OPRUIMING ram oil TOP TRAVEL reisbureau uw partner in reizen What’s love got to do with it TINA Keukens half geld in goes Zuidbevelandse bedrijven en gemeenten kiezen voor gezamenlijke toeristische aanpak: ^ZeelAnd B.1 Móóóóóói WaVERKERKI STEÜTEL Goes 01100-32888 OPRUIMING o.a. regenjassen en lange winterjassen 25% KORTING STEÜTEL OPRUIMING Jacks GRAND THEATER GOES 01100-15165 FILMPROGRAMMA VANAF 13 T/M 19 JANUARI Iedere zaterdag op pad in Zeeland met Gidsen dienst van de VVV Jl De mensen Woensdag 12 januari 1994 - 46e Jaargang no. 2 BISON Niet meer doorrijden.... SLECHTS 1 WEEK! 8e WEEK DE NIEUWE ZOMERGIDSEN ZIJN UIT Nu speciale inruilaktie vanaf f 27.950,- L A N T R A Geen evenwicht Ook voor aanbiedingen en "Last minute reizen" HYUNDAI Auto v/d Vliet Goes 10% - 20% - 30% m 3 3 z 8 2 V) LU O o 5 ONTDEK HET SUCCES VAN HET NIEUWE WERELDMERK 'Andere kant' Monocultuur weekblad voor zuid- en noord beveland te p ik lij I - w Melka Voor wandelaars en fietsers TENSON Wie anders dan 01100 - 50520 FULL-COLOUR UNIEK AANWEZIG 24 UUR PER DAG Borsels Kleinkunst Festival 15 januari De Stenge Heinkenszand Schoenmode v/d Reepe Papegaaistraat 8 - Goes 01100-30796 Hans Verkerk Keukens is bezig zijn 32e filiaal te bou wen in Goes. Tijdens deze opbouw hebben wij een te gekke voorverkoopactie. Wij verkopen een aantal keu kens en apparaten voor half geld. Tevens hebben wij een groot aantal keu kens en apparaten die direct uit voorraad voor half geld leverbaar zijn. Kom snel langs want nu kopen betekent nu geld verdienen bij Hans Verkerk, aan de Ringbaan 2, voorheen van Dijke vakantieland, te Goes. Bel voor info: 01100-16451 Je grootste vriend is terug voor een nieuw avontuur... IVAN HM Beethoven’s 2nd ii i 19.00 u. 19.00 u. 19.00 u. "De term 'achterland' is uit den boze. Als je via de rijksweg-58 Zeeland komt binnenrijden van uit Brabant, is Zuid-Beveland de eerste regio die de toerist tegen komt. De term 'voorland' zou dus veel beter zijn". De heer Northolt, eigenaar van camping/recreatieterrein Schel- deoord in Baarland, heeft ge zorgd voor enig tegenwicht te gen de overtrokken aandacht, die in Zeeuwse bestuurlijke en toeristische kringen uitgaat naar de kuststrook. Hij nam het initia tief tot de oprichting van de werk groep Toeristisch Platform Zuid- Beveland. Het secretariaat wordt gevoerd door de Kamer van Koophandel. De werkgroep (Recron Zuid- Beveland, Kamer van Koophan del, VVV-Zeeland en de 4 ge meenten in de regio) bracht eind vorig jaar een schitterende bro chure uit, die met grote instem ming en bewondering is ontvan gen. De brochure (magazine, formaat A4, 16 pagina's) is voor alle belangstellenden van binnen en buiten de regio te verkrijgen op het VVV-kantoor. Bovendien werd een nieuwe zwarte-bes- senlikeur gepresenteerd (Crème de Cassis de Zélande) en een Borselse wijn. LANGE KERKSTRAAT 41 GOES TELE FOON 01100-16415 lijnen en snelle beslissingen enkele subsidiestromen aan te trekken. De brochure (de heer Northolt spreekt vaak van 'gids') is slechts een begin. Er zijn tallo- ze mogelijkheden, die we krach tig gaan uitwerken". "Het belangrijkste daarbij is, dat er nu een gezamenlijk plat- De toeristische gids voor Zuid- Beveland werd door de betrok kenen als een 'must' beoordeeld. De vele bestaande folders over De stadshaven van Goes tijdens de altijd