.WAT EEN STREEK..WAT EEN STREEK..WAT EEN STREEK. Kindertheater-kwartaal in de Expositie Talens Pallet bij Oosterschelde Coll. Weet je nog wel? (21) Expositie 50 amateur-kunstenaars Litouwse meisjes op bezoek bij hoofdsponsor in Goes gemeente Borsele van start! Winnaars Kerstpuzzel en Kleurplaten wedstrijd De Bevelander Groot aantal nominaties Culturele Prijs Goes 1993 Woensdag 19 januari 1994 7 DE BEVELANDER CURSUS CAFÉBEDRIJF f295,- Stichting Horeca Onderwijs Postbus 1161, Breda. 076*710078 De Tweeling Postzegelen te Heinkenszand Verwacht KAPELLE X Leo’s Kindersjo in Oudelande Open avond Wedstrijd Zaterdag a.s. Kwartettenbal in Lewedorp Wie mist beugel? Af, i De cursus is zowel mondeling als schriftelijk te volgen. OOK CURSUS HANDELSKENNIS HORECA of RESTAURANTBEDRIJF men gezamenlijk naar een Brouwerij. Met het Diploma kan men g een Café, Petit-Restaurant, Disco, Kantine, etc. beheren. h nog aanmelden. Lagere school als vooropleiding is voldoende, is op 1 juni. De zeer afwisselende cursus wordt zowel door mannen uit pure hobby gevolgd. Sommige hebben in hun de gedachte om ooit nog eens 'n eigen bedrijfje) te beginnen, ins een groot tekort aan vakbekwaam Horecapersoneel. een bepaald jaar, een traditie te maken. WINNAARS KLEURPLATEN: Sjaron Hoondert, Rimme- landstraat 10, Goes, 4 jaar; Josien Overbeek, Parkzicht 11, Waarde 5 jaar; Anouschka Bliek, Deken de Zwagerpad 16, ’s-Heerenhoek 6 jaar; Liesbeth Willemse, Damstraat 129, Yerseke 7 jaar; Elvira Willems, Ganzerikstraat 15, ’s- Gravenpolder 8 jaar; Anita Vermue, Kruiningerpolderweg 2A, Nisse 9 jaar; Leansla Verboom, Kaaidijk 17e, Kortgene 9 jaar; Anneke Coppoolse, Reigerstraat 2, Heinkenszand 11 jaar. komen zegt Er was ook deze keer een groot aantal deelnemers aan de Kerstpuzzel van weekblad De Bevelander. Er kwamen ruim 1000 inzendingen binnen. De kleurplatenwedstrijd voor de jeugd was goed voor 150 inzendingen. En dat wa ren er meer dan in het voorliggende jaar. De winnaars krij gen dezer dagen hun prijs thuisgestuurd. Voor de winnaars van de Kerstpuzzel is dat een GMC-bon van 25 gulden, voor de winnaars van de kleurwedstrijd een GMC- bon van 15 gulden. De oplossing van de Kerstpuzzel luid de: Kerst legt in ons hart sporen van vrede neer. Volg ze in de dichte sneeuw van het leven, koester ze als liefde, zo teer... Binnenkort start de cursus Vakbekwaamheid Cafébedrijf o.a. in: i, Goes, Terneuzen, Bergen op Zoom, oecaoNO *Dt WtTOéDf Bij de foto: De vrijdagavond j.l. gemaakte groepsfoto in De Zaete, welke werd verzorgd door Delzenne en waar de fa milie Van Engelenburg het gastheerschap op zich had genomen. HSTRLHGEN /X/ In het pand van het Oosterschel- de College aan de Zusterstraat te Goes (voorheen Rec) is van 17 tot en met 21 januari een ten toonstelling te zien van amateur beeldende kunstenaars uit de regio. Het gaat om leden van ABKZ, Kraplak en de school voor Kunstzinnige Vorming te Goes. De vijftig werken zijn gebaseerd op het thema uit het boek ”De Tweeling”. Het werk kan tijdens kantooruren worden bezichtigd. Op 20 januari vindt de officiële opening plaats door wethouder H. Hoogerland van de gemeente Goes. Dat gebeurt om 19.00 uur, waarbij de tien genomineerden voor Het Talens Pallet 1994 wor den bekend gemaakt. In het Oosterscheldecollege vindt de vóór-jurering plaats voor deze landelijke prijs voor de Amateur- schilderkunst. Doel van de prijs is, amateur- schilders te stimuleren hun ta lenten en kwaliteiten verder te ontwikkelen. Daarbij wil Het Ta lens Palet laten zien dat op me nig amateurezel verrassend knap en ontroerend mooi werk