Provincie Zeeland Boten van de provincie OPRUIMING 3 DAGEN BODEM-PRIJZEN ALLES ERUIT OPENBARE VERKOOP UB®» M 2de JACK voor 1 GULDEN VAN DER POEL Bij Firstlady Vlissingen Meer inwoners in Zeeland Mooi, veilig en energiebesparend Diverse 21/2-zitsbankjes, fauteuils, salontafels etc. Tegen sterk verlaagde prijzen YERSEKE INTEMEUR. adverteren doet verkopen Slechts één dag!!! va.159." COMMISSIES WAAR: 20 JAN. 10 UUR VANAF DONDERDA WALSTRAAT 95 - VLISSINGEN Ter inzage Wij gaan sluiten. Daarom moeten alle voorraden worden verkocht. Daar kunt u van profiteren met WANNEER: VRIJDAG 21 JANUARI van 11.00-18.30 uur HOTEL TERMINUS STATIONSPLEIN 1 GOES 11 DE BEVELANDER Woensdag 19 januari 1994 HOBBYHAL-BAUMARKT k Abdij Nieuws is de informatierubriek van de Provincie Zeeland. Redactie: Bureau Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 01180 31392 Gerenommeerde leerfabrikanten hebben te veel voorraad, door een stagnerende afzet en geannuleerde exportorders. Wij kunnen daarom i.s.m. de importeur méér dan 3000 stuks lederen kleding verkopen tegen dumpprijzen! BERNHARDSTRAAT 36, KORTGENE 01108-1533 verkooppunt nationale doe het zelf bon 3 Voor sfeervol wonen Op de lijn Vlissingen Breskens v.v. gaat de dubbeldeks veerboot Koningin Beatrix de vaart overnemen van enkeldekker Prinses Beatrix. Dat gaat gebeuren in februari. Met inbegrip van de lijn Kruiningen-Perkpolder kunnen dan per uur 765 personenauto's en 4000 passagiers de Westerschelde kruisen. 3/4 Dames en Herenjassen va. 199.- Suede Dames- en Herenjacks va. 98.- MOTORJACKS de goedkoopste va. 159.- NIEÜWE COLLECTIE 20 tot 40 KORTING 7 5 w V) 2 Nieuws Abdij werking gevaarlijke stoffen, kundig gebruik van kennis en de verdeling IN BEROEP van het budget voor onderzoek. Alle vergaderingen zijn openbaar. FINALE VERKOOP LEEGVERKOOP i O.I.V. ITALIA LEATHER WEAR. HELMOND INFO: 04920 22923 ZONDAGS BEREIKBAAR Het aantal inwoners van de provin cie Zeeland is in 1993 met 2.539 gestegen. Dat is het resultaat van een vestigingsoverschot van 1827 personen en een geboorten overschot van 712. In vergelijking met 1992 steeg het vestigings overschot met ruim 1100 men sen; het geboortenoverschot gaf een daling van 300 te zien. Het grootste vestigingsoverschot boekte de gemeente Wester- schouwen: 340 personen. Voor een groot deel (ongeveer 300 per sonen) is dat toe te schrijven aan de registratie van asielzoekers. Goes was wederom een sterke groeier, met een vestigingsover- De volgende onderwerpen staan op de agenda: kundig gebruik van kennis, motie over de signatuur van voorzieningen in de zorgsec tor, Euregioproject grensover schrijdend vervoer van kritisch zie ken en gewonden, bezuinigingen in de sector jeugd- en jongeren werk m.i.v. 1994, bezuinigingen in De statencommissie welzijn verga dert maandag 24 januari, aanvang 9.30 uur. schot van 205. Tholen boekte qua vestigingen een groei van 165, Reimerswaal 129, Hulst 114 en Valkenisse 113. Vier gemeenten hadden een ver- trekoverschot: Aardenburg (5), Axel (20), Middelburg (57) en Vlis- singen (74). In 1992 zaten wat dit betreft 12 gemeenten in dè min. sportsector m.i.v. 1996 en de ver deling van het budget voor onder zoek. De statencommissie waterstaat en verkeer komt maandag 24 ja nuari eveneens bijeen, maar dan om 13.30 uur. De vergadering vindt plaats op het adres Groene Woud 1 in Middelburg. Gesproken wordt over: de dienst regeling van de PSD, wegverbete- ring N75 bij Nieuwvliet en grond aankopen in dat gebied, nota 'kun dig gebruik van kennis', en de ver deling van het budget voor onderzoek. Van 24 januari tot 21 februari ligt het ontwerp-woonwagenplan 1993-2000 ter inzage in het infor matiecentrum van de provincie, Abdij 9 in Middelburg en in de ge meentehuizen van de Zeeuwse ge meenten. Behalve het ontwerp plan ligt ook de reactie van het college van gedeputeerde staten op de inspraak (nota van ant woord) op dit plan ter inzage. Woensdag 27 januari, aanvang 14.00 uur, vergadert de afdeling voortgezet onderwijs en volwasse neneducatie van de onderwijs raad. Gespreksonderwerpen zijn: cursus gezondheidsvoorlichting en -op voeding voor docenten voortgezet onderwijs, herschikking jeugdge zondheidszorg, opvang allochtone jongeren in voortgezet onderwijs in Zws.-Vlaanderen, Wet educatie en beroepsonderwijs, ontwikkelin gen in beroepsonderwijs en vol wasseneneducatie in Zeeland en het jaarverslag van de onderwijs raad. Belanghebbenden kunnen tot 21 februari hun mening, de wet spreekt formeel van zienswijze, geven op de visie van het dage lijks provinciebestuur; schriftelijk door een reactie te sturen naar GS van Zeeland, postbus 153, 4330 AD Middelburg. Mondeling kan ook, hetzij telefonisch hetzij door een bezoek aan het provin ciehuis. In beide gevallen moet men contact opnemen met de heer P. Boone, tel. 01180-31238. Het verslag van de mondelinge re acties, de schriftelijke reacties, het ontwerp-plan en de nota van antwoord worden doorgestuurd naar de leden van provinciale sta ten die in een van de volgende statenvergaderingen het plan, al dan niet gewijzigd, zullen vaststel len. De provinciale plannologische- commissie vergadert donderdag 10.00 uur op het adres Groen markt 13 in Middelburg. De evaluatie van het streekplan Zeeland is het enige agendapunt. De dubbeldeks veerboot Koningin Beatrix komt in februari in de vaart op de lijn Vlissingen-Bres- kens. De nieuwe dubbeldekker komt in de plaats van de enkeldek- ker Prinses Beatrix. De prinsesse- boot dateert van 1958 en heeft, gelet op de Nederlandse richtlij nen en veiligheidseisen, haar taak volbracht op de Westerschelde en zal worden verkocht. Met de komst van de Koningin Beatrix treedt een nieuwe fase in voor de Provinciale Stoomboot- diensten (PSD). De Koningin Bea trix is het enige schip van de vloot dat in charter vaart. Alle andere veerboten zijn eigendom van de provincie. Voor deze afwijkende De vergadering van de statencom missie economie is donderdag 27 januari, aanvang 15.30 uur. Gesproken wordt over: bestuurs overeenkomst Neeltje Jans/N.V. Beheersmaatschappij Neeltje Jans, herziene begroting recre atieschap Het Veerse Meer, subsi die aan de Stichting Sail Vlissin- gen, subsidie aan de PVW, financieringsproblematiek toeris- tisch-recreatieve sector, verdeling budget voor onderzoek, beperking koersverliezen Euregioprojecten, bijdrage aan suikermaïsproject, bijdrage aan vismijn Vlissingen, bij drage aan leerlingbouwplaatspro- ject speeltuin Meiveld, samenwer king Zeeland en Noord-Kent, doorlichting sector economische zaken, kundig gebruik van kennis en de verdeling van gelden voor stads- en dorpsvernieuwing. De statencommissie voor ruimtelij ke ordening komt vrijdag 28 janu ari, om 9.30 uur, bijeen. rolluiken vertikaal zonneschermen knikarm zonneschermen jaloezieën vertikaal jaloezieën horizontaal rolgordijnen horren hordeuren De statencommissie milieu verga dert vrijdag 28 januari, aanvang 14.00 uur, op het adres Groene Woud 1 in Middelburg. De agenda vermeldt de volgende onderwerpen: meerjarenplan ver- de 21e eeuw, dan zijn de veerver- bindingen niet meer nodig. Een nieuwe boot voor rekening van de provincie laten bouwen zou, met het oog op de toekomst, te duur Ter sprake komen: begrotingswij zigingen natuur- en recreatieschap De Grevelingen, proceduresche ma streekplanuitwerking beleids plan Oosterschelde, regiovisie Schouwen-west, evaluatie en start notitie streekplan Zeeland, subsi die vrouwenadviescommissie wo ningbouw en de verdeling van het budget voor onderzoek. uitvallen. Vandaar dat is gekozen voor huren. Met reden) bv Veer boot Westerschelde is een huur overeenkomst afgesloten tot het jaar 2000. Daaraan kan twee jaar worden vastgeplakt. Tot 2000 be taalt de provincie ruim 9,2 miljoen gulden per jaar aan huur. In de verlenging zijn de kosten per jaar ruim 8,3 miljoen gulden. Mocht de De rederij is een dochteronderne ming van de Koninklijke Schelde Groep bv in Vlissingen, bouwer van de nieuwe boot. Overigens heeft de provincie een permanen te koopoptie op het schip. In het pas verschenen boekwerkje De boten van de provincie staat de huidige vloot beschreven en wordt ingegaan op heden en verle den van de PSD (Provinciale Stoombootdiensten), het bedrijf dat de schepen in de vaart houdt en de veerdiensten onderhoudt. Dat gebeurt met vijf boten. Op de lijn Vlissingen-Breskens varen de Koningin Beatrix en de Prinses Ju liana. De Prinses Christina en de Prins Willem-Alexander varen op de lijn Kruiningen-Perkpolder. De Prinses Margriet wordt achter de De statencommissies hebben bo vendien spreekrecht voor het pu bliek. Tenzij anders vermeld vin den de bijeenkomsten plaats in het provinciehuis, Abdij 6 in Mid delburg. Van alle bijeenkomsten ligt een agenda en bijbehorende vergaderstukken ter inzage in het informatiecentrum van de provin cie, Abdij 9 in Middelburg. OPHEFFINGSUITVERKOOP MIDDELBURG ST. JANSSTR. (BIJ JEANS-SHOP) eenheden dat per vaart kan wor den overgezet, wordt vermeld. Een eenheid staat voor het ruimte beslag op de dekken: 1 eenheid is een personenauto of lichte vracht auto, een zware vrachtauto is 2 eenheden, 3 eenheden staat voor een autobus of een trekker met oplegger, 4 eenheden is de ruimte die een vrachtauto met aanhanger nodig heeft. Het eerste schip trouwens dat in 1828 de Westerschelde als veer boot bevoer, was een houten ra derboot met twee stoomwerktui gen van elk twintig paardekrach- ten. De raderboot De Schelde was 21,40 meter lang en 6,10 meter breed. Dinsdag 25 januari, 14.00 uur, komt de besliscommissie Algeme ne Bijstandswet bijeen. Aan de orde komt een be roepschrift van een inwoner uit de gemeente Veere. Betrokkene was het niet eens met een eerdere be slissing van zijn gemeentebestuur en is in beroep gegaan. De behandeling van het be roepschrift is openbaar en vindt plaats in het provinciehuis, Abdij 6 in Middelburg. «M «SM Het totaal aantal inwoners van Zeeland bedraagt per 1 januari 1994 363.734: 180.353 mannen en 183.381 vrouwen. Het gaat om voorlopige cijfers, verstrekt door de Zeeuwse gemeenten. Als halverwege het jaar de zgn. CBS- cijfers verschijnen, kunnen er ge ringe afwijkingen zijn. GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN van maandag 10 januari t/m zaterdag 12 februari: maandag t/m woensdag gesloten donderdagavond en vrijdagavond 18.00 tot 21.00 uur zaterdag 09.00 tot 17.00 uur Het boekje De boten van de pro vincie is te verkrijgen bij het infor matiecentrum van de provincie, Abdij 9 in Middelburg, tel. 01180- 31400. Noordzandstraat 9 tel. 01131-3586. tel. 01103-2044 's-Gravenpolder O ■O ra ra g ■D C s ?E GRAAF constructie is gekozen vanwege de vergevorderde plannen voor een vaste oeververbinding over de Westerschelde (WOV). Als de WOV er eenmaal ligt aan het begin van hand gehouden als een van de schepen tijdelijk uit de vaart moet worden genomen voor onderhoud of door pech. Behalve foto's van de schepen staat in het boekje aangegeven in welk jaar ze zijn gebouwd, hoe snel ze per uur kun nen varen, hoeveel passagiers er mee kunnen en hoe het is gesteld met de voortstuwing en het ver- Koningin Beatrix daarna nog nodig mogen. Ook het aantal vervoers- zijn dan moeten nieuwe afspraken worden gemaakt met de rederij. Er is een mooie manier om uw pand te beschermen en bovendien energie te besparen. Rolluiken in vele, vele uitvoering leverbaar. Belt u ons voor het maken van een afspraak. U kunt zich dan in onze showroom rustig oriënteren. Wij verstrekken u graag alle informatie en maken desgewenst - geheel vrijblijvend - een offerte. ZONWERING ROLLUIKEN JALOEZIEËN ^7 ff f 9 Müg.-»— «w ié.» O <5 "O O Q. O Q

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 11