15e Indoor Zeeland met Grand Prixdressuur en SPORT Bevelanden in ’t kort Nieuw tenue t-pupillen van de v.v. Rillandia Trainingspakken voor de C-junioren Rillandia Int. Springrubrieken NMS-Spaarbank lustrum- toernooi in De Kroon te Wissenkerke Veel spanning, minder publiek Soccertoernooi Sponsorloop Bevelanders voor Foster Parents MM Bedrijfs-fitness in Zeeland Eindstrijd driebanden kleinbiljart District 10. PAUWE L Woensdag 5 januari 1994 19 DE BEVELANDER Expositie Kruiningen Mia de Graaff-Aarts Fort Ad Hoe Opening Instructiebad Show K.V. Tjoba FEO MM ÜW MEUBELI ITKUSSEMS BEL Of VAKWH Wandeltocht vanuit Goes Women’s Aglow Treinmodelbeurs Communicatie met doven Origami Cursus De Piek Internationale Wallenloop van AV’56 te Goes Jazz bij Bolsjoi Oud papier ophaalmiddag in Heinkenszand Kinderfilmmiddag in de Stenge Lezing voor spoor- en tramlidfhebbers Ontmoetingsavonden in de Classis Goes Galerie Van den Berge In galerie Van den Berge aan de Wijngaardstraat 3 te Goes zijn tussen zondag 9 januari en 5 fe bruari werken te zien van Ben Qostrum en Geert Pouls. De eer ste heeft in de voorzaal een ex positie ingericht met als titel "Aangewandte Ornamentik” Het gaat om het project ’’Vazen” dat samen met Geer Pouls werd uitgevoerd. Verder in de achter zaal in genoemde periode een tentoonstelling van werk van Aöd Krol met als titel ’’Small ob jects of desire". Openingstijden van woensdag tot en met zater dag van 13.00 - 18.00 uur en op afspraak. Presentatie Olé Basisrubrieken Nieuwjaarsreceptie NVVH Goes Dubbelconcert Brogum Zingen in Bethelkerk NCVB-Kloetinge Thriller-musical Samen Bidden Scheldehoekloop v.v. Kruiningen Wilgen knotten S.V. Robur de (Foto: Rien Lons) w*- In het gemeentehuis van van Kruiningen wordt 7 januari a.s. om 16.30 uur een expositie ge opend van schilderijen van Mia de Graaff-Aarts uit Yerseke. De tentoonstelling wordt geopend door burgemeester A. Verbree. Mia de Graaff-Aarts woont sinds 1982 in Zeeland, eerst te Kats, later te Yerseke. Ze begon op la tere leeftijd weer met tekenen en schilderen en werd daarbij on der meer begeleid door het REC en Piet Pons. Bij Fort Ad Hoe aan de Van der Spiegelstraat te Goes is komen de weken een installatie te zien van beeldend kunstenaar Henric Borsten. Fort Ad Hoe wil met zijn kunst-activiteiten dit stukje Goes dat in afbraak is, weer zoveel mogelijk bij het stadsbeeldk be trekken. De organisatie is in handen van het kunstenaarscol lectief Trechter Vijf. Vrijdag 14 januari wordt in Krui ningen het nieuwe instructiebad Den Inkel officieel geopend door wethouder welzijn de heer J. Cornelissen. Genodigden wor den die middag tussen 13.00 en 14.00 uur verwacht. Indoor Zeeland heeft de paar- desportliefhebber meer te bie den dan topprestaties van de ruiters en amazones met hun paarden. Ook is er voldoende plaats ingeruimd voor het ele ment show. Hoewel het met elke editie moeilijker wordt weer iets nieuws te presenteren is daartoe weer alles in het werk gesteld. De traditionele, breed gewaar deerde en unieke, verrassings- show van de Bevelandse aan spanningen op de slotdag zal ook zeker niet ontbreken. Maar ook het z.g. strodorp zal meer en betere faciliteiten en aktiviteiten bieden dan voorheen. Dat de kinderen daarbij niet worden vergeten spreekt voor zich, zij vormen immers de basis voor de toekomst van een evenement als Indoor Zeeland. Een succesvolle toekomst hoopt de organisatie, met de gewaardeerde inbreng