Oeververbinding Westerschelde Nieuwe Zeelandfilm Provincie Zeeland DORMILUX daarna slaap je beter 495 Zeeuwse Almanak IN BEROEP COMMISSIES Opruiming schuifdeur linnenkasten MDF bedbak Slaapkamer Verona MDF ledikant Rosina k Solide ledikant *Flexa Halfhoogslaper FlexaSta pel ledikant Rotanstoel i MDF ledikant iBodem Duo de Luxe Ledikant Orion 1495,- 1595,- 1595,- 1495,- 1595,- lenstraat 5, Poortvliet-Tholen nover Bouman Potter Tel. informatie 01662-2445 495,- 1. 1 160 x 200 cm Van 1795 voor: 180 x 200 cm Kompleet voor: 180 x 200 cm Van 1895 voor: in de aanbieding. s j "Tom", 90 x 200 cm, kompleet met lattenbodems, zwaar massief grenen. Voldoet aan strengste eisen op gebied van veiligheid. Nu van 680,- voor 495 Abdij Nieuws is de informatierubriek van de Provincie Zeeland. Redactie: Bureau Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 01180 31392 Elektrisch verstelbaar met 2 motoren. Hoofd- en voeteneinde onafhankelijk verstelbaar met knieknik, extra hoofdsteun en verstevigde middensector. 70 x 200 cm of 80 x 200 cm voor: 650,- 90 x 200 cm voor: 695,- Veiligheid 152 cm breed 182 cm breed 202 cm breed 226 cm breed 251 cm breed 281 cm breed 301 cm breed Risico's meubels, méér plezier van je geld Type Kurhaus Meeneemprijs: 795,- 845,- 895,- 995,- 1095,- 1175,- 1225,- Kompleet met verstelbare lattenbodems en SG 40 matrassen. 140 x 200 cm Kompleet voor: 1395,- 160 x 200 cm Kompleet voor: SLAAPKAMER Stunt in 4-seizoenen wollen dekbedden zomerdeel 250 gr./m2 voor-/najaardeel 400 gr./m2 Massief eiken ledikant Sensor, inklusief 2 nachtkastjes. Blank- of honing eiken. 140 x 200 cm Van 1695 voor: Bouman Potter Dormilux starten een daverende uitverkoop. Staan we het hele jaar al garant voor kwaliteit tegen gegarandeerd de allerlaagste prijzen: nu doen we daar nog eens een schepje bovenop! Reden genoeg om nu langs te komen, onze showrooms staan boordevol nieuws op woon- en slaapgebied. Naast al dat nieuws zijn ■r volop speciale aanbiedingen en diverse showroommodellen re lattenbodems en SG 40 matrassen. 140 x 200 cm Kompleet voor: 795,- 160 x 200 cm Kompleet voor: 895,- 180 x 200 cm Kompleet voor: 995,- Een Westerschelde oeververbinding mag op zijn hoogst 1.178 miljoen gulden gaan kosten. Een delegatie uit het college van gs is dat bedrag overeengekomen met de minister van verkeer en waterstaat. De provincie en de minister zijn er nog niet helemaal uit, maar het is wel de bedoeling voor de verkiezingen van de tweede kamer definitief knopen door te hakken. Modern Toogmodel, ledikant 2 nachtkastjes in wit of antraciet. 140 x 200 cm Van 1295 voor: 795,- 160 x 200 cm Van 1345 voor: 845,- 180 x 200 cm Van 1395 voor: 995,- nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor Meerprijs Spiegeldeur 100,- Supersterk ledikant, 90x200 cm, inklusief ladenset/latten- bodem Et matras! Nu kompleet van 755,- voor Degelijk ledikant in alpinewit MDF. 90x200 cm, inklusief lattenbodem Et SG40 kwaliteitsmatras! Nu kompleet van 795,- voor Zwaar massief grenen kompleet met lattenbodem, buro, speelgordijn en matras 90 x 200 cm Nu kompleet van 1245,- voor 895 ,- OPRUIMING JmHK Nieuws I Rotterdam Dordrecht Zierikzee Breda Poortvliet Antwerpen Temeuzen is UITVERKOOP KOOP .tijden: Dinsdag t/m donderdag 10.00-17.30 uur Vrijdag 10.00-21.00 uur Zaterdag 9.30-17.00 uur Zondag Et maandag gesloten EN