Statenvergadering as L PHILIPS K of?T> OSCH Provincie Zeeland V ff w ÖESa 1 Telematica Colijn Kloetinge ruimt op! SHARP RIOLERING VERSTOPT? INSTALLATIEBEDRIJF WISSE BV 01100-27072 r X WATERSCHAP J NOORD- EN ZUID- BEVELAND J gz IN BEROEP I ?T!JKS< JU" 1 Onze hogedrukmachine staat voor u klaar! Ter inzage w o pp Woensdag 9 februari 1994 DE BEVELANDER 11 (L<t j t Abdij Nieuws is de informatierubriek van de Provincie Zeeland. Redactie: Bureau Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 01180 31392 l GOES/KLOETINGE Lewestraat 43 Tel. 01100 - 13720 2 MAART: WATERSCHAPSVERKIEZINGEN! Vrijdag 18 februari vergaderen provin de vergadering openbaar. Wie bel; kan een plaatsje s e staten van Zeeland. Zoals gewoonlijk is Hing heeft voor een van de onderwerpen op de publieke tribune. ,4’ Wb'' a t 0 Oil s Abdij Nieuws Neeltje Jans Aan het begin van de vergadering '3 >1 -gopooj Hl A ^«1 A [5ÓOO«< GRATIR PAR I 13.00-18 00 uur 09.00-17.00 uur GRAVENPOLDER A Kol ,o2 20^1 K De provincie Zeeland stopt met de uitgave van het Telematica bulle tin. De reden om te stoppen met dit voorlichtingsbulletin is een po sitieve: het langs electronische weg uitwisselen van gegevens, telematica dus, raakt redelijk mge- burgerd bij bedrijven en instellin gen. Dat is in korte tijd gebeurd en het is nu aan de branche- en vakorganisaties om de fakkel over te nemen en via de eigen informa tiekanalen aan voorlichting en be wustwording te doen. De techni sche ontwikkelingen op het terrein van telematica gaan door. De mo gelijkheden voor toepassing ne men toe en natuurlijk is het van belang om nieuwe ontwikkelingen te volgen, te kennen en toe te passen. Wat in zijn algemeenheid geldt, geldt bij telematica in het bijzonder: stilstand is achteruit gang. Vandaar ook dat de provincie het beleid voor telematica doorzet. Dat gebeurt op een aantal manie ren. Zelf deelnemen aan projec ten, bij andere overheden probe ren subsidies los te weken voor projecten en zelf geld stoppen in nieuwe telematica-projecten. Het Telematica bulletin werd in een oplaag van 2500 gratis ver spreid bij Zeeuwse bedrijven en in stellingen. In het laatste nummer GOES CENTRUM Donderdag 17 februari zijn er drie openbare zittingen van de hoor- commissie bestemmingsplannen. Om 9.15 uur komen de bezwaren aan de orde die zijn ingediend over het bestemmingplan Indus trieterrein Vlissingen-Oost. De be zwaren zijn ingediend door een in woner van de gemeente Vlissingen en door het Landbouw schap. De Vlissinger is het er niet mee eens dat al de grond binnen het bestemmingsplan zijn agrari sche functie verliest. Het Land bouwschap sluit hier eigenlijk op aan door te stellen dat het niet aannemelijk is dat alle plannen ge realiseerd gaan worden binnen de aangegeven planperiode. Om 10.00 uur gaat het om het be stemmingsplan WOV van de ge meente Terneuzen. Vier inwoners staan onder meer artikelen'over de verhoging van de dienstverle ning door het elctronisch verwer ken van allerlei gegevens die van belang zijn bij de aankomst van schepen, over het binnenkort van start gaan van een sociaal-econo- mische databank in Zeeland, over electronische postverwerking in de Zeeuwse binnenvaart en een terugblik op drie jaar telematica- van de gemeente en het Land bouwschap hebben bezwaren. De aanleg van de WOV en samenhan gende wegen is bestemmingsplan- matig niet goed geregeld omdat de uitvoerbaarheid niet is aange toond, er beperkingen zijn in de agrarische bedrijfsvoering, er sprake is van versnippering van landbouwgronden en waardeda ling van de grond, de WOV ge luidsoverlast met zich brengt, de natuur aantast en de verkeersvei ligheid niet vergroot. Het plan Oude Veiling van de ge meente Kapelle komt om 11.00 uur aan de orde. De bezwaren van zeven inwoners van de gemeente Kapelle hebben te maken met naar hun mening verlies van priva cy, toename van de geluidsover last, en optredende planschade. Bovendien vinden ze dat de hoog te van het appartementengebouw niet in verhouding staat tot het vei linggebouw, hebben ze twijfels over het nut van afschermende beplanting; vinden ze de ontslui ting verkeersonveilig en is het een en ander aan te merken op de ge volgde