Colofon Bij de merken- dealer zit u beter! Opel brengt komende lente zijn nieuwe Omega uit De Boxer: een comfortabele bedrijfswagen van Peugeot ai/fo’ oop gebruikte ’93 toegenomen leeft vorig De BOVAG bedrijven leverden vorig jaar 718.000 In to- exemplaren aan consumenten tegen 701.000 in auto’s 1992. Dit is een toename van 2,5 procent. Dit rechtvaardigt de veronderstelling dat de keuze van de consument wordt aangepast aan de ver mindering van het besteedbaar inkomen. STEEDS MEER ’SCHONE’ AUTO’S Alle nieuwe benzine-auto’s die in Nederland worden verkocht zijn voorzien van een geregel de drieweg-katalysator en voldoen daarme" de strengste emissienormen. Inmiddels rijc ons land bijna twee miljoen personenauto’s die zijn uitgerust met een katalysator. Op ee. taal administratief park van 5,75 miljoen perso nenauto’s betekent dit dat zo’n 3& - :ent als ’schoon’ kan worden a»"" igezien 'n gesprek dealer t- Verkc s in op maat Accessoires levert uw merken-dealer Daihatsu Rocky Wagon met laag tussenschot 9 J 5e Jaargang no. 6 Zowel sedan als stationwagen opmars van een Koreaan r.cK met Hyundai- er Tonny v.d. Vliet snelle Woensdag 2 februari 1994 DE BEVELANDER 27 - Ml yan r- J 9esfe< Redactie: P. de Jonge J. Smits H. Meijer Advertenties: De Bevelander Postbus 5, 4460 AA Goes Voorstad 24, 4461 KN Goes 01100-141110 Uitgave in samenwerking met de merkendealers in Goes e.o. Milieu-aspecten Deze autokrant is een bijlage van weekblad De Bevelander te Goes en verschijnt in principe één maal per maand. vliet en Erwin Die -.uwroom bij de nieuwe H100, lyundai grote verwachtingen heeft. ate^anr- (-a®°Pde- luto’s gemiddA1'4 - ,.i en et o<’1- wordt wagen- De afzet van nieuwe personenauto’s het jaar een pas op de plaats moeten maken, taal werden in ons land 392.000 nieuwe geregistreerd, een daling van 20 procent verge leken met 1992 toen 492.000 exemplaren hun weg naar de consument vonden. Volgens de RAI is het achterblijven van de ver koop van nieuwe auto’s een direct gevolg van de zwakke Nederlandse economie en de daaruit jW,egel- voortvloeiende teruggelopen koopbereidheid daarmee aan van de consument. Deze treft met name de aan- ..urmen. Inmiddels rijden in koop van duurzame consumptiegoederen. twee miljoen personenauto’s rond Voorts moet worden aangetekend dat eind 1992 -.e zijn uitgerust met een katalysator. Op een to- een extra verkoop van ca. 20.000 auto’s werd taal administratief park van 5,75 miljoen Der"' gerealiseerd toen veel consumenten anticipeer- nenauto’s betekent dit dat zo’n 34 proci den op de toen dreigende belastingverhoging ’schoon’ kan worden aangemerkt. Aanc op nieuwe auto’s. auto’s gemiddeld ongeveer 11 jaar mee gaan Overigens werden in 1993 in nagenoeg alle het gehele wagenpark derhalve in 11 jaar wordt Europese landen aanzienlijke verkoopdalingen vervangen zal het totale Nederlandse wagen- van nieuwe auto’s genoteerd. Alleen in het Ver- park binnenkort praktisch alleen bestaan uit ka- enigd Koninkrijk en Noorwegen was sprake van talysatorauto’s. enige groei. De verwachtingen voor de Neder landse economie voor 1994 zijn gematigd opti mistisch. RAI en BOVAG gaan voor het lopende jaar dan ook uit van een licht herstel van de au toverkoop tot ca. 425.000 eenheden. VERKOOP GEBRUIKTE AUTO’S TOE GENOMEN In tegenstelling tot de verkoop van nieuwe auto’s is de afzet van gebruikte auto’s gestegen. Deze keer in de Autokrazit een gesprek van der Vliet van het ge/zjkziamzge autouedrzjf op het bedrzj'fscomp/ex Klein Frankrz/k te Goes. Daarvoor zz/n meerdere redenen. Garage van der Vliet is’dezer dagen op de kop af twee jaar dealer van het merk Huyndai in onze regio. Bovendien is het 25 jaar geleden dat de eerste automobtei van Hyundai vanuit Zu/d-Korea in ons land kwam. En bovendien heeft het snel in opmars zijnde merk dezer dagen een nieuwe rage bedrzjfsauto’s op de Heder/andse markt gebracht, waarvan een staa/kaart is te zien op de komende bedrzjfsauto- Rai in Amsterdam. Tonny van der Vliet vertelt: "Ik ben ’n tijdje den door importeur Greenib uit Sassenheir naderd om twee dagen re/attes te ontvange de Rai. Dat is een goeie getegenheid om in et wat persoon/z/ker sfeer k/anten uit Zee/and te woord te staan. We zijn voor wat betreft de be drijfswagens dealer voor heel Zee/and en in onze stand (nummer 413 in de Westhai van de Rai) kunnen we daar het nieuwe programma aan be- /gepast, dr/jfswagens toe/ichfen. Dat doen we op 14 en 19 "Al die sne'- februari. Daaronder uiteraard de pas ge/anceer- de H100. Dat is een kteznere beste/wagen, die ook als bus leverbaar is. Daarnaast een zwaar dere bedrzjfswagen, de H600. Dat is een 6-tonner en tens/otte de Hyundaz H350. Die ligt er met 3,5 .^ute ton /aadcapacztezt tussen/n” /emmenbank, .„ort Op gebzed van bedn/fswagens sz'gna/eert Van der overzge Hyandaz-an^" „ui, waarmee in - V/zet duzde/z/ke accentverschuzvzngen. Hij vertelt: stor/ngen M worden opgespoord en "De bedrz/'fswere/d wil steeds duzde/z/ker weten pen. ni] schat dat in de enkele jaren tü'4' wat voor een pn/skaart/e er aan een auto hangt, tobedn/f Van der Vliet het rr^-' Ook wil men niet voor verrass/ngen komen. W/e deel van Zeeland *- dus een bedrijfswagen kfest, wil dat hij betaal- Hyund^-' baar is en ook garantzebepa/zngen spelen een zveder- grote rol. Hoewel Hyundaz voor de Neder/andse c/rca 7.000 wa- markt nog een vn/'nieuw merk is, wordt met deze ,..erz< verkocht. "En daar zit nog factoren goed rekening gehouden om mee te ,1(. Ai b/z/kt dat voorai in Duzts/and Hyundaz' kunnen concurreren met de kwa/ztezten die de erg goed aans/aat” aidus de Goese merkendea- Europese bedn/fswagen op dat punt te bieden Ier. Hij schn/ft dat toe aan de uitstekende pn/s- hebben”. kwa/iteitsverhouding, de moderne technieken die Ook in de sfeer van de personenauto’s heeft Hy- Hyundai toepast én de garantze-faci/zteïten die undaz afge/open jaar veel vernieuwingen doorge- het merk op de Europese markt biedt. Daaronder voerd. Hoewei het merk veten wei/zcht nog een pech-onderweg garantie die voor heel Euro- vreemd in de oren k/inkt, moet het worden gere- pa geldt. kend tot één van de grotere op mondiaal vlak. Er zijn twee grote fabrieken. De ene staat in Bro- Bij de foto: Tonny van der Vliet en ie- mont Canada, de andere in U/san Zuid Korea. De leman in de showroom produktte-capacitezt ligt hier op 1,12 miljoen waarvan Hyun<J-’ auto’s per jaar. Er is mi/y'arden geznvesteerd in bouw van de meest moderne produktteizynen. En naast Hyundaz maken ook reeds Japanse mer ken gebruik van de moderne produktiemethoden die Hyundai in Zuid-Korea toepast. Tonny van der Vliet kreeg dezer dagen trouwens een ticket thuisgestuurd om de fabrieken in Zuid- Korea te gaan bezoeken. Hij vertelt: "Op 14 maart vlieg ik er heen. Dat is het resuitaat van een pn/svraag, waarbij je stapsgewijze een reis kon winnen”. In de Aziatische fabriek zal hij onder meer de introductie meemaken van de nieuw Hy undai Pony en Excel. Deze mode/ten in de kleine- gele- re klasse, zullen vermoedeiijk einde dit jaar in ,i /elm be- Heder/and leverbaar worden. Daarmee zal het to- .^«es te ontvangen op tale gamma van Huyndai in korte tijd zijn ver- - goeie getegenheïd om in een nteuwd. Want kort geleden vond in ons land de sfeer klanten uit Zee/and te presentatie p/aats van de nieuwe tantra en de 'e zijn voor waf betr^ Sonafa, waarover we overigens in de Autokrant ai voor h^1 eerder informatie gaven. En ook de snel gemo delleerde Scoupé werd on/angs door Hyundaz aangepast. ”Ai die snelle veranderingen hebben er wel voor gezorgd dat we onze werkp/aats hebben moeten aanpassen” aidus de heer Van der Vliet. "Geluk kig hebben we een goed team van mensen. Er is met het oog op de vernieuwingen bij Hyundai een nieuwe computerkast geznsta/ieerd, een mo derne remmenbank, schokbreker-testbank en overige Hyundai-apparatuur, waarmee in no-time :te- ngen kunnen worden opgespoord en verhoi- "Hij schat dat in de enkele jaren tzjds dat Au- 'r';/ Vliet het deaterschap voor dit ,an Zee/and heeft, er enkele honderden Hyundaz-rzjders bij zijn gekomen. Met name de be/angste///ng voor de Lantra /s groot. In Neder land werden in tota/zteit in 1993 circa 7000 gens van het merk verkocht daar zit i groei in. Al b/z/kt da* jnd Hyundai erg goed merkend®" KRANT cfe i: 1 en milieuvriendelijke nieuwe mo toren, maar volgt bovendien de trend die al is ingezet met de an dere modellen van de jongste Opel generatie. Door een uitge kiend ontwerp biedt de Omega extra veel ruimte, zonder dat hij van buiten veel groter is ge worden. Er is veel aandacht besteed aan zaken als comfort, veiligheid, mi lieu en rijplezier. De standaard uitrusting staat op een ongekend hoog niveau. Ook op veiligheids gebied. Zo krijgen alle nieuwe Tijdens de introductie van de nieuwe Daihat su Rocky, die eind vorig jaar plaatsvond, was al duidelijk dat de Rocky Wagon-versie vol deed aan de nieuwe richtlijnen van de wet op de grijze kentekens. De dakhoogte van de Rocky Wagon ’Highroof’ voldeed immers aan de nieuwe normen zodat volstaan kan worden met een laag tussenschot tussen bestuurder en laadruimte. Uiteraard moest wél worden voldaan aan de richtlijnen zoals het blinderen van de ach terruiten en het weglaten van de achterbank. De Daihatsu Rocky Wagon is dus nog altijd als be drijfswagen leverbaar inclusief alle voordelen van het grijze kenteken. Daihatsu’s leveringsprogramma in 1994 omvat drie Rocky Wagon-uitvoeringen. Alle modellen zijn voor zien van een 2.8 liter diesel- of desgewenst turbo die sel intercooler motor en beschikken over een trek kracht van 3,5 ton. Verkoopprijzen incl. B.T.W., excl. kosten rijklaar maken: Rocky Wagon SX Diesel f 54.295,-; SE Turbo Diesel f 57.995,- en Rocky Wagon SX Turbo Diesel f 60.295,-. ge klasse. De nieuwe Omega is aangevende niet alleen uitgerust met zuinige Op de komende bedrijfsauto-Rai toont Peugeot zijn nieuwe bestelwagen, de Boxer. Het gaat om een bedrijfswagen die de eigenschappen heeft van een personenauto. Dat wil zeggen: veel comfort en een complete uitrusting. Vanaf juni a.s. zal hij in ons land leverbaar zijn. Auto mobiles Peugeot heeft besloten om in navolging van de vernieu wing van het personenwagen gamma aan het begin van de jaren '80, in de jaren '90 dezelf de actie te ondernemen voor het bestelwagengamma. Doel hier van is een assortiment te kun nen aanbieden, dat zich uitstrekt van gewone bestelwagens tot lichte bedrijfswagens, met een maximum totaalgewicht van 2,7 tot 3,5 ton. Het concept van de Boxer geeft gestalte aan de filo sofie van Peugeot om originele automobielen te ontwerpen en komt tevens tegemoet aan het streven een substantieel markt aandeel te veroveren op de Europese markt voor bestelwa gens (in 1992 totaal 770.000 wa gens, waarvan 90% in de subsegmenten K2 en K3 - zie het derde gedeelte voor een nadere toelichting op het K-segment en een marktoverzicht). Het nieuwe model verschijnt in een groot aantal verschillende uitvoerin gen (uiteindelijk meer dan 120 In de lente van 1994 presenteert Opel een geheel nieuwe Ome ga. Niet alleen de carrosserie, maar ook het onderstel en de motoren zijn van een nieuwe ge neratie. Net als voorheen wor den meteen twee carrosserievarianten geïntrodu ceerd: een sedan en een station wagen. Beide zijn leverbaar in drie versies: GL, CD en het top niveau MV6. Het strak gelijnde topmodel van Opel speelt nadrukkelijk in op de eisen die de moderne automobi- list stelt aan een auto in deze ho- Omega’s naast het toch al toon- Opel veilig heidspakket ook nog twee full- De Boxer past geheel en al in het beleid van Automobiles Peu geot met betrekking tot het respecteren van het milieu. De gebruikte materialen zijn vrij van CFK, cadmium, chroom en as best. Daarnaast zijn ten behoe ve van het recyclingproces de onderdelen voorzien van merk tekens zodat er bij demontage gesorteerd kan worden naar ver werkingsmethode. size airbags en een anti- blokkeer remsysteem mee. De uitvoeringen met een V6 hebben bovendien