WAT EEN STREEK..WAT EEN STREEK..WAT EEN STREEK. Recordaantal deelnemers optocht ’t Kraaienist Orgel- en zangavond in Sionkerk te Goes De Zingende Fresia’s in De Pompe te Goes Botje Bie Botje bij De Kwallen Kortgene Echtpaar Priester-de Kok Nieuwdorp 60 jaar getrouwd Mondriaan voor beginners: mooie herdenkingsuitgave van De Koperen Tuin Goes IMK licht fotozaken en bloemisten door B F e Parel in Dansavon Winteruitvoering EMM in Dorpshuis Kruiningen Gratis bemestingsadvies voor amateurtuinders van het AWN in Goes Valentijnsdag-boeket bij Bevelandse bloemenzaken Muziekschool Pianorecital in Postzegelen in Kortgene en Rilland lid Woensdag 9 februari 1994 DE BEVELANDER 7 Kosteloze bedrijfsadviezen Op zaterdag 12 februari a.s. Met toneel en New Orpheans Postzegelen in Kloetinge I Hélemaal gratis. h»*i 7 Op de foto: Arie Kortleven. Op De postzegelvereniging "Phila- Op zaterdag 12 februari zal man nenkoor "De Lofzang” de jaar lijkse zang- en orgelavond weer houden in de Sionkerk te Goes. De aanvang is om half acht en de toegang is vrij. Als gastorganist is uitgenodigd Arie Kortleven uit Apeldoorn. Deze genoot zijn muzikale oplei ding bij Cees het Jonk en Peter Eilander. Vervolgens studeerde hij in Zwolle aan het conservato rium bij Nico Waasdorp, waar hij in 1989 afstudeerde. Thans is hij dirigent van een vijf tal koren, waaronder het Vee- nendaals Christelijk Mannenkoor. Tevens is hij koor organist van mannenkoor ’Jedu- het Dorpshuis ’’Luctor et Emer- go” te Rilland. Vanaf half acht is men er welkom. Rond half ne gen wordt op beide avonden een clubveiling gehouden. De toe gang is gratis voor zowel de ruim 400 leden als ook voor belang stellenden. Nadere informatie bij het AVVN- kantoor, tel. 036 - 5318536. De Koninklijke Harmonie E.M.M. Kruiningen, dit jaar 130jaaroud en kerngezond, geeft op zaterdag 12 februari de jaarlijkse winteruitvoe ring in Ons Dorpshuis in Kruiningen. Om 19.00 uur opent de drumsectie o.l.v. Hans Reijerse het muzikaal gedeelte. Hans voert met zijn sectie onder meer drie eigen werken uit. De harmonie o.l.v. Ad van Nieuwenhuijze begint met twee wer ken die in maart op het concours worden gespeeld, nl. de mars Check Point en Petite Suite Européenne. Het concertgedeelte wordt afgesloten met de overbekende Radetzky Mars. ”Kom t’r us ni kiek’n” uit Yerseke voert de klucht in drie bedrijven ”A de katte van uus is” op. De avond wordt besloten met een bal op muziek van het gloednieuwe Dans- en Jazzorkest ’’The New Orp heans”. Dit uit tien topmuzikanten bestaande orkest treedt in Krui ningen voor het eerst op. Zoals gebruikelijk is de toegang tot deze avond gratis. Bent u een liefhebber van stijldansen? Zaterdag 12 februari organiseren we weer een gezellige dansavond in het theater van De Parel, van 20.30 - 00.30 uur. PAREL Met live-muziek van "Passe Partout". Babelweg 2,4357 BT Domburg, De volgende dansavond is op 2 april telefoon 01188-3230 met "Cartouche". Carnaval in Kwallengat wordt za terdagochtend 12 februari om 11.00 uur geopend met een Blooker in het Kompas, waarna om half twee wordt begonnen met het opstellen van de optocht Mondriaan voor beginners', Nannie Kuiper, Nico Out, Jetske Spanjer en Melanie Verhoeven, uitgave van boekhandel en uitgeverij De Koperen Tuin in Goes, 01100 - 31072, verkrijg baar in iedere boekhandel. Vrijdagavond 11 februari speelt de groep ”De Zingende