WAT EEN STREEK WAT EEN STREEK WAT EEN STREEK aan Nobelweg Goes-Zuid Afslanken in club- aan Verkeersschool Dek lest nieuwe Peugeots 306 met Iso Certificaat voor Feestelijke opening Seat dealer Van Strien Car Kay S Beauty and Art: Wulfaertstraat Goes Rommelmarkt Leger des Hells Goes verband op Beveland Ecco-uitzendbureau MEDISCHE DIENST Bij aankoop van complete bril, een zonnebril of sport- bril op uw sterkte gratis Kampman lange vorststraat 57 goes, tel. 01100-30214 Deze week vrijdag en zaterdag open huis Woensdag 9 februari 1994 DE BEVELANDER 13 voor 12 en 13 februari 1994 schittering HUISARTSEN: VERLOSKUNDIGEN KRUISWERK TANDARTSEN: APOTHEEK: ar VREDESBURO Noord- Tel. GOES EN DE met MARCDERI-GT 53, tel. tel. zaterdag van 10.00-12.00 uur. Inl.: Le- tot 11.30 uur, 5 dagen in de week. DIERENARTSEN: waar teel collectie posters te zien eri te koop is. Het ISO-9001 certificaat is er een uit de internationaal erken de ISO-9000 reeks. Aan de hand van deze ISO-normen kunnen bedrijven zich laten beoordelen op de methoden die zij gebrui ken om tot kwalitatief hoogwaar dige produkten of dienstverlening te komen. Als de uitslag van de beoordeling door een onafhankelijke deskundige positief is, krijgt de organisatie een ISO-certificaat. De voorde len van het ISO-certificaat voor opdrachtgevers/bedrijven zijn: 1. zekerheid dat ECCO maxi maal zal inspelen op eisen en wensen van de klant, dienstver lening op maat; 2. zekerheid dat continu aan ver betering van de kwaliteit van de dienstverlening wordt gewerkt (ieder half jaar wordt de organi satie opnieuw beoordeeld). maal zeker weet je het natuurlijk nooit. Gelukkig vond de auditeur van Veritas ook dat wij de zaak jes goed voor elkaar hadden”. Zoals gezegd houdt Van Strien Car vrijdag en zaterdag a.s. open huis. Bezoekers zijn van harte welkom. Men kan vrijdag terecht tussen 10.00 en 21.00 uur en zaterdag van 10.00 - 17.00 uur. be- rol flecterende outfit, welke ook uit het oogpunt van verkeersveilig heid hoge ogen gooit. Verkeers school Dek hoopt met deze voertuigen ook dit jaar weer vele veilige weggebruikers op te leiden. ’s 's HULP- GOES Spreekuren zaterdag- en zondag morgen van 10.00-11.00 uur. dr. B. Rijksen, Vroonlandseweg 9, Kapelle, 01102-43669. De Voorstad, v. Dusseldorpstr. 1, Goes. Tel. 01100-27104. Openingstijden voor dringende ge vallen: op zaterdag van 08.30-17.30 uur; op zondag van 10.00-11.30 uur en van 16.00-18.00 uur. Gemeente Goes Van vrijdagavond 18.00 u. t/m maan dagochtend 08.00 uur. J. Stevens, tel. 01198-1186. WIJKVERPLEGING Kruisvereniging Rondom de Ooster- schelde is 24 uur per dag bereik baar: tel. 01100-51177. Spreekuren en uitleen verpleegar- tikelen: - Overdag op werkdagen in de wijk- gebouwen tussen 13.00 - 13.30 uur. - 's Avonds (alleen uitleen verpleeg- artikelen) in Zierikzee, Tholen, Kruiningen en Heinkenszand van 18.30 - 19.00 uur en in Goes (Beu- kenstraat) van 18.30 - 19.30 uur. PROV. VER. HET ZEEUWSE KRUIS Magnolia 55, Goes, 01100-49200. Kantoor geopend van 8.00-16.45 uur. Informatie over kanker en inconti nentie, chronische zieken en reakti- vering. Diabetes thuiszorg. C.A.R.A. Gezondheidsvoorlichting