft, is een open deur. Behalve een ontroerende zangstem, sfeervolle liedjes en verhalen, een goed gevoel voor humor, en natuurlijk Joris en Sonja (zijn gitaar en accor deon), zijn daar het Zigeunerbroertje met traan aan de muur, Jan Hanlo in de boekenkast, een stapel cd’s van Roy Orbison tot de Zan geres Zonder naam en zijn theekroes Mug, een souvenir uit Enge land. Zijn ’Kleine Paleis’ is nagebouwd op het podium van 't Beest met de piano van het huis. Hier leeft hij met zijn liefde en zijn lied. Aanvang 20.30 uur, entree f 12,50/CJP f 10,-. Beveland, Walcheren, Het Vrije van Sluis, De Drie Ambachten en het Hulster Ambacht. Er gaan steeds meer geluiden op om het aantal schappen terug te brengen. Er ontstaan dan grotere werkge bieden en er kan meer eenheid worden aangebracht in de hoogte van de heffingen die de schappen aan hun ingezetenen opleggen, zijn de veelgehoorde voordelen. Van oudsher houden de water schappen in Zeeland zich be zig met de zorg voor de water keringen, voor de waterhuishouding en voor we gen. Op Walcheren gaat het iets anders. Het onderhoud van de wegen is daar opgedra gen aan een aparte instantie: het wegschap Walcheren. Het landkant zijn het de bermen en een strook grond die de stabiliteit van de dijk moeten garanderen. Samen met de provincie adviseren de waterschappen over de hand having van de kustlijn. Het rijk zorgt er voor dat de kust op zijn plaats blijft, het waterschap doet het voorbereidend werk en het on derhoud. Bij de zorg voor duinen en strand heeft zeewering natuur lijk absolute voorrang. Tegelijker tijd wordt rekening gehouden met bijvoorbeeld recreatieve belangen door te zorgen voor goede duin- overgangen en plaatsing van paal- schermen en paalhoofden op een manier dat een strandwandeling niet beperkt hoeft te blijven tot het vak dat door de palen wordt be grensd. De wegen van het waterschap zijn vooral plattelandswegen. De zorg hiervoor is aanzienlijk veranderd. De wegen hadden voorheen eigen lijk geen ander doel dan ontslui ting van landbouwpercelen. Ze worden nu ook druk gebruikt voor fietsverkeer en als toeristische routes voor fietsers en automobi listen. In de waterhuishouding gaat het om de zorg voor de kwaliteit en de kwantiteit van het oppervlakte water. Bij de kwaliteit gaat het on der meer om de zuivering van ri oolwater, het verlenen, weigeren of intrekken van lozingsvergunnin gen, het aanbrengen van milieu vriendelijke beschoeiingen en het schoonmaken van verontreinigde waterbodems. Bij de kwantiteit van het water gaat het vooral om het waterpeil: de kruipruimten on der een woning mogen niet onder water komen te staan, de gewas sen op het land moeten voldoende water kunnen krijgen, maar de grond moet ook weer niet te dras sig zijn en de natuur moet niet in de verdrukking komen. schappen en de samenstelling en zetelverdeling van de be sturen per waterschap, de werkwijze van deze besturen en de verkiezingen is een in formatieblad verschenen. Wie belangstelling heeft kan dit blad gratis krijgen bij het infor matiecentrum van de provin cie, Abdij 9 in Middelburg, tel. 01180-31400. Tot 12 juni is in het Zeeuws Biologisch Museum in Oostka- pelle de tentoonstelling "Tot op het bot" te zien. De ten toonstelling is een kennisma king met het werk van de pre parateur. Opgezette dieren, skeletten, oude en moderne preparaten en instrumenten maken duidelijk wat de prepa rateur kan: van goed geslaag de reconstructies tot sluwe vervalsingen aan toe. Het vak preparateur is ontstaan om bederf tegen te gaan en voor werpen te kunnen bewaren. Te genwoordig zijn daar onder meer koelkasten en vriezers voor. In vroegere tijden zijn allerlei metho den bedacht om aan bederf on derhevige stoffen buiten het be reik te houden van insekten, schimmels en bacteriën. Zo is het prepareren van dode lichamen een eeuwenoude bezigheid. De gebalsemde mummies uit het ou de Egypte zijn daarvan het tastba re bewijs. De expositie toont de hoogtepun