ontstaat. Ongeveer 200 door de jury geselekteerde schilderwer ken zullen daarom in maart en april getoond worden in een gro te landelijke expositie in Mu seum Flehite in Amersfoort. Het thema voor Het Talens Palet SUBSIDIE TOT 100% MOGELIJK. X Voor gratis Brochure of aanmelden, bel: die sinds juni 1992 ’De Zaete” exploiteert, had het initiatief ge nomen tot de feestelijke samen komst. Voor de bijzondere bijeenkomst hadden de bruiden en bruidegoms van weleer zich nogmaals in het trouwkostuum gestoken. En in De Zaete was gezorgd voor een feestelijk buf fet. Uiteraard werd er ook een fo toreportage gemaakt van de De deelnemers aan de wedstrijd zijn uitgenodigd om een kunst werk te maken geïnspireerd door een fragment uit het nieuwste boek van Tessa de Loo ’De Tweeling’. ’’Knarsend schoven de lagen van de tijd over elkaar heen. heeft voor 1994 reeds zijn mede werking toegezegd bij de ont vangst van een folklore ensemble uit Walachië. Op zaterdag 22 januari a.s. van 13.30 tot 16.30 uur vindt er in ge bouw ”De Stenge” aan het Stengeplein te Heinkenszand een postzegelmiddag plaats, ge organiseerd door ’’Delta West” uit Middelburg. Men kan hier ge zellig ruilen of kopen uit de vele boekjes van de vereniging. De toegang is gratis. waarderen, maar voor een bre der publiek is De Kift ook zeer de moeite waard. Voordat De Kift begint is er een kort optreden van Nevsky Brass een barok- kwartet uit Sint Petersburg dat sinds oktober in Amsterdam op straat blaast. Nevsky Brass speelt van alles: swing, klassiek, 'theaterrock’, maar beperkt zich op straat in Amsterdam tot ba rok. Simpeltjes omdat het win- terpubliek voor barok dieper in de buidel blijkt te willen tasten. De groep was reeds twee maal te zien in het programma TV- Nomaden van de VPRO. Aan vang 22.00 uur, entree f 10, /CJP f 8,50. Tot 1 februari a.s. heeft u nog ge legenheid kandidaten voor te dragen voor de Culturele Prijs Goes 1993. Personen of instellin gen die hiervoor in aanmerking komen, moeten een bijzondere culturele prestatie hebben gele verd. Alle vormen van cultuur ko men in aanmerking (muziek, toneel, theater, beeldende kunst, literatuur, popmuziek, ar chitectuur, dans, mime, film), zo wel op amateur als professioneel niveau. Inmiddels zijn reeds een groot aantal voor drachten gedaan. De lijst met genomineerde kandidaten telt reeds 19 personen en organisa ties. Deze worden beoordeeld door een speciale commissie van de Culturele Raad Goes, waarna een advies aan de Raad zal worden uitgebracht. Een eventuele voordracht van een kandidaat moet behalve de naam ook de redenen omvatten, waarom iemand volgens u in aanmerking komt voor deze on derscheiding. Sinds de instelling van de Prijs in 1974 is deze reeds 15 keer uitgereikt. In 1977 was dat niet het geval, omdat naar de mening van de Culturele Raad niemand aan de criteria vol deed. U kunt uw voordracht in sturen naar de Culturele raad Goes, Postbus 2116, 4460 MC Goes. De Culturele Raad zal in zijn vergadering van 16 februari 1994 bekend maken of de Prijs is toegekend en zo ja, wie de on derscheiding zal ontvangen. Mej. Rita Kryzeviciute en mej. In ga Miskinyte uit de stad Panéve- zys in Litouwen brachten onlangs een bezoek aan het be drijf Gévier in Goes. De firma Gévier was in augustus vorig jaar de hoofdsponsor van de fol- kloregroep ’’Grandinele”, die tien dagen in Nederland ver bleef. Ruta en Inga maakten destijds deel uit van de dansgroep. Het jonge en moderne Goese bedrijf is "in” voor internationale betrekkingen en bood beide da mes een rondleiding aan in de In de komende weken worden voorstellingen