procedures. De hoorzittingen vinden plaats in het provinciehuis, Abdij 6 in Mid delburg. Provinciale staten komen traditie getrouw bijeen in de statenzaal van het provinciehuis, Abdij 10 in Middelburg. De vergadering be gint om 10.00 uur. Op de agenda staan een reeks van Onderwerpen. doen gs een tweetal mededelin gen. De minister van welzijn, volksgezondheid en cultuur geeft te kennen dat een eerdere motie van provinciale staten binnen de normen van de wet valt. De motie hield in dat nieuwe voorzieningen voor ouderen moesten vallen on der een bestuur van algemene sa menstelling, dus niet gebonden aan één bepaalde signatuur. Het is de bedoeling van de staten dat de geldende regel dat bijvoor beeld ieder tehuis onbeperkt on derdak moet bieden aan bewo ners van welke gezindte dan ook, ook tot resultaat heeft dat de be woners zich moeten kunnen her kennen in de samenstelling van het bestuur. De minister wijst er wel op dat een groep die een Vervolgens doen gedeputeerde staten een aantal voorstellen die kunnen worden uitgevoerd als de staten het er mee eens zijn. Om te beginnen het meerjarenplan verwijdering afvalstoffen. De pro vincie is verantwoordelijk voor de inrichtingen die zich bezighouden met het verwijderen van gevaarlij ke afvalstoffen. Samen met het rijk hebben alle provincies afspra ken gemaakt over voorwaarden voorziening op wil richten, naar de rechter kan stappen als gs weige ren mee te werken omdat het be stuur geen algemeen beeld geeft. De tweede mededeling is dat gs het landinrichtingsplan ruilverkave ling Walcheren hebben vastge steld. 09 00-12-00 uur 13.00-1800 uur en eisen om de klus te kunnen kla ren. verbeteren van de weg en het ver hogen van de verkeersveiligheid op dit stuk weg. De agenda en bijbehorende stuk ken van de vergadering van pro vinciale staten liggen ter inzage in het informatiecentrum van de pro vincie, Abdij 9 in Middelburg. lening die men op die manier krijgt is renteloos. De begroting 1994 van de PSD moest worden gewijzigd. Het is aan de staten om dit goed te keu ren. De openbare veiligheid is er bij ge baat dat de verschillende overhe den, provincie en gemeenten, el kaar goed weten te vinden. Dat kan door bijvoorbeeld opleidingen en regelingen op elkaar af te stemmen en samen te oefenen. Voor de onderlinge hulp en bij steunend crisisteam. Voor de pro vincie brengt dat een kostenpost met zich mee van 13.100,-. Gs stellen de staten voor 100 dui gen om het streekplan aan te pas sen aan de nieuwste inzichten. Dit jaar besteedt de provincie ruim 530 duizend gulden aan on derzoek. Het is aan de staten om dit geld te verdelen over de ver schillende directies. Het plan is 343 duizend gulden te reserveren voor milieu en waterstaat, 150 ruimtelijke ontwikkeling en welzijn en een kleine 40 duizend gulden i beleid, gezien door de ogen van PTT-telecom. Het Telematica bulletin is gratis verkrijgbaar bij het informatiecen trum van de provincie, Abdij 9 in Middelburg, tel 01180-31400. CN Q NU KUNT U VEEL GELD VERDIENEN! KA Het ontwerp woonwagenplan 1993-2000 ligt twee weken langer ter inzage dan eerder is aange- kondigd. Tot 10 maart kan men het plan nog gaan inzien in het in formatiecentrum van de provincie, Abdij 9 in Middelburg of in het ge meentehuis van de eigen woon plaats. De termijn om te reageren is eveneens verlengd tot 10 maart. Belanghebbenden kunnen dat schriftelijk doen door hun commentaar te sturen naar het college van gs, postbus 153, 4330 AB Middelburg. Mondeling reageren kan ook door te bellen met de heer Boone, beleidsmede werker bij de provincie, tel. 01180-31238. Van ieder gesprek wordt een verslag gemaakt. 