drukbezochte Kadefees- ten. (FOTO: uit brochure van Toeristisch Platform Zuid-Beveland) Vrijdag... Zaterdag Zondag.. kend om de regio als geografisch geheel te promoten. De 4 Zuid- Ik dacht dat het een muziekfilm was, maar het is véél meer: het is het indrukwekkende levensverhaal van een groot artieste i -Erik de Zwart ten fantastische film boordevol swingende muziek -VIVA- Als het aan het Toeristisch Platform ligt, zullen minder toeristen doorrijden naar de kust, doch onderweg de A-58 verlaten voor een (korter of langer) verblijf op Zuid-Beve land bevelandse gemeenten hebben de produktie op zich genomen, het bedrijfsleven bekostigde de distributie en de promotie. De brochure is vooral bedoeld om als wervingsmateriaal verspreid te worden op (vakantie)beurzen. Zaterdag... Zondag Woensdag HET NIEUWE EN MEEST SUCCESVOLLE MEESTERWERK VAN een hilarisch hippe animatie actie-thriller! Preview 14.00 u. 14.00 u. 14.00 u. kaarten reserveren: tel. 01106-1865 neerd in termen van zon, zand en zee. Stromen met subsidie geld vloeiden naar de kust. En vaak was het allemaal zonde- geld. Kijk nou toch eens naar Neeltje Jans. Daar is nog altijd niks terechtgekomen van een toeristische ontwikkeling, terwijl er al héél veel onderzoeksgeld aan gespendeerd is. En de Zomerbus: het kost han denvol geld, omat de bezetting beneden peil is. Het is met de bestuurlijke belangstelling voor de kust écht uit de hand gelopen. Waarom worden er altijd stran den opgespoten aan de kust? Waarom wordt er nooit eens een strandje opgespoten bij Baar land, bij Yerseke of bij Tholen? Dat voorkomt verkeer naar de kust!". 20.00 u. 21.30 u. 21.30 u. 21.30 u. 20.00 u. 20.00 u. "In Zeeland is in het verleden nooit evenwichtig gedacht over de ontwikkeling van het toeris me. Er werd uitsluitend gerede- Donderdag Vrijdag Zaterdag 'Zondag Maandag, dinsdag Woensdag The true life story of Tina Turner Touchstone Pictures w ANVR Om Zuid-Beveland onder de aandacht van aspirant-bezoe- kers te brengen is echter méér nodig. Het Toeristisch Platform heeft daarom onlangs een plan voor de komende jaren ont vouwd. De gemeenteraden die nen daaraan nog hun goedkeu ring te hechten. De plannen gaan uit van een structurele samenwerking tussen Zuidbeve- landse overheden en bedrijfsle ven. De Gidsendienst Zeeland van de Provinciale VVV Zeeland organi seert vanaf 15 januari zaterdag- middagwandelingen en fietsexcursies op steeds andere locaties in de provincie. Het is een serie van nieuwe activiteiten van de Gidsendienst Zeeland, speciaal voor liefhebbers van Zeeland en van de Zeeuwse na tuur en cultuur-historie. Iedere zaterdagmiddag, van 14.00 - 15.30 uur kunnen toeristen en Zeeuwen te voet of per fiets on der leiding van een deskundige gids kennis maken met onbe kende plekjes in onze provincie. De eerste wandeling vindt plaats op 15 januari a.s. in Oost- Souburg, met Corry Arendse als gids. De Karolingische Burght, de fraaie Nederlands Hervorm de Kerk en het Ronde Putje zul len zondermeer alle aandacht krijgen tijdens deze eerste wan deling. Vervolgens komen dan nog de volgende plaatsen aan bod: We- meldinge, Brouwershaven, Tho len, Goes, de Schouwse dijken, Veere, omgeving van Goes, Vlis- singen, Ellewoutsdijk, Dreischor, Wolphaartsdijk, omgeving Vlis- singen, Noordbevelandse inla gen, Kloosterzande, Ritthem