verwacht in: 22 ja nuari: Englishman Abroad in ’s- Heer Abtskerke, 26 januari: Leo’s kindersjo in Oudelande, 2 februari: Patricia Suer in Ove- zande, 9 februari: Stichting Ret- teketet in Ellewoutsdijk, 19 februari: Studio 88 in Nisse, 26 februari: Circus Hogerop in Borssele, 2 maart: Tejater Beer in Heinkenszand, 5 maart: Thea ter Snater in Lewedorp, 12 maart: De Zweedse Sokjes (on der voorbehoud) in Baarland, 16 maart: Clown Bertho in 's- Gravenpolder, 19 maart: Ali Ali en Suleika in Driewegen, 26 maart: Circus Hogerop in Kwa- dendamme. In Dorpshuis De Zaete te Yerse ke vond eind vorige week een bijzondere reünie plaats. Elf bruidsparen die vorig jaar in het huwelijk traden en gebruik maakten van de accommodatie van De Zaete, kwamen op uitno diging van de familie Van Enge lenburg nog eens bijeen in het Dorpshuis aan de Oosterschel- de. De familie Van Engelenburg, PRIJSWINNAARS KERSTPUZZEL: Fam. Welten, Fri- sostraat 10, 4493 BR Kamperlamd; J. Reynhout, Anje- lierstraat 36, 4461 PP Goes; J.T. Hoogerland, Voorstraat 38, 4491 EW Wissenkerke; C. de Boe, Gistellistraat 44, 4421 CX Kapelle; Mevr. R. Verlée, De Zouterij 22, 4461 ZV Goes; J. Zuidweg, Grintweg 33, 4401 NC Yerseke. Zaterdag 22 januari vermeldt het programma in 's Heer Abtskerke een optreden van Englishmen Abroad. Eglishmen Abroad heeft afgelopen zomer een succesvol optreden verzorgd voor het kin dervakantiewerk in 's- Gravenpolder. Dankzij het en- ZEEUU/3 TRUITTEELTMUSEUH Voor de vijfde keer organiseren de gezamenlijke jeugdclubs en jeugdsozen in de gemeente Bor- sele, in samenwerking met het Borsels Orgaan voor Samenle vingsopbouw (B.O.S.) een reeks kindertheatervoorstellingen on der de noemer Kindertheater- kwartaal. Dit kindertheater- kwartaal gaat plaats vinden in de maanden januari, februari en maart in de dorpen van de ge meente Borsele. In 1989, 1990, 1991 en 1993 wa ren de kindertheater-kwartalen zeer succesvol. Vele kinderen bezochten de voorstellingen, verspreid over de hele gemeente Borsele. Niet alleen de kinderen, maar ook de jeugdclubs en so- zen waren enthousiast, wat re sulteerde in al weer het vijfde kindertheater-kwartaal. Dit jaar doen jeugdclubs en so- zen mee uit 12 dorpen, met in het totaal 13 voorstellingen. Er zijn weer verschillende theater groepen benaderd om mee te werken aan dit theaterkwartaal. Het resultaat is een zeer geva rieerd programma voor kinderen in alle leeftijdsgroepen. Ver wacht worden poppentheaters, circussen, enge voorstellingen, grappige voorstellingen en nog veel meer! Leo’s Kindersjo is zoals de naam al zegt een wervelende kinders- how voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar die eens lekker willen lachen. De kinderen van groot tot klein komen allemaal ruimschoots aan bod. Voor de allerkleinsten is er een onder deel met de poppenkast. Voor de midden kleinsten is er een onderdeel met een songfestival, en voor iedereen is er clownerie en goochelen. Dit kinderpro gramma heeft al vele zalen in Nederland de kinderen laten ge nieten. Nu dus in Oudelande en wel op woensdag 26 januari. De aanvang is 14.30 uur en het ein de is om 16.00 uur. Het optreden vindt plaats in het verenigings gebouw in Oudelande. De en tree bedraagt f 3,-. De organisatie is in handen van de jeugdclub ”Van knop tot bloem”. Bij de foto: Leo’s Kindersjoo: woensdag 26 januari in Ou delande. Zij doen dit in het gebouw van het Oosterschelde College, Zusterstraat 11 in Goes. En wel in de week van 17 t/m 21 januari. Een selectie uit het werk gaat door naar een landelijke exposi tie in Amersfoort. Op donderdag 20 