Ruim en flexibel aanbod H 100: een succesnummer Ford Courier: bestel Saab De filosofie van auto adria auto van het jaar in de Mitsubishi Galant Auto voor bedrijf en vrije tijd Nieuw: Toyota Hi-Ace voor koeltransport Peugeot 405 Break Commercial valt in BPM-vrije categorie in verkoop voor Hyundai bij de nieuwe 900-serie Citroën ZX winnaar Parijs-Dakar-Parijs 1994 „TOYOTA E^EUROCARE Europese garantie voor kopers nieuwe Toyota official Ford Dealer De Goese merkendealers: westhavendijk 150 goes 01100-20440 Woensdag 2 februari 1994 29 DE BEVELANDER Drie jaar lang via Eurocare V* Auto Adria, Autobedrijf Akkermans, Autobedrijf Centrum Goes, Auto Dagevos, Autobedrijf van Fraassen, Autobedrijf de Groene, Auto Hendriks Goes, Autobedrijf de Jager, Autobedrijf A.C. de Jonge, Autobedrijf van Oeveren, van Strien Car, Auto v.d. Vliet, PTA Goes, Autobedrijf H.J. Rijk, Garage Sjaak Sonke, Autobedrijf Sorber, Garage van Strien, Autobedrijf Tramper, Garage Gebr. Vermeulen, Autobedrijf Jan Hop, Autobedrijf Zwartepoorte Als Toyota-rijder kiest u zelf Nog meer mogelijkheken Multi-kleppenmotoren Flexibel aanbod Nieuwe 2.0 Turbo-motor M”*- Saabs filosofie hFace'"1 - de Breaks met geel kenteken omge- Mm» Is er hulpverlening nodig op een afstand van meer dan vijftig kilome ter van de eigen woning, dan laat Toyota Eurocare haar klanten zélf kiezen uit een aantal oplossingen. De eerste mogelijkheid is het la ten transporteren van de auto (en eventueel een aanhangwagen) naar huis of naar de geplande bestemming. De passagiers reizen af hankelijk van de bestemming verder met de trein of het vliegtuig. De tweede mogelijkheid is dat zij ter plaatse blijven. Toyota Eurocare zorgt dan voor een hotelaccomodatie. Ook is het mogelijk om drie dagen zonder kosten over een huurauto te beschikken. Toyota Euro care stelt de mobiliteit van haar klanten immers centraal. Wordt u als de bestuurder van een vanaf 1 januari gekochte nieuwe Toyota tijdens uw reis ziek, dan zorgt Toyota Eurocare voor een ver vangende bestuurder. Die brengt auto, caravan en passagiers naar huis of naar de plek van bestemming. Kan een defecte of beschadig de auto niet ter plaatse worden gerepareerd omdat er geen onderde len voorradig zijn, dan zorgt Toyota Eurocare voor een spoedzending met de gewenste onderdelen naar een lokale Toyota-dealer. Vaak worden de kosten voor deze onderdelen al gedekt door de algemene garantie van Toyota. Eurocare betaalt dan de verzendkosten. Het eerste transport van de nieu we H 100 bestelwagen van Hy undai is nog net voor het einde van het jaar aangekomen. Dezer dagen werden de eerste 1.000 auto’s bij Rotterdam Car Center klaar voor aflevering gemaakt en vervolgens naar de dealers ge bracht. Voor Hyundai is de H 100 een groot succes gebleken. een de De 2,0 liter 16V versie van deze motor levert 133 pk (98 kW) bij 6.100 toeren per minuut (tpm) en 180 Nm koppel bij 4.300 tpm. Hoewel de koppelkromme van De Galant wordt in twee carros- serievarianten aangeboden. Elk met een eigen doelgroep, maar technisch vergelijkbaar en qua styling nauw op elkaar aanslui tend; de Hatchback en de Se dan met de nadruk op distinctie. Uiteraard zijn beide ontstaan vanuit dezelfde basisdoelstellin gen. De Galant is ook groter ge worden. De langere wielbasis 35 mm) verhoogt de rechtuit- stabiliteit. Het stuurkarakter is positief beïnvloed door de spoor breedte van de voorwielen te op de eindstreep. Tijdens de ruim 13.000 km lange race boekten de beide ZX-en 17 van de 21 etappezeges. Van de 124 ingeschreven voer