en opvoe ding. Meer bewegen voor Ouderen. Inentingen. Infodiëtisten 01100-49218 di. van 10.00-11.00 uur. STICHTING PROVINCIALE KRAAM ZORG ZEELAND Kraamcenrum Rondom de Ooster- schelde en Walcheren. Voor dir. kraamhulp: 01100 - 49222. Aanm. kraamzorg via centraal in- schrijfbur., tel. 01100 - 49249: ma. t/m vr. van 9.00 uur - 16.00 uur. STICHTING AANVULLENDE THUISZORG ZEELAND Magnolia 60, Goes. Tel. coördinator is 01100-49204 (dag en nacht). MAATSCHAPPELIJK WERK: Wie belangstelling heeft, kan een clubbijeenkomst vrijblijvend bij wonen om een idee te krijgen wat er zoal op zo’n club gebeurd. Men komt elke dinsdag om 13.30 uur bij elkaar in ”De Stenge” in Hein kenszand. ’s Avonds om 19.15 uur in ”De Haven” in Yerseke. Elke donderdag om 13.30 uur in de ’’Oosterkerk” in Goes en ’s avonds om 19.30 uur in ”De Zwaan” in Kapelle. Wie eerst nog meer inlichtin gen wil hebben, kan bellen naar: C. Dagevos, tel: 01131 - 2214. De andere organisatie die zich in onze regio met afslanken in club verband bezig houdt is ’’Slankelijn Nederland”. Deze organisatie met 200 clubs in heel Nederland werkt met consulentes, voedings deskundigen en diëtiste. Op Beveland worden bijeenkomsten ge houden in Goes, Kruiningen, Oudelande en 's-Heer Arendskerke. De leiding van Slankelijn Nederland vertelt: ”Ook hier merken we dat de mensen het erg stimulerend en gezellig vinden om in clubver band, samen met lotgenoten, af te slanken. Enkele opmerkingen van de cliënten zijn: "Het is beter vol te houden dan wanneer je in je eentje gaat lijnen”. ”lk heb een soort controle nodig”. ”lk voel me gesteund, als ik zie dat ik niet de enige ben”. ”lk wil met normale voeding afvallen, i.p.v. steeds een of ander afslankmiddel dat maar even werkt”. ”lk moet afvallen omdat ik problemen krijg met m’n ge zondheid”, enz. Klachten die geregeld voorkomen bij mensen met overgewicht zijn: te hoge bloeddruk, benauwdheid, pijn en extra slij tage in de gewrichten (vooral de knieën), maag- en darmproblemen., Deze mensen komen dan op doktersadvies of zien zelf de noodzaak van gewicht-verliezen in. Wij werken met een basismenu van norma le voeding, van 1000 kilo calorieën per dag. Dat is minder dan de normale energiebehoefte, maar verantwoord ten opzichte van de be nodigde vitamines en mineralen, die belangrijk zijn voor een goede gezondheid”. Deze clubbijeenkomsten worden gegeven in wijk- en buurthuizen in de reeds genoemde plaatsen. Men probeert er gezellige avonden van te maken, waarbij in een ontspannen sfeer aan het programma wordt gewerkt. De bijeenkomsten zijn in Goes iedere woensdaga vond in de Spinne van 19.00 - 20.00 uur en in De Pit van 20.30 - 21.30, tel.nr. 01100 - 27336. In Kruiningen elke donderdagmiddag van 14.00 - 15.00 uur in Ons Dorpshuis, tel.nr. 01100 - 21973. In ’s-Heer Arendskerke elke dinsdagmiddag van 13.15 - 14.15 uur in het "Heer Arendshuis”, tel.nr. 01100 - 21973. In Oudelande elke maandagavond van 18.45 - 19.45 uur in het Vere nigingsgebouw, tel.nr. 01104 - 8544. Kay S is opgezet door Caroline de Boef. De studio annex salon is te vinden aan de zijkant van het modern opgezette