Fresia’s” in café De Pompe aan de Grote Markt te Goes. De groep uit Arnhem bestaat uit vier muzikanten die vier jaar geleden aan een hartstoch telijke reis begonnen om het Hollandse lied te verkondigen. Ze trek ken nu door het hele land en weten de ware liefhebbers van smartlappen de stuipen op ’t lijf te jagen. Het optreden in De Pompe I het predikaat 9. Momenteel is hij begint vrijdagavond om 22.00 uur, hetgeen meteen een goede aan- bezig met de studie Uitvoerend zet kan geven voor een explosieve feestavond in het carnavals- Musicus. Hij heeft menigmaal pi- weekend. anoconcerten gegeven (in Ne- De heer Priester is 82 jaar en speelt nog graag een partijtje bil jart in de soos. Mevr. Priester is nog actief met onder meer ge zelschapsspelletjes of een leg puzzel. Het echtpaar heeft vijf kinderen, tien kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. Onder het motto "Gezond mi lieu... begint in eigen tuin!" komt het AVVN, de landelijke organisa tie voor amateurtuinders, zater dag 12 februari naar Goes, om tuinbemestingsadviezen te ge ven aan amateurtuinders. Bij de volledig ingerichte AVVN-wagen kunnen amateurtuinders voor 30 gulden een persoonlijk en gede gen evenwichtsbemestingsad- vies voor hun tuin krijgen. De actie van het AVVN, gesteund door het ministerie van Land bouw, Natuurbeheer en Visserij, In Kwallengat wordt komende carnaval het bewind gevoerd door Prins Jan de Tweede, adju dant Danny, hofdames, Raad van Elf jeugdprins en jeugdnar. ’’Botje bie Botje”: dat is het mot to waaronder Kortgene dit jaar carnaval ingaat. Dat motto is een knipoog naar het samengaan van de gemeenten op Noord- Beveland per 1 januari 1995. De heer en mevrouw Priester-de Kok uit Nieuwdorp vieren dins dag 15 februari het 60-jarig hu welijksfeest. Tot voor kort woonde het paar nog in een ei gen huis, juist buiten Nieuwdorp. Kort geleden zijn ze verhuisd naar een bejaardenwoning al zijn ze nog steeds zelfstandig. derland, Frankrijk en Polen) en volgde meestercursussen bij prof. I. lonescu-Vovu, docent aan het Bukarest Conservatorium, Jos van Immerseel, docent aan het Antwerpse Conservatorium en bij prof. M. Woscressenski, docent aan het Tsjaikowski Con servatorium te Moskou. Het pro gramma dat hij 12 februari zal brengen bestaat uit werken van: Beethoven, Liszt, Bartók, Rach maninov. De toegangsprijs be draagt f 6,- (CJP/Pas '65 en leerlingen van de Zeeuwse Mu ziekschool f 4,-). Geen voorver koop. Kaarten zijn uitsluitend vóór aanvang van het concert aan de zaal verkrijgbaar. Het concert wordt gegeven in de Mu ziekschool, V.d. Spiegelstraat 4 te Goes. Aanvang: 20.00 uur. op de Kade. De optocht vertrekt om 14.11 uur, althans wanneer de weersomstandigheden dat toelaten. Om 15.00 uur begint het Brak kenbal in de Kwallenhof. Dat wordt onder meer verzorgd door de Disco ”Nineteen-nine” en duurt tot 17.00 uur. Alle Kwallen en Kwallerinnekes worden daar verwacht. De jeugd heeft er gra tis toegang. Om 20.00 uur begint het Grote Kwallenbal. Op 13 februari wordt de dag be gonnen met het Karnavalsont- bijt. Om 15.00 uur begint om Het Kompas de strijd om de Kwallen trofee. de PAREL IS EEN MET FITNESS, BOWLING- EN SQUASH- BANEN,SAUNA. KUURCEN TER, CAFÉS EN RESTAURANTS IN DOMBURG Rondom de figuur Broeder Va- lentijn zijn vele verschillende verhalen. Welke versie de ware is, is niet geheel duidelijk. Het is zelfs