tuigen bereikte slechts de helft de finish. Bij de foto’s: De Saab 900 SE V6 en de 2,5 liter V6 motor. De 2,3 liter 16V motor heeft een iets langere slag (90 in plaats van 78 millimeter) en ontwikkelt 150 pk (110 kW) bij 5.700 tpm en 210 Nm koppel bij 4.300 tpm. Het koppel van deze motorversie is afgestemd op een sportief karak ter en overtreft dat van de tweeli- ter in het toerengebied vanaf 2.000 tot 6.000 tpm. Om een nog hogere mate van verfijning te bereiken, bezit de 2,3 liter motor twee ketting- aangedreven balansassen, die in tegengestelde richting draai en met een snelheid die twee maal zo hoog is als die van de krukas. Deze voorziening, die Saab al vele jaren toepast, vangt vergroten 50 mm); aan de achterwielen nam de spoor breedte toe met 55 millimeter. De lengte van bumper tot bum per nam toe met 50 millimeter, de breedte met 35 millimeter. Bij de foto: Lange rijen H 100 bestelwagens op de kade. In het laatste kwartaal van 1993 veroverde Hyundai er maar liefst een aandeel van 20% in het marktsegment mee. De Nederlandse wetgeving met betrekking tot auto’s met grijs kenteken is onlangs veranderd; nieuwe normen zijn vastgesteld met als gevolg dat de bestaande 405 Break Commercial niet meer op de markt kon worden gebracht. Peugeot heeft voor de zakelijke markt onmiddellijk ac tie ondernomen en kwam als eerste merk in ons land met een Break als antwoord op de nieu we maatregelen: de nieuwe 405 Break Commercial is BPM vrij en valt in de klasse voor lage we genbelasting. Deze nieuwe 405 Zoals de volledig onafhankelijke wielophanging, die zowel aan voor- als achterzijde van het Multilink-principe is; wat een uniek gegeven is voor een voor- wielaangedreven auto. Een an der belangrijk item dat in de nieuwe Galant wordt toegepast, is een zeer geavanceerd voertuig-veiligheidssysteem waarbij gebruik gemaakt wordt van zogeheten 'Fuzzy Logic Control’. Het is voor het eerst dat Mitsubishi dit systeem zo uitge breid toepast; zelfs in de auto- industrie als geheel kwam dit nog niet voor. Kortweg betekent dit dat de Fuzzy Logic Control een fijngevoelig, wijdvertakt en logisch opgebouwd en reage rend controle- en bewakings systeem van diverse functies is. De toepassing van de Fuzzy Lo gic Control in de Galant zorgt er voor dat de bestuurder een deel van het werk uit handen geno men wordt. De elektronica be waakt en - waar mogelijk - regelt vele zaken. De bestuurder raakt minder vermoeid, de auto doet zijn werk zo economisch mo gelijk. fortabele stoelen, de pittige en toch zuinige dieselmotor en het alleszins acceptabele geluidsni veau. Verder vindt de jury de laadruimte royaal van afmetin gen en vierkant zonder hinderlij ke rondingen. De laadvloer is vlak en biedt voldoende breedte tussen de wielkasten. Ter viering van de verkiezing van de Ford Courier tot bestelauto van het Jaar biedt Ford nu de Courier van Celebration aan. Deze uit voering heeft standaard, dus zonder meerprijs, getint glas, rubbermat in de laadruimte, digi tale klok, volle wieldeksels, mentsysteem, dat de brandstofinspuiting, de directe ontsteking en de turbo-laaddruk regelt. De turbocompressor, met geringe massa-traagheid en in tercooler, heeft een maximale laaddruk van 0,79 bar. Het maxi mum koppel is afgeregeld op 243 Nm in de eerste en tweede versnelling van de handgescha- kelde versie om doorslippen van de voorwielen te voorkomen en andere componenten te vrijwa ren van beschadiging. In de an dere versnellingen is het koppel afgeregeld op 263 Nm; de resul terende koppelkromme bij deze