WAT EEN STREEK..WAT EEN STREEK..WAT EEN STREEK. Concert Urker Visserskoor in N.H.-Kerk te Yerseke Luminoso Bulboso: twee 5 en 6 februari Bazar v.v. Kapelle zaterdag 5 februari Dorp Kats zet donderdag bomen aan de dijk... Dorpen op Zuid-Beveland clowns in Ellewoutsdijk Muziekvereniging ”Ons Genoegen houdt open dag te Kapelle II Tl[i F,# De Vries Drukwerk in pand Cebeco Zuidwest Carnaval te Hansweert Voor 79e maal in De Vroone GROOTSE INTERNATIONALE MODELBOUWTENTOONSTELLING ZEELANDHALLEN - GOES i WW Vy^ensdag 2 februari 1994 DE BEVELANDER stier fcnteuwS S&astiee/MvieuutS In kader Kindertheater-kwartaal 5 5 5 met ca. 350 deelnemers op 10.000 m2 in 2 hallen Openingstijden: 10.00 -18.00 uur Verwacht I C1. Tel. 01100-21020 CURSUS CAFÉBEDRIJF f295,- Toegang: 10,00 p.p. 3,50 kinderen tot 12 jaar Radiografisch-bestuurbare trucks, auto's en racewagens. 400 m2 bassin met modelboten. Vliegtuigen en helicopters met demonstratievliegen. 1500 m2 modelspoorbanen. Publieksbehendigheidswedstrijden. Kaartverkoop ERKENpjj Stichting Horeca Onderwijs Geslaagden Reformatorisch Vormingsinstituut Zwemdiploma v.v. Bevelanders do” gevraagd. van OOK CURSUS HANDELSKENNIS HORECA of RESTAURANTBEDRIJF (Foto: Frank Dries) (Foto: Johan de Groene) Info: T.M.Z. tel. 01130-83667 of 01100-21020 De cursus is zowel mondeling als schriftelijk te volgen. feestavond. Het bal wordt ver zorgd door Post Audio Company. In de komende weken worden de volgende voorstellingen ver- Kattendijke en Kloetinge zijn di verse dorpsgezichten te zien en van Goesse Sas verschillende foto's van de sluis. Van Wilhelmi- nadorp worden onder andere opnames van het kanaal en het Proefstation Fruitteelt getoond. die vaak een hele week van huis zijn en rondzwalken over de Noordzee en het Ijsselmeer. Vandaar dat ook veel verzoeken om op te treden moeten worden afgezegd. Zou het koor wel volle dig professioneel zijn, dan was men al vaak op wereld-toernee geweest, getuige de regelmatige uitnodigingen uit o.a. Canada, de Verenigde Staten en Duits land. Het koor treedt op in Urker klederdracht en zingt overwe gend psalmen, geestelijke- en vaderlandse liederen, dit vaak Kaarten zijn verkrijgbaar in het gemeentehuis te Kruiningen en bij de VVV in Yerseke. Telefo nisch kaarten bestellen kan ook, via nummer: 01130 - 95326. B1 - Hansw. Boys B1; 11.15 uur: Dauwendaele C2 - Bevelanders draaid over de vereniging in vroeger tijden en is er een infor matiestand. Ook wordt het rad van avontuur gedraaid waarbij fantastische prijzen te winnen zijn. De open dag is natuurlijk voor iedereen toegankelijk, we hopen u allen te begroeten op zaterdag 5 februari. Binnenkort start de cursus Vakbekwaamheid Cafébedrijf o.a. in: Middelburg, Vlissingen, Goes, Terneuzen, Bergen op Zoom, Roosendaal, Breda, Oosterhout. Deze cursus bestaat uit 10 wekelijkse lesavonden en kost in totaal f 295,-. Men kan zich nog aanmelden. Lagere school als vooropleiding is voldoende. Het examen is op 1 juni. De zeer afwisselende cursus wordt zowel door vrouwen als mannen uit pure hobby gevolgd. Sommige hebben in hun achterhoofd de gedachte om ooit nog eens 'n eigen bedrijfje) te beginnen. Ook is er thans een groot tekort aan vakbekwaam Horecapersoneel. De lessen worden levendig