complex, tussen de twee kantoorblokken in bereikbaar. Aan de achterzijde GILDE DE BEVELANDEN Voor gratis adviezen op alle gebied uit de kennis en ervaring van 50-plussers beschikbaar voor ieder een, 01100-28084. JONGEREN ADVIES INFORMA TIE BURO Voor jongeren van 12 tot 25 jaar. Voor persoonlijke problemen en/of vragen over sociale wetgeving, huis vesting, arbeidszaken, dienstplicht, sexualiteit, vrije tijd. St. Jacobstraat 44, 4461 BB Goes, tel. 01100-51850 Open van ma. t/m vr. 11.00-17.00 uur en dond. 19.00-21.00 uur. MELDPUNT VRIJWILLIGE Middelburg. Tel. Domburgseweg 49, 4357 NG Dom- van ’s morgens burg, tel. 01188-3404. uur. 's Middags Centraal adres voor de provincie 14.00-16.00 uur. Zeeland voor informatie omtrent aansluitingen op het Bejaarden- en Ik beschouw dat als een uitste kende basis om verder te wer ken aan een goed klantenbestand”. Overigens is de heer Blankestijn binnen de Goese autowereld geen onbe kende. Want hij werkt al sinds medio jaren '80 bij Autobedrijf Van Strien (Volkswagen en Audi) en was de laatste jaren vooral actief bezig met het promoten van het groeimerk Seat. Deze rommelmarkt zal gehouden worden op zaterdag 19 febr. van 10.00-13.00 uur in de overdekte meubelhal in de Leliestraat 24 te Goes. Bij de vele aanvoer van kleding en meubels zijn de laatste maanden ook leuke kleine artikelen door de Bevelandse bevolking aan de winkels afgestaan. Zaterdag 19 februari wor den deze artikelen aangeboden aan de mensen, die dan komen snuffelen. Gedurende deze openingsperiode zullen tevens de kleding en meubelwinkel open zijn. Mocht u voor deze rommel markt nog leuke dingen willen aanbieden, dan deze gaarne aan voeren gedurende openingstijden van de winkels. (Zie advertentie in dit blad). Bij niet aanwezig zijn van medewerkers, is het mogelijk deze te deponeren in de twee geplaatste containers aldaar. Het vroege voorjaar is weer de periode dat afslanken volop in de be langstelling staat. Ook op de Beveland is dat het geval. Dat afslan ken kan onder meer in clubverband, hetgeen volgens de organisaties goede resultaten heeft. De bijeenkomsten worden in onze regio in clubverband onder meer georganiseerd door ’’Slank ’82” en door ’’Slanke Lijn Nederland”. C. Dagevos van Slank ’82 vertelt iets over de opzet van haar organi satie. ’’Eigenlijk komt datgene wat je eet neer op duizend calorieën”. Dat is op zich niet bijzonder, maar in tegenstelling tot de andere ’’voorgeschreven” duizend-calorieën-diëten mag je zelf kiezen wat je eet. Dit doe je aan de hand van een aantal eenvoudige richtlijnen. Deze richtlijnen zorgen er voor dat je niets te kort komt en dat je ge woon ”met de pot” mee kunt eten. Je bepaalt zelf je dagmenu’s. Af slanken is moeilijk, zeker in je eentje. Onderzoek heeft uitgewezen, dat afslanken in een groep betere resultaten geeft. Ook Slank '82 werkt in groepsverband. Elke week worden er clubbijeenkomsten gehouden voor mensen die willen afslanken. Deze clubs worden ge leid door ervaren leidsters, die zelf aan den lijve hebben ondervon den wat het is om gewicht te verliezen en die dus weten waar de clubleden het over hebben. Het