01 U/l of ilRAATj OUJN UL3 I BEEI C O O Inrtjrim //o '0 s'a In de sport moet worden bezui nigd, vindt het dagelijks provincie bestuur. Evenementen voor top sport moeten zichzelf kunnen bedruipen, er ligt in ieder geval geen taak meer voor de provincie. Dat scheelt 50 duizend gulden per ter terug in maximaal drie jaar. De jaar. Een aantal opleidingen vol doet niet aan de verwachtingen. Het schrappen van deze post le vert bijna 24 duizend gulden op. Gespreid over drie jaar moet de Zeeuwse Sportraad 56 duizend gulden inleveren. Tezamen met het schrappen van nog een paar kleinere bedragen komt de bezui niging uit op 150.000,=. Na de bezuinigingen blijft voor de sector sport een bedrag van ruim zes ton over op de provinciale begroting. Gs stellen voor de n.v. Beheers- maatschappij Neeltje Jans te ont binden. Een dergelijke maatschap- stand komt er een Beleidsonder- pij is niet meer nodig omdat ook de samenwerkingsovereenkomst "Themapark Neeltje Jans" van de baan is. De verschillende overhe den die met Neeltje Jans te maken zend gulden beschikbaar te stel- hebben, blijven wel voeling houden len aan de provincie Limburg. Het met elkaar in wat heet het Be- bedrag is bedoeld als bijdrage stuurlijk Overleg. voor de vergoeding van schade Wat het dagelijks provinciebestuur die is ontstaan door de recente betreft kan de Vrouwenadviescom- overstromingen. missie voor de woningbouw het komend jaar rekenen op een sub sidie van zesduizend gulden. Het streekplan Zeeland is aan her ziening toe. Het is de bedoeling dat de staten de evaluatie van het huidige streekplan vaststellen en instemmen met de voorbereidin- De plannen voor het verbeteren van de provinciale weg N 675 (Breskens-Sluis) zijn klaar. Voor onder meer de aankoop van grond is een bedrag nodig van 800.000,-. Gs stellen voor dit bedrag beschikbaar te stellen. Het duizend gulden voor economie, plan moet in 1996 helemaal zijn uitgevoerd en dan is er bijna vier miljoen gulden verspijkerd aan het voor algemeen beheer. Het college van gs wil het perso neel van de provincie in staat stel len een computer voor thuis aan te schaffen. Daar is een bedrag voor nodig van 200 duizend gul den. De ambtenaren kunnen dan gebruik maken van de inkoop van de provincie en door een maande lijkse inhouding op het salaris be talen ze de kosten van de compu- ^^-*^hNGBAAN GOES Wanneer er 2 maart in het hele land gemeenteraadsver kiezingen zijn doet Noord-Beveland niet mee. Daar vinden deze verkiezingen pas aan het eind van het jaar plaats. Op deze dag zijn er in heel Zeeland ook water- schapsverkiezingen. Die gaan wel gewoon door op Noord-Beveland. Wat doet het waterschap? Het waterschap is net als een gemeente een overheid. De gemeente houdt zich met van alles en nog wat bezig: onderwijs, ruimtelijke ordening, cultuur en ga zo maar door. Het waterschap heeft echter maar één zorg: de waterstaat van een bepaald gebied, in dit geval Noord en Zuid-Beveland. Dat houdt in dat het waterschap ondermeer zorgt voor de dijken, de afvoer van overtol lig water door sluizen, gemalen e.d., de kwaliteit van het oppervlaktewater en de zuivering van het rioolwa ter. Het waterschap kan al deze dingen doen, omdat de belanghebbenden- en dat zijn nagenoeg alle inwoners van Noord- en Zuid-Beveland, boer of burger - belas ting betalen; de verontreinigingsheffing en de omslag (vroeger; het geschot). Zeggenschap Bij het waterschap staat de trits belang-betaling-zeg- genschap hoog in het vaandel. Op 2 maart gaat het vooral om zeggenschap: er moet een nieuw bestuur gekozen worden. Je kunt ook zeggen: een nieuw 'water- parlement' van Noord- en Zuid-Beveland. U kunt daar over en ook over de kandidaten meer lezen in de ver- kiezingskrant Waterschapswijzer, die dezer dagen huis-aan-huis verspreid wordt. Anders, maar ook belangrijk! Bij waterschapsverkiezingen gaat het wat anders toe, dan bij de gemeenteraadsverkiezingen. Het gaat bij voorbeeld helemaal niet om politiek en partijen, maar om categorieën belanghebbenden en personen. Op de oproepingskaart(en) die u medio februari hebt gekre gen, staat precies voor welke categorie u mag stemmen. Laat u niet afschrikken wanneer het wat ingewikkeld lijkt. Het gaat immers om het kiezen van de juiste men sen die beslissingen moeten gaan nemen die alles met onze veiligheid, ons (water-jmilieu en uw portemonnee te maken hebben. Ga dus vooral wel op 2 maart naar de Stembus om het bestuur van het waterschap Noord- en Zuid-Beveland te kiezen! KLOETINGE '/o \0 $8® 'AWM a> z N J^PIEGEL^ FRUITLAAN fzEELANDHALLEN GEOPEND: MA Dl -j WO DO VRJ ZA KOOPAVOND: DO 19 00-21 00 uur o\\\ o\\ o\\ 11 I o| lil COLIJN y70 yZ I? •o -7 A

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 11