gebracht met dia's, vrijblijvend wijnproeven etc. Ook gaat men gezamenlijk naar een Brouwerij. Met het Diploma kan men zelfstandig een Café, Petit-Restaurant, Disco, Kantine, etc. beheren. De tentoonstelling van materiaal uit de eigen collectie van het Zeeuws Documentatiecentrum is te zien op de tweede verdie- wacht: 19 februari: Studio 88 in Nisse, 26 februari: Circus Hoger op in Borssele, 2 maart: Tejater Beer in Heinkenszand, 5 maart: Theater Snater in Lewedorp, 16 maart: Clown Bertho in 's- Gravenpolder, 19 maart: Ali Ali en Suleika in Driewegen, 26 maart: Circus Hogerop in Kwa- dendamme en De Zweedse Sok jes in Baarland. De Vries Drukwerk is een gra fisch bedrijf dat sterk in ontwik keling is en voorop loopt wanneer het gaat om moderne technologieën. Het huidige pand is de Lange Nobelstraat is daar door te klein geworden. Boven dien, wie voor het gebouw staat dient te bepalen. Die leef baarheid moet er zijn voor de bewoners maar evenzeer voor mensen, die denken te gaan verhuizen en daarbij ook ons dorp als mogelijke nieuwe woonplaats overwe gen. En omdat wij het -zeker voor de zeer nabije toekomst- ook van "nieuwko mers" moeten hebben, kan elke aanslag op wat er is, de beslissende doodsklap voor Kats inluiden”, aldus de heer Boone. En verder: "Waar schijnlijk zien wij als gevolg van allerlei gebeurtenissen in de afgelopen jaren niet al les nog even objektief. Het zij zo. Maar het is voor ons tot nog toe geen aanleiding geweest om het hoofd in de schoot te leggen en lijdzaam het moment af te wachten, waarop ons dorp als ”afge- schreven en vergeten” te boek komt te staan. Daarom hebben we ook opnieuw de strijd aangebonden, toen er begin vorig jaar zo’n 65 kap rijke populieren in de kom van het dorp werden ge rooid. Informatie leerde ons, dat daar niets voor terug ge plant zou worden en dat ons voortaan een kaal stuk dijk De Werkgroep Kulturele Evene menten Reimerswaal heeft op vrijdag 11 februari a.s. een con- cert/zangavond georganiseerd in de Nederlands Hervormde kerk in Yerseke, aanvang 19.30 uur. Op deze avond zal een bij zonder koor optreden, namelijk het Christelijk Urker Visserskoor "Crescendo”. Het is precies 10 jaar geleden dat dit koor nog eens in Yerseke optrad. Het was toen een schitterende avond met een overvolle kerk. Het is zaak om tijdig kaarten te kopen of te reserveren. Er zijn er totaal slechts 500 beschikbaar, aldus de organisatie. Sinds de oprich ting in 1953 is het koor gegroeid van 23 naar ruim 100 leden. Het bestaat grotendeels uit vissers, ping van de Zeeuwse Biblio theek tijdens de normale openingsuren: maandag 17.30 - 21.00 uur; dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 21.00 uur; zaterdag 10.00 - 13.00 uur. De Muziektent in Kattendijke met de muzikanten van "Oefe ning en Uitspanning in juli 1913 (Foto Zeeuws Documen tatiecentrum) Wissenkerke 2 - Bevelanders 3; 12.45 uur: Bevelanders A1 - Zie- rikzee A2; 11.15 uur: Colpl. Boys r,.. en op gelegenheden waarbij ko ninklijke gasten aanwezig wa ren. Ter gelegenheid van de viering van de 75e verjaardag van prinses Juliana werkte het koor mee aan het feestprogram ma, samen met de bekende zan geres Vera Lynn. De komende Koninginnedag zal de koningin Urk bezoeken. Ook dan is weer