te zwaar zijn, of zijn geweest, is een voorwaarde om leidster van Slank '82 te zijn”. Van Strien Car neemt deze week Zijn nieuwe bedrijfspand aan de Nobelweg te Goes-Zuid (naast de Zeelandhallen) feestelijk in gebruik. Met ingang van 1 ja nuari j.l. is het dealerschp van Seat middels Van Strien Car in handen overgegaan van Taco Blankestijn. Nadat er donderdag een openingsdag is voor geno digden en zakenrelaties, wordt vrijdag 11 en zaterdag 12 februa ri open huis gehouden. Bezoekers kunnen dan in het nieuwe bedrijfspand, dat show room, kantoor en werkplaats om vat, kennismaken met de noviteiten die Seat te bieden heeft. Zoals bekend bevindt Seat zich in een periode van snelle groei en modernisering. De Spaanse autofabrikant, die geliëerd is aan Volkswagen, heeft een nieuw modellenpro gramma uitgebracht, waarvoor ook in ons land een snel groei ende belangstelling bestaat. Eén van de blikvangers in dat programma is de nieuwe Cordo ba. Deze is al enkele weken te zien in de showroom van Van Strien Car aan de Nobelweg. Begin vorige week vond in ons Zeeuwse gehandicapten, gracht 52, 01180-23592 9.00-12.00 Het opvallende resultaat is een frisse, vierkleurige volledig re- ervan is een riante parkeer plaats, hetgeen de bereikbaar heid probleemloos maakt. Caroline de Boef kreeg bij de opening van haar studio veel be langstelling van vrienden en re- Voor grote en kleine huisdieren Goes, ’s-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke e.o. De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer en dr W. Verboom wordt Ecco, met vestigingen in Goes en Middelburg, is dezer dagen onderscheiden met het ISO 9001-certificaat. Het certificaat is toegekend op grond van de goe de kwaliteiten van het uitzend bureau, dat momenteel 50 vestigingen in ons land heeft. De externe deskundigen van Bu reau Veritas Quality Internatio nal - de keuringsinstantie die organisaties kan voordragen voor het certificaat - hebben de ECCO-organisatie in zijn totali teit in december 1993 ’’doorge licht”. Ook de vestiging Middelburg hoorde bij de ECCO- vestigingen die in de steekproef van bureau Veritas zaten. Euro manager van deze vestiging Ani ta Idskes: Het is toch een soort examen wat je doet, dus was het best spannend. Bovendien: als er op een vestiging iets niet in orde is, wordt het verkrijgen van het certificaat voor de hele orga nisatie op het spel gezet. Wij wa ren er wel van overtuigd dat we ons werk goed doen, maar hele- EDELSMID ZETTER ONTWERPER DIAMANTEXPERT EDELSTEENKUNDIGE VLASMARKT 10 GOES land de officiële introductie plaats van deze nieuwe Seat in de middenklasse. Eerder ver raste Seat met de nieuwe Ibiza, die zeer scherp geprijsd is en die medio vorig jaar in ons land werd geïntroduceerd. In Neder land heeft Seat thans een markt aandeel van circa twee procent. Seatimporteur Pon Car b.v. ver wacht dit jaar zo’n 10.000 nieuwe auto’s af te leveren. Daaronder 2000 Cordoba’s, 5.000 Ibiza’s, aangevuld met de Marbella (de goedkoopste nieuwe auto in ons land) en de Toledo. Taco Blan kestijn vertelt: ”We hebben de nieuwe Toledo enkele weken in huis en hebben er al meerdere