z 17,95 LEEGVERKOOP NU MET FORSE KORTINGEN ALLES MOET WEG ROLLUIKEN/ZONWERING 199,- 65,- UFUiomoI RESTAN O.A. PYJAMA'S - NACHTHEMDEN LIPS VAN DE HELE WINTERKOLLEKTIE nu! 9,95 tet ^Lu£igkt L4 ~l MATRASSEN (polyether) GORDIJN VELOURS MEUBELSTOFFEN WATERSCHAP NOORD- EN ZUID BEVELAND DEKBEDDEN Chem-Dry de Dijcker reinigt en houdt uw tapijt en meubels als nieuw. Chem-D/y 7.95 39.95 NU: 15,95 9.95 45.50 NU: 17,95 WATERSCHAP J NOORD- EN ZUID- BEVELAND Scheldestraat 21Vlissingen, voorheen A.H., tel. 01184-17745 <a k’M interieur adviseur POLDERMAtH^ vari den Berg fcMmns (Qualitu JBljnp Koop daar waar u kunt zien wat u koopt SCHITTERENDE KWALITEIT! GORDIJNSTOFFEN VOORLICHTING VOORLICHTING H. de Mey -00-3237798524 29,95 TAPIJT COUPONS MEER DAN 200 STUKS VAN ALLE BEKENDE MERKEN.... ENKELE PRIJSVOORBEELDEN: 39,95 l Woensdag 9 februari 1994 DE BEVELANDER vanaf 22.50 NU: 26.50 NU: OPENBARE BEKENDMAKING 1.20 br., van 52.50 1.50 br., vanaf.... van 1975,00 van 2093,00 van 3150,00 voor 1050,00 voor 1039,00 voor 1425,00 VOORBEREIDINGSBESLUIT (artikel 22 WRO) 137,95 132,00 159,00 239,70 548,00 815,00 904,40 HOBBYHAL DE GRAAF 72,50 91,50 95,00 SLUITING GEMEENTE-SECRETARIE SYNTHETISCH: 1.15 x 2.90 1.90 x 4.00 4.00 x 4.00 6.00 x 4.00 3.45 x 4.00 5.10x3.95 7.60x4.00 9.30 x 4.00 9.35 x 5.00 WOL: 6.60 x 4.00 5.60 x 5.00 8.10 x 4.00 Vraag vandaag nog een gratis demonstratie aan. Bel: Chem-Dry de Dijcker 01147-2128 meer dan 50% voordeel uit voorraad 500 rol De kleurenstip bepaalt de prijs ANTIEKE RODE VLOERTEGELS Gemeente Wissenkerke ANTIEKE GEVELSTENEN Gemeente Wissenkerke wol vanaf ANTIEKE BOUWMATERIALEN VERORDENING VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN van van van van van van van van 2658,00 van 3995,00 voor voor voor voor 129,00 voor 275,00 voor 440,00 voor 599,00 voor 1170,00 voor 1929,00 Toepassing artikel 3, lid 4, sub a van het bestemmingsplan De Banjaard (2e herziening). BESTEMMINGSPLAN BEDRIJVENTERREIN KAMPERLAND" 'WC-MATl T*. J; Vlissingen, St. Jacobsstraat 11 In de St. Jacobspassage ONTWERP-LOZINGSVERGUNNING GEDOOGBESCHIKKING Goes, Opril Grote Markt 13 Op de hoek van de Grote Markt AANVRAGEN 29.95 NU: 11,95 49.95 NU: 19,95 34.50 NU: 13,95 59.95 NU: 25,95 i A BAD-; UJL MAT synthetisch vanaf 9 de 9 in vele kleuren TOTALE Engelse stijlmeubelen luxe kaboartikelen exclusief smeedwerk draperiën Donderdagavond koopavond, zaterdag geopend van 09.00 - 16.00 uur De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 31 janu ari 1994 verklaard c.q. bepaald dat, I. een herziening wordt voorbereid van het bestem mingsplan "Buitengebied II, vastgesteld d.d. 29 februari 1988 en gedeeltelijk goedgekeurd door het college van gedeputeerde staten van Zeeland d.d. 18 oktober 1988, nr. 547/23, 4e afd. rov., voor een per ceel grond gelegen aan de Oostmolenweg te Wis senkerke, kadastraal bekend gemeente Wissenker ke, sectie T, nummer 287, zoals dit nader is aange duid op de bij dit besluit behorende tekening, ten einde aldaar de vestiging van een composteringsbe- drijf mogelijk te kunnen maken; II dit besluit één dag na de publicatie daarvan, derhal ve op donderdag 10 februari 1994, in werking treedt. Vorenstaand besluit ligt met de daarbij behorende teke ning met ingang van donderdag 10 februari 1994 voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, afdeling algemene zaken, Voorstraat 31 te Wissenkerke. Wissenkerke, 9 februari 1994. De wnd. burgemeester van Wissenkerke, P. Wisse. Na de genoemde periode van vier weken blijven de stuk ken ter inzage liggen op het bureau Juridische Zaken van het waterschap, elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur, totdat