Nieuwe Mazda MX5 vanaf nu leverbaar 'n Goeie occasion koopt u bij uw merken-dealer Fiat Punto in 15 versies Daihatsu Applause: voor particulier en lease ■M BMW lanceert op Autosalon van Brussel exclusieve M3 in ons land Citroën ZX Diesel: soepel, stil, schoon en zuinig op Nederlandse markt Peugeot 605 SRti: veel ver mogen, comfort en veiligheid Rover 800: Fastback, Sedan en Coupé ■■mm goed! Als u de in deze autokrant genoemde autobedrijven in 't oog houdt zit u altijd Vanaf medio januari leverbaar Woensdag 2 februari 1994 31 DE BEVELANDER Speciale versie Mazda MX-3: Rally Edition Veiligheid Applause Zi Vijftien versies Applause Li Standaard Applause Xi rug- verbeteringen van snelheid van 225 km/h, terwijl de spurt naar ’100’ slechts 8,5 se conden vergt. Deze versie is voorzien van een sportief af gestemde vering en demping. De Rover 820i is leverbaar in 4 deurs Sedan of 5 deurs Fast back uitvoering. Bovendien is er een Rover 825 Diesel Turbo. De Rover 820i heeft een tweeliter T- serie motor met 100 kW (136 pk) in en haalt daarmee een top snelheid van 202 km/h en acce lereert in 10,2 seconden van 0 naar 100 km/h. Eveneens met deze motor uitge rust, is de luxueuze 820 Si se dan. Zo zijn de 825 Diesel Turbo en de vierdeurs 825 S Diesel Turbo (van welke laatste het uit- rustingsnieau nagenoeg over- Bij de foto: De Rover 827 Coupé. Eind 1992 kreeg de Applause een nieuw gezicht. De wagen beschikt over veel binnenruimte, heeft het nodige comfort te bie den en staat bekend om zijn be trouwbaarheid. We zetten drie uitvoeringsniveaus van de Ap plause op een rij. - Goes Vlissingen De prijs van de MX-5 met hard top en stuurbekrachtiging be draagt f 66.495,-. Auto Palace - de Binckhorst b.v. introduceert een speciale versie van de Mazda MX-3, de Rally Edition. Deze is beperkt lever- een nodig Intussen is de nieuwe Fiat Punto al enkele weken het middelpunt van een interes sante introductieshow bij Auto Dagevos te Goes. ”Een bijzon der succesvolle introductie”, aldus de heer Dagevos van het gelijknamige garagebedrijf te Goes. ’’Want er is heel veel be langstelling voor deze auto die uitblinkt door zijn comfort en die veel ruimte biedt binnen zijn klasse”. De jaar Uit de beschrijving van de be langrijkste technische bijzonder heden van de SRti, blijkt duidelijk de aandacht die is be steed aan veiligheidsaspecten. Dit geldt trouwens voor alle mo dellen van het gamma. Of het nu de snelle acceleratie betreft waartoe de motoren in staat zijn, de wegligging met de vernuftige vering of de constructies van voor- en achtertreinen: onder al le omstandigheden biedt de 605 verregaande garanties op het gebied van de actieve veiligheid. Dit is in belangrijke mate te dan ken aan het ontwerp en de constructie van de wagen, tot stand gekomen volgens princi- Het topmodel van de Applause serie is de permanent vierwiel- aangedreven Zi. Zelfs onder de meest extreme omstandigheden houdt de Applause Zi het goede spoor. De grip op de weg is door dit aandrijfsysteem maximaal. Het uitrustingsniveau van de Zi komt overeen met dat van de Xi. Als extra's heeft de Zi nog een regelbare intervalschakelaar op de ruitewissers vóór en een elektrische antenne achterop de auto. Deze constructie, die de bevesti ging vormt van alle componen ten, vervormt bij een torsie met een koppel 100 daN.m uitge oefend aan de assen, slechts 0,86 mrad. Bij doorbuiging en cabrio, geen effect meer had. Voor het overige is de even zin volle als omvangrijke uitrusting van de M3 coupé overgenomen in de M3 cabrio. Dit betekent dat volle belasting blijft de vervor ming, gemeten in het midden van de langsdragers, minder