niet duidelijk of de legenda rische Valentijn ooit heeft bestaan. De leukste versie is dat Valentijn een kloosterbroeder schrijver J.C. van Schagen maakte de expositie een on uitwisbare indruk: ’De grote klap kwam hier van de eerste expositie in een van de koste lijkste instituten die Domburg ooit bezeten heeft: het houten tentoonstellingsgebouwtje van de schildersgroep die ons en kele jaren tilde in de vaart der volkeren. De sensatie die me toen overviel, die van grote wijdheid, van iets onbeschrijf nieuws en fris en lentelijks - ik heb dat nooit meer zo sterk gehad.’ De toren van Domburg van Mondriaan bracht 300 gulden op. Een veel gehoorde reactie in het dorp was: ’Voor driehon derd gulden kun je de echte toren misschien wel kopen!’ In die tijd begrepen de meeste mensen Mondriaan’s experi menten niet. 'De man is totaal in de war', schreef een criti cus. Maar Piet Mondriaan schreef aan Mies Elout: ’Ik ben nooit bang, ook niet voor de duivel’. De Domburgse periode bleek achteraf van groot belang te zijn geweest. Van 1908 tot 1916 kwam hij er regelmatig werken. De werken met als on derwerpen ’duinen’, ’zee’, 'boom' en ’toren’ waren in de ontwikkeling in deze jaren van essentieel belang. De verbeel ding ervan bracht Mondriaan steeds dichter naar de abstractie. Meerdere Bevelandse Fleurop- bloemenspeciaalzaken beste den aandacht aan Valentijnsdag op dinsdag 14 februari a.s. Dat gebeurt o.a. door middel van een ’’All you need is love- boeket”. Tevens zijn er leuke en zeer betaalbare single-flowers verkrijgbaar, inclusief een assor timent bijbehorende kaartjes. In oorsprong heeft Valentijnsdag alles met bloemen te maken. Kijk maar naar de geschiedenis. was uic zich bezighield met het kweken van bloemen en krui den. Valentijn had volop aan dacht voor zijn medemens in nood. Hij luisterde naar hun pro blemen en gaf raad. Als blijk van medeleven gaf hij na afloop van zo’n gesprek een bloem uit zijn tuin. De mythe wil dat deze han delwijze de basis is geweest voor het huidige gebruik om juist op deze dag bloemen cadeau te doen. Het speciale ’’All you need is love-boeket” is in Goes ver krijgbaar” bij de Fleurop- Bloemenspeciaalzaken Bep en Han Meerhoff aan de Lange Vorststraat en bij ”De Ane moon” in De Spinne. In Hein- kenszand is het te koop bij speciaalzaak Wisse aan De Zwake. De Culturele Raad Goes biedt jonge, talentvolle beroepsmusici de kans een uitvoering te verzor gen in samenwerking met het Brabants Conservatorium te Til burg is daarom enkele jaren ge leden een concertserie kamermuziek opgezet. Op zater dag 12 februari 1994 vindt het vierde concert plaats in deze se rie. Dit concert zal gegeven wor den door Hein van Berkel, geboren in 1968 te Tilburg. Hij begon op elfjarige leeftijd met pi anospelen. Vanaf 1985 studeert hij aan het Brabants Conservato rium. Inmiddels behaalde hij zijn diploma Docerend Musicus met thun’ uit Amersfoort en hij wordt regelmatig gevraagd voor orgel concerten. De organist zal op deze avond, naast het begelei den van koor- en samenzang, enkele orgelsoli ten gehore brengen. Eveneens is uitgenodigd het Jongerenkoor ’Laudate Deum’ uit Ridderkerk. Dit koor, dat on der leiding staat van Fred de Vries, telt ruim 80 leden. Verder treedt op het mannenkoor ’De Lofzang’ dat onder leiding staat van Johan de Ridder. Beide ko ren zullen zowel apart als geza menlijk optreden. gaan