SCHOLEN-INFO1994 SCHOLEN INFO Petje af voor vakmensen! Groenvoorziening en natuurlijke omgeving Oosterschelde College houdt open huis te Goes Dag- en Avondonderwijs Volwassenen (DAS) als onderdeel Zeeland College Week Beroepsonderwijs van 22-29 januari Open dag bij Montessori school Goes Kadercursus cosmetica en parfumerie van Esthética Goes-Breda Hout- en Meubilerings- college voor vakmensen die creatief zijn Stabilisatie in aantal leerlingen bij het basisonderwijs Zeeland Week van het Beroepsonderwijs 1994 Start augustus 1994 4-jarige MBO-Opleiding te Goes In Goes, Vlissingen en Zierikzee Woensdag 19 januari 1994 DE BEVELANDER 19 64 Scholen onder opheffingsnorm i Vestiging Rotterdam Nederlands T2 Certificaten De baan Tekort aan vakmensen Voor wie Vooropleidingseisen voor meisjes en jongens Uiterlijke verzorging Sociaal Pedagogisch Werk Informatie Snelle dag opleidingen Milieu Petje af! Op maat Meer weten? Wat biedt het mbo? Beroepsopleidingen en bijscholingen Expositie jonge kunstenaars Werkend leren SCHOIEN-INFO1994 Het Hout- en Meubilerings- In Vlissingen in Goes en in Zie- Deze 4-jarige opleiding is volle- Zij die later hun boterham willen Er is in Nederland nog steeds een tekort aan gediplomeerden met een opleiding in het MBO of Leerlingwezen. Jonge mensen verkiezen nog vaak algemeen vormend onderwijs boven beroepsonderwijs. Oorza ken hiervan zijn de onbekendheid met vakopleidingen en het slechte imago ervan. Dat slechte imago doet echter geen recht aan de werke lijkheid. Een vakman of -vrouw werkt, in tegenstelling tot wat men vaak denkt, met de modernste middelen en technieken. Bovendien biedt een vakopleiding goede kansen op werk, zoals ook blijkt uit de onlangs verschenen Schoolverlatersbrief van het Centraal Bestuur Ar beidsvoorziening. De Week is een initiatief van de Stichting Promotie Beroeps-onderwijs. Deze stichting is in 1989 ingesteld door overheid, bedrijven en landelijke organen beroepsonderwijs en stelt zich tot doel het imago van het beroepsonderwijs te verbeteren. In de voor gaande jaren is de promotie van het beroepsonderwijs bekend gewor den met de slagzinnen: 'Kies voor een vak. Dan kom je beter aan de bak’, 'Je maakt 't met 'n mbo-diploma’ en ’VBO leidt je in goede banen’. Hier bestaan de 4-jarige opleidingen uit: - Meubelfabricage en betim meringen - Houthandel - Machinaal timmeren - Complete woninginrichting Esthética, met vestigingen in Goes en Breda, start binnenkort met een kadercursus cosmetica en parfumerie. Wie de open ddg, afgelopen zaterdag 15 ja nuari mocht hebben gemist, kan daarover informatie krijgen bij het instituut. Het instituut leidt op voor Huid en Lichaamsverzorging en richt zich daarbij op cursisten in heel Zeeland en West-Brabant. Esthética is aangesloten bij de Anbos, hetgeen een garantie biedt voor kwaliteit van de oplei dingen. Nieuw in het pakket is de kadercursus cosmetica en parfumerie. Jonge mensen kun nen na hun middelbare oplei ding via deze opleiding een commerciële carrière maken in deze branche. Voor hen die graag bezig zijn in en met de natuur. Die zich willen verdiepen in methoden van aan leg en onderhoud, toepassingen van planten en het inrichten van tuinen, parken, sportterreinen, natuurgebieden, landschappen en recreatieterreinen. Het nieuwe Oosterschelde College in Goes, ont staan uit de fusie van het Scaldis College en het Regionaal Educatief Centrum, houdt 26 januari haar eerste open dag. De open dag is bedoeld voor