de medewerking van "Crescen- Het programma ziet er als volgt uit: Het pand van Cebeco Zuidwest aan het Jannewekken in Zierik- zee, dat door een integratie met de CZAV in Wemeldinge vrijkomt voor de verkoop, is aangekocht door De Vries Drukwerk De Vries Reklame uit Zierikzee. Het door de omstandigheden in de landbouw integrerende Ce beco Zuidwest behoudt in Zierik zee een kantoor aan het Sas met een lokale funktie (o.a. een nieuw pompstation, een weeg brug en een klein kantoor). De direktie en staf worden ver plaatst naar de vestiging in We meldinge. In De Vroone te Kapelle wordt zaterdag 5 februari weer de grote jaarlijkse bazar van de v.v. Kapelle gehouden. Deze wordt de laatste jaren gere kend tot de grootste in zijn soort in Zeeland. Het is intus sen al weer de 19e editie. met medewerking van Organist De toegangsprijs bedraagt f 10,- Henk van Putten, sopraan Fem- my van de Weg en de bariton Piet Baarssen. "Crescendo” heeft al diverse keren voor de koninklijke familie opgetreden vermoedt niet dat er achter de oude gevel zo’n modern bedrijf zetelt: het is een moderne uit straling. Verhuizen was de oplossing, maar een voorwaarde was wel een pand in of aan de rand van het centrum van Zierikzee met een eigentijdse uitstraling en voldoende ruimte. Toen bekend werd dat Cebeco Zuidwest uit haar kantoren zou vertrekken (op 50 m afstand!) was De Vries Drukwerk dan ook bij de eerste gegadigden. Het in de zestiger jaren gebouwde pand is na een verbouwing uitstekend voor zijn doel geschikt: het biedt driemaal zoveel ruimte en heeft o.a. eigen parkeergelegenheid. Medio oktober gaat Cebeco Zuidwest ontruimen, daarna wordt er enkele maanden ver bouwd, waarna De Vries Druk werk begin 1995 haar nieuwe onderkomen zal betrekken. kenfilms op het programma staan. Centraal staat ook dit jaar de bazar met zijn Rad van Avon tuur. Dankzij de medewerkig van vele bedrijven en instellin gen is er een riant prijzenpak ket beschikbaar, waaronder magnetrons, zonnehemels, boodschappenmanden, work mate, televisies, autodakkof- fers, enz. Aan het eind van de avond is er een gratis verloting met als prijs een magnetron. Iedere bezoeker maakt verder kans op een smakelijke tul band en onder de aanwezigen wordt ieder uur een rijkelijk ge vulde boodschappenmand verloot. De bazar is geopend van 13.30 - 17.30 uur en van 18.30 - 23.00 uur. SUBSIDIE TOT 100% MOGELIJK. Voor gratis Brochure of aanmelden, bel: Postbus 1161, Breda. 076-710078 zou resten. Overleg met het gemeentebestuur leverde ons de laatste strohalm op: als wij voldoende boomsponsors (a f 15,- per boom) bij elkaar zouden sprokkelen, dan zou de ge meente de overige kosten op zich nemen en zou er wèl herplant kunnen worden. Als bestuur gingen we dus met intekenformulieren alle hui zen langs; we kregen daarbij soms de kous op de kop van mensen van wie we dat nooit verwacht hadden èn we kre gen tot in de zomervakantie nog aanmeldingen van 2e- woningbezitters, die ook wil den meedoen”. Kortom: de aktie slaagde bo ven verwachting, de ge meente kwam de gedane toezegging na, het onder houd van de bomen kon wor den geregeld met de "Am bachtsheerlijkheid Kats” en half december stonden er ruim 60 nieuwe bomen aan de dijk. Op 3 februari denken we dus