verkocht. Dat is een goed signaal”. Tijdens de openingsshow van Van Strien Car zullen speciale versies van zowel de Ibiza als Cordoba worden getoond. Daar onder de Cordoba 1600 CLX en GLX, alsmede de Ibiza GTi. Het moderne bedrijfscomplex, waar de Seat-dealer thans over be schikt, heeft een bebouwde op pervlakte van circa 450 vierkante meter. Men beschikt er over een aantrekkelijke show- laties. Dat is wel begrijpelijk, want ze heeft een groot aantal jaren gewerkt bij Holland Inter national, gaat veel en graag met mensen om en dat laatste is me de van invloed geweest op haar initiatief om Kay S te openen. Ze heeft de nodige opleidingen achter de rug om een compleet programma op gebied van schoonheids- en uiterlijke ver zorging te kunnen bieden. Haar schoonheidssalon richt zich zo wel op een vrouwelijke als man nelijke clièntèle. Ze vertelt: ”lk heb bij de inrichting vooral willen zorgen dat iedereen zich hier op zijn gemak en thuis voelt. Daar om geen steriele ruimten, maar rustige kleuren die warmte uit stralen. Naast make-up en onthars-behandelingen, kan men hier terecht voor massage- technieken, waaronder polari- teitsmassage. In de korte tijd dat ik geopend ben, blijkt ook de halfuurs-behandeling erg aan te slaan. Die is bedoeld voor wie bijvoorbeeld op reis gaat en een goede gezichtsreiniging wil heb ben”. Kay S is dépositaire van Orlane, waarvan een grote col lectie crèmes en andere midde len voor uiterlijke verzorging in huis is. Verder kan men bij de sa lon terecht voor een zonnekuur. Er is een aparte zonnebankruim- te. In de entreeruimte is een aar dige hoek gecreëerd waar men eigentijdse cadeau-artikelen treft, opmerkelijk van design en uitstekend passend in de opzet van Kay S. PASTORALE ZONDAGSDIENST U belt uw eigen pastor, b.g.g. dan de Gehandicapten alarm, kantooruren: dinsdag- tot en met vrijdagmorgen. VRIJW. TERMINALE ZORG Aanvullende mantelzorg bij thuis sterven. Het Clarahofje, Maarten- broersweg 82, Hansweert, tel dichtstbijzijnde pastor. STICHTING PASTORAAL VERLENINGSCENTRUM E.O. Nieuwstraat 58, Goes. Tel. afspraak 01100-33542. Iedere dinsdag ’’open 01130-83698, dag en nacht, uren” van 9.00-17.00 uur. N.V.S.H. Tel. 01650-49961 Jac. van Ruys- daelstr. 63, Roosendaal. VER. TER BESCHERMING VAN HET ONGEBOREN KIND Hulp voor moeder en kind bij niet- gewenste zwangerschap: 033-620244. VER. OUDERS VAN EEN OVERLEDEN KIND Postbus 418, 1400 AK Bussum SPEEL-O-THEEK DE WISSELPLAATS’: voor kinderen die zich "anders” ont wikkelen. Populierenstraat 27, Goes. Open op THUISHULP donderdag van 14.00-15.00 uur en op Telefoon 21576, 's morgens van 9.00 infarHn/r wo r» mAA 1 O O/T |nl I 4 4 OO -I. room van 280 m2, een aangren zend efficiënt kantoor en een gescheiden werkplaats. Van Strien Car heeft het Seat- dealerschap voor Zuid- en Noord-Beveland en Schouwen- Duiveland. Eigenaar Taco Blan kestijn vertelt: ’’Toen we met het dealerschap van start gingen, waren er in dit deel van Zeeland ongeveer 220 Seatrijders. Het aantal is nu gegroeid naar 480. waargenomen door: dr. A. Mossel man, Hogenakker 8, Kruiningen. Tel. 01130-81233. Elke zaterdag spreekuur van 8.00-9.00 