januari is er de speciale open avond voor alle belangstellen den. Gratis entree. Vijftig amateur-kunstenaars van Kraplak uit Kapelle, de A.B.K.V. en deelnemers van de Kunstzin nige Vorming van het Ooster schelde College (voorheen R.E.C.) gaan hun werk ten toonstellen dat zij hebben ge maakt voor de landelijke wedstrijd voor het Talens Palet. is een fragment uit de nieuwe ro man ”De tweeling” van Tessa de Loo, zelf amateurschilder. De deelnemende leden mogen zich op eigen wijze laten inspireren door dit thema en een figuratief of abstract schilderwerk maken in aquarelverf, olieverf, acrylverf, gouache of een gemengde techniek. Net als voorgaande jaren wordt de coördinatie verzorgd door het B.O.S. Wanneer u vragen heeft over het kindertheater-kwartaal dan kunt u contact opnemen met het B.O.S., tel. 01193 - 9296 en vragen naar Silke. Financieel kon het kindertheater-kwartaal gerealiseerd worden mede dankzij een subsidie van de ge meente Borsele. (Over de geschiedenis van de fruitteelt en het toekomstig fruit- teeltmuseum) Ontwikkelingen in de fruitteelt verlopen dikwijls schoksgewijs en ont staan vaak door toevalligheden. In Zeeland was men al in het begin van deze eeuw overgegaan van hoogstam naar laagstambomen. De hoogstambomen hadden in ons winderig klimaat veel meer te lijden van stormen en wind dan in andere delen van het land. En het bleek dat van de lagere bomen de produktie zeker niet minder was. De ontwikkeling van de vrije spil kwam ook min of meer toevallig tot stand. In de veertiger jaren was het gebruikelijk om het zgn. wijker- en blijversysteem te planten. De onderteelt van bessen was in discre- diet geraakt door zeer slechte opbrengstprijzen. In plaats van bessen werden nu appels op zwakke onderstam tussen de blijvers geplant. Deze zwakke boompjes kwamen al na enkele jaren in produktie, de blijvende bomen pas veel later. Zodra deze sterkgroeiende bomen zo ver waren, konden de zwakke bomen worden gerooid. De oorsprong van de vrije spil, zoals we die later kenden, ligt, voor zover ik kon nagaan, in de omgeving van Steenbergen. Een paar fruit telers zagen bij collega’s in de buurt van Roosendaal allerlei leibomen staan, ondersteund met lange palen of draden. Dat bracht hen op het idee om bij de wijkers ook een lange paal te zetten, waardoor de hart- tak kon worden ondersteund. Het resultaat was verbluffend. De boomvorm veranderde van een treurboompje met de takken op de grond tot een soort kerstboom model dat veel gemakkelijker te bewer ken was. Bovendien bleek dat deze boompjes niet sneller versleten waren dan de sterkgroeiende bomen. Het betekende een enorme ver betering in de teelt. En vrij snel werden percelen met alleen kleine bo men geplant. Kort daarna werd het gebruikelijk om grasstroken in de rijpaden aan te leggen. Om de boomstroken zwart te houden werden speciale "verstek’-werktuigen ontwikkeld. Zeeland was het eerste gebied waar op grote schaal appelpercelen op zwakke onderstam werden ge plant. Maar spoedig werd dit voorbeeld ook in andere fruitgebieden gevolgd. Alleen in de rivierkleigebieden zou het nog vrij lang duren. Men meen de dat die grond ongeschikt was voor type M9. De plantdichtheid nam sterk toe. In plaats van 100 a 200 bomen per ha werden er nu 1000 a 1200 geplant. En die kleine bomen waren natuurlijk ook veel gemakkelijker en sneller te bewerken. Er hoefde weinig meer geklom men te worden. Achteraf bleek dat deze moderne vorm van fruitteelt maar net op tijd was gekomen. In de jaren ’60 stegen de arbeidskosten heel sterk. Daardoor was de "ouderwetse” fruitteelt met grote bomen niet renda bel meer. J.R. Deze fotostudio is gespeciali seerd op gebied van bruidsfoto- grafie. De zaak uit Yerseke, gedreven door Jaap en Netty Delzenne, heeft daarin al 20 jaar ervaring. Bij Dorpshuis De Zaete wil men proberen van deze sa menkomst van bruidsparen van Op de open avond op 20 januari wordt ook nog informatie ver strekt over het kursuswerk van het O.C. en de aktiviteiten van de organiserende partijen: Kraplak en de V.B.A.K. Het gebouw van het O.C. is open van 19.00 - 21.00 uur. Er is een gratis kop koffie voor elke bezoeker. De rest van de week kan tijdens kantooruren de tentoonstelling worden bezocht. samenkomst. Dat gebeurde door Foto Delzenne uit Yerseke. Feestelijke reünie van bruidsparen in Yerseke Voor de oorlog, na de oorlog, de krisisjaren, een eeuw geleden.... uiteenlopende landschappen, waar Anna licht beneveld in een op hol geslagen trein doorheen donderde,” aldus een gedeelte uit het gekozen fragment. Bij het maken van het kunstwerk is de materiaalkeuze vrij. Martin Schieman verwacht dat onge veer de helft uit olieverfschilde rijen zal bestaan en verder aquarellen, pastel- en potloodte keningen, houtskoolwerken, beeldhouwwerk en keramiek. ”lk denk dat we een top- expositie krijgen. Een pracht kans voor mensen die anders zelden naar buiten treden. Even eens een buitenkansje om zo veel verschillende werken over één thema bij elkaar te zien. Ik hoop dat veel mensen de gele genheid zullen benutten om langs te komen in de Zusterstraat,” zegt Martin Schieman. "Talens is een heel bekend pro ducent van materiaal voor de kunstschilder,” zegt Martin Schieman van het Oosterschel de College. ”Om het kreatieve talent en de kwaliteit van het werk te stimuleren, organiseert Talens om de twee jaar een wed strijd voor amateur-kunstenaars. Voor het eerst doen we daar nu als centrum voor Kunstzinnige Vorming samen met de A.B.K.V. en Kraplak aan mee. Uit de inzendingen van vijftig mensen worden de beste gese lecteerd voor de landelijke wed strijd. Om het publiek ook de kans te geven het werk te be wonderen stellen we het werk een weekje tentoon met als hoogtepunt donderdagavond 20 januari. Dat wordt een open avond waarop de selectie be kend gemaakt wordt. Verder is er die avond veel te zien en te beleven en men kan volop infor matie krijgen over de aktiviteiten van de Kunstzinnige Vorming, de A.B.K.V, Kraplak en kursus werk van het O.C.” toonzaal in Goes. Directeur J. de Jager gaf tekst en uitleg over de nieuwste snufjes in de keukens en badkamers. Ook in Litouwen neemt de be langstelling voor moderne keu kens en sanitaire voorzieningen toe. Steeds meer Litouwers heb ben de mogelijkheid om nieuwe woningen te bouwen. In de Rus sische plaats St. Petersburg heeft het Goese bedrijf reeds een toonzaal van sanitaire arti kelen in samenwerking met ”Dom Laverna”. Ruta en Inga zullen een groot aantal brieven van Zeeuwse jon geren mee terugnemen naar Pa- névezys en daar aan de scholen overhandigen. Jongeren in het Zeeuwse die ook belangstelling tonen om te gaan corresponde ren in het Duits, Frans of Engels met jongeren in Litouwen, kun nen kontakt opnemen met dhr. G. van Damme, tel. 01100 - 31755, fax: 01100 - 28130. Bin nen enkele dagen zullen zij dan een brief met nadere informatie ontvangen. Tijdens het verblijf in Goes wer den ook enkele trips geregeld voor folkloregroepen uit Panéve- zys. Zij zullen in augustus deel nemen aan Internationale Folklore festivals in Frankrijk en Duitsland. Gévier Internationaal thousiasme van de kinderen zal Englishmen Abroad nogmaals een optreden