de laatste boom offi cieel geplant te zien worden. Wij hopen daarbij, dat één en ander niet onopgemerkt aan de buitenwacht voorbij zal gaan. bruari om 15.00 uur te zien in het verenigingsgebouw in Elle- woutsdijk. De voorstelling duurt tot 16.00 uur en is geschikt voor kinderen tussen de 5 en 10 jaar. De entree bedraagt f 3,50. De organisatie is in handen van de knutselclub uit Ellewoutsdijk. Kinderverzorging: Miranda de Rijder, Goes; Sarina Witte, Bors sele. Bedrijfsrekenen deel 1: Jacco van Belzen, Arnemuiden; Miranda Hoogesteger, Yerseke; Lennard Meulmeester, Arnemui den. Boeken en rekenen: Jacco van Belzen, Arnemuiden. Een voudige Nederlandse Handels correspondente: Jacco van Bel zen, Arnemuiden: Jobina van den Berg, Sint Maartensdijk; Mi randa Hoogesteger, Yerseke; Lennard Meulmeester, Arnemui den; Mariska Pekaar, Krabben- dijke. Handel en maatschappelijk verkeer: Jobina van den Berg, Sint Maartensdijk. Verkooppraktijk: Jobina van den Berg, Sint Maartensdijk. Het diplomazwemmen Roompot Recreatie j.l. zaterdag was weer een groot feest. Jarig zijn en je diploma halen kan ge beuren, maar het is wel heel speciaal als je pas 4 jaar bent en je A-diploma behaalt. Het óver kwam Frank van Keulen. Hij sleepte het fel begeerde diploma met fantastisch zwemmen in de wacht. De familie was met recht trots, zijn broer slaagde ook voor deze presentatie van formaat. Tijdens dit diploma-zwemmen werd tevens voor de eerste keer door Roompot Recreatie het snorkel diploma-A van de Neder landse Onderwatersport Bond afgenomen. De leerlingen, allen in het bezit van alle reguliere di ploma’s, slaagden allemaal voor dit snorkeldiploma. In totaal haalden 27 kinderen het A-diploma, 11 kinderen het B- diploma, 7 kinderen het basisdi ploma zwemmen en 9 kinderen het NOB-Snorkel A-diploma. Na dit diploma-zwemmen star ten er weer nieuwe groepen en wordt de wachtlijst weer iets kor ter. Bel voor informatie: 01107 - 4000. Bezoekers kunnen ook dit jaar rekenen op een grote variatie aan spelen en een daarbij aan gepast pakket prijzen. Er zijn spelen voor alle leeftijden, zo als balrollen, sjoelen, doel- schieten, geweerschieten, enveloppe-trekken, enz. De kinderen kunnen hun gezicht op originele wijze laten be schilderen en ’s middags is er voor de jeugd gratis doorlo pend film, waarbij aardige te- 12.00 - 12.20 uur: Openbare re petitie slagwerkgroep; 12.40 - 13.00 uur: Openbare repetitie slagwerkgroep; 14.00 -14.30 uur: Openbare repetitie harmonie orkest; 15.00 - 15.30 uur: Open bare repetitie harmonie-orkest. ’s Avonds is er voor de leden en de donateurs een gezellige Programma voor 5 februari: 14.30 uur: inhaalwedstr. Roda Boys I - Bevelanders I; 14.30 uur: ”Zet je eigen boom aan de dijk”. Onder dat motto wordt donderdag 3 februari in Kats een Boomplantdag gehou den. Het is de afronding van een sponsoractie, waarbij bewoners, bedrijven e.d. in de gelegenheid waren een boom te adopteren. Intussen is een zestigtal bomen ge plant. Het planten van de laatste boom in de reeks ge schiedt donderdag, morgen, tijdens een feestelijke bijeen komst. Deze vindt om 16.00 uur plaats aan de Dijkstraat, tegenover de Middenstraat. Kinderen van de basisschool en vertegenwoordigers van gemeente Kortgene en de ’’Ambachtsheerlijkheid Kats” zijn daarbij uitgeno digd. Na afloop komt men samen in ”De Vriendschap”. Namens het bestuur van de Dorpsgemeenschap Kats vertelt secretaris J.W. Boone over de bomenactie: ’’Kats is één van die kleine kernen, die op het punt van leefbaar heid langs het randje van de afgrond zweven. Dan hier en dan daar verdwijnt er regel matig een voorziening uit het geheel, dat voor ons gevoel de leefbaarheid van Kats In de serie tentoonstellingen 'Dorpen op Zuid-Beveland’ staan van 24 januari tot en met 5 maart de dorpen Wilhelmina- dorp, Goesse Sas, Kattendijke en Kloetinge centraal. De door het Zeeuws Documentatiecen trum samengestelde expostie bestaat uit 10 panelen met foto’s, kranteknipsels en prentbrief kaarten van het begin van deze eeuw tot heden. Van de dorpen Het Kindertheater-kwartaal in de gemeente Borsele wordt woens dag 9 februari a.s. voortgezet met een middag voor de jeugd in het Verenigingsgebouw te Elle woutsdijk. De stichting ’’Retteke- tet" brengt er de voorstelling "Luminoso Bulboso”. Het gaat om een voorstelling met twee clowns, waarin veel wonderbaar lijks gebeurt. Onwaarschijnlijke voorvallen, raadselachtige trucs en een snufje acrobatiek zorgen voor een vrolijk spektakel. Het verhaal gaat over Graaf Retteke- tet. Graaf Retteketet is kaal. En niet een beetje kaal, nee echt ontzettend verschrikkelijk kaal. Dat is vervelend. Vooral omdat de graaf wil trouwen met een prinses. En prinsessen houden alleen van weelderige krullen. Lodewijk is de bediende van de graaf. Nou ja, bediendeHij bedoelt het goed, maar onder tussen loopt hij overal in de weg en laat hij alles mislukken. Sa men gaan graaf Retteket en Lo dewijk op zoek naar een middel om de graaf van zijn kaalheid te verlossen. Hun pogingen lijken tevergeefs. Is alles verloren? Of zal de grote wens van graaf Ret teket toch nog in vervulling gaan. De spelers van dit komi sche theaterstuk zijn Siebe Foc- kens en Bart Schouten. De regie is onder leiding van Monique Covers. Retteketet is op 9 fe- Op zaterdag 5 februari houdt muziekvereniging "Ons Genoe gen” uit Kapelle open dag in het nieuwe verenigingsgebouw aan de Dijkwelseweg. Vanaf 12.00 uur kunnen openbare repetities worden bijgewoond en kan het gebouw worden bezichtigd. Ver der wordt er een videofilm ge- Carnavalsvereniging ”De Brul apen” uit Hansweert organiseert op 5 en 6 februari een daverend carnavalsweekend. Op zaterdag 5 februari vanaf 13.30 starten we met rondgang door het dorp, met muziek. Het vertrekpunt is de muziektuin aan De Boomdijk. Om 14.00: Aanvang kindercarna val in zaal "Zeelandia” m.m.v. ”De Pink Panthers”. Tijdens dit kindercarnaval zal wethouder M. van Overloop de sleutel van Hansweert overhandigen aan Prins Theo I. 's Avonds om 20.30 uur begint het ouderencarnaval in zaal "Zeelandia”. Rond 22.00 uur zal er een bezoek gebracht worden aan café 't Anker tot on geveer middernacht. Daarna be geeft Prins Theo I met zijn gevolg zich weer terug naar ’’Zeelandia”, waar het feest tot in de nachtelijke uurtjes wordt voortgezet. Zondag 6 februari zal er een dweilavond gehouden worden; aanvang 17.00 uur in beide lokalen. onderwijs./V/ W5TlLL**:tN JP/ o* grond w.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 7