ten uit de geschiedenis van de prepareerkunst en de allernieuw ste opspuit- en plastinatietechnie- ken. Op de maandagen is het museum gesloten, zaterdags is het open van 13.30 -17.00 uur en de ande re dagen van 10.00 -17.00 uur. Met ingang van 21 februari gaat de dubbeldeksveerboot Prins Wil- lem-Alexander uit de vaart voor een grote onderhoudsbeurt. Het onderhoud duurt ongeveer vier weken. De veerverbinding Kruinin- gen-Perkpolder wordt in die tijd onderhouden met de dubbeldek ker Prinses Christina en de enkel- dekker Prinses Beatrix. Vrachtverkeer moet op de enkel- dekker rekening houden met een kleinere doorrijhoogte. Voertuigen die hoger zijn dan vier meter kun nen niet worden overgezet; die met een hoogte van tussen de 3.90 en 4.00 meter kunnen alleen bij een gunstige waterstand aan en van boord komen. Tijdens de onderhoudsbeurt van de Prins Willem-Alexander moet rekening gehouden worden met wachttijden op het veer Kruinin- gen-Perkpolder. Exclusief en betaalbaar zitkomfort M armleggers. De dubbele, metalen pootjes zorgen voor een bekledingsstof. >\tlL AltJi, ■fo», De statencommissie voor eco nomie vergadert donderdag 24 februari, aanvang 15.30 uur. Op de agenda staan verschillende subsidieverzoeken: restauratie Ka- ject C7, het grensoverschrijdend wegschap valt buiten de rege ling voor de waterschappen. In het verleden waren de taken van de waterschappen vooral gericht op het agrarisch nut van het land. Ondertussen vra gen tal van andere gebruiks mogelijkheden om een even sterke behartiging. Daarbij valt te denken aan natuurbe houd, recreatie en een schoon milieu. Bij de zorg voor de waterkeringen gaat het om duinen (natuurlijke weringen), zeedijken, een aantal binnendijken en om een strook grond aan weerszijden van de we ringen. Aan de waterkant gaat het om onder meer het strand met de paalschermen en paalhoofden en om de oever onder water. Aan de oprichting van Granada tv con centreerde hij zich op het kom- -arrangeren en dirigeren voor radio en tv. De laatste jaren zeer aktief met or- Maandag 21 februari, aanvang 9.30 uur, vergadert de staten commissie welzijn. De volgende onderwerpen staan op de agenda: nieuw beleid voor ontwikkelingssamenwerking, de uitvoering van alternatieven in de ouderenzorg en subsidieaanvra gen voor de restauratie van de Ka rolingische burcht in Oost-Sou- burg, voor een Zeeuwse museumkrant en voor het project arbeidsintegratie vso-schoolverla ters. De Engelse organist Bryan Rod well geeft vrijdagavond 18 fe bruari een concert aan het Compton Theaterorgel in de Concert- en Gehoorzaal te Mid delburg, aanvang 20.00 uur. De organisatie van de avond is in handen van de Zeeuwse Theaterorgel-stichting te Middel burg. Bryan Rodwell werd gebo ren in Yorkshire, op achtjarige leeftijd kreeg hij zijn eerste pia nolessen, een paar jaar later ge volgd door kerkorgellessen. Hij studeeerde theaterorgel in de Odeon-cinema in Leeds en in het Gaumont theater in Brad ford. Als dienstplichtige kwam hij in 1947 bij de R A.F. en speel de in Engeland en Duitsland bij de dansorkesten van de R.A.F. - - Het Jongeren Advies en Informatieburo te Goes gaat, evenals vorig jaar, jongeren weer helpen bij het invullen van het T- biljet. Een T-biljet kan in gevuld worden door per sonen die in 1993 een bijbaan of een vakantie- baan hebben gehad en die teveel aan toonheffing hebben betaald. Om voor teruggave in aanmerking te komen moet er over vo rig jaar wel meer dan f 331,- aan loonbelasting zijn betaald. Jongeren die van de service van het JAIB gebruik willen ma ken worden verzocht hun financiële gegevens mee te nemen als ze het buro bezoeken zoals de jaar opgave over 1993, even tuele studiekosten en eventuele andere in komsten. Het JAIB is ge vestigd in de Sint Jacobsstraat 44 te Goes en is open van maandag t/m vrijdag van 11.00 uur tot 17.00 uur en op don derdagavond van zeven tot negen. Men kan ook eerst bellen om een af spraakje maken. Het te