akf EEN VAK LEREN? Dat kan bij AKF in Goes. Het zeeland college geeft je alle mogelijkheden 1 JF O 26 JANUARI 27 JANUARI KIJKMIDDAGEN BB® HO iT BUYS BALLOT COLLEGE Een diploma halen en meteen al verdienen! zoek naar de juiste rweg na de basisschool?^ technischer kompleter gerichter volwassener zeewaardiger Y-- ■p" Woensdag 19 januari 1994 DE BEVELANDER 18 apparaten- en ketelfabriek akf bv Christelijke scholengemeenschap voor mavo, havo, atheneum en gymnasium Ben je geïnteresseerd? Schrijf dan een briefje aan: of bel voor inlichtingen naar Natuurlijk mogen je ouders ook meekomen! illi» M/V Naam: Adres: Postcode: Plaatsnaam: Telefoon: Stuur mij informatie over de opleiding: Wil graag deelnemen aan de Open Dag m.b.t.: V Leerlingen uit Noord en Zuid-Beveland, be halve uit de gemeente Goes verwachten we Je kunt verdere informatie krijgen bij de directeur van de basisschool of bij ons secretariaat, telefoon 01100-13010 AKF bv in Goes is een modern bedrijf met 160 mensen in dienst, AKF fabriceert apparaten voor de energievoorziening, de chemische en petrochemische indus trie. De produkten zoals warmtewisselaars, absorptiekolommen, reactoren, con densors, worden gemaakt van de meest uiteenlopende materialen en vinden hun weg over de gehele wereld. Kom je dit jaar van school, heb je een LBO-diploma B/C of MAVO, en de metaalsector interesseert je, dan kun je opgeleid worden tot lasser of plaatconstructiewerker op onze bedrijfsschool. De bedrijfsschool van AKF is één van de beste in Nederland. Voor de vierde maal heeft een leerling van onze bedrijfsschool de Maas Geesteranusprijs gewonnen, een prijs die landelijk uitgereikt wordt aan de beste leerling! ZEELAND COLLEGE - Alle kosten voor schoolgeld, boeken, reisgeld en werkkleding worden door AKF betaald. - Tijdens je opleiding verdien je 300,- per maand in het eerste jaar en 550,- per maand in het tweede jaar. - Na 2 jaar ben je in het bezit van een landelijk erkend diploma en heb je een baan bij AKF. de heer J.D. Willemsen, hoofd bedrijfsschool, tel. 01100-35246 HET GOESE LYCEUM r i i i i i i i i i i i i i i i i i Op woensdag 26 januari, 9, 16 en 23 februari ben je welkom. Tijd: 13.30 uur Apparaten- en Ketelfabriek AKF bv Postbus 69 4460 AB Goes Zit je nu in groep 8 en wil je volgend jaar naar de brugklas MAVO, HAVO of VWO? Van Dusseldorpstraat 78 4461 LVGOES Tel. 01100-16971 Kom dan eens kijken op één van onze op donderdag STEDELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP "HET GOESE LYCEUM" scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo Beide keren in ons tijdelijk gebouw, Patijnweg 50, waar we om 19.00 uur beginnen. Tot dan! /tdaiaewKi, mm T A Tij nodigen jullie, leerlingen van groep 8 en natuurlijk V V ook jullie ouders, uit voor ons Open Huis. Kom zelf kijken hoe wij op onze school leren en studeren. We vertellen je dan over ons onderwijs, over onze begelei ding en over ons nieuwe gebouw dat we dit jaar in gebruik nemen. Leerlingen uit Schouwen-Duiveland en de gemeente Goes zijn welkom op woensdag i 1 I n£i H I postbus 69 4460 ab goes nederland technisi MTO dij De roep om technisch geschoold personeel wordt steeds luider. Door dat het middelbaar beroeps onder wijs in overleg blijft met het bedrijfs leven kunnen lesprogramma's worden bijgesteld en nieuwe afstudeerricht ingen gecreëerd. De roep om (technisch) geschoold per soneel wordt steeds luider. Doordat het middelbaar beroeps onderwijs in overleg blijft met het bedrijfsleven kunnen lesprogramma's worden bij gesteld en nieuwe afstudeerrichtingen gecreëerd. Dagopleiding (3-jarig, inclusief stage-periodes) Facilitaire Dienst verlening. Het juiste voedsel bereiden voor de juiste mensen binnen instellin gen en de catering-wereld; huishoudelijke dienstverlening toe passen in verantwoordelijk werk, zoals bedrijfshygiéne en ge bouwenbeheer; het zijn aspecten die je terug vindt binnen de op leiding Facilitaire Dienstverlening. Dagopleiding (3-jarig, inclusief stage-periodes) Mode-Handel: Heb je gevoel voor handel en volg je de mode-ontwikkelingen met interesse, dan kies je voor de opleiding Mode-Handel. Kort Middelbaar Beroepsonderwijs (KMBO): Op de sectoren Middelbaar Technisch en Economische Onderwijs kunt u ook kiezen voor beroepsopleidingen in volledig dagver- band. Naast de theorie krijgt men op school een praktijkoplei ding die aangevuld wordt met stages in het bedrijfsleven. Leerlingen die nog een keuze van een beroep en/of opleidingen moeten maken kunnen een oriëntatie- en schakelprogramma volgen. Voor leerlingen van buitenlandse afkomst is er een an derstaligen programma. Op deze sector worden de volgende (K) MBO-opleidingen gegeven: Administratie (bedrijfsadminstratie of secretarieel Detailhandel Horeca (gastheer/gastvrouw, koken) Motorvoertuigen techniek (lichte en zware motorvoer tuigen) Oriëntatie- en Schakelprogramma. Deeltijdopleidingen MTO (3-jarige avondopleiding): Elektrotechniek (elektronica). De programma's van de leerlingwezen opleidingen zijn gericht op landelijk vastgestelde eisen en op de reële werksituatie waar in leerlingen zich bevinden. De leerlingwezen opleidingen heb ben dan ook een lange traditie van direct overleg met het be drijfsleven. Leerlingen van de part-time afdeling volgen één of twee dagen per week de theorie-opleiding als aanvulling op hun praktijkopleiding. Om ervoor te zorgen dat iedereen zijn ver plichtingen nakomt, worden rechten en plichten van betrokke nen vastgelegd in een leerovereenkomst. Binnen de volgende branches worden leerlingwezen opleidin gen aangeboden: Motorvoertuigentechniek Administratie Woning- en Meubelstoffering Detailhandel en Groothandel Procestechniek Schilderen Horeca Brood/Banketbakken Landbouwmechanisatietechniek Electrotechniek. Meer informatie? Bel naar de sectoren Middelbaar Technisch en Economisch Onderwijs, tel. 01180-16457 of vul de bon in en stuur deze naar onderstaand sector-adres. OPEN DAGEN: 11 en 12 februari 1994. Sectoren Middelbaar Technisch en Economisch Onderwijs, Postbus 279, 4330 AG Middelburg. Telefoon 01180-16457. drijfsleven. Leerlingen van de part-time afdeling volgen één of twee dagen per week de theorieopleiding als aanvulling op hun praktijkopleiding. Om ervoor te zorgen dat iedereen zijn ver plichtingen nakomt, worden rechten en plichten van betrokke nen vastgelegd in een leerovereenkomst. Binnen de volgende branches worden leerlingwezen opleidin gen aangeboden: StraatmakerA/Vegenbouw Metaaltechniek ^Timmeren en metselen Installatietechniek. Meer informatie? Bel naar de sector MTO, tel. 01184-78400 of 'vul de bon in en stuur deze naar onderstaand sector-adres. OPEN DAG: 9 februari 1994. Sector MTO, Marconiweg 1, 4382 NE Vlissingen, tel. 01184-78400. Dagopleiding (4-jarig, inclusief 2 semesters stage) Electrotechniek. Energietechniek met uitstroomprofielen: Autom.atiserings- ener- gietechnicus; Installatietechniek; Commercieel-technicus. Electronica met uitstroomprofielen: Automatiserings-èlectroni- cus; Telematicus; Computertechnicus; Commercieel-technicus. jwezen De programma's van de leerlingwezen opleidingen zijn gericht op landelijk vastgestelde eisen en op de reële werksituatie waar in leerlingen zich bevinden. De leerlingwezen opleidingen heb ben dan ook een lange traditie van direct overleg met het be- Jonge mensen die zich niet willen af sluiten voor wat er om hen heen ge beurt, vinden op de sector Dienstver lening en Gezondheidszorg Onderwijs aansluiting bij wie ze zijn en wat ze willen worden. Wanneer het begrip "hulpverlening" je aanspreekt kun je bijvoorbeeld kiezen uit de opleidingen Sociaal Pedago gisch Medewerker, Sociaal Cultureel Werker, Sociaal Juridische Dienstverlening, Activiteiten Begeleiding (AB). Heb je gevoel voor handel en volg je de mode-ontwikkelingen met interesse, dan kies je voor de opleiding Mode Handel. Je wilt graag mensen verzorgen en verplegen. Natuurlijk ga jij dan de opleiding Verpleging (VP), Verzorging (VZ) of Verzorging-Kort (VZK) volgen. Je wilt in de gezondheidszorg of dienstverlening gaan werken, maar je vooropleiding schiet te kort of je wilt eerst zien of het wat voor jou is. In dat geval kies je voor Oriëntatie Schakelen (O&S). Leerlingen die kiezen voor werken met daarnaast één of twee dagen per week een theorieopleiding als aanvulling op hun praktijkopleiding kiezen voor een opleiding in het leer lingwezen. Om ervoor te zorgen dat iedereen zijn verplichtingen nakomt, worden rechten en plichten van betrokkenen vastge legd in een leerovereenkomst. De volgende leerlingwezen opleidingen worden aangeboden: Voedingsassistent(e) Zorgassistent(e) Bejaarden helpende Helpende bij de gezinsverzorging Bejaardenverzorgster Verzorg(st)er bij de gezinsverzorging Leidinggevende bij kindercentra. Meer informatie? Bel naar de sector DGO, tel. 01184-60867 en vraag naar de decaan of vul de bon in en stuur deze naar on derstaand sector-adres. OPEN DAGEN: vrijdag 21 januari en zaterdag 22 januari 1994. Sector DGO, Dreesstraat 2, 4384 DC Vlissingen, tel. 01184-60867. Het dag-avondonderwijs biedt vol wassenen vanaf 16 jaar een "tweede kans" in het voortgezet onderwijs. Cursisten bepalen zelf of ze een volle dige opleiding, of één of meer vak ken MAVO, HAVO, VWO, MEAO, kiezen. Er is een grote variatie aan korte en lange cursussen, zowel over dag als 's avonds. Met de versnelde 1-jarige dagopleidingen, HAVO, VWO en MEAO komt de school tegemoet aan de steeds groter wordende vraag van volwassenen (vanaf 18 jaar) naar korte, snelle opleidingen op maat. Dag- en Avondopleidingen: MAVO (2-jarig) HAVO (1- of 2-jarig) VWO (1-jarig) MEAO (1 of 2-jarig) de tweejarige opleiding is gemoduleerd Nt-2 Nederlands als tweede taal voor hoger opgeleide anderstalige cursisten Oriëntatie en Schakelen naar een opleiding op MBO- niveau; schakelcursussen naar deeltijd MDGO en MEAO. Meer informatie? Bel naar de sector DAS, tel. 01184-66186 of vul de bon in en stuur deze naar onderstaand sector-adres. Informatie-avonden: voor de 1-jarige opleidingen HAVOA/WO, Vlissingen, 3 februari 1994 om 19.00 uur. Voor de 1- en 2-jarige MEAO, Goes, Leliestraat 106, 10 februari 1994 om 19.00 uur. OPEN DAGEN: 9 juni 1994, 18 augustus 1994 en 24 augustus 1994 van 09.00 - 12.00 uur en van 19.00 - 21.00 uur in de les plaatsen Vlissingen, Goes, Zierikzee. Sector DAS, Verlengde Bonedijkestraat 277-279, 4383 BC Vlissingen, tel. 01184-66186. op solide en adequate wijze te voor zien in de nautische en technische scholing die mensen voorbe reidt op een zeewaardige baan. 4-jarige opleidingen: Maritiem officier handelsvaart Opera tioneel technicus walbedrijven Stuurman werktuigkundige visserij SW 4. 3-jarige opleidingen (2 jaar school, 1 jaar stage): Stuurman werktuigkundige kleine schepen Stuurman werktuigkundige visserij SW 5. 2-jarige opleidingen: Stuurman kleine handelsvaart (S 4) Scheepswerktuigkundige kleine handelsvaart (W 4) Stuurman werktuigkundige zeevisvaart (SW 6) Schipper-machinist Scheepstechnicus. Meer informatie? Bel naar de sector MNO, tel. 01184-89452 of vul de bon in en stuur deze naar onderstaand sector-adres. OPEN DAGEN: 5 februari (scheepvaartdag), 19 maart en 28 mei 1994. Sector MNO, Boulevard Bankert 130, 4382 AC Vlissingen, tel. 01184-89452. KB wwz- <1 Een Skoa-schoolkeuze-onderzoek geeft zicht op mogelijkheden en kansen in het voortgezet onderwijs. Vraag op school of bij Skoa informatie over deelname aan zo’n onderzoek. S&oa - NIEUWSTRAAT 2 - POSTBUS 2034 - 4460 MA GOES - TELEFOON 01100-30548 Dagopleidingen (4-jarig, inclusief 2 semesters stage): Bouwkunde Technische informatica met uitstroomprofiel kantoorautomatisering, productieautomatisering, commerciële techniek Weg- en Waterbouwkunde met daarin milieukunde Werktuigbouwkunde Binnen alle afdelingen bestaat de mogelijkheid om in het 7e semester te kiezen voor commerciële '?'''tëchqfè1f^ Deeltijdopleiding MTO (3-jarige avondopleiding): Werktuigbouwkunde. Deeltijdopleiding MTO (1-jarige avondopleiding): Commercieel- opleiding (inclusief vestigingseisen), voor hen die het gHgjpjna in bezit hebben, ongeacht de richting. Middelbaar Beroepsonderwijs (KMBO): Oriëntatie en topleiding. Deze opleiding richt zich op toelating tot het éïbaar beroepsonderwijs en verschillende beroepsopleidin- iinnen het KMBO door examens op C/D-niveau. f- i 11 i fö'\. Mensen die zich verbonden voelen met de zee, mensen die ook in staat zijn op verantwoorde wijze om te gaan met hun vrijheid, kunnen kiezen voor een opleiding die aansluit bij hun ideeën en verwachtingen. Sector MNO heeft alles aan boord om S SB 8

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 18