Nog 13 Zeeuwen krijgen lijfrente: Arti Goes startklaar waters nood van '53 {Zeeuwen {profiteren I nu nog I van hulp ina Hippe Sixties herleven in het Goese Lyceum X-WV K°.^ voor carnaval in De Prins van Oranje TOP TRAVEL Dr. GRAND THEATER GOES 01100-15165 Uitje..." weekblad voor zuid- en noord Woensdag 2 februari 1994 - 46e Jaargang no. 5 f reisbureau ’t is wee petat in ’t Hanzehat Goes 01100-32888 SGR F FRICW7 i Ouderenkarnaval in ’s-Heerenhoek Don’t hunt] what you can’t kill. Op de penning Lijfrente Stormramp Borculo Garantstelling 20.00 u. 149.95 ANVR I Nu speciale inruilaktie vanaf f 19.990,-. DE HYUNDAI H IOO Auto v/d Vliet Goes Nationale ramp ONTDEK HET SUCCES VAN HET NIEUWE WERELDMERK Scheve ogen tK FILMPROGRAMMA VANAF 3 T/M 9 FEBRUARI S- W* ramp getroffen sten en organisaties nodig is. ll Rampenfonds keert nog altijd geld uit aan getroffenen van watersnoodramp 1953 Echter, zo gul als Nederland (Van een onzer redacteuren) NOORD- EN ZUID-BEVELAND - "Ik heb schade aan mijn huis en die schade is direct terug te voeren op de waters noodramp van 1953. Zoudt u die schade alsnog kunnen vergoeden?". Een brief met deze inhoud dwar relde in april 1992 neer op de bureaus van het Nationaal Ram penfonds in Den Haag. De brief was afkomstig van een inwoner van Noord- of Zuid-Beveland. Veel Zeeuwen weten overigens niet, dat het Nationaal Rampen fonds sinds 1953 nog dagelijks mensen uit de getroffen Zeeuw se gebieden financieel bijstaat. Secretaris Cense van het Ram penfonds meldde dat als curiosi teit in een interview voor de KRO-radio (4 januari) en hij her haalde dat in een interview met dagblad De Telegraaf (15 janu ari). Het dorp Kruiningen kreeg vol gens Slager de bijnaam 'het bankstellendorp'. Want ook daar waren de huisraadver- goedingen van het Rampen water' had. De Zuidhollanders en de Zeeuwen hebben daarvan royaal geprofiteerd. Zó royaal zelfs, dat al gauw spottend een alternatief gebed de ronde deed: "Geef ons heden ons dagelijks brood en elke vijf jaar een water snood" Van de circa 130 miljoen gulden die in de jaren na de ramp van 1953 door de handen van het Rampenfonds ging, werden voor de getroffen gezinnen textielpak- ketten gekocht. De textielpakket- ten bestonden uit lakens, slopen, dekens, theedoeken, badhand doeken, tafellakens (in totaal 46 stuks textiel per pakket). Zo'n 15.000 gezinnen kregen een pakket. Een textielpakket bevatte onder meer 3 tafellakens. Het gevolg was, dat mensen die vóór de ramp geen tafellaken in huis hadden, er toen plotseling 3 had den. En dat gaf scheve ogen. Kees Slager in zijn boek: "In Kortgene bijvoorbeeld morde de elite. Sociologen die er onder zoek doen in 1953 noteren uit de monden van de beter gesitueer den: 'Ze hebben nu zelfs tafelkle den. Die hebben ze nooit gehad. En ze hebben méér lakens in de kast dan ze vóór de ramp ooit hadden'. "Zeeland valt niet op", laat ook Rampenfonds-secretaris Cense droogjes weten. "De Zeeuwen doen gewóón mee. Niet meer en niet minder dan anderen". Veel Zeeuwen zijn ten onrech te van gedachte, dat het Ram penfonds is opgericht naar aanleiding van 'onze' ramp van 1953. Niets is echter minder waar. De ware aanleiding was de cycloon, die op 10 augus tus 1925 de gemeente Borculo (Achterhoek) teisterde. Toen werd het Nationaal Steunco mité Stormramp in het leven geroepen. In 1935 werd het Tijdens deze avond vertelde Hans Ket een en an der