strijden om de wisselbeker en daarbij niet te vergeten de aantrekkelijke geldprijzen. On dersteund door verschillende fanfares en dweilbands trekt de kleurrijke optocht door het dorp. Vóór dat het startsein wordt ge geven zal wethouder mevr. Elen- baas van Borsele de sleutel overhandigen aan prins Wullem I. De sleutel zal op spectaculaire wijze in 't Kraaienist belanden. Daar staan de organisatoren Bert Raas en Kees Boot borg voor. Ook nar Kees Raas zal op mysterieuze manier het Kraaie nist betreden. Rond 17.00 uur is de prijsuitreiking in de Goede Verwachting gepresenteerd door jury-voorzitter Lex van Ast. 's Avonds verschijnt de carnavals band van Zuid-Beveland op het toneel. Met zanger-trompetist Jan Paul en zijn mede band leden De Pijpjes is men verze kerd van een geweldige carna valsavond. Het motto van dit jaar ”Me de poppen an ’t dansen”, sluit daar goed bij aan. Om elf over elf neemt de Prins officieel afscheid van zijn gevolg en na een snelle verkleedparty men gen zij zich dan ook onder de bezoekers. Op zondagmiddag vertrekt men op ludieke wijze richting Paerehat en daar deel te nemen aan de optocht. Men ver wacht dan rond 16.00 u. weer in de Goede Verwachting terug te zijn. Daar is de laatste aktiviteit: Het Smartlappenfestival. Gezien het aantal voorinschrijvingen kan men nu al spreken van een daverend sukses. Veel zangta- lanten uit ’t Kraaienist” doen dan hun uiterste best om in bezit te komen van de wisselbokaal. wrijft met zegenrijke hand.’ Er werden villa en luxe hotels gebouwd. Een Belgische toe rist die de rijtuigen met fami liewapens zeg, schreef in een brief: 'Als men Zeeland in de buurt heeft, hoeft men waarlijk niet naar China te gaan, want alles is eigenaardig, nieuw en vreemd.’ Domburg zag er eigenaardig uit, met kasten van huizen die maar voor een klein deel van het jaar werden bewoond en daarnaast een voudige optrekjes van de Domburgenaren. Mondriaan ging er graag met Jacoba van Heemskerck op uit om buiten te tekenen en schilderen, 's Avonds was het atelier van Mies Elout één van de plaatsen waar de Dom burgse kunstenaars elkaar ontmoetten. Daar spraken ze over eikaars werk en over ’het hogere’. Piet Mondriaan zat er meestal wat stilletjes naar te luisteren. Mondriaan maakte er kennis met de luxe badgasten en ook met de gewone bevolking. Hij had in de duinen een plekje gevonden waar hij zich graag terugtrok, aldus timmerman Cees Maas. Je had er een prachtig uitzicht over de zee: 'Je hoeft alleen je hoofd te draaien en alles wat Domburg mooi maakt trekt over je net- vliet.’ Piet Mondriaan zat er vaak, met een schetsboek op de knie. Toen in 1911 de Domburgse kuntenaars een ’kunstzaal' lieten bouwen om er exposi ties te organiseren, was Mon driaan een van de deelnemers. Op dichter- Op 1 februari was het precies vijftig jaar geleden dat in New York Piet Mondriaan overleed. Hij is daarna uitgegroeid tot de beroemdste Nederlandse schilder uit deze eeuw. Ter ge legenheid van het Mondriaan- jaar 1994 heeft De Koperen Tuin ’Mondriaan voor begin ners’ uitgebracht. De Comis- saris van de Koningin in Zeeland, Van Gelder, voorzit ter van de Stichting Zeeland Mondriaan 1994, overhandig de op 1 februari het eerste exemplaar aan Elco Brink man, fractievoorzitter van het CDA en tevens voorzitter van het landelijk Mondriaan- comité. Mondriaan is de beroemdste Nederlandse