in Goes, Kapelle en 's- Gravenpolder. Goes, Heinkenszand, Beveland: dr. M.P.C. Karelse, ’s-Heer Hendriks- kinderendijk 118, Goes. Tel. 01100-20656. Kleine huisdieren Reimerswaal, Kapelle en Goes: De praktijk wordt afwisselend door de dierenartsen L. Huiskens- Cornelisse en S. Verhoeven waarge nomen. Molenlaan 24, Yerseke, tel. 01131-2756. In het nieuwe complex aan de Wulfaertstraat tp Goes, nabij Belastingkan toor en NS- station, is dezer dagen Kay S Beauty and Art geopend. Het gaat om een sa lon voor ^choonheids- verzorging an nex studio, momen- o.a. een Dek-logo, ANWB- erkenningsembleem en de FAM- herkenningscodes verwerkt moesten zijn. Verkeersschool Dek heeft zijn wagenpark aangepast. Kort geleden werd besloten te gaan lessen met nieuwe Peugeots 306. Ze zijn voorzien van de nieuwe Fam-striping. Dek heeft geko zen voor de 306 XRD, omdat dit type zich onder scheidt in soe pelheid en goed uitzicht, eigenschappen die bij de oplei ding een langrijke spelen. "Bovendien is de prijs/prestatie- verhouding bij deze auto erg gunstig,” aldus Dek. Aan Trimli ne te Nieuwerkerk werd de op dracht verstrekt om een striping-nieuwe-stijl te ontwer pen, waarin het verkeersschool nie Marinussen, Kapelseweg 20, 4481 PE Kloetinge, tel. 01100-15231, b.g.g. 11850. STICHTING THUISZORG EN ALGE MEEN MAATSCHAPPELIJK WERK "DE BEVELANDEN” Zonnebloemstraat 53, Goes, 01100-21270, op werkdagen van 08.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u., bui ten kantooruren: 01100-31555 Spreekuren: Yerseke: Praktijkgebouw huisartsen, w.dag 11.00-12.00 uur, 01131-3520. Rilland: wijkgebouw, dinsd. 09.00-10.00 uur, dond. 14.00-15.00 uur, 01135-1800. Kapelle: fysiothera pie de Hond, w.dag: 14.00-15.00 uur, 01102-42925. Heinkenszand: wijkge bouw, v.dag 09.00-09.30 uur, 01106-1615. Kortgene: wijkgebouw, w.dag 11.00-12.00 uur, 01108-1378. FIOM ZEELAND Hulpverlening d.m.v. indiv., groeps- en gezinsgesprekken, tel. 01180-27311. KONTAKT BORSTKANKERPATIËNTEN Iedere dinsdag tel. spreekuur van 11.00-12.00 uur. Tel. 01100-21270. El ke 2e dinsdag v.d. maand: lotgeno- tenkontakt in St. Thuiszorg. Elke 3e dinsdag v.d. maand: spr. uur borst- prothesen in Magnolia, k. 70, 14.00-16.00 uur. ZEEUWS KONSULTATIEBURO VOOR ALKOHOL EN DRUGS Magnoliaplein 1, 4461 EV Goes, 01100 - 49480. Werkd. van 8.30-12.30 uur en 13.30-17.00 uur. Gokspree- kuur do. 16.30-18.30 uur. Buiten kan tooruren op werkd. tot 22.00 en zat. en zo. 09.00-22.00 uur. Via hulp dienst 01180-15551. OUDERS VAN DRUGVERSLAAFDEN Kontaktgroep Goes. 01100-13742. DRANKPROBLEMEN? Wij zijn er om u te helpen. A.A. (Ano nieme Alcoholisten) Bijeenkomst elke maandag te 20.00 uur, Zonnebloemstraat 53, Goes. Adres: A.A. werkgroep Goes, Post bus 2157 4460 MD Goes of BEL: 01103-2829 01195-5849. STICHTING BEJAARDEN- VERVOER VOOR HELE GEMEENTE GOES Iedere maandag t/m vrijdag. Aanvra gen maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 10.00 uur. Tel. 01100-12350. NEDERLANDSE VERENIGING TOT INTEGRATIE VAN DE HOMOSEKSUALITEIT (COC) Postbus 329, 4460 AS Goes. OCG OUDERS VAN HOMOSEXUE- LE KINDEREN Kontaktgroep, tel. 01192-2390. JEUGD EN GEZIN IN ZEELAND Adviesburo