de termijn is verstreken waarbinnen tegen het besluit beroep kan worden ingesteld. Binnen vier weken na vandaag bestaat, indien daarom telefonisch wordt verzocht-(tel. 01100-41268), voor een ieder gelegenheid tot een gedachtenwisseling over de ontwerp-lozingsvergunning en tot het mondeling inbren gen van bedenkingen daartegen. Ter inzage ontwerp-lozingsvergunning De aanvraag en de ontwerp-lozingsvergunning liggen vanaf heden gedurende vier weken ter inzage: Op het bureau Juridische Zaken van het waterschap Noord- en Zuid-Beveland, Nassaulaan 8 te Goes, elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur en na afspraak (tel. 01100-41268) buiten de werkuren van 18.00 uur tot 21.00 uür. Op verzoek, met uitzondering van de avonduren, kan een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen: op de secretarie van de gemeente Wissenkerke, Voor straat 31 te Wissenkerke, elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur. Goes, 9 februari 1994 Het dagelijks bestuur voomoemd, mr. drs. J.A. de Visser, secretaris De gemeente-secretarie zal op donderdag 10 februari a.s. gesloten zijn van 9.00 tot 12.00 uur. Bezwaar tegen de gedoogbeschikking voorlopige voorziening Binnen zes weken na vandaag kunnen belanghebbenden tegen de gedoogbeschikking een gemotiveerd en van dagtekening voorzien bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noord- en Zuid- Beveland, Nassaulaan 8, 4461 SX Goes. Degene die op grond van het vorenstaande een bezwaar schrift heeft ingediend kan tevens, op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, de President van de Arrondissementsrechtbank verzoeken een voorlo pige voorziening te treffen. Dit verzoek dient gericht te worden aan de President van de Arrondissementsrecht bank te Middelburg, sector bestuursrecht, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg. Zuidelijke Achterweg 34 4424 CT Wemeldinge Tel. 01192-2525 vele maten en kleuren Telefoon 01107 - 1655 alles steeds uit voorraad leverbaar Telefoon 01107 - 1655 Beukendreef 7 - Koewacht - Moerbeke Waas Burgemeester en wethouders van de gemeente Wissen kerke maken bekend dat zij in verband met de Wet voor zieningen gehandicapten het beleid heeft vastgelegd in een concept-verordening. Dit voorlopig vastgestelde ontwerp ligt voor een ieder ter inzage vanaf 9 februari 1994 t/m 9 maart 1994, bij de gemeentesecretarie, afdeling sociale zaken en welzijn. Gedurende deze vier weken kunnen degenen die dit noodzakelijk achten, schriftelijke vragen, opmerkingen en suggesties indienen bij ons college. Rekening houdend met de inspraakreacties, zal de con ceptverordening op 28 maart 1994 door de gemeenteraad worden vastgesteld. De Wet voorzieningen gehandicapten verplicht de gemeente tot het verstrekken van woon- en vervoers voorzieningen aan gehandicapten voor wie deze voorzie ningen medisch noodzakelijk zijn om zelfstandig te kun nen blijven functioneren. De noodzaak van een voorziening zal moeten blijken uit een medisch advies. Op basis van dat advies zal onderzocht worden welke voorziening het beste past bij de situatie van de gehandi capte. Ter inzage gedoogbeschikking De gedoogbeschikking ligt vanaf heden gedurende zes weken ter inzage op het bureau Juridische Zaken van het waterschap Noord- en Zuid-Beveland alsmede op de secretarie van de gemeente Wissenkerke (voor adres en tijden: zie hierboven). De heer F. Kühnen heeft een bouwplan ingediend het welk voorziet in het uitbreiden van de woning Kwik staartenlaan 11 te Kamperland met een slaapkamer. Dit bouwplan voldoet, voor zover het de in acht te nemen afstand tot de perceelsgrens (5 