waarde is absoluut vlak tussen 2.100 en 4.700 tpm. De turbomo tor beschikt over meer dan 200 Nm in het gebied tussen 1.700 en het maximum van 6.000 tpm. De Ford Courier werd enige tijd geleden in ons land uitgeroepen tot bestelauto van het jaar 1993-1994. Begrijpelijk dat deze kleine bedrijfswagen van Ford op de komende RAI sterk in de belangstelling staat en blijft. Bij Auto Adria, Ford-dealer in Goes, is men uiteraard verheugd met deze uitverkiezing. Want de Courier doet het uitstekend in de bedrijfsmarkt, temeer nu zijn kwaliteiten nog eens door een onafhankelijke jury werden on derschreven. Het was de eerste maal dat de Ford Courier deel nam aan deze door het Vakblad ’’Automanagement” uitgeschre ven wedstrijd. De jury stelde vast, dat de Courier veel méér is dan een ongebouwde personen auto, hoewel de auto is geba seerd op de Ford Fiësta, waarmee hij zijn aantrekkelijke uiterlijk gemeen heeft. De jury in zijn rapportage: "Hij is als be stelauto ontworpen volgens een Europees concept en vormt daarmee de voorbode van een nieuwe generatie kleine Europe se bestelauto’s die zich aankon- digt. Het is duidelijk dat de ontwerpers de specifieke be hoeften van de groep gebruikers diepgaand hebben geanaly seerd”. De jury maakt Ford een compliment voor de bestuurs- vriendelijkheid, de stevige, com- IBliKEz Met de Hi-Ace Freshman heeft Toyota een nieuw model in het leveringsprogramma opgeno men. De Freshman-uitvoering is speciaal ontwikkeld voor koel- transport. De auto heeft een netto-laadvolume van ruim vier kubieke meter en een netto laad vermogen van circa 1.000 kg. de trillingen op die nu eenmaal inherent zijn aan een viercilinder motorconstructie. Hiermee is een verfijning bereikt die vergelijkbaar is met die van een zescilinder lijnmotor. Excen trische gewichten op de balans assen vangen de krachten op die niet door de primair bewe gende delen kunnen worden te gengegaan, waardoor een vrijwel trillingsvrij motorgedrag wordt bereikt. Naar verwachting zal een groot aantal kopers van de nieuwe 900 kiezen voor de nieuwe, 185 pk (136 kW) sterke versie van de 16-kleps 2,0 liter Turbo motor, die eveneens voorzien is van ba lansassen. Deze versie heeft de beschikking over Saabs geavan ceerde Trionic motormanage- deze krachtbron z’n top bij een relatief hoog toerental bereikt, wordt 90 procent van de maxi male waarde gerealiseerd in het gebied tussen 2.700 en 5.700 tpm. Een geïntegreerd Motronic digitaal motormanagement- systeem regelt het tijdstip van zowel de ontsteking als die van de inspuiting. De auto werd in september in verkooo genomen en verwacht werd door importeur Greenib Car zo’n 300 tot 400 bestellingen te noteren. Dit werden er maar liefst 1.200 en dat bij een totale verkoop in het betreffende marktsegment van circa 6.000 stuks! De H 100 is zeker een ruime, vlotte en comfortabele bestelwa gen, maar dit snelle succes werd door importeur Greenib Car zeker mede bereikt door op de H 100 een fikse introductie korting te geven, afhankelijk van het type variërende van f 2.000,— tot f 2.500,—. Die kor ting gold voor alle H 100’s die vóór 1 januari werden besteld. Break Commercial volgt aangepast: het dak is met circa 10 cm. verhoogd een scheidingswand met ruit die achter de voorstoelen is aangebracht, draagt bij tot de stevigheid van de dak constructie de achterbank is vervangen door een vlakke laadvloer en de zijruiten van de zo ontsta ne laadruimte zijn ge blindeerd. De 405 Break Commercial kan op basis van alle bestaande 405 weest. komst van Peugeot Break