verzorgen, maar uiteraard wel met een ander ver haal. Gespeeld wordt de voor stelling ’’Rick’s restaurant”. De voorstelling is geschikt voor kin deren van 5 tot 12 jaar. Het ver haal gaat over een werkloze clown: Rick. Rick besluit om een restaurant te openen, want je moet toch wat als je werkeloos bent. Maar werken in een restau rant is moeilijker dan verwacht. Zelfs de meest eenvoudige din gen dingen lopen fout. Hij vecht met de bezems en tafelkleden, goochelt met hoeden en jong leert met borden en spaghetti. Als de eerste klant, meneer Vo gel, komt is het er een volslagen puinhoop. En erger nog, Rick is verdwenen... "Rick’s restaurant is een clownsvoorstelling waar flink bij gelachen kan worden. De aanvang is om 14.30 in Dorpshuis "Irene” in 't Heer Abtskerke. De voorstelling duurt tot 15.30 uur. De entree bedraagt f 3,50. De organisatie is in han den van de speeltuinvereniging en de jeugdclub. Voor meer in formatie kunt u contact met hun opnemen. Tel.: 01103-2176. Carnaval 1994 komt in zicht. Voor de Carnavalsverenigingen in de Zak van Zuid-Beveland is dat reden om weer eens bij el kaar te komen. Dat gebeurt za terdag 22 januari a.s. te Lewedorp waar het traditionele Kwartettenbal wordt gehouden. Het begint om 20.00 uur in het plaatselijke Verenigingsgebouw. Totaal worden daar circa 300 be zoekers verwacht, die allen nau we banden met carnaval hebben. De carnavalsverenigin gen uit Lewedorp, ’s- Heerenhoek, Kwadendamme, Goes, Wissenkerke, Hansweert en Oost-Souburg worden er ver wacht. Tevens zal de bekende band ”Jan Pul en de Pijpjes” van de partij zijn, evenals drie dweilbands en het majoretten- korps "The Lovely Girls”. De di verse carnavalsprinsen zullen met een echt kanon saluutscho ten lossen. De Kift in ’t Beest Zaterdag 22 januari speelt de formatie De Kift in Podium 't Beest in Goes. Teksten zijn be langrijk bij De Kift. De Oostknol- lendamse formatie zingt de teksten dan ook niet, maar de clameert met gebalde vuist. Vrolijk word je er niet van, de teksten van anti-oorlogsschrijver Wolfgang Borchert. De bittere en schijnende verhalen van de ze schrijver, die de pech had in een fascistisch Duitsland op te groeien, zijn bewerkt door De Kift en op muziek gezet. De CD ’Krankenhaus’ is de op volger van de in 1989 versche nen plaat ’Ijverzucht’. Met ’Krankenhaus’ heeft De Kift zich voorgoed ontdaan van haar ram melende punk-imago. Serieuze hoempa, tango en volkse deun tjes, gehuld in een donker timbre geven de toon aan op deze ver reweg beste Nederlandstalige CD van het afgelopen jaar. De Kift bestaat eigenlijk uit drie muzikanten, maar voor optre dens gaan er vijf gastmuzikan ten mee de bühne op die meestal om beurten een instru ment bespelen. Het podium ziet er dan ook uit als een uitdragerij: een arsenaal gitaren en blaas instrumenten, een piano en een acordeon en om de zoveel num mers struikelende muzikanten over elkaar, op weg naar een in strument. Niet alleen liefhebbers van Tom In de maand december werden de volgende voorwerpen als ge vonden aangegeven aan het bu- ro van politie te Goes: kindersjaaltje, regenjas, zwarte gymschoen merk Reebok, baby kleertjes, fietstas, diverse hand schoenen, trouwring, diverse horloges, diverse armbandjes, oorbel, stoel, twee groene brie venbussen, honderiem, een schop, bromfietsplaatje, tele foonkaarten, diverèe portemon nees, diverse sleutels, giromaatpas, geld, fotokoffer met inhoud, diverse auto acces soires, kinderbril/leesbril, fiets computer, diverse dieren, beu gel en witte paraplu. A W X F x X U

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 7