over muziek uit de 60-er jaren waarbij hij het accent legde op veelal onbekende ’’meidengroe pen”. De avond was een welkome aanvulling op het festival in februari. Vindt u ook dat het eens tijd wordt voor een meer dan gewoon' avondje-uit? Haal dan tijdig, in de eerste week van februari, uw kaartjes a f 2,50 bij de administratie van Het Goese Lyceum (voor ge zinnen maximumprijs f 10,-). is mr. Henk Koning, voormalig staatssecretaris van financiën en tegenwoordig president van de Algemene Rekenkamer. Secre taris is de voornoemde heer Wil lem Cense, in het dagelijks leven directeur van het Nederlandse Rode Kruis. Hij was vroeger huisarts op Urk. mer 777 van het Rode Kruis opengesteld. De 4 genoemde organisaties schorten dan al hun eigen acties op: dan pre valeert het Rampenfonds. Hoewel het Rampenfonds zel den grootschalig in actie komt op de manier zoals dat in 1953 voor Zeeland en in 1993/1994 voor Limburg gebeurde, is het op de achtergrond toch vaak actief betrokken bij rampen van enige omvang. Het fonds stelt zich dan garant voor een bepaald bedrag aan financiële hulp. Uitkeringen worden, indien nodig, gedaan op instignatie van andere organisa ties. Bij de aardbeving Roer mond was het fonds garant voor een schadetegemoetkoming van 2,1 miljoen gulden, bij de Bijlmer ramp voor 1 miljoen en bij de Maasoverstroming in Limburg voor 3 miljoen. De 'rampen’ waarmee het Ram penfonds tot nu toe bemoeienis had, waren: 1925 cycloon Borcu lo, 1954 Biesbosch-waterovér- last, 1960 overstroming Tuin- dorp-Oostzaan, 1967 windhoos Tricht en Chaam, 1969 mijnex plosie Zierikzee, 1992 aardbe ving Roermond, 1992 vliegramp Bijlmermeer en 1994 waterover last Limburg. Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag, dinsdag Woensdag 20.00 u. 19.00-21.30 u. 19.00-21.30 u. 19.00-21.30 u. 20.00 u. HET NIEUWE EN MEEST SUCCESVOLLE MEESTERWERK VAN een hilarisch hippe animatie actie-thriller! Preview 179.95 ST. JACOBSPASSAGE19 VUSSINGEN KREUKELMARKT12 GOES GORTSTRAAT25 MIDDELBURG PICTURES Beste Orig* Het epistel uit Zeeland belandde niet zonder reden in Den Haag. De schrijver had het moment met zorg uitgekozen. De omgeving van Roermond was zojuist getroffen door een aardbevings- ramp eri de schade aan wonin gen en andere gebouwen was enorm. Navraag bij het Rampenfonds leert, dat het fonds in de jaren na de watersnood een groot aantal lijfrentepolissen heeft afgesloten voor nabestaanden (weduwen en wezen) van slachtoffers, die op religieuze gronden zélf geen verzekerin gen hadden afgesloten voor 'later'. Eind 1991 ontvingen nog altijd 18 Zeeuwen een lijf- rente-uitkering via het Ram penfonds, eind 1992 was dat aantal door sterfte gedaald tot 13. Er was in '92 in totaal 185.000 mee gemoeid. De betrokken uitkeringsgerechtigden genie ten momenteel een hoge leef tijd. De jongste is 61 jaar, de oudste 92 jaar. De stand van zaken per eind 1993 is nog niet bekend. Op zaterdag 5 februari aan staande wordt in Paerehat het ouderenkarnaval georganiseerd in de Jeugdhoeve. Deze jubi leumfestiviteit begint om 13.00 uur en is voor iedere 55-plusser gratis te bezoeken. In verband met het 33-jarig bestaan van de karnavalsstichtig de Koenkelpot is dit een extra feestelijke middag en de organi satoren vragen aan alle ouderen hierin hun steentje bij te dragen door feestelijk uitgedost te ver schijnen, hierbij wordt op z’n minst uitgegaan van een rode