een anti-slipregeling op de aangedreven wielen. Een nieuw onderstel met een verfijn de onafhankelijke wielophan ging staat borg voor uitstekende rijeigenschappen. Voor de Omega zijn drie nieuwe Ecotec-motoren ontwikkeld. Een tweeliter viercilinder met 100 kW/136 pk, een 2,5 liter V6 met 125 kW/170 pk en een drieliter V6 met 155 kW/211 pk. Daar naast is een nieuwe zescilinder turbodiesel met tussenkoeler beschikbaar. De sterke 2,5 liter is goed voor 96 kW/130 pk. De ontwikkeling van het drietal Ecotec-motoren geeft al aan dat er sprake is van een totaal nieu we generatie van de Opel Ome ga. Een auto die letterlijk en figuurlijk klaar is voor de toe komst. Zo voldoen de kracht bronnen nu al aan de extreem strenge milieu-eisen, zoals die in 1996 van kracht zullen worden. Bovendien springen ze gemid deld acht procent zuiniger met de brandstof om. In het geval van de 2,5 liter V6 scheelt het ten opzichte van zijn iets grotere voorganger - een zescilinder in lijn - zelfs meer dan twaalf procent. Dat werd mogelijk door toepas sing van de meest moderne technieken, zoals vier kleppen per cilinder en een verfijnde elektronische regeling van ont steking en brandstofinspuiting. De V6-motoren zijn bovendien uitgerust met een nieuw inlaat- systeem, het zogeheten Multi Ram. Dit zorgt er voor dat uit drie mogelijke inlaatlucht- trajecten steeds het ideale wordt gekozen. In de praktijk betekent dit, dat de motoren bij alle toe rentallen optimaal presteren en buitengewoon soepel zijn. De sterke turbodiesel, die is voor zien van een elektronisch gere gelde inspuitpomp en een tussenkoeler, mag zich de zui nigste krachtbron in het Omega modellenprogramma noemen. Hij neemt gemiddeld genoegen met slechts 7,4 liter brandstof op 100 kilometer, waardoor een actieradius van meer dan 1000 kilometer tot de moge lijkheden behoort. Naast de souplesse en het comfort is bij de Omega ook veel aandacht besteed aan het bedieningsgemak. Zo worden de handgescha- kelde versies van de auto uitgerust met een hydrau lisch bediende koppe ling: aangenaam licht te bedienen en goed do seerbaar. Juist dit soort details helpt mee om het rijplezier te vergro ten. Uiteraard is ook een vierversnellings- automaat leverbaar. een uitrusting en comfort van het niveau van een personenwa gen en een in zijn categorie bui tengewoon goede wegligging. Vanaf de introductie is de Boxer leverbaar in een groot aantal af metingen en een zeer uitgebreid motorassortiment: - 2 I. benzine motor, 80 kW/110 pk; - 1.9 I. at mosferische dieselmotor, 51kW/70 pk; - 1.9 I. dieselturbo- motor, 67,5 kW/92 pk; - 2,5 I. at mosferische dieselmotor, 63 verschillende versies). De Boxer kW/86 pk; - 2,5 I. dieselturbomo- tor, 76 kW/103 pk. Bij de intro ductie van het nieuwe bedrijfswagengamma van Auto mobiles Peugeot worden met de Boxer geheel nieuwe maatsta ven gesteld op het gebied van comfort, veiligheid, rijkwaliteiten en functionaliteit. Daarbij is men uitgegaan van de normen die worden gehanteerd voor perso nenwagens. Dit geldt niet in de laatste plaats voor de kwaliteit van het produkt. De koper van de Boxer krijgt dan ook zichtbare kwaliteit zoals hij die van een personenauto gewend is. Dit houdt onder meer in: glanzende en gladde lak, aansluiting van de plaatwerkdelen, afdichting, materialen, enzovoort. is niet gewoon een bedrijfswa gen; hij vertoont qua comfort en uitrusting alle eigenschappen van een personenauto. Het laad volume van het nieuwe model van Automobiles Peugeot, varië rend per uitvoering tussen 7,5 en 12 m3, en de onovertroffen toe gankelijkheid ervan rechtvaardi gen een onbetwiste positie aan de top in zijn categorie. Nog een sterk argument is de modulaire opbouw van de afgeleide uitvoe ringen. Naast deze basiseigen schappen op het gebied van de functionaliteit bezit de Boxer ui teraard de kenmerkende Peu^ét-eigenschappen: een modërne stijf, herkenbaar aan de actuele en vloeiende lijnen,

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 27