en (Van een onzer redacteuren) GOES BAARLAND -- "Achterland en plattelandstoeris- me zijn twee woorden die ik niet wil horen. Ze zouden gestort moeten worden op de vuilnisbelt van de taboes". "Bovendien bezit Goes zo'n 180 rijksmonumenten en een kleine 200 karakteristieke panden/beel- den. Het blijft voor mij de vraag, hoe het komt, dat dan tóch de meeste toeristen dwars door Zuid-Beveland over de A-58 naar de kust rijden en niet voortij dig afslaan. Ze komen vanaf de kust pas naar deze regio, als het minder goed strandweer is. Maar Zuid-Beveland zou geen slecht- weer-bestemming moeten zijn, maar gewoon 'de bestemming'. Voor rust- en ruimtezoekers, natuurliefhebbers en leergierige toeristen zijn er genoeg aan- haakpunten". De Zuidbevelandse dijken zijn in gebruik bij de Zeeuwse Schaaps kudde, maar ook bij fietsroute-rijders. "Nergens op de wereld vindt men een landschap met zulke kleine poldertjes en met zo'n zeld zame ontstaansgeschiedenis. Het wordt ons gewoon in de schoot geworpen. We doen er verstandig aan, dat volledig te exploiteren". (FOTO: uit brochure van Toeristisch Platform Zuid-Beveland). II form is ontstaan, waarin de 4 Zuidbevelandse gemeenten, de Kamer van Koophandel, de Recron en binnenkort ook de Horeca eendrachtig samen werken. Niemand heeft zijn eigen belang op het oog. Inte gendeel, ieder streeft de pro motie van Zuid-Beveland na. Overheid en bedrijfsleven heb ben elkaar gelukkig onder die noemer gevonden". Klein Frankrijk 23, tel. 01100-28751 LU w UI o 2 3 "Er is eigenlijk al zoveel, dat moeiteloos kan worden ingepast in het toeristisch aanbod: bloe- semroute rond Kapelle, stoom- tram-manifestaties, fuchsiatui- nen, schaapsscheerdersfeest in Nisse, mosselfeesten in Yerse ke, weekend-evenementen in Goes-Centrum. Het toeristisch produkt Zuid-Beveland hééft al zoveel inhoud". Volgens Northolt is bestuurlijk Zeeland (en hij verwijst dan voornamelijk naar de provin cie) in het verleden erg 'slor dig' omgesprongen met Zuid- Beveland. "Zeeland heeft in geografisch opzicht drie voor name toeristische pijlers: 1) de kuststrook, 2) het water, 3) de overige regio's. Het is natuurlijk grandioos, hoor, zo'n strook zand langs je kust. Het heeft een sterke toe ristische aantrekkingskracht, maar het is tegelijkertijd het zwakke punt. Want 's winters zitten erg veel Walcherse recreatiewerknemers thuis een romannetje te lezen of een shagje te draaien. Ze werken op Walcheren alleen in de zomer, terwijl bijvoorbeeld het toeristisch seizoen op Zuid- Beveland van het vroege voor jaar tot het late najaar duurt. En het kan nóg langer, als we daar ons best voor doen". "En wat krijgen we er voor terug? Weinig. We worden bestuurlijk verwaarloosd. Er wordt over ons gedacht en gesproken in termen van 'achterland' en 'plattelands- toerisme', woorden met een uit gesproken negatieve klank. 