lefoonnummer is 51850. Normaal is de winter de "stille” periode in het dierenasiel, maar deze keer blijft het druk. Druk in die zin, dat er veel honden zitten, maar ook dat er veel honden geplaatst worden. Er komen nog steeds veel men sen naar honden en katten kijken. Op dit moment zijn er meer kleine hondjes in het asiel, dan grote. Zoekt u een klein blijvend hondje dan moet u even komen kijken, dat is geheel vrijblijvend. Eigenlijk hebben we iedere dag "open huis”, tenminste tijdens de openingstijden van het asiel. Ook wanneer u een leuke en lieve huiskat zoekt, kom dan eerst even in het asiel kijken. De openingstijden van het asiel zijn als volgt: Dinsdag 10.00 u. - 11.30 u., 13.00 u. - 15.30 u.; Woensdag 10.00 u. - 11.30 u., 13.00 u. - 15.30 u., 18.00 u. - 20.00 u.; Donderdag 10.00 u. - 11.30 u., 13.00 u. -15.30 u.; Vrijdag 10.00 u. -11.30 u., 13.00 u. -15.30 u.; Zaterdag 10.00 u. - 13.00 u.; Zondag en Maandag is het asiel gesloten. Momenteel wordt er aan de achterzijde van het asiel hard gewerkt aan de uitbreiding van de speelweides. Ook het hek van de bestaan de speelplaats van de honden en de buitenren van de kattenverblijven wordt gerenoveerd. Er was hiervoor al wat geld beschikbaar, want in de afgelopen jaren is er door o.a. de C A vestiging in Goes, heren modezaak Steutel, de Bowling Vereniging Goes, de Fam. Jacobs uit Wolphaartsdijk en nog vele anderen geld bijeengebracht voor uitbrei ding van het asiel. Wanneer deze uitbreiding is voltooid dan zullen we er wat aandacht aan besteden. Dan mag iedereen komen kijken. Kun nen we er misschien weer wat donateurs bij krijgen, want daarvan zijn er nooit genoeg. Heeft u al vakantieplannen voor dit jaar? En wat doet u dan met uw huisdier, neemt u het dier mee of gaat hij naar een dierenpension? Als u uw hond of kat mee naar het buitenland wilt nemen, dan dient het dier tegen hondsdolheid te worden ingeënt, minimaal een maand van te voren. U moet dan bij de dierenarts een gezondheids-verklaring van het dier halen. Als het dier getatoueerd is, dan is er meestal een die renpaspoort bij. Hierin worden de entingen en de gezondheids verklaring genoteerd. Op sommige campings zijn soms speciale en tingen verplicht, informeer hier van te voren naar. U kunt natuurlijk ook uw huisdieren met de vakantie in een dierenpen sion onderbrengen. Gemiddeld betaalt u voor een hond f 14,- en voor een kat f 7,50 per dag. U moet dan wel minstens twee weken van te voren de dieren laten enten bij de dierenarts. Reserveer tijdig een plaatsje in het pension; het beste is om dat nü alvast te doen, leder jaar zijn er weer mensen te laat met reserveren, dan zijn de pensions vol en dat kan gevolgen hebben voor de geplande vakantie. Op 2 en 3 oktober vorig jaar hielden de Nederlandse asielen "Open Huis”. De Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren bege leidde deze dagen. Voor de kinderen organiseerde men een kleur- wedstrijd, ze konden de kleurplaten bij de asielen meenemen. Ook in onze regio vielen er prijzen, twee 2e prijzen werden gewonnen door Aaltje Woets uit Goes en Kim Geuze uit 's Heer Arendsker.ke, twee 3e prijzen werden door Liza Woets uit Goes en Jeffy Geuze ook uit ’s Heer Arendskerke ontvangen. De prijzen werden in het asiel uitge reikt. (zie bijgaande foto). In deze tijd maakte hij zijn eerste Granada theaters, kort na de radio-uitzendingen op het Möller orgel bij de BBC; in Duitsland gedetacheerd, deed hij een aan- poneren, tal orgelbespelingen voor de 'J!“ NWDR op het beroemde ”Wel- te”orgel in de radiostudio in geldemonstraties en een veelge- Hamburg. Na zijn diensttijd vraagd gastorganist. Populair and his Brass” voor de BBC. Kaarten aan de zaal f 10,- p.p. (inwonende kinderen tot plm. 16 jaar onder begeleiding gratis toegang). Kaarten in de voorver koop bij Muziekcentrum Middel burg, Lange Delft 80, Middelburg. Voorverkoopprijs f 8,50 p.p. en I ’;"'X

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 16