kuntenaar uit de ze eeuw, bekend geworden door zijn composities met rechthoeken in rood, geel en blauw. ’Mondriaan voor begin ners, laat zien hoe hij tot die abstractie is gekomen. ’Mon driaan voor beginners' geeft een beeld van het leven en werk van Mondriaan, vanaf zijn eerste schreden naar het kunstenaarschap in Winters wijk tot de laatste werken die hij in New York maakt. Uitge breid wordt stilgestaan bij zijn Zeeuwse jaren. Mondriaan arriveerde in Dom burg in 1908. Hij was uitgeno digd door Jan Toorop om 's zo mers in Zeeland te komen schilderen en spoedig streken er vele kunstenaars neer. Het was in Domburg toen ’een le vendig kunstgedoe’, vertelt Mies Elout. De badplaats werd vooral bezocht door zeer ge goeden. Ze kwamen niet om te zwemmen of zonnen, maar om te kuren. Dames werden met koetsjes het water in gere den en namen dan een bad van ongeveer een half uur. Adellijke en vorstelijke perso nen uit heel Europa kwamen naar Domburg voor een be handeling door wonderdokter Mezger, een van de eeste fysi otherapeuten in ons land. Mezger was in Domburg zeer geliefd en wordt er nog steeds met een standbeeld geëerd. Als hij ’s zomers in Domburg arriveerde, zongen de school kinderen: 'Het is vandaag een blijde dag, van villa Irma waait de vlag. De man bekend door 't ganse land, die knijpt en is erop gericht amateurtuinders in het gehele land bewust te ma ken van de eigen verantwoorde lijkheid die zij hebben ten opzichte van het milieu. Daarbij speelt bemesting een centrale rol. De actie omvat een persoon lijk bemestingsadvies voor de elementen stikstof, fosfor en kali um en voor de zuurgraad (pH- waarde) van de grond. Dat is van belang omdat onevenwichtige bemesting uitspoeling van stof fen als fosfor en stikstof naar grond- en oppervlaktewater kan veroorzaken. Ook kan verkeerde bemesting de groei van de plan ten belemmeren. In een te zure grond komen te weinig bacteriën voor, die nodig zijn bij de opname van voe dingsstoffen door de plant. Te vens vergroot een te zure grond het risico dat zware metalen door de planten worden opgenomen. Via de persoonlijke benadering biedt het AVVN de amateurtuin ders een optimale service. Deze service begint bij de AVVN- wagen, waar het grondmonster ingeleverd kan worden. Het uit eindelijke bemestingsadvies krijgt iedere deelnemer met toe lichting naar het huisadres gestuurd. In de AVVN-wagen is tevens allerhande informatie ver krijgbaar over bemesting, teelt van gewassen en milieuvriende lijke gewasverzorging. De actie zal plaatsvinden in sa menwerking met de volkstuinver eniging "Goes” en de Vereniging ter bevordering en instandhou ding van Volkstuintjes te Goes. Zaterdag staat men van 11.00 - 12.00 uur op het complex Oude Zeedijk en van 12.30 - 13.30 uur op het complex Oost van de V.T.V. Goes aan de Stelleweg te Goes. Van 14.00 - 15.00 uur vóór het complex van de Vereniging ter bevordering en instandhouding van Volkstuintjes aan de Westha- vendijk te Goes. Hoe moet een grondmonster worden genomen? Schep op 20 (regelmatig over de tuin verdeel de) plaatsen met een eetlepel vanaf 15 a 20 cm diepte (de leng te van een eetlepel) tuingrond. Verzamel de kolommen gestoken grond 500 gram) in een plastic zakje of jampot en meng het geheel goed. Wanneer het gaat om een gazon, moeten ko lommen grond geschept worden vanaf slechts 5 cm diepte. tuurlijk treden op dit