'Achter' en 'plat'; zo wordt over ons gedacht. De werkgroep Toe ristisch Platform Zuid-Beveland (binnenkort om te zetten in de stichting Promotie Zuid-Beve land) zal proberen om via korte De bedoeling van de veelkleu rige brochure is, dat de toeris ten 'de andere kant van Zee land' ontdekken en verleid worden tot een korter of langer verblijf in onze regio. "De meeste toeristen hebben de blik op het westen gericht, omdat ze niet beter weten. De doortocht door Zuid-Beveland is alleen maar gericht op het zo snel mogelijk bereiken van de kust. Maar onderweg pas seren ze de schaal- en schelp dieren van Yerseke, de fruit teelt van Kapelle, het winkel centrum van Goes en het belangwekkende polder- en dijkenlandschap in de Zak van Zuid-Beveland". PICTURES presents Beste X Beste Originele Originele Song PB Filmmuziek The Watt Diwwy Company interessante onderdelen van Zuid-Beveland bleken ontoerei- De heer C.A.Ph. Northolt kan zich boos maken, als de toeristi sche wereld deze woorden gebruikt ten aanzien van de regio Zuid-Beveland. Hij vindt dat Zuid-Beveland helemaal geen achterland is, en nog min der een platteland. omgeving, Groede, de Zak van Zuid-Beveland. (De wandelin gen in Zeeuwsch-Vlaanderen worden geleid door gidsen van het Gidsenteam Zeeuwsch- Vlaanderen). De wandeling/ fietsexcursie gaat in principe al tijd door, ook bij slecht weer of een gering aantal deelnemers. Bij fietsexcursies dienen deelne mers zelf te zorgen voor een fiets. De deelnameprijs bedraagt f 5,— p.p. In de week vooraf gaande aan de wandeling zijn kaartjes verkrijgbaar bij de VVV waar de wandeling plaatsvindt. Ook is het mogelijk kaartjes tele fonisch te reserveren bij de Gid sendienst van de Provinciale VVV Zeeland, 01180 - 33000. De Gidsendienst Zeeland hoopt met deze nieuwe activiteiten we kelijks het gidsenwerk onder de aandacht te brengen van zowel toeristen als eigen bevolking en een uitbreiding te bewerkstelli gen van regelmatige activiteiten buiten het toeristenseizoen, vooral ook in de niet-toeristische gebieden in Zeeland. De coördi nator van de Gidsendienst Zee land, Guusje Poot, is via de Provinciale VVV Zeeland bereik baar voor nadere informatie: 01180 - 33000. Het toerisme aan de kust omschrijft de heer Northolt als 'een monocultuur', die uitsluitend is gericht op strandbezoek. Een verblijf op Zuid-Beveland kent volgens hem veel méér facetten. Deze regio kan agrarisch, spor tief, cultureel en historisch toeris me opwekken. Bovendien is het seizoen op de Bevelanden veel langer dan aan de kust. "Het begint veel vroeger in het sei zoen en het gaat een stuk langer door". Z X Mevrouw Spoorendonk kijkt altijd naar de aanbie dingen. Als het even kan neemt ze dan wat meer mee. "Je moet natuurlijk wel de advertenties bij houden. Dan weet je precies wat Jan Bruijns weer voor moois heeft bedacht. Vorige keer waren ze net op, maar nu ben ik op tijd. Kijk maar: een gro te pot heerlijke komkommerschijfjes voor nog geen gulden. Dan is het aantrekkelijk om er een paar van mee te nemen. Even kijken naar de houd baarheid en klaar is Kees. En dat is hier vaak zo. Van die aanbiedingen die je bij andere winkels niet gauw zult vinden. Voor prijsbewuste mensen een zalige winkel om je wekelijkse boodschappen te doen!" Tevreden dus, vragen we. "Buitenge woon tevreden, mag ik zeggen. Het gaat ooi?niet alleen om de ruime keus en de scherpe prijzen. De uitstekende parkeergelegenheid bijvoorbeeld Mevrouw Spoorendonk: speelt ook een rol. Evenals de mensen die er wer- "Van die aanbiedingen die je ken. Die zijn altijd vriendelijk en behulpzaam. Dat bij andere winkels niet gauw maakt het winkelen hier heel gezellig". zult vinden". 'Achter1 en 'plat' behoren op de vuilnisbelt ■F-. t' „1. - -F prlmts

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 1