voor jongeren en ouders, Londense Kaai 39, Middel burg, tel. 01180-28555. Ook in het weekend. GEMEENSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDSDIENST (GGD-ZEELAND) Goes: Magnolia 2, tel. 01100-49400. Infectieziektenbestrijding Melding en adviezen geslachtsziek ten, tel. 01180-34085. Tuberculosebestrijding Afspraak maken via tel. 01184-18395. Spreekuur rijdende bus: Goes:”Ter Valcke” (parkeerplaats L. de Colignylaan) op dinsdag van 09.00-11.00 uur. Krabbendijke: Dorpsstraat 93 op de 2e en 4e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Heinkenszand: Warande 7 iedere 1e en 3e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Jeugdgezondheidszorg 4-19-jarigen Vragen over jeugd- en schoolge- zondheidszorg voor kinderen tussen de 4 en 19 jaar, tel. 01100-49420. HUMANISTISCHE UITVAART- BEGELEIDING Afscheidswoord bij crematie of be grafenis voor buitenkerkelijken. Aan vragen via tel. 01180-14251. CROHN VERENIGING NEDER LAND AFDELING ZEELAND Voor mensen met colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn. Kontaktadres- sen: M. Pop-Minderhoud, tel. 01100-11036. M.v.d. Voorde-ter Brug gen, tel. 01100-13877. REUMAPATIËNTENVERENIGING MIDDEN-ZEELAND Voor informatie bellen 01100-14812 of 01180-29487. BUREAU VERTROUWENSARTS in zake KINDERMISHANDELING Tel. 01180-28800. PATIËNTENPLATFORM ZEELAND: Magnolia 26, kamer 1.13, 1.14, Goes. Postbus 2054, 4460 MB Goes. Tel 01100-49389. Centraal adres op het gebied van de gezondheidszorg en informatie over alle patiëntenorganisaties; On dersteuning patiëntenorganisaties; Belangenbehartiging patiënten consumenten in de gezond heidszorg. Klachtenbehandeling gezondheidszorg VERENIGING PATIËNTEN BELANGEN ZEELAND Klachtenmelding: tel. 01100-13930 Postadres: Postbus 2096 - 4460 MC Goes. ALARMNR. Als elke seconde telt: 06-11 YPSILON Vereniging voor familieleden van chronisch psychotische of schyzof- rene mensen. Tel. 01100-12221 of 01148-2217. Goes en Kloetinge: Van vrijdag 18.00 uur tot zaterdag 19.00 uur. Spreekuur van 10.00-10.30 uur en van 17.00-17.30 uur. dr. J.A. v.d. Werff, Van Dusseldorpstraat 3, Goes. Tel. 01100-27451. Gem. spoed nr.: 01100-50288. Van zaterdag 19.00 uur tot zondag 23.00 uur. Spreekuur van 10.00-10.30 uur en van 17.00-17.30 uur. dr. R. Posthumus, Van Dusseldorpstraat 3, Goes. Tel. 01100-30318. Gem. spoednr.: 01100-50288. Heinkenszand, 's-Heer Arendsker ke, Nieuwdorp, Wolphaartsdijk: Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.00 uur. Boodschappen zo moge lijk tussen 09.00 en 10.00 uur. De praktijk van de artsen Harten, Harten-Heilig, Van Driel, Aarnoutse en v.d. Vlugt wordt waargenomen door: dr. G.A.C. Aarnoutse, Haven weg 16, Nieuwdorp. Tel. 01196-12327. Heinkenszand en omgeving: Praktijk van dr J.A. Fortrie/C.T. Miermans. Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.30 uur: dr. J.A. Fortrie, Clara's Pad 31, Heinkenszand. Tel. 01106-3074. Hansweert, Schore en Yerseke: Van vrijdag 17.30 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zó mogelijk vóór 10.00 uur. dr. A.J. de Wijs, Zeeburg 1, Yerseke. Tel. 01131-3520. Krabbendijke, Rilland-Bath, Waar de en Kruiningen: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. A. Plai- sier, Burg. Vogelaarstraat 2, Kruinin gen. Tel. 01130-81566. Kapelle en Wemeldinge: De praktijk van de artsen de Jong, Eckhardt, Riemeijer en Bakx wordt waargenomen door: dr. J. Eckhardt, Koningin Emmastraat 16, Wemeldin ge, 01192-1438. Van vrijdag 19.00 uur tot zondag 23.