limonade- bal ook de plaatselijke Lovely Girls op die weer een prachtige show verzorgen. Vrijdagavond begint het grote bal in residentie ”De Goede Verwachting” met carnavalsband "Wil de Bras” uit Bergen op Zoom. De ervaring leert dat op de vrijdagavond de residentie bijna uit zijn voegen barst; elk jaar weer meer bezoe kers en een prima sfeer. Zater dagmiddag is het hoogtepunt voor veel vierders namelijk de optocht door Kraaienist. Nog nimmer waren er zoveel inschrij vers voor de optocht. Zowel A- wagens als loopgroepen zijn goed vertegenwoordigd. Zij Bij de foto: Van links naar rechts Jeugdnar Tessa, jeugd prinses Els en jeugdprins John-Paul. De postzegelvereniging ’’Phila- telica”, afdeling Goes e.o., houdt dezemaand nog een tweetal bij eenkomsten. Dinsdagavond 15 februari om half acht is Kortgene aan de beurt. In het Dorpshuis ”De Pompweie” worden de Noord-Bevelandse filatelisten verwacht. Maandagavond 28 fe- telic'a” houdt donderdagavond bruari wordt er gepostzegeld in 10 februari a.s. een bijeenkomst in het Verenigingsgebouw ”Ami- citia” te Kloetinge. Om half acht worden de volwas sen filatelisten verwacht in de grote zaal. De jeugd komt bij el kaar vanaf zeven uur in de voor zaal. I wordt in een kort verslag samen gevat. Het is duidelijk, dat het tij dig inspelen op veranderingen in de markt bepalend is voor de winstkansen. In de maanden fe bruari tot en met juni kunnen de ondernemers in de fotodetail- handel een uitnodiging verwach ten om aan deze bedrijfsdoorlichting deel te ne men. Vanaf augustus zullen de detaillisten in bloemen en plan ten benaderd worden. Indien u belangstelling heeft voor deze analyse, dan kunt u contact opnemen met. het IMK Zuidwest-Nederland te Middel- Carnaval in Le- wedorp (par don: 't Kraaie nist) is dit jaar grootser opzet dan ooit. Af gelopen weekeinde kreeg carnaval- vierend Lewe- dorp al een voorproefje met het geslaagde bejaardenbal in bejaardenhuis De Kraayert. Donderdag 10 februari zetten de Kraaienpik- kers de feeste lijkheden voort. Er wordt dan een bezoek ge bracht door Prins en volgelingen aan de jongste en oudste inwoner van ’t Kraaienist. Alle zieken van ’t dorp krijgen bovendien "als Op kikker) een fruitmand. De adres sen zijn verzameld in samen werking met de doktoren Zwarte- lee en Aarnoutse. Vrijdagmiddag volgt er een be zoek aan de kleuterschool, waarna het kindercarnaval los barst in het verenigingsgebouw. De laatste jaren komen hier meer dan 200 kinderen naar toe waar hun ook de prachtige insig nes worden overhandigd. Er is voor de kinderen gekozen voor een disc-jockey en daarnaast is er nog een grote verrassing. Na- kt f Het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf Zuidwest-Nederland heeft een branchegewijs project opgezet. Kansen, bedreigingen, sterke en zwakke punten van de taillisten worden geïnventari seerd. Ondernemers in de fotodetailhandel en de detail listen in bloemen en planten zul len worden benaderd. Tijdens dit kosteloos project kan de on dernemer zijn of haar ideeën toetsen aan die van een bedrijfs adviseur. Alle punten worden af gezet tegen de ontwikkelingen in de branche en binnen het markt gebied. Hierdoor krijgt de onder nemer een objectief beeld van burg of Terneuzen (telefoon: zijn of haar positie. Het resultaat 01180 - 34264 of 01150 - 13114).

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 7