zakdoek. In het jubileumprogramma zal de kabaretgroep "De Witkam- metjes” een overzicht geven van 33 jaar karnaval in 's- Heerenhoek. Daarnaast zal het majorettepeloton uit het begin van de jaren tachtig enkele op tredens verzorgen. Het muzikale gedeelte zal worden verzorgd door het huisorkest De Deurdou- wers en een accordeonduo. Ook prins Ton den Eerste met zijn ge hele gevolg zal een optreden verzorgen. In hoofdstuk 19 van het stan- de heer W. Cense, secretaris daardwerk 'De Ramp, een recon- van het Nationaal Rampenfonds. structie' van Kees Slager valt op diverse plaatsen te lezen, dat het De tweede ramp die Limburg Rampenfonds kennelijk 'geld als binnen anderhalf jaar trof, de overstroming van de Maas (december j.l.) heeft tot op heden niet zulke genante brieven uit Zeeland opgeleverd. Het bestuur van stichting Arti carnaval Goes heeft bekend ge maakt dat er overeenstemming is bereikt met de verantwoorde lijke mensen van de "Prins van Oranje” om tijdens het carnaval gebruik te maken van het zalen- komplex in de Nieuwstraat in Goes. Zoals menigeen zich nog zal herinneren, moest stichting Arti- carnaval Goes twee jaar gele den uitwijken naar een andere lokatie voor het organiseren van de festiviteiten. Voorheen had men een groot aantal jaren ’de Prins’ als thuishaven voor de zotteske feesten van het jaar. Dit verliep altijd naar wens en werd ook door het Goese carna- Klein Frankrijk 23, tel. 01100-28751 Het Nationaal Rampenfonds had het gironummer 777 openge steld voor giften en dat was ken nelijk de reden van de brief. "De man moet gedaqht hebben: 'Er zit weer geld bij het Rampen fonds. Laat ik het maar 's probe ren'. Maar het is duidelijk, dat wij de watersnoodramp in Zeeland veertig jaar na dato geen schade onsterfelijk gemaakt met zijn meer vergoeden. Leuk gepro- financiële hulp, beerd, hoor. Maar de aanvraag was veertig jaar te laat", vertelt miljoen in reserve, dat op peil blijft door legaten, donaties, giften en rentes. Slechts in Gelukkig zijn er dit keer géén brieven Zee|ancj gekomen van mensen, die na 40 jaar tot het inzicht komen, dat er bij het Rampenfonds misschien Het Rampenfonds heeft in rus- c tige tijden gewoonlijk 12 tot 13 van 1 a~2 miljoen gulden per dag. Dat is nu wat minder geworden. Vrijdagavond, 11 februari is een knaller voor Het Goese Lyceum! De school zal op haar grond vesten schudden, wanneer "Joe Cocker” en "Ti na Turner” van hun stembanden het uiterste vergen. De organisatoren Remke von Glahn en Peter van de Korput, beiden docent, spreken nu al van een meer dan gewone belangstelling bij leer lingen en ouders. Het festival wordt geheel ’in stijl’ gevierd. Wat zal het een kleurrijk festijn worden, wanneer iedereen iets draagt uit de 60-er jaren. De zolders worden nu al afgestroopt, op zoek naar die al lang opge borgen Afghaanse jassen. De leerlingen - alle maal jonkies als het over de Sixties gaat! - werden in januari langzaam maar zeker in de juiste "mood” gebracht. Hiertoe werden o.a. twee kleurrijke ’mentoren’, Bert en Freek, aangetrok ken. Zij verzorgden een nieuwsbulletin dat in de Aula werd uitgezonden. Natuurlijk waren er ook video-opnames van de Sixties te bekijken op stra tegische punten in de school. Langzaam maar ze ker veranderde de school in een gebouw waarin de Sixties je tegemoet treden: affiches sieren de muren. Remke von Glahn leidde workshops voor het maken van versieringen e.d., zodat de "ar tiesten” tot in de kleinste details verzorgd worden. De band die op deze avond de artiesten gaat be geleiden, staat onder de bezielende leiding van ex-collega Peter Wessel. De artiesten oefenen thuis met bandopnames om uiteindelijk beslagen ten ijs te kunnen komen bij de oefenavonden met de band. Alles is er op gericht de show zo goed mogelijk te doen slagen. Inmiddels heeft ook Bert van Leerdam - bekend van Radio Zeeland - zijn medewerking toegezegd. Bert verzorgt de muziek tussen de verschillende optredens en hij heeft be loofd dat het een onvergetelijk feest zal worden. Voor de 21e januari organiseerde men voor deel nemers en belangstellenden een speciale avond rond het thema "Meidengroepen in de Sixties”. uiterste gevallen worden een nationale publieksactie ge houden voor het inzamelen van aanvullende fondsen. In dat geval wordt het gironum- alsnog wat te halen valt... Het Nationaal Rampenfonds komt in actie, als er naar de inzichten van het bestuur sprake is van (hoe verzint u het!) een 'nationale ramp'. Volgens het Toch is de 50 duizend gulden, die medio januari in de speciale actieweken door de Rode-Kruis- vrijwilligers (met collectebussen) werd opgehaald in Zeeland, aan de spaarzame kant. Immers, een dorp als Nunspeet op de Veluwe haalde in z'n eentje 20 mille op. En Hoogeveen 10 mille. doo^nöe cynisch dat ook klinkt,” aldus secretaris Cen- Uit de krant van 15 januari jl. comité juridisch omgezet in een stichting, namelijk de Stichting Nationaal Rampen fonds. Er is dus niet sprake van twee fondsen: het ene fonds is de 'opvolger' van het andere. In het bestuur van het Rampen fonds zijn 4 organisaties opgeno men: het Rode Kruis, het Oranje Kruis, de stichting Mensen in Nood en de stichting Oecumeni sche Hulp. (Het Oranje Kruis is de populaire benaming voor de Koninklijke Nationale Bond voor Reddingswezen en EHBO). Voorzitter van het Rampenfonds s uw partner in reizen destijds was voor Zeeland (de T publieksactie 'Beurzen open, dij- j ken dicht' bracht zo'n 130 miljoen gulden op), zo vrekkig gedragen de Zeeuwen zich dezer dagen ten opzichte van het door water overlast getroffen Limburg. Giro 777 wordt vanuit Zeeland niet bepaald overstroomd met giften. 'Limburg ontwricht? Beurzen dicht!', lijkt de houding. Het Rampenfonds (onderge bracht in het hoofdkantoor van het Nederlandse Rode Kruis aan het Leeghwaterplein in Den Haag) heeft zich in de jaren na SPECIAL OFFER FEBRUARI fonds uiterst genereus. Bijna het hele dorp kon zich achteraf de luxe van een bankstel per mitteren. Een getuige: "De middenstanders hebben hier op het dorp goede zaken gedaan. Want die namen je‘ in hun auto mee naar een grote zaak in Rotterdam, waar je nieuwe spullen kon uitkiezen. Daar kregen zij dan weer pro visie van. Je moet bedenken, dat de meeste mensen toen geen auto hadden en ook niet gewend waren om buiten hun eigen dorp te kopen. Dus die gingen graag mee om te win kelen in de grote stad". Het provinciebestuur van Zee land deed ook erg zuinigjes: 1 ton kon eraf voor de slachtoffers van de Limburgse watersnood. "Net zoveel als na de aardbe ving", legde commissaris der koningin drs. W.T. van Gelder uit. Hij ontkent dat er sprake is van misplaatste zuinigheid: "Inte gendeel. Die ton is 20% van al onze reserves over 1994". ^i»' REMKE V 6LAHN PETER V U KORPUT '>L BLACK SMOOTH H ■k BEYELETBOOT valspubliek gezien