Commer cial is hiervan het zoveelste bewijs. cier van Toyota. De installatie werkt met het milieuvriendelijke koelmiddel R134a. Voor de com pressor en de condensor is on der de motor van de Hi-Ace een plaats gevonden. Montage op het dak van de auto kon hiermee worden voorkomen. Dat is met name, buiten een gunstiger brandstofverbruik, van belang in parkeergarages, maar zeker ook in wasserettes. De installatie is in staat om bij een buitentempe ratuur van 35°C de koelruimte op een temperatuur van - 5°C te houden. De Hi-Ace Freshman is vanaf nu leverbaar via de Toyota- dealer. bouwd worden. De aanpassing doet geenszins afbreuk aan de sierlijkheid van de auto: de poly ester dakconstructie is zodanig dat de dakbelasting onveran derd blijft. De dakstangen die standaard zijn vanaf GR/GRD ni veau kunnen opnieuw worden gemonteerd. De nieuwe 405 Break Commercial is met een le vertijd van circa drie weken die nodig is voor de ombouw, nu reeds verkrijgbaar, mits de auto op voorraad staat bij de im porteur. waren. De nieuwe 900 volgt het voorbeeld van de 9000 en biedt dientengevolge een betere ruim- tebenutting en passieve veilig heid. De viercilinder is slechts 8 graden naar voren gekanteld in plaats van 20, zoals dat het geval is bij de 9000. Saabs nieuwe viercilinder moto renprogramma bestaat nu ook uit tweeliter versies van het mo dulaire ontwerp dat in de 9000 werd geïntroduceerd. Boring en slag zijn niet gewijzigd. Om de motor pasklaar te maken voor de 900 (die een kleinere draaicirkel dan de 9000 bezit en een voor ste spoorbreedte van 1.446 me ter in plaats van 1.52), moest de totale lengte van de mo- tor/transmissie-eenheid verkort worden. De Citroen ZX heeft een dubbe le overwinning geboekt in de ral ly Parijs-Dakar-Parijs. De équipe Pierre Lartique- Michel Périn (F) bleef de team genoten Hubert Auriol-Gilles Pi card (F) zo’n anderhalf uur voor strips op de wagenflanken, sigaretten-aansteker, aflegvak boven de voorruiten een inter valstand op de ruitewissers. De Ford Courier is leverbaar vanaf f 16.490,- (excl. btw), de Courier Diesel vanaf f 18.490,-. Overi gens heeft deze speciale Ford Courier nog een bijzonderheid te bieden. De heer Cees Groe- neveld van Auto Adria benadruk te dat hij wordt geleverd met standaard air-bag, hetgeen voor een auto in dit segment aller minst gewoon is en het complete karakter nog eens onderstreept. ZORGELOOS OND-ERWEG Sinds 1 januari geeft Toyota in ons land op alle nieuw verkochte per sonenauto's (en de meeste bedrijfswagens) de Toyota Eurocare Ga rantie. Daarmee wordt binnen Europa drie jaar lang diriecte hulp geboden bij ongeval, pech of welk probleem dan ook onderweg. Bij een onverhoopt ongeluk, een zeldzame technische storing of bij voorbeeld ernstige ziekte onderweg is één telefoontje van de gedu peerde Toyota-rijder voldoende om een snel reagerend en internationaal opererend hulpteam in te schakelen. Deze hulp wordt geboden door de gerenommeerde organisatie ARC. Toyota Euroca re regelt en betaalt alles wat nodig is bij het ter plaatse repareren of eventueel bergen van de auto. Ook zorgt Toyota Eurocare ervoor dat die auto naar de dichtsbijzijnde officiële Toyoto-dealer wordt ge bracht voor een vakkundige reparatie. Nippondenso levert de koel installatie, die ten dele onder de motor wordt ingebouwd. Terberg Specials verzorgt de isolatie van de laadruimte en tevens de mon tage van de koelinstallatie. Alle leidingen zijn geïntegreerd ten behoeve van een perfekte afwer king. De Hi-Ace Freshman sluit aan bij de Europese