toekomstige studenten en hun ouders. Cen traal staan die dag de Vooropleiding Hoger be roepsonderwijs (VHBO), de mogelijkheden op het gebied van Oriëntatie en Schakeling (O. en S.), de opleidingen Uiterlijke Verzorging (UV) en het So ciaal Pedagogisch Werk (SPW). Óp 28 en 29 ja nuari zijn er opnieuw open dagen, maar dan voor alle richtingen van de afdeling Proces- en Labora toriumtechniek. De Vooropleiding Hoger Beroepsonderwijs is uniek in Zuid-West Nederland. Jongeren die van het VBO of van de MAVO afkomen kunnen zich via de VHBO voorbereiden op welke hogere be roepsopleiding dan ook. Een VHBO-diploma is gelijkwaardig aan een HAVO-diploma. In de stu diebegeleiding van de leerlingen wordt rekening gehouden met hun vooropleiding. Tot het vakken pakket van de VHBO hoort ook een keuze uit een praktijkvak, zoals informatica, gezondheidskunde of huishoudkunde. Ook kan gekozen worden voor een kreatief vak: handenarbeid, muziek of teke nen. Afhankelijk van de vooropleiding en studie prestaties duurt het VHBO-trajekt twee of drie jaar. De VHBO is dus bij uitstek een opleiding voor jongeren met MAVO of VBO die in hun eigen tempo en met een geëigend vakkenpakket naar een HBO-opleiding willen doorstromen. Als il lustratie van de vele mogelijkheden van de VHBO exposeren die dag vier oud-studenten van de VHBO die thans een opleiding volgen aan een kunstacademie. verdienen als zelfstandig on dernemer: hovenier - tuintekenaar/ont- werper of als werkvoorbereider of begeleider in de uitvoering van groenvoorzieningsprojecten - voorman/vrouw groenvoor zieningen. werkvoorbereider - chef(fin) tuincentrumbegeleider(ster) van natuurorganisaties - edu catief medewerk(st)er - op zichtster - uitvoerder. VBO- of VBO-Groen diploma met een moderne taal, wiskun- De opleiding Uiterlijke Verzorging kent drie rich tingen: kappen, voetverzorging en schoonheids- verzorging. Het diploma kappen (dames en heren) kan behalve in dagonderwijs ook via het systeem van werken en leren worden gehaald. De opleidingen duren drie jaar, maar er is ook een mogelijkheid om een tweejarige kappersopleiding te volgen. Het SPW van het Oosterschelde College leidt op voor diverse beroepen waarin het begeleiden van mensen centraal staat. Voorbeelden daarvan zijn: groepsleid(st)er, begeleid(st)er van een woon groep, spelleid(st)er op een kinderafdeling van een ziekenhuis, klasse-assistente in het speciaal onderwijs of werken in een verzorgingstehuis. Om de kansen op de arbeidsmarkt zo groot mogelijk te maken, kunnen studenten een extra certificaat ’Begeleiding door aktiviteiten’ halen. In Zeeland is dit alleen mogelijk op het Oosterschelde Colle ge. Het Oosterschelde College schenkt veel aan dacht aan de stageperiodes. Er zijn stageplaatsen tot in België toe. Voor studenten die nog zoekende de, scheikunde of natuurkunde of biologie op C-niveau en drie vakken op B-niveau. MAVO-diploma met Neder lands of een vreemde taal en wiskunde op C-niveau en biolo gie of natuurkunde op D-niveau. HAVO of VWO-3 jaar met over- gang naar het 4e leerjaar. Van 22 tot en met 29 januari vindt voor de vierde keer de Week van het Beroepsonderwijs plaats. In die Week organiseren scholen, lan delijke organen beroepsonderwijs en bedrijven in het hele land open dagen en andere activiteiten om het voorbereidend en middelbaar be roepsonderwijs (werkend leren of op school) bij jongeren onder de aandacht te brengen. De Week van het Beroepsonderwijs gaat offi cieel van start op 21 januari met een manifestatie in het Dudok Colle ge in Hilversum. Vooruitlopend op de verkiezingen in maart 1994 maken Tweede-Kamerleden daar in een debat hun opvattingen over beroepsonderwijs kenbaar. Daarnaast zal ook de 'Artiest van de Week’, Harry Slinger, optreden met onder andere een lied over het be roepsonderwijs. In de Week treedt hij op bij diverse scholen in het land. In Goes kan informatie worden verkregen via het VBO, tel: 01100 - 30548. Informatie is verkrijgbaar bij het A.O.C.-Zeeland e.o. te Goes, tel: 01100 - 27203. De eerste Zeeuwse Montessori school De Basis wil belangstel lenden uitnodigen voor de open dag op zaterdag 22 januari van 10.00 -12.00 uur, Frambozestraat 29 te Goes. Op deze morgen kunt u ken nismaken met het Montessorion- derwijs. Leerkrachten, ouders en kinde ren die op deze dag aanwezig zijn, zullen graag bereid zijn u te informeren over de dagelijkse gang van zaken op de school. De school telt momenteel 7 com binatiegroepen, waarvan 2 on derbouw, 2 middenbouw en 3 bovenbouw-groepen. U kunt een kijkje nemen in de groepen en zien hoe er op deze school gespeeld en gewerkt wordt. Er is allerlei lesmateriaal te zien, van blokkentoren tot computer Op deze ochtend is ook (schrifte lijke) achtergrondinformatie met betrekking tot het Montessorion- derwijs, te verkrijgen. De sector DAS van het Zeeland College verzorgt in onze provin cie opleidingen voor volwasse nen. C. Verpalen, conrector van de afdeling Goes vertelt: ”De lessen kunnen worden gevolgd door mensen tussen de 16 en 80 jaar. Ze worden overdag en ’s avonds gegeven in Vlissingen, Goes en Zierikzee. Er is een gro te variatie aan cursussen, kort en lang, gericht op het examen van MAVO, HAVO, VWO of MEAO of gericht op het behalen van een certificaat”. De Week van het Beroepsonderwijs staat weer voor de deur. Van 22 tot en met 29 januari ondernemen veel scholen, landelijke or ganen voor beroepsonderwijs en bedrijven activiteiten om jon geren te interesseren voor een opleiding in het voorbereidend of middelbaar beroepsonderwijs (vbo/mbo) of leerlingwezen. De promotie van het beroepsonderwijs blijkt nodig; de behoefte aan vakmensen is nog steeds groot. Scholieren staan voor een moei lijke keus. Welke vervolgoplei ding moeten zij nu kiezen, om straks een goede kans te maken op de arbeidsmarkt? Hoewel het aantal werklozen nu nog toe neemt, ook onder schoolverla ters, meldt de Schoolverlatersbrief 1993 dat er behoefte is aan goed opgeleide mensen met een vakdiploma van vbo of mbo (dagonderwijs of werkend leren). Als de economie straks weer aantrekt, wordt het tekort aan vakmensen nog gro ter. Veel jonge mensen zijn niet bekend met de mogelijkheden van het beroepsonderwijs. Ze la ten zich bovendien bij hun oplei- dingskeuze beïnvloeden door het slechte imago van beroeps opleidingen. Ze denken dat ze te maken krijgen met vies en zwaar werk. Dat imago doet echter geen recht aan de werkelijkheid; vakmensen werken tegenwoor dig met de modernste middelen en technieken. zijn kan een Oriëntatie- en Schakeljaar een goede tussenoplossing zijn. De studenten maken kennis met de verschillende mogelijkheden van het Oosterschelde College en maken dan in de loop van het jaar een bewuste keuze. Daarna is de be geleiding zodanig dat ze probleemloos aan de ge kozen opleiding kunnen beginnen. De open dag is van 13.30 - 16.30 uur en van 19 - 21 uur. De versnelde dagopleidingen die het Zeeland College, sector DAS verzorgt; HAVO, VWO en MEAO in 1 jaar, zijn vooral popu lair bij jong-volwassenen die ge richt willen studeren voor een diplomat Deze jonge mensen, vanaf 18 jaar, hebben vaak dui delijke toekomstplannen. Na het behalen van het diploma stude ren de meesten verder, maar met een middelbare beroepsop leiding als de MEAO hebben zij ook hele goede kansen op de ar beidsmarkt. Wat ook leuk is te weten: mensen die een versnel de dagopleiding komen volgen (HAVO, VWO of MEAO) kunnen in aanmerking komen voor stu diefinanciering WSF 18+ De afdeling Proces- en Laboratoriumtechniek zet op vrijdagmiddag 28 en zaterdag 29 januari haar deuren open. Belangstellenden kunnen de monstraties meemaken van huidige studenten. Speciale aandacht zal er zijn voor de nieuwe opleiding Milieukunde. Het laboratoriumonderwijs kent de richtingen analytische chemie, klinische chemie en medische microbiologie. Via keuze vakken kan men zich nog verder specialiseren in milieuchemie en polymeerchemie. De be- roepsperspektieven voor afgestudeerden zijn goed, mede omdat het laboratoriumonderwijs van het Oosterschelde College hoog staat aange schreven bij bedrijven en instellingen. Verdere informatie over de open dagen en de verschillende studiemogelijkheden is verkrijg baar bij het Oosterschelde College. Studenten die niet in de gelegenheid zijn de open dagen te bezoeken, kunnen een studiegids aanvra gen. Het telefoonnummer is: 01100 - 14720. gen. Het diploma van de korte opleiding geeft toegang tot een voortgezette opleiding in het leerlingwezen of de lange mbo- opleiding. De 4-jarige mbo- opleiding bevat meer theorie, maar ook een stage. Met deze opleiding kan een gediplomeer de ondermeer terecht in een middenkaderfunctie, zoals afde lingschef binnen een bedrijf. Een handige bijkomstigheid van een mbo-opleiding is, dat je ge makkelijk je ondernemersdiplo- ma erbij kunt halen. Een diploma in het beroepson derwijs staat voor een erkende opleiding. Die erkenning groeit ook op de arbeidsmarkt. Organi saties nemen hun petje af voor vakmensen! Het vbo leidt je in goede banen, waarna je een vakdiploma kunt halen door je opleiding te vervolgen in het mbo/leerlingwezen of mbo/dag- onderwijs. Want ’Je maakt ’t met ’n mbo-diploma!” Ook leerlin gen met een mavo- of havo- diploma kunnen een opleiding in mbo of leerlingwezen volgen. Speciaal voor bedrijven en in stellingen kan de school cursus sen samenstellen die zijn afgestemd op de wensen van de klant. Tijd, plaats, maar ook in houd kan in overleg worden vastgesteld. Administratieve cur sussen,zakelijk taalgebruik of opleidingen op het gebied van computergebruik, het heeft altijd zin om te informeren: Zeeland College, sector DAS voor oplei dingen met kwaliteit! Van de 287 basisscholen die Zeeland vorig jaar telde, zaten 64 scho len (22%) onder de opheffingsnorm. Zij haalden niet het door het Mi nisterie van O. en W. voorgeschreven minimum aantal leerlingen en worden in principe met opheffing bedreigd. Door leerlingtoename op door allerlei schaalvergrotingsmaatregelen zoals bestuurlijke fusies of het verder gaan als nevenvestiging van een andere school is mo gelijk het voortbestaan van een aantal bedreigde scholen na 1995 enigszins veilig te stellen. Lukt dit niet, dan zal men in 1996 de poor ten moeten sluiten. Meer dan de helft van deze met opheffing be dreigde scholen is een openbare school. Van deze ’te kleine’ scholen is ongeveer driekwart gelegen in één van de grote steden Middelburg, Vlissingen, Goes of Terneuzen. Dit blijkt uit het door de Stichting VMC-Zeeland uitgebrachte rapport 'Basisonderwijs in Zee land 1993’, waarin enige statistische overzichten worden gepresen teerd over het basisonderwijs in de periode 1989-1993. Uit het rapport blijkt dat het aantal leerlingen op de Zeeuwse basisscholen de afgelopen jaren vrij stabiel is gebleven. Sinds 1989 is het leerlin genaantal per saldo met ongeveer 0,3% is verminderd tot 35.192 in januari van dit jaar. Uit de publicatie blijkt verder dat het gemiddeld aantal leerlingen per school de afgelopen vijf jaar is gestegen van 121 naar 123. Als wordt onderscheiden naar de richting van de scho len blijkt dat de schoolgrootte nogal uiteenloopt. Zo telt de gemiddel de openbare school 108 leerlingen. Het gemiddeld aantal leerlingen dat een overig bijzondere school of een reformatorische school be zoekt ligt met respectievelijk 140 en 176 leerlingen daarentegen dui delijk hoger. De gemiddelde schoolgrootte van de protestants-christelijke en rooms-katholieke scholen wijkt weinig af van het totaal-gemiddelde. Op 1 oktober 1992 bedroeg het aantal al lochtone leerlingen 1759, ongeveer vijf procent van het totaal andere basisschoolleerlingen. Ruim de helft van hen treft men aan op Wal cheren. Voor geheel Zeeland is er de afgelopen twee jaar sprake ge weest van een lichte teruggang van het aantal basisschoolleerlingen met een allochtone afkomst. In de regio’s Tholen/St. Philipsland en de Bevelanden is daarentegen sprake van een stijgende tendens. Uit het rapport blijkt tenslotte dat uit bevolkingsprognoses valt af te leiden dat ook de komende 3 a 4 jaar met een stabilisatie van het leerlingenaantal rekening moet worden gehouden. Vanaf 1995 of 1996 wordt een lichte stijging voorzien. Het rapport ’Basisonderwijs in Zeeland 1993’, van W. van Gorsel en B.A.J. van der Wouw, is een uitgave van de Stichting VMC-Zeeland/werkeenheid onderzoek, Postbus 407, 4330 AK Middelburg, telefoon 01180-82500. Dé manier om te ontdekken wel ke opleiding het best bij je past? Een bezoekje brengen aan een van de open dagen van scholen, bedrijven of landelijke organen voor beroepsonderwijs! In en rond de Week van het Beroeps onderwijs vinden activiteiten plaats in het hele land. Meer in formatie is ondermeer verkrijg baar bij schooldecaan of het regionale Adviesbureau voor Opleiding en Beroep (AOB). Wilt u zich op de hoogte stellen van de perspectieven die de school voor u of uw personeel biedt, dan bent u welkom op de open dagen en Informatieavon den die elk jaar plaatsvinden in februari, juni en augustus. Voor een persoonlijk advies kunt u ook telefonisch een afspraak maken voor een gesprek met één van de medewerkers. Dit kan naar wens overdag of 's avonds. Tel.: Vlissingen: 01184-66186, Goes: 01100-15972, Zierikzee: 01110-16368. Het mbo is een verzamelnaam voor het dagonderwijs en wer kend leren in de opleidingssec- toren administratie/economisch, techniek, gezondheids- zorg/dienstverlening en agra risch. De opleidingen in het dagonderwijs zijn te verdelen in korte, 2-jarige opleidingen en lange, 3-jarige opleidingen in wel 80 studierichtingen. In het dagonderwijs ga je vijf dagen naar school. De korte opleiding bevat veel praktijk en een aantal stages bij bedrijven of instellin- Naast de algemeen vormen de vakken als natuurkunde, wiskunde, de talen en eco nomische vakken wordt er vakgericht aandacht besteed aan praktijk, stijlleer, tekenen (zowel handmatig als op de computer), bedrijfstechniek en vakleer. Het aantal doe- vakken als tekenen, praktijk en practicum beslaat bijna de helft van de opleiding. In het derde jaar kennen we specialisatievakken, 4 uur per week, bij elke vakrich ting. Daarnaast zijn er alge mene specialisaties zoals management, computerkun- de en ook wis- en natuurkun de voor diegenen die nog willen doorstuderen aan een technische opleiding. Ook hier kennen we drie stagepe riodes van 3 maanden ver deeld over het derde en vierde leerjaar. 1994 Veel andere volwassenen die studeren bij de sector DAS, kie zen voor een beperkt vakken pakket omdat zij studeren, combineren met een baan of college in Rotterdam is ge richt op kaderfuncties in de hout- en meubelindustrie. Aan het Agrarisch Opleidings Centrum Zeeland e.o. te Goes start in augustus 1994 een nieu we MBO-opleiding in de provin cie Zeeland: de 4-jarige opleiding tot Kaderfunctionaris in de Groenvoorziening en Na tuurlijke Omgeving. A.O.C.- Zeeland e.o. zal deze opleiding uitvoeren in nauwe samenwer king met A.O.C. West-Brabant, welke deze opleiding al jaren verzorgt te Breda. Door deze sa menwerking kunnen toekomsti ge leerlingen optimaal profiteren van een kwalitatief hoogwaardig opleidingsprogramma. rikzee geeft het Zeeland Colle ge, sector DAS, intensieve cursussen Nederlandse taal. De inhoud en het tempo van deze cursussen zijn speciaal afge stemd op mensen die in hun ei gen land al een middelbare schoolopleiding achter de rug hebben. "Wij werken met ver schillende niveaus en er zijn zo wel dag- als avondgroepen. Voor deze cursisten is er ook veel oe fenmateriaal waarmee zij zelfstandig op de computers van de school kunnen oefenen”, al dus de leiding. dig opgebouwd uit certificaten. Dit biedt voor de leerlingen uit de provincie Zeeland o.a. het perspectief om keuze- certificaten te volgen in de rich ting ’’Beheer recreatie- en na tuurterreinen”. Op woensdag 26 januari expo seren vier jonge kunstenaars hun werk in het Oosterschelde College aan de J.R Coenstraat 5 in Goes. Deze ééndagsexpositie valt gelijk met de open dag van het Oosterschelde College. De vier kunstenaars zijn allen voormalige studenten van de Vooropleiding Hoger Beroeps onderwijs. Deze opleiding biedt de mogelijkheid om met een geëigend vakkenpakket en in aangepast tempo door te stro men van het lager beroepson derwijs of mavo naar het Hoger Beroepsonderwijs. De oud-studenten die exposeren kozen na de VHBO voor de kunstacademie. Miriam van Benthem uit Goes studeerde in middels af aan de Academie voor beeldende kunsten in Bre da. Marion Houtekamer uit Krui- ningen studeert aan de academie in Tilburg. Yvette Bakker te Bergen op Zoom studeert aan de afdeling keramiek van de academie voor Kunst en Vormgeving in ’s-Her- togenbosch. Erick van Schaik uit 's-Gravenpolder studeert voor grafisch vormgever in Bre da. De expositie is gratis te be zichtigen van 13.30 - 16.30 en van 19.00 - 21.00 uur. Een vak leren is meer dan theo rie alleen. In het leerlingwezen ligt het accent op werkend leren. In deze opleiding werk je 4 da gen per week in de praktijk bij een bedrijf of instelling en je gaat 1 dag per week naar school voor de theorie. Een basisoplei ding tot vakman of -vrouw duurt ongeveer 2 jaar. In een vervolg opleiding van 1 of 2 jaar kun je je kennis en vaardigheden verdie pen. Sommige opleidingen bie den zelfs de mogelijkheid tot het volgen van een tweede vervolg opleiding. Daarin worden dan de vaktechnische en management kwaliteiten verder aangescherpt. Het leerlingwezen biedt keus uit meer dan 400 opleidingen. Ook via het leerlingwezen kun je doorgroeien naar het onderne merschap. In Rotterdam is één van de twee vestigingen in ons land te vinden van het Hout- en Meubileringscollege. Het wordt bezocht door onder meer (jonge) mensen uit Zeeland die een beroep kie zen in de Hout- en Meubile- ringsbranche en die gevoel hebben voor vakmanschap en creativiteit. Het Hout- en Meubilerings college is een instituut voor kader- en vakopleidingen in de hout- en meubelindustrie en interieurbranches. Het zijn 4-jarige MBO- opleidingen en in volledig dagonderwijs. In Amsterdam is de opleiding gericht op het ambachtelijk woning- en meubelstofferen en meubel- maken en in Rotterdam be vinden zich de opleidingen gericht op de houthandel, machinaal timmeren, meu belfabricage en complete woninginrichting. Na het vol tooien van de 4-jarige oplei ding ben je tevens in het bezit van je vestigingspapie- ren. Daarnaast zijn er in zo wel Amsterdam als Rotterdam 2-jarige vakoplei dingen meubelmaken en wo- ninginrichten. Naast algemene ontwikkeling wordt aandacht besteed aan ver zorgende en decoratie cosmeti ca, parfumerieën, toiletartikelen, merken, schoonheidsverzor- ging, cosmetische verzorging van handen en voeten, make-up, handel, marketing, bedrijfsorga nisaties en verkoop. De cursus duurt elf maanden en wordt in het kader van dagonderwijs ge geven op dinsdag, woensdag en donderdag. Een stage in Enge land of Frankrijk behoort tot de mogelijkheden. Ook het vesti gen van een zelfstandige onder neming is met de opleiding binnen bereik. Esthética is in Breda te vinden aan de Delprat- singel 28, in Goes op het adres Koningstraat 1, tel. 01100-51064. met de zorg voor het gezin. Het onderwijs bij deze school is er ook op ingericht dat mensen zelf zo veel mogelijk inzicht hebben in het verloop van hun studie. Bijvoorbeeld de 2-jarige MEAO opleiding is gemoduleerd, dat wil zeggen dat cursisten per blok telkens een stuk van de exa menstof kunnen afsluiten. De te behandelen stof en de inhoud van de toets worden aan het be gin van het blok duidelijk uiteen gezet in het Moduulboek zodat elke cursist weet wat er komen gaat. Ook alle MAVO-vakken worden aangeboden in een 2 ja rige cursus, die helemaal ver deeld is in blokken. Per periode krijgt de cursist een periodeboek waarin alle behandelde stof, het huiswerk en de eisen van de toets op papier staan. Deze ser vice maakt het voor cursisten gemakkelijker om de studie goed in te delen. Conrector Ver palen uit Goes: "Veel mensen in ons deel van Zeeland hebben in de afgelopen jaren al cursussen gevolgd bij de sector DAS. leder jaar weer reiken wij honderden certificaten en tientallen diplo ma’s uit. Vaak gaan die naar cur sisten die met plezier naar school zijn gegaan, die niet al leen veel bijgeleerd hebben maar ook nieuwe mensen heb ben ontmoet en bij zichzelf an dere interesses hebben ontdekt. Bij de Dag- en Avondschool voor Volwassenen kunt u ook per vak studeren; dus hoeveel tijd u voor uw studie wilt vrijmaken kunt u zelf beslissen”. Bij de foto: Meisjes en techniek. Dat is een prima combinatie. Ook in Zeeland zijn veel meisjes een technische opleiding gaan vol gen. En dat wordt van verschil lende kanten gestimuleerd. Immers: een opleiding in de tech niek biedt goede toekomst perspectieven. (foto: Teunis Versluis).

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 19