als een idea le lokatie om eens heerlijk uit de band te springen. Het bestuur van Arti kan dan ook met tevre denheid terugzien op de in goed overleg verlopen onderhandelin- gen en kijkt reeds hoopvol voor uit naar het al gestarte carnavalsseizoen. Het aanvangssignaal hiervoor werd op 11 november gegeven door prins Lex I, die het motto van dit carnavalsjaar bekend maakte: ”’t Is wee petat in 't Hanzehat”. Na een aantal bezoeken bij an dere carnavalsverenigingen en plaatselijke instellingen zal op vrijdag 11 februari het feest in volle hevigheid uitbarsten. Men is reeds druk bezig met de voor bereidingen. Zo wordt er ale eni ge maanden gewerkt aan de unieke insignes, die men zelf giet en beschildert. De Artisjok- kers zijn al aan het repeteren en de bouwkommissie draait al op volle toeren bij het maken van een dekor en de Prinsewagen voor de intocht. Om aan dat laat ste nog meer gezelligheid te ge ven zijn alle wijkverenigingen aangeschreven en wordt ieder een uitgenodigd om op enerlei wijze deel te nemen aan deze bonte stoet, die op 12 februari weer door de straten zal gaan. Om geïnteresseerden met raad en daad bij te staan is er tevens een kontaktpersoon- bouwaktiviteiten aangesteld (J. de Kok, tel. 14946). Stichting Arti carnaval Goes wenst iedereen sukses bij de voorbereidingen en hoopt menig carnavalsvierder te ontvangen in ”de Prins van Oranje” in Goes. Mevrouw Vliegenlhart w<x)nt in België. De 20 minu ten (enkele reis) die ze moet rijden om bij Jan Bruijns te komen, vormen voor haar geen probleem. "Ik kom nu al zo'n drie en een half jaar iedere week hier mijn boodschappen doen. En als het aan mij ligt blijft dat zo. Weet U. België is een heerlijk land om te wonen, maar artikelen als pindakaas en bijvoorbeeld satésaus zijn er of moeilijk te krijgen en als ze te krijgen zijn, smaakt het allemaal anders. Echt prijsbewust ben ik niet zo. Voor mij is txxxischappen doen bij Jan Bruijns ook een uitje. Dat het hier zo g<x?dk<x>p is. is gewoon ni(x»i meegenomen. De advertenties die in Belgische bladen verschijnen lees ik. maar dal is meer om me een beetje te oriënteren op hetgeen me te wachten staat. Als iets in de aanbieding js en ik kan het gebruiken, dan let ik er op. Vlxk mij tellen kwali teit en keuzemogelijkheden het zwaarst. We hebben 4 kinderen en dat zijn allemaal grote eters. Als Jan Bruijns geen kwaliteit zou leveren, zou ik dat van hen Mevrouw Vliegenlhart: "voor al lang te horen hebben gehad. Het moet natuurlijk mij tellen kwaliteit en keuze leen uren duren om hier te komen, maar 20 minuten mogelijkheden". rijden heb ik er graag vror over!" Kruiningen 1953: uitreiking van kleding en andere goederen, die door Amerikanen waren geschonken. (FOTO uit: 'Ziedende zee' van Jacques Cats, copyright onbekend). fonds is dat aan de orde, als er Qgén brief sprake is van a) verstoring van de algemene veiligheid, b) Giro 777 van het Rampen gevaar voor de gezondheid van fonds/Rode Kruis staat nog altijd velen, c) gevaar voor grote mate- open (tot maart) voor giften ten riële belangen en als d) een behoeve van de watersnood- gecoördineerde inzet van dien- getroffenen in Limburg. Het geld sten en organisaties nodig is. stroomt binnen als water. Medio januari, tijdens de radio- en tv- campagne, was er zelfs sprake Zaterdag14.00 u. Zondag14.00 u. Woensdag14.00 u. f

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 1