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekens- kerke, 's-Gravenpolder, Ovezande en 's-Heerenhoek: De praktijk van de artsen Geldof, de Graaf, Peene, Korstanje, Kronenberg en Zwartelé wordt waargenomen door: dr. J. Geldof/J. de Graaf, Korte- weg 23, Driewegen. Tel. 01195-5275. Noord-Beveland: De praktijk van dr. J.A. Kersseboom, dr B.J.H. Hasken, dr W.J. Klein Was- sink en H. v.d. Veen wordt waargeno men door: dr. H. van der Veen, Ooststraat 30, Wissenkerke, 01107-2565. 'Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.30 uur. Leger des Heils ZONDAG: 13 februari: Heiligingssa- menkomst om 10.00 uur, o.l.v. de korpsofficieren. Lofprijzingsavond om 17.30 uur. TELEFOONCIRKELS NOORD-BEVELAND Dagelijks kontakt voor ouderen en alleenstaanden: Organisatie en in formatie: Stichting Welzijn voor Ouderen, tel. 01100-23723. Voor inlichtingen over de wet gewe tensbezwaren militaire dienst, bel het Vredesburo voor de Bevelanden, S. Wijnnobel, tel. 01100-11167 C. van Duin, tel. 01100-28072. STICHTING VROUWEN BELLEN VROUWEN Wij zijn open maandag van 13.30-16.30 uur, dinsdag 9.00-12.00 en 19.30-22.30 uur en donderdag van 19.30-22.30 uur. Tel. 01100-32233. SOCIALE VERZEKERING Informatie over sociale verzekering: GAK Goes, Schuttershof 10, tel. 01100-35000. HOBBY WERKPLAATS "BEVELANDEN” Albert Joachimkade 36, Goes. Ope ningstijden: Hobby houtwerkpl.: di. en do. van 13.30 tot 16.00 uur. Hobby electronica: di. van 18.30 tot 21.00 uur. Hobby naaiclub: ma. van 10.00-1200 en 13.00-15.00 uur. Tel. inl. 01100 - 20563 15496 30955. OUDER-OUDERHULP: Ten behoeve van ouders met een verstandelijk gehandicapt kind. Tel. inlichtingen: 01100-23837. TELEFONISCHE HULPDIENST: In geestelijke en sociale nood: tel. 01180-15551. BURO VOOR RECHTSHULP: Vlasmarkt 28, Middelburg. Spreeku ren: Middelburg: op maandagmid dag en donderdagavond, uitsl. op af spraak via 01180-37120. Goes: Zon nebloemstraat 53, maandag 9.00-11.00 uur. BURO SLACHTOFFERHULP: Zonnebloemstr. 53, Goes. Spreekuur woensdag en vrijdag van 13.30-17.00 uur. Telef. bereikbaar op werkdagen van 9.00-17.00 uur op 01100-50908. KINDERTELEFOON: De kindertelefoon is bereikbaar via tel. 01180-38080. Bereikbaar: 14.00-20.00 uur. PATIËNTENVER. SAMEN BETER: Centraal nummer 01140-15420, 01140-20069; b.g.g. 01106-3309. Dit nummer kunt u bellen voor (maat schappelijke) hulp, klachten en infor matie over de gezondheidszorg. BUR. SOCIALE RAADSLIEDEN INFORMATIE EN ADVIES: Zonnebloemstraat 53, Goes, tel. 01100-16511. OUDEREN VOOR OUDEREN: Spreekuur: wo. 10.00-12.00 u. Zonne bloemstraat 53, Goes, 01100-21270. GEHANDICAPTEN ADVIESBURO ZEELAND Kosteloze hulpverlening aan alle STICHTING BEJAARDEN- (EN GE- Heren- HANDICAPTEN) ALARM ZEELAND Tel. -

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 13