GEPLAATST! kompleet bezorgd 140x200 cm van 345,- voor 169,- 200x200 cm van 490,- voor 249,- |240x200 cm van 625voor 299,- 140x220 cm van 580,-voor 199,- 240x220 cm van 690,-voor 339,- lo Treco Zondag Geha Cinderella Irisette Texeler Polydaun Peters Rawi Pirelli Roosendaal B.o.zoom 222 cm hoog In diverse kleuren leverbaar, o.a: Alpine- wit, Wit essen-Blank- eiken structuur, Essen parelmoer enz. Vorige week vrijdag is de film “Zeeland bij hoog en bij laag" in première gegaan. De film is bedoeld als algemeen promotiemiddel voor Zeeland. “Promotie" niet in de zin van schreeuwerig of op-de-borst-klop- perij, maar gewoon een film die wil laten zien dat Zeeland allerlei facetten heeft, dat er te land en ter zee hard wordt gewerkt en dat er behalve dat leuke dingen zijn te zien en te beleven. De dag start al vroeg in “Bij hoog en bij laag". We zien in het opko mende licht wat vogels over de slikken scharrelen, de bakker haalt z'n brood uit de oven en in een "broodfabriek" gaat het er wat industriëler aan toe. Een bekend ochtendblad wordt in de bus gedaan en op de stadhuis toren van Middelburg springt de wijzer net naar twee minuten over zeven... Vervolgens zien we hoe het leven zich die dag ontplooit. De arbeid in bedrijven komt aan bod, scholieren, recreanten, muzi kanten en vissers zijn actief. Dit alles speelt zich af tegen het ritme van de zee en het getij. Het centrale adres voor lenen en kopen is: Informatiecentrum Pro vincie Zeeland, Abdij 9 in Middel burg, telefoon 01180-31400. De nieuwe Zeeuwse Almanak is verschenen. Het boekwerkje bevat een schat aan informatie over ee:. veelheid van instellingen en orga nen die werkzaam zijn in de pro vincie Zeeland of die voor Zeeland van belang kunnen zijn. Traditiege trouw zijn de eerste bladzijden ge reserveerd voor de namen en ver jaardagen van de koninklijke familie. Vervolgens passeert een reeks van namen en adressen en andere gegevens. Een greep uit de onderwerpen: bevolkingscijfers van Zeeland, de leden van provin ciale staten, de samenstelling van de verschillende statencommis sies, de leden van het college van gedeputeerde staten en de werk velden waar zij zich mee bezighou den, een overzicht van de com missarissen der koningin in de provincie en van de leden van ge deputeerde staten vanaf 1814 tot heden, een overzicht van de pro vinciale organisatie met inbegrip van de stoombootdiensten, minis ters en staatssecretarissen, de eerste en tweede kamer, provin ciale besturen in Nederland, kern gegevens van de gemeenten in Zeeland compleet met namen van burgemeesters, wethouders en raadsleden, idem van de water schappen, verschillende rijksdien- sten, havenschappen, politie en al lerlei instellingen op bijvoorbeeld het terrein van landbouw, visserij, natuur, kunst, scholen, gezond heidszorg en sport. Het in Den Haag overeengekomen bedrag van 1.178 miljoen gulden is te splitsen in drie delen. Voor de bouw ligt er een offerte van 965 miljoen gulden; verzekerin gen, contractuele voorbehouden en aanpassing van randvoorwaar den vergt een bedrag van 37 mil joen gulden en voor het uitsluiten van risico's, diversen en onvoor zien is 100 miljoen gulden uitge trokken. De nieuwe berekening valt 200 miljoen gulden lager uit dan oor spronkelijk met de aanleg van een wov zou zijn gemoeid. Met name is gesleuteld aan de aanbieding die er lag van de aannemerscom- binatie: 1,15 miljard. Onderhande- lingen tussen provincie en aanne mer, Kombinatie Middelplaat Westerschelde vof (KMW), hebben geleid tot een aanbieding van 965 miljoen gulden. De aannemingscombinatie heeft de oorspronkelijke aanbieding aan gevuld met een paar goedkopere varianten. De gekozen variant be staat uit twee tunnelbuizen. In elke tunnelbuis komen twee rijstroken van elk 3,5 m. De maat komt overeen met de norm die geldt voor een autosnelweg. Een buis heeft een diameter van 11,30 m. In het oorspronkelijke ontwerp was dat 12,60 m.; een kleinere buis is nu eenmaal goed koper. Een verdere verlaging van de prijs is bereikt door het laten vervallen van een van de vlucht gangen. Deze vluchtgang was in ternationaal geen vereiste. De overige vluchtgangen, in de vorm van dwarsverbindingen tussen de buizen, blijven net als in de oor spronkelijke offerte om de vijfhon derd meter. Door het ontbreken van de eerder voorziene vlucht gang binnen de tunnel moet ge vaarlijk transport in konvooi en on der begeleiding. In de eerdere versie van de wov had het gevaar lijk transport onbelemmerde door gang zonder begeleiding. Met de minister is verder gespro ken over het ondervangen van de risico's die kunnen opduiken bij de voorbereiding, de bouw en de ex ploitatie van de oeververbinding. De risico's in de voorbereidingsfa se kunnen worden beperkt in een tussencontract tussen provincie en KMW. In een dergelijk contract kan precies worden omschreven welke werkzaamheden tegen wel ke kosten worden uitgevoerd. Een 'tussencontract moet trouwens toch al worden opgesteld omdat de gestandsdoeningtermijn voor het huidige contract met KMW af loopt per 11 april. Het is niet te verwachten dat voor die tijd een definitief contract rond kan zijn. De bouw van de tunnel, en dan vooral het boren, brengt de mees te risico's met zich. Deze opvat ting wordt geschraagd door de bevindingen van de Technische Universiteit Delft. KMW neemt het gros van de risico's die zich in de grond kunnen voordoen tijdens het boorproces voor zijn rekening. De maatschappij stelt wel als voorwaarde dat er dan eerst een gedegen grondonderzoek moet komen. Vooruitlopend op een mo gelijk voor de provincie positief besluit op het beroepschrift van de gemeente Borsele over de aan wijzingsprocedure heeft de minis ter drie miljoen gulden toegezegd voor dit grondonderzoek. Het ko ninklijk besluit over de aanwijzings procedure wordt overigens deze maand verwacht. Op verzoek van de minister wordt nog onderzoek gedaan naar risi co's die kunnen optreden bij de exploitatie van de tunnel. Het gaat daarbij onder meer om mogelijke veranderingen in het vervoersaan bod. Het onderzoek naar de risi co's moet binnen vier weken klaar zijn omdat minister en gs elkaar over vier weken weer ontmoeten. Vrijdag 11 februari, aanvang 9.30 uur, vergadert de Provinciale Mi lieuraad. Op de agenda staan: de structuur- visie mer Axelsche Vlakte/Autri- chepolder, de regiovisie Schou- wen-west en de organisatie en vormgeving van de provinciale commissie milieu en waterstaat. De vergadering is openbaar en wordt gehouden in het provincie huis, Abdij 6 in Middelburg. De agenda en de vergaderstukken liggen ter inzage in het informatie centrum van de provincie, Abdij 9 in Middelburg. Modern strak uitgevoerd MDF ledikant type Lotus. Nu kompleet met 2 verrijdbare nachtkastjes in alpine wit 140x200 cm van 1550,- voor 1295,- 160x200 cm van 1690,- voor 1395 180x200 cm van 1690- voor 1395- Dinsdag 8 februari, aanvang 14.00 uur, is er een zitting van de commissie die gedeputeerde sta ten adviseert over de te nemen beslissing over een bezwaar schrift. Het gaat om een bezwaar schrift dat is ingediend door een inwoner van de gemeente Zierik zee. De gemeente Zierikzee had voor betrokkene bij gs een verkla ring van geen bezwaar aange vraagd voor het vestigen van een kampeerterrein aan het Eerste Weegje 3 in Zierikzee. Gs hebben de verklaring gewei gerd en betrokkene is het daar niet mee eens; vandaar het be zwaarschrift. Donderdag 3 februari, aanvang 9.00 uur, wordt een bezwaar schrift behandeld van een inwoner van Middelburg. De Middelburger is het niet eens met een eerder besluit van de commissaris van de koningin over zijn aanvraag voor spoedshalve bijstand. De besliscommissie algemene bij standswet komt dinsdag 8 febru ari bijeen voor de behandeling van zes beroepschriften. De indieners zijn het met eens met eerdere be sluiten van hun gemeentebestuur over hun bijstandsuitkering. Het gaat achtereenvolgens om een in woner van de volgende gemeen ten: 14.40 uur, Vlissmgen; 15.00 uur, Terneuzen; 15.20 uur, Axel; 15.40 uur, Hulst; 16.00 uur, Hulst; 16.20 uur, Middelburg. De behandeling van de beroep- en bezwaarschriften vindt plaats in openbare bijeenkomsten in het provinciehuis, Abdij 6 in Middel burg. Het boekwerkje is tegen betaling van 32,50 verkrijgbaar bij het in formatiecentrum van de provincie, Abdij 9 in Middelburg. Telefonisch bestellen kan ook. Het telefoon nummer van het informatiecen trum is 01180-31400. Tegen de avond houdt de arbeid op, maar voor sommigen ook niet.. Hoe het precies in elkaar zit, ver tellen we nu niet, want geïnteres seerde groepen, verenigingen en bedrijven kunnen gratis de film le nen. "Zeeland bij hoog en bij laag" is verkrijgbaar als 16-mm film (op tisch geluid) en op video (VHS en U-Matic). Wie dat wil kan een videokopie ko pen. De prijs voor een VHS-versie is f75,-. POTTER Massief vuren ledikant Stern 90x200 cm kompleet met rolbodem matras gratis dekbed nu voor 395- Komplete tienerkamer type Turbo, kleur wit essen, A bestaande uit: ledikant 90x200 cm, burokast, linnen- kast, bedkast met opzet Normale prijs 1695,- Nu voor 995,- Massief eiken ledikant 2 nachtkastjes in honingkleur 140x200 cm 995- 160x200 cm 1095- i 180x200 cm 1195,- Dekbedovertrekken honderden stuks fors afgeprijsd! I 200x220 cm van 540- voor 289,- Abdij Kinderslaapbankjes in diverse kleuren vanaf 295,- HaIfhoogslaper 90x200 cm in wit of wit met rode bies met buro en praktische kastjes nu voor 795- Stapelbed Patrick 90x200 cm in wit of wit met gekleurde panelen nu voor 5 75 ,- Stalen boogledikant in diverse kleuren zoals wit, rood, zwart, rose, grijs enz. Met verstevigde bodem nu voor 295 ,- Seniorenledikant in blank of donker eiken. Nu met verstelbare lattenbodem en SG 40 soft matras kompleet voor 795,- Brugslaapkamer Valencia in pastelgroen of essen diamant. Nu ledikant bedbrug met praktische kastruimte 140x200 cm 2095,- 160x200 cm 2195,- 180x200 2195,- Diverse toonzaalmodellen nu superlaag geprijsd! ^^^VMiddelburg «Bk 1 Vlissingen^^ÉHHMHHHtGoes ft’ Lu.:.: n NU

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 15