van sponsors, vrijwilligers, pu bliek en media. tens, leider. Zittend van links naar rechts: R. Janssen, W. Koe len, M. v. Gils, T. Geerts, R. Bak ker en L. Beeke. v.v. zijn tersportdagen e.d.. Desgewenst kan men via Sportraad Zeeland zelfs aansluitend een f sporten dus samen in één pakket. Inl. 01182-3534. Tjoba 2 moet op bezoek bij kop loper Koag 4 in Krimpen aan den IJssel en dat zal wel geen pun- tenwinst opleveren. Op de foto staan van links naar rechts: Leider Co Lint, J. Jobse, R de Block, E. Clement, M. Bak ker, P. Beeke, P. Stols, W. Lobbe- zoo, B. Rademakers en Dhr. en Mevr. Bruinooge. Zittend van links naar rechts: M. Alloy, A. van Ast, M. van Geel, M. Dolma, J. van de Hoeff, H. Oosthoek en T. Koelen. Programma zaterdag 8 januari 1994 Zaterdag hervat Tjoba 1 de zaal- kompetitie met een uitwedstrijd tegen Maassluis 1. Het verschil bedraagt 3 punten op de rang lijst, waarmee Maassluis de op één na zwaarste concurrent van het eerste is. Een overwinning - en dat behoort zeker tot de mo gelijkheden - maakt de positie van het eerste nog florissanter. een herinneringsvaantje. Op het sportpark is er kleed- en dou- Aansluitend aan de loop houdt de v.v. Krui- uur de Zaterdag 8 januari wordt in de serie Winterwandeltochten een wandeling georganiseerd vanuit Goes. De organisatie is in han den van de Zeeuwse Wan delsport Bond en het Comité Winterserie-Sluitingstocht. Deelnemers vertrekken zaterdag a.s. tussen 11.00 en 13.00 uur. Men kan kiezen uit de afstanden 5, 10 of 15 km. Startbureau is Pannekoekhuis "De Likkepot” bij de Hollandsche Hoeve. In schrijfgeld f 4,50, incl. herinne ring. De volgende wintertocht is gepland op 29 januari a.s. vanaf Hotel "Kamperduin” te Kamper land. Inl. 01150 - 12820. Afdeling Goes van Women’s Ag low Fellowship houdt woensdag 12 januari zijn maandelijkse in terkerkelijke bijeenkomst in Ter minus te Goes, aanvang 09.45 uur. Als spreekster is Dieke Hemminga uit Amsterdam uitge nodigd. Er is een boekentafel. Tevens oppas voor de kinderen. Inl. 01130 - 83015. naledag. Op die finaledag strij den van beide groepen de nummers 1 t/m 4 om de hoogste prijzen en eer. Prijzen zijn er in overvloed voor beide groepen. Spannend zal het worden of de wisselbeker, beschikbaar gesteld door H.C.R. de Kroon, dit jaar weer in handen komt van tweevoudig winnaar Gillis Sturm uit Serooskerke. In dat geval mag hij de beker definitief in zijn prijzenkast stallen. Maar er zijn meer kapers op de kust die dat zullen trachten te voorkomen. feestavond laten organiseren. Feesten en nieuwe leden: Ko de Schipper, oco. telefoon 01107 - 1672. Zeeuwse modelliefhebbers zijn welkom op de Treinmodelruil- beurs die zaterdag 8 januari a.s. wordt gehouden in De Distel aan de Kade 46 (niet ver van het NS- station) te Roosendaal. De orga nisatie is in handen van de stich ting Treinmodel-ruilbeurzen te Goes. Openingstijden van 10.00 - 15.30 uur. Er wordt tijdens de beurs een video gedraaid van Rail-art. Tevens zijn op de beurs modelauto’s en ander materiaal aanwezig dat bij modelbouw hoort. Verder een testtafel met zes verschillende sporen om nieuwe aanwinsten gratis te kun nen testen. In de plaatsen Goes en Middel burg start in januari een cursus voor mensen die willen commu niceren met doven en slechtho renden. Dat kan zijn in familieverband, club en werk. De gebarencursus is bedoeld voor beginners. Hij duurt 12 avonden van elk twee uur. Info bij de Stichting Welzijn