dan 0,5 mm. Ook voor wat betreft de passieve veiligheid voldoet de constructie aan de huidige Europese normen (frontale bot sing met 50 km/h), waarbij het stuurwiel niet meer dan 30 mm naar achteren wordt verplaatst terwijl de norm maximaal 127 mm toestaat. bieden. Ondanks zijn, vergele ken met de coupé, 80 kg hogere gewicht, duurt de acceleratie van 0 naar 100 km/h slechts 0,2 seconde langer, (6,2 in plaats van 6,0 sec.). Een ander bewijs van open rijplezier is de tus- sensprint van 80 naar 120 km/h in de vierde versnelling: de stan daard ’inhaaltijd’ is slechts 6,9 sec. De topsnelheid is, evenals bij alleandere M modellen, elek tronisch begrensd tot 250 km/h. baar in de kleuren clear white en mighty grey metallic en beschikt naast de rijke standaarduit rusting over een houten stuur en pookknop. De extra's passen pri ma bij het sportieve karakter van de MX-3. Er kan gekozen worden uit de 1.6i en 1.8i motor. De Maz da MX-3 1.6i Rally Edition kost f 42.995,-. De prijs van de MX-3 Rally Edition met 1.8i motor be draagt f 51.995,-. M.A. de Ruyterlaan 8-16 - Goes -01100-28545 Industrieweg 27-29 - Vlissingen -01184-14400 Schaepmanlaan 3 - Bergen op Zoom - 01640-39393 worden geproduceerd; ECOLOGIE: houdt rekening met de steeds strengere regels op het gebied van het milieu (emis sies, geluidsproduktie, ecolo gisch verantwoorde produktie, voorbereiding op recycling van de grondstoffen na het uit de roulatie nemen van de auto). An ticipeer bovendien zoveel moge lijk op toekokmstige normen in overeenstemming met Fiat’s grote verantwoordelijkheidsge voel voor het beschermen van het milieu. Alle Rovers uit de 800-serie blinken uit door beschaving, comfort, presta ties, vormge ving en luxe. En er is keuze uit vier krachtige motoren en drie koetswerken. Het Rover pro gramma omvat 9 versies. De Punto is op de Nederlandse markt beschikbaar in niet min der dan vijftien verschillende versies, die alle uitblinken door een bijzonder complete stan daarduitrusting en gunstige prijsstelling. Het programma be gint met de Punto 55 S in driedeurs-uitvoering en 1.108 cc- motor, die voor f 22.750,- in de prijslijst is genoteerd. De zelfde motor kan ook worden gecombi neerd met een zesversnellings bak en de EL-uitvoering, die f 24.950,- kost. De serie vijfdeurs-modellen start bij de 60 S van f 24.350,-. Aan de top van het gamma bevindt zich de ui terst sportieve GT Turbo met 1.372 cc-motor voor 39.950,- in clusief ABS en airbag. De introductie, die voor onze re gio plaatsvond bij Fiat-dealer Dagevos te Goes, mag zeker een mijlpaal worden genoemd. Hij wordt aan het publiek gepre senteerd op een moment, dat zowel vanuit commercieel oog punt als op industrieel niveau bijzonder belangrijk te noemen is. Na de eerste enthousiaste be richten in de media wordt reik halzend uitgekeken naar de kennismaking met deze com pacte en zeer veelzijdige Nieu we Fiat. En daar is alle aanleiding voor. Het gaat tenslotte om een totaal nieuwe auto, waaraan Fiat zijn prestige en concurrentievermo gen in het B-segment toever trouwt. Een segment waarin het al sinds vele jaren een leidende rol speelt dankzij het succes van een groot aantal ’historische’ modellen. Succesnummers als de 600, de 127 en de Uno. Maar het is niet overdreven te zeggen De Li uitvoering kenmerkt zich door zijn scherpe prijsstelling maar toch is de auto zeer com pleet uitgevoerd. De bumpers zijn in de kleur van de carrosse rie gespoten. De comfortabele stoelen bieden de bestuurder een gemakkelijke zit achter het goed in de hand liggende luxe driespaaks stuur. Het dashboard is o.a. voorzien van een toeren- teller en dagteller. Er zijn waar- schuwingslampjes voor alle vitale functies. De ventilatie is uitgevoerd met een vierstanden schakelaar en recirculatiestand. Verder blijft het contactslot gedu rende 10 seconden, nadat de binnenverlichting is gedoofd, verlicht. Hierdoor kan de bestuurder in het donker een voudig het contactslot vinden. De radiobedrading, de antenne en de luidsprekers in de deuren zijn standaard aanwezig. In het interieur zijn een midden console, kaartenvakken en veili ge instaplichten in de met stof beklede deuren standaard. Ook een luxe driespaaks stuurwiel is aanwezig. Voor de achterpassagiers is de Applause standaard uitgerust met warme/koude luchttoevoer naar de voetenruimte. De leunin gen van de achterbank zijn voor zien van hoofdsteunen. Zelfs de leuningen van de gedeelde ach terbank zijn verstelbaar, zodat de achterpassagiers het zich nog comfortabeler kunnen ma ken. De forse kofferruimte van 473 liter is nog eens extra te ver groten doordat de achterbank volledig opklapbaar is zodat er zo een grote laadruimte ontstaat met een nagenoeg volledig vlak ke vloer. Het onbetwiste topmodel is de uiterst luxueuze en elegante Ro ver 827 Coupé waarin vier vol wassenen alle denkbare comfort en luxe vinden, volgens de beste Britse tradities. De Rover 827 Coupé wordt voortgestuwd door een zéér krachtige 2,7 liter zescilinder motor met 24 kleppen en 124 kW (169 pk). Voor de Coupé is de zespitter in principe gecombi neerd met een automatische sedan leverbare 820 Ti een top- transmissie, eventueel is een handgeschakelde vijfversnel- lingsbak leverbaar (geen meer prijs). Handgeschakeld óf tegen meerprijs met automaat ope reert de zescilinder krachtbron ook in de vierdeurs Rover 827 Si. Met handgeschakelde vijfbak haalt deze representatieve za- ken/reis limousine een top van 214 km/h en volbrengt hij de ac- bij 6.000 toeren per minuut voor- celeratie van 0 naar 100 km/h in 8,9 seconden. Uiteraard bieden de Rover 827 Si-modellen en de Rover 827 Coupé een standaarduitrusting die nauwelijks wensen openlaat, zoals ABS, Cruise Control, (CFK-vrije) Airconditioning en le deren bekleding. Lichtmetalen wielen behoren tevens tot de Medio mei a.s. zullen de eerste kopers deze bijzondere BMW Cabrio al in ontvangst kunnen nemen. BMW zelf zegt dat het om een scherp geprijsde auto gaat, indien men de kwaliteiten en uitzonderlijke prestaties in ogenschouw neemt. De prijs is voor ons land gesteld op f 145.500,- inclusief btw. ABS, een airbag voor de bestuurder (voor de voorpassa gier als optie), het M High Per formance onderstel en M instrumenten vanzelfsprekend tot de standaard-uitvoering be horen. Binnen de vrijwel onbe grensde mogelijkheden van BMW Individual kan elke klant vervolgens zijn eigen ’droomau to’ laten maken. Ook op het ge bied van rijprestaties heeft de M3 cabrio buitengewoon veel te pes die hun juistheid hebben aangetoond bij voorgaande mo dellen, maar nog zijn geoptimali seerd door middel berekeningen en testen. ZX met tor. heeft zijn ZX uit gerust met een XUD9/Y diesel motor van 1905 cm3 en 65 pk, met EGR. Voor deze motor is gebruik ge maakt van de nieuwste ont wikkelingen die de PSA Peugeot Citroen Groep op het gebied van dieselmoto ren tot stand heeft gebracht, met als resul taat: lage ge bruikskosten, een gering brandstofver bruik, onver woestbaar, soepel, stil en bovendien schoon. fen staat op hetzelfde niveau als van een benzinemotor met drie weg katalysator. Ten aanzien van de uitstoot van deeltjes geldt het principe om deze emissies zo veel mogelijk aan de bron te be perken. Dit wordt mogelijk ge maakt door de nieuwe vorm van de verbrandingskamer en de in- spuitkarakteristiek van de die selmotor. Bovendien is de XUD9/Y motor voorzien van EGR (Exhaust Gas Recirculati on), waardoor de uitstoot van deeltjes slechts 0,124 g/km be draagt. 3. Optimaal rijgenoegen De XUD 9/Y motor van de Ci troen ZX Diesel onderscheidt zich door de fluisterstille loop. Daarnaast heeft deze motor de volgende verbeteringen on dergaan: - het aanbrengen op de motor van een voorverwarmings- en filtreringssysteem van de brandstof ten behoeve van het beter functioneren van-de motor in de winterperiode (constante temperatuur van de brandstof, ongeacht de buitentemperatuur); - wijzigingen van de specifica ties van de brandstofpomp, waardoor de motor soepeler functioneert. De toevoeging van deze diesel- uitvoeringen aan het bestaande ZX gamma betekent dat Citroen de klantenkring in het M1 seg ment verder kan uitbreiden. De benzine-uitvoeringen van de Citroen ZX hebben zich sinds de introductie in september 1991 in Nederland een goede positie verworven dank zij een aantal bijzondere eigenschappen die ook voor de nieuwe diesels gelden: - een carrosserie, modern en harmonieus van lijn, met ui terst gunstige Cw waarden; - een ruim interieur met een variabele indeling (neerklap- bare achterbank, respectie velijk in lengterichting verstelbare achterbank met standaarduitrusting van zowel de Rover 827 Coupé als de Ro ver 827 Si sedan. Bedoeld voor de liefhebbers van hoog- presterende sedans uit de grote middenklasse is de snelste Ro ver 800, de Rover 820 Ti. Voortgestuwd door de tweeliter T-serie motor met turbocompres sor en tussen koeler (132 kW/180 pk bij 6.000 toeren per minuut) haalt de uitsluitend als vierdeurs De reeds aangekondigde ver nieuwde Mazda MX-5 met 1.8 li ter motor is vanaf eind januari leverbaar. Deze MX-5 verschilt van zijn voorganger onder meer door de vergrote krachtbron. De ze meet nu 1.8 liter tegen 1.6 liter voorheen. Hierdoor is het ver mogen verhoogd tot 96 kW/130 pk bij 6500 tpm (was 85 kW/115 pk). De stijfheid van de carrosse rie is toegenomen door wijzigin gen in de constructie. Andere veren en schokdempers zorgen voor een verder verfijnd wegge drag. In het interieur vallen voor al de nieuwe stoelen met verstelbare hoofdsteunen op. De MX-5 1.8i is standaard voorzien van een neerklapbare softtop en kost f 59.995,-. De prijs van de MX-5 inclusief stuurbekrachti ging bedraagt f 61.995,-. De MX-5 kan ook geleverd worden met een afneembare hardtop, die nu in de kleur van de carros serie besteld kan worden. De MX-5 met hardtop kost f 64.995,- Al vrij kort nadat Citroen in ons land de ZX uit bracht, volgen de ZX Reflex en Avantage dieselmo- Citroën Standaard zijn alle uitvoeringen voorzien van voorwielaandrij- ving en een krachtige 77 kW/105 pk motor, met 1600 cm3, 16 klep pen en multi-point injectie. Er is zelfs een uitvoering met perma nente vierwielaandrijving. Te vens is de motor uitgerust met een engine-fail systeem dat zo is geprogrammeerd dat, ondanks een elektrische storing, de mo tor blijft functioneren, zodat de klant toch nog een servicepunt kan bereiken. Elk type Applause is standaard voorzien van een vijfversnel- lingsbak, maar een automaat met lock-up systeem is even eens leverbaar (uitgezonderd de Zi). Zoals op alle Daihatsu modellen geldt ook voor de Applause de driedubbele zekerheid van 3 jaar fabrieksgarantie op de auto, 3 jaar garantie op de lak en 6 jaar carrosseriegarantie op door roesten van binnenuit. 1/3-2/3 neerklapbare leuning); - een uitstekend weggedrag dank zij de meesturende achteras; - optimale veiligheid voor de inzittenden door de stevige constructie van de car rosserie. Voor de ZX Diesel-uitvoeringen kunnen daar nog drie specifieke eigenschappen aan worden toe gevoegd: 1. Gunstig brandstofverbruik en een betrouwbare motor Het gemiddelde brandstofver bruik van de ZX Diesel bedraagt slechts 5,71 per 100 km. Met een volle tank (56 I) is de actieradius 1.200 km bij een constante snel heid van 90 km/h; bij 120 km/h constant is dat 950 km. De dieselmotor van de Citroën ZX heeft een zeer lange levens duur, onder andere door de be veiliging tegen te hoge toerentallen. De XU Dieselmotor heeft zijn kwaliteiten ruim schoots bewezen in de Citroën BX en munt uit door betrouw baarheid. 2. Een schone dieselmotor De dieselmotor is een schone motor die aan de strengste nor men voldoet: de uitstoot van de klassieke milieubelastende stof- dat de Punto veel meer is dan een nieuw model. Het is tevens een concreet symbool van een grondige wijziging van de be- drijfsstrategie. De Punto is geconstrueerd op een volledig nieuwe bodem plaat, volgens de strengste crite ria met betrekking tot duurzaamheid, veiligheid en stijfheid van de structuur. Het ontwerp van de Fiat Punto vormt de basis van een hele familie van speciale modellen. De Pun to Cabrio is daarvan het eerste voorbeeld. Uitgangspunt van het Fiat Punto-programma zijn de richtlij nen die zijn opgesteld na een uitgebreid onderzoek naar de belangrijkste eisen van de auto kopers aan het eind van de jaren negentig. Kort samengevat lui den ze: DESIGN: definieer een innova tieve en vooral karakteristieke lijn die een positief gevoel zal opwekken bij een internationaal publiek; PRESTATIES: geef het nieuwe model een temperamentvol ka rakter dat tot uiting komt in alle versies van het brede aanbod, dat aan uiteenlopende persoon lijke eisen voldoet; VEILIGHEID: laat de auto vol doen aan de zwaarste normen, ook door gebruik te maken van maatregelen die tot nu toe waren voorbehouden aan auto’s uit ho gere klassen; COMFORT: ondersteun de ten dens naar nieuwe gebruiksvor- men die een hoog comfortniveau nodig maken waardoor het leven aan boord steeds aangenamer wordt, ook bij auto’s die in grote aantallen Vanaf heden is in ons land de compleet nieu we Fiat Punto leverbaar. Zoals we enkele maanden gele den in de Auto- krant al schreven, gaat het om Fiat’s nieuwe auto in het B-segment. Hij is in ons land al direct in totaal 15 versies leverbaar. Er is keuze uit zes verschillende motoren en vijf verschillende uitrustings niveaus. Het Xi model heeft uiteraard alle comfort verhogende zaken van de Li, maar daar worden nog een aantal zaken aan toege voegd. Zo is de Xi standaard uit gerust met stuurbekrachtiging, een in hoogte verstelbaar stuur wiel, elektrisch bedienbare zij ruiten en buitenspiegels, Afgelopen jaar werd het Neder landse gamma van de Peugeot 605 uitgebreid met de SRti. De wagen is uitgerust met een 2 li ter turbo-motor met een lucht warmtewisselaar en turbocom pressor van het type Garrett T25 met een gestuurde drukre- gelklep. Deze Peugeot 605 onderscheidt zich door een hoog koppel bij laag toerental en een hoog ver mogen. Hij past tussen de 605 SLi met 122 pk en de 695 SV 3.0 met 170 pk. De motor kan wor den gecombineerd met een handgeschakelde 5-bak, danwel een automatische transmissie. Zijn top ligt rond de 210 km/uur en het verbruik bij 120 km; constant is 8,9 liter per 100 ki lometer. centrale deurvergrendeling en een van binnenuit te openen vijf de deur en brandstofklepje. De bekleding van de stoelen heeft een ander design, waardoor het interieur nog luxer toont. De sportieve kuipstoelen geven door hun vormgeving een nog betere zijdelingse steun. De Xi is op speciaal verzoek leverbaar met een elektronisch geregeld anti-blokkeer remsysteem (ABS), waarbij de auto dan ook nog wordt voorzien van ’frequency-controlled-shock ab sorbers’, zodat de hardheid van de schokbrekers automatisch wordt aangepast aan de onder grond waarover men rijdt. Te vens is in dit optiepakket het bedieningspaneel van het venti latiesysteem elektronisch gere geld en voorzien van drukknoppen. Uitgangspunt voor de ontwikke ling van deze attractieve open automobiel vormde de M3 cou pé, waardoor alle eigenschap pen waaraan de M3 zijn succes ontleent, terug te vinden zijn in de cabrio: een even krachtige als zuinige 3.0 liter zescilinder motor met 210 kW/286 pk; het veilige onderstel dat tot de ver beelding sprekende prestaties mogelijk maakt in combinatie met het beste remsysteem dat dezer dagen in serie wordt ge produceerd. Op deze technische basis is een buitengewoon ele gante cabrio met vier volwaardi ge zitplaatsen ontstaan. De M3 cabrio verbindt een - in deze prijsklasse tot nog toe niet verkrijgbare-soevereine vorm van voortbeweging, met de voor de M modellen zo kenmerkende ambiance in het interieur. Een automobiel die volledig tege- BMW presen teerde op de Autosalon van Brussel voor de eerste maal aan het publiek zijn M3 Cabrio. De Autoshow werd gehouden van 12 tot en met 23 januari. ruim een geleden vernieuwde Dai hatsu Applause blijkt het niet al leen als gezins auto goed te doen. Ook van uit de lease- markt is er be langstelling voor deze scherp- geprijsde mid denklasser die de eigenschap pen van een vijf- deurs hatchback en sedan in zich heeft verenigd. moet komt aan de wensen van liefhebbers van sportieve top klasse automobielen die ook graag open willen rijden. Het ho ge motorvermogen en het altijd aanwezige surplus aan trek kracht van de nieuwe zescilinder M3 motor zorgden door de sen sationeel lage verbruikscijfers - 1/3 mix verbruik: 9,1 liter/100 km - al voor de nodige opschudding in de wereld van snelle sportwa gens. De enige overeenkomst met het voorgaande model met dezelfde type-aanduiding is dan ook de M-signatuur: gemaakt door BMW M GmbH, de delica tessenwinkel van BMW AG. De klant kan rekenen op een in ver gelijking met de M3 coupé op het cabrio-karakter toegesneden uitrustingsniveau. Tot de standaard-uitvoering van de nieuwe M3 cabrio behoren daar om onder meer een elektrisch bediende kap, gesmede en hoogglans-gepolijst lichtmetalen wielen in de afmeting 7’/2 Jx17 voor en 8V2 Jx17 achter met 235/40 ZR 17 banden en de met gemakkelijk te onderhouden nappaleder beklede sportstoe len. De voorste rand van de spoi ler is komen te vervallen, omdat deze door de andere aërodyna mische eigenschappen van de eenkomt met dat van de 820 Si) voorzien van een extreem sterke 2,5 liter viercilinder turbodiesel- motor met tussenkoeler. Met een vermogen van 87 kW (118 pk) bij 4.200 toeren per minuut en een maximaal koppel van 268 Nm bij 2.100 toeren per minuut berei ken de dieselversies van de Ro ver 800 een respectabel prestatieniveau. Top 190 km/h, acceleratie 0-100 km/h in 11,3 seconden. In het leveringsprogramma zien we verder de Rover 820i als vier deurs Sedan en de Rover 820 Si Sedan met Automaat. Alle Rover 800-modellen hebben een af- standsbediende centrale ver grendeling met comfortschakeling en een alarmsysteem. De Rover 820/827 Si, Rover 825 SD uit voeringen en de Rover 820 Ti bieden een anti-blokkeer rem systeem en een elektrisch be diend transparant kantel-schuifdak. Behalve op de Rover 827 Coupé is een Airbag aan bestuurders- zijde voor de andere Rover 800 uitvoeringen optioneel. D A E C.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 31