meter) betreft, niet aan de voorschriften van het ter plaatse geldende bestemmingsplan "De Banjaard". Er wordt namelijk op 3,30 meter uit de perceelsgrens gebouwd. Burgemeester en wethouders achten realisatie van onderhavig bouwvoornemen uit stedebouwkundig oog punt evenwel aanvaardbaar en overwegen de daarvoor vereist zijnde vergunning dan ook te verlenen met toe passing van artikel 3, lid 4, sub a van voomoemd bestemmingsplan. Voordat over het verlenen van vrijstelling i.c. de bouw vergunning een beslissing wordt genomen ligt het bouwplan, ingaande donderdag 10 februari 1994, gedu rende veertien dagen (derhalve tot en met woensdag 23 februari 1994) voor een ieder ter inzage ter gemeente secretarie (afdeling algemene zaken), Voorstraat 31 te Wissenkerke. Eventueel terzake bestaande bedenkingen kunnen gedurende de hierboven genoemde termijn schriftelijk kenbaar worden gemaakt bij het college van burge meester en wethouders van Wissenkerke, Voorstraat 31 te Wissenkerke. Wissenkerke, 9 februari 1994. De wnd. burgemeester van Wissenkerke, P. Wisse OORDEEL SHOP Blankenburg!) Burgemeester en wethouders van Wissenkerke maken bekend dat met ingang van 10 februari 1994 gedurende vier weken ter gemeente-secretarie (afd. algemene zaken) voor een ieder ter inzage ligt het door de gemeenteraad op 31 januari 1994 vastgestelde bestem mingsplan "Bedrijventerrein Kamperland". Tegen het ongewijzigd vastgestelde plan zijn geen bezwaren ingé bracht. Belanghebbenden die aantoonbaar kunnen maken dat zij redelijkerwijs geen bezwaren hebben kunnen indie nen bij de gemeenteraad worden gedurende bovenge noemde termijn in de gelegenheid gesteld om hun bedenkingen tegen het vastgestelde bestemmingsplan in te brengen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001,4330 LA Middelburg. Wissenkerke. 9 februari 1994. Burgemeester en wethouders van Wissenkerke, wnd. burgemeester, P. Wisse secretaris, J. Quist I w Bedenkingen tegen de ontwerp-lozingsvergunning Binnen vier weken na vandaag kan een ieder tegen de ontwerp-lozingsvergunning bij ons bestuur schriftelijk bedenkingen inbrengen. Deze bedenkingen dienen te worden gezonden aan het dagelijks bestuur van het waterschap Noord- en Zuid-Beveland, Postbus 114, 4460 AC Goes. Degene die schriftelijk bedenkingen inbrengt, kan ver zoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Gelet op artikel 3:19, tweede lid en artikel 3:20 van de Algemene wet bestuursrecht deelt het dagelijks bestuur van het waterschap Noord- en Zuid-Beveland mee dat op 19 januari 1994 een aanvraag is ontvangen van Garage bedrijf Vafi Halst, Veerweg 40-42 te Kamperland, voor een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging opper vlaktewateren. Het betreft een aanvraag van een vergun ning voor het lozen van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen afkomstig van het bodemsanerings- project aan de Veerweg 40-42 te Kamperland, kadastraal bekend als Wissenkerke sectie B nr. 1643 en 2278, via de gemeentelijke riolering ter plaatse op zuiveringstechni- sche werken van het waterschap. Wij zijn voornemens om de gevraagde vergunning onder voorwaarden te verlenen en daartoe is de ontwerp- lozingsvergunning opgesteld. Voorts is bij besluit van 2 februari 1994 een gedoogbe schikking afgeven aan Garagebedrijf Van Halst om met ingang van 10 februari 1994 aan te vangen met het lozen van afvalwater afkomstig van bovengenoemd bodemsa- neringsprojekt via de gemeentelijke riolering op zuive- ringstcchnische werken van het waterschap. Tot afgifte van deze gedoogbeschiking is besloten omdat de eerste fase van het bodemsaneringsproject (groten deels) moet zijn afgerond alvorens de gemeente kan aan vangen met de geplande rioleringswerkzaamheden aan de Veerweg. De gedoogsitutatie loopt vooruit op het van kracht worden van de vereiste lozingsvergunning. Aan de gedoogbeschikking zijn dan ook dezelfde voorschriften verbonden als genoemd in de opgestelde ontwerp- lozingsvergunning. Bernhardstraat 36 Kortgene 01108-1533 Het dagelijks bestuur van het waterschap Noord- en Zuid-Beveland; gelet op het bepaalde in artikel 4:8 en 4:9, van de Alge mene wet bestuursrecht: deelt mee dat de volgende aanvragen zijn binnengeko men: A. van Akkerbouwonderneming "Rietveld" te Ovezan- de, voor een ontheffing op basis van de VWWZ voor het leggen van een dam, plaatselijk bekend Hollepol- dersedijk te Ovezande; B. van Hapro Beheer BV te Kapelle, voor een ont heffing op basis van de VWWZ voor het bouwen van een bedrijfspand binnen 7 meter uit de insteek van een waterloop, plaatselijk bekend Kloosterweg te Kapelle. C. van Bouwbedrijf 'De Delta' bv, voor ontheffingen op basis van de Wegenverordening Zeeland en Veror dening waterkering en waterbeheersing Zeeland voor het plan "Marinuswerfte Kamperland; D. van NV Delta Nutsbedrijven te Middelburg, voor een ontheffing op basis van de Wegenverordening Zeeland voor het leggen, plaatsen, hebben en onder houden van een waterleiding plaatselijk bekend Ban- jaardweg te Kamperland in de gemeente Wissenker ke; E. van NV Delta Nutsbedrijven te Middelburg, voor een vergunning voor het leggen, hebben en onder houden van een waterleiding, plaatselijk bekend Krommeweg te Kamperland; F. van M. Mol te Baarland, voor een vergunning op basis van de Wet verontreiniging oppervlaktewate ren voor de lozing van huishoudelijk afvalwater op oppervlaktewater, plaatselijk bekend Bakendorpse- weg 21 te Baarland. Hoorzitting Belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze naar aanleiding van de aanvragen naar voren te brengen. Wanneer zij gehoord wensen te worden die nen zij dit binnen een week kenbaar te maken. Voor wat betreft het onder A. genoemde dienen belang hebbenden dit kenbaar te maken op het bureau Water beheer van het waterschap Noord- en Zuid-Beveland, Nassaulaan 8 te Goes (tel. 01100-41270). Voor wat betreft het onder B. genoemde dienen belang hebbenden dit kenbaar te maken op het bureau Water beheer van het waterschap Noord- en Zuid-Beveland, Nassaulaan 8 te Goes (tel. 01100-41270). Voor wat betreft het onder C. tot en met E. genoemde dienen belanghebbenden dit kenbaar te maken op het bureau Wegen van het waterschap Noord- en Zuid- Beveland, Nassaulaan 8 te Goes (tel. 01100-41211). Voor wat betreft het onder F. genoemde dienen belang hebbenden dit kenbaar te maken op het bureau Water beheer van het waterschap Noord- en Zuid-Beveland, Nassaulaan 8 te Goes (tel. 01100-41275). Goes, 9 februari 1994 Het dagelijks bestuur voomoemd, Dijkgraaf, ir. P.J. Gruijters Secretaris, mr. drs. J.A. de Visser adviescentrum zonwering, rolluiken WIJNGAARDSTRAAT 19 4461 DA GOES TEL. 01 100-20173 Tevens op voorraad: 80 X 1 90 binnenvering 4 EE schuimrubber vanafI WWj INTERIEURVERZORGING NOORDWEG 8 KRABBENDIJKE TEL. 01134-1445 Deestraat 3 - 's Heer Arendskerke - tel.:01106-1334 ir. P.J. Gruijters, dijkgraaf. MEUBELEN 2 1/2-zitsbank met 2 fauteuils “Vienne” Door de inte- ricurvering heeft dit bankstel een bijzonder goed zitcomfort. De fraaie vormgeving, gecompleteerd met een uitgebreidc stofkeuze, zorgt voor een stijlvollc combinatie met uw interieur. Bij Vormkeur gestoffeerd met een fraaie mohairstof: 6.895,00 vormkeur w^Pnvisie

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 9