harmonisa tie van Warenwetbesluiten inza ke de bereiding en behandeling van levensmiddelen. Hierin zijn nieuwe regels opgenomen die het transport van versprodukten ook voor Nederland wettelijk vastleggen. Toyota-importeur Louwman Parqui verwacht dat de vraag naar auto’s voor koel- transport door deze nieuwe re gels sterk zal toenemen. De Hi-Ace is in dit segment een ron duit aantrekkelijke aanbieding. De Freshman-uitvoering van de Het is al weer een jaar gele den dat Mitsu bishi in ons land de nieuwe Ga lant presenteer de. Het gaat om een auto - zowel als sedan als hatchback - die opvalt door veel technische ver nieuwingen. Motorisch gezien heeft de Ga lant toppers onder de motorkap. Alle benzinemotoren zijn opge bouwd volgens het meerkleps- principe met vier kleppen per ci linder. Er zijn twee moderne vier- cilinders (1,8 liter en 2,0 liter) en in de topmodellen liggen fraaie compacte V6-motoren, één van 2,0 liter en één van 2,5 liter. De tweeliter dieselmotor heeft een turbo met intercooler. Zowel de Galant Sedan als de Galant Hatchback worden in de uitvoe ringen GLi, GL-TD, GLSi en GTi geleverd. Dat maakt het totale aanbod bijzonder ruim en flexibel. Met de introductie van de nieu we 900 is Saab geheel terugge keerd naar het oorspronkelijke concept van de overdwars in de auto geplaatste motor. Hoewel de eerste tweecilinder tweetakt overdwars was ingebouwd, werd de daarop volgende driecilinder motor ontworpen voor plaatsing in de lengte-as. Deze bouwwijze werd overgenomen op de latere viercilinder lijnmotoren van de 99 en de voorgaande 900, die bovendien 45 graden gekanteld Toyota Hi-Ace is gebaseerd op de gesloten bestelwagen met een korte wielbasis en een 2,4 li ter dieselmotor. In deze speciale uitvoering heeft de Hi-Ace in de laadruimte een schuifdeur rechts en twee openslaande achterdeuren. Terberg Specials voorziet de Hi-Ace van isolatie- panelen, die door hen speciaal voor deze auto zijn ontwikkeld. Nu deze set op maat is gemaakt, kan een bestelde Hi-Ace in zeer korte tijd van de kant-en-klare isolatie-panelen worden voor zien. De koelinstallatie wordt ge leverd door Nippondenso, al vele jaren een vaste toeleveran- De prijzen van de H 100, zonder de introductie-korting, beginnen vanaf f 21.990,— excl. BTW. Overigens zal deze auto met de prijs van f 22.690,— excl. BTW ook na 1 januari concurrerend zijn. Het succes met de H 100 brengt Greenib Car tot meer actie op de bedrijfswagenmarkt. Zo is er in februari, op de Bedrijfswagen RAI '94, méér nieuws van Hyun dai te zien. Afgelopen jaar bracht Saab zijn nieuwe 900 uit. Een mijlpaal voor de Zweedse autofabrikant, die erom bekend staat een zeer stabiel programma te brengen, waarin niet jaarlijks sterk wordt gesleuteld. Naast een gewijzig de vormgeving, die overigens doet denken aan de vroegere Saab 900, heeft Saab het moto renprogramma voor de 900 aan gepast. Het ziet er globaal als volgt uit: - 16-kleps 2.0i met 133 pk (98 kW); - 16-kleps 2.3i met balansas sen en 150 pk (110 kW); - 24-kleps 2.5 V6 met 170 pk (125 kW); - 16-kleps 2.0 Turbo met ba lansassen en 185 pk (136 kW). Nieuwe, handgeschakelde vijfversnellingsbak. Nieuwe viertraps automaat met drie schakelpro- gramma’s. Nieuwe Sensonic automati sche koppeling (extra). Beperkte produktie van laag-emissieversie van turbomotor. Het vermogen om zich snel aan te passen aan veranderin gen in de markt is altijd één van de sterke pun ten van Peugeot- organisatie ge- De de 405 werd als f'i'tct»,

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 29