Doven, tel. 01180-13312 of 01667-2794. Op dinsdagavond 18 jan. start er epn beginnerscursus Origami in De Stenge te Heinkenszand, de cprsus bestaat uit 7 lessen en is telkens van 19.45 tot 21.45 uur. Qp dinsdagmorgen 1 feb. start er een Origamicursus gevorder den 1, dus voor diegenen die de beginnerscursus al gedaan heb ban. Deze cursus bestaat uit 6 lessen van 9.15 tot 11.00 uur. Inl. eh opgave bij OSN Docente Hannie van de Sluis te Lewe- dprp tel. 01196-12703. In het weekend van vrijdag 7 en zaterdag 8 januari knalt de Piek te Vlissingen het nieuwe jaar binnen met een Thunder and Lightningweekend. Dit weekend staat in het teken van a tribute to Phil Lynott Thin Lizzy. Op vrij dag 7 januari zullen de death/trash-metalformaties Buri al en Polluted Inheritance optre den. De aanvang is 22.00 uur en de entree f 7,50. Zaterdag 8 ja nuari treedt Live Dangerous op. Deze band is gespeciali seerd in het spelen van Thin Lizzy-nummers. De aanvang is 22.00 uur en de entree is f 10,—. meester Wisse het startschot. Vanaf 13.30 u. is de inschrijving open voor alle leden van de ver eniging. Als de erwtensoep of de chocomel na de aankomst zijn genuttigd en de warme douches het zweet hebben weggespoeld, volgt er vanaf 16.00 uur de jaar lijkse nieuwjaarsreceptie waar iedereen die Bevelanders een goed hart toedraagt van harte welkom is. Sponsors, sub- sponsors, leden, donateuurs en natuurlijk alle supporters, we re kenen op jullie allemaal! Zaterdag 8 januari a.s. wordt voor de 33e maal in Goes de Wallenloop gehouden. Het gaat om een internationale wedstrijd die wordt gesponsord door de VSB en waaraan een keur aan Dit had te maken met het feit dat 2e Kerst op een zondag viel. De bijzonder spannende wedstrij den werden niet begeleid door In Grand Café Bolsjoi aan de Grote Markt te Goes speelt zon dagmiddag 9 januari weer de Salt Lake Jazz Band. Het optre den is vrij toegankelijk. De band speelt tussen 15.00 en 19.00 uur. Zoals men van dit zondagmid- dagoptreden gewend is, kan er veel sfeer worden verwacht. Vlak vóór Nieuwjaar bereikte on ze redactie nog een foto van de C-junioren van de v.v. Rillandia. Het jeugdteam is enige tijd gele den voorzien van nieuwe trai ningspakken. Deze keer eens niet door een ondernemer, maar door de heer en mevrouw Bruin ooge, bij de vereniging overi gens wélbekend. De voetbalvereniging ’s-Heer Arendskerke kan terugzien op eenzeer succesvol tournooi. De publieke belangstelling was iets minder dan voorgaande jaren. Thuiswedstrijden: 17.50 uur Tjoba 3 - Ventura Sport 3; 15.30 uur Tjoba 5 - Stormvo gels 2; 16.40 uur Tjoba 6 - Ondo Om verzekerd te blijven van op- haalcontainers van de Zeeuwse Oud Papier Centrale, wordt de ophaaldag van het oud papier in Heinkenszand vanaf januari ver schoven van de eerste naar de laatste zaterdag in de maand. Zaterdag 8 januari wordt er door de Jeugdclubs en de Muziekver eniging Euterpe niet opgehaald. Men wordt verzocht het oud pa pier dus te bewaren tot 29 janua ri. Het sparen van oud papier dient nog steeds drie goede doe len: het milieu, de huisvuilop- haaldienst en verenigingskassen. inschrijving nabij café Baarends, ving voor deze loop is vanaf Voorstad Goes. Het programma ■- ziet er als volgt uit: -13.00 uur: Aanvang van het pro gramma voor pupillen. Uit de laatste publicaties van Foster Parents, weten we, dat er nog 16.000 kindertjes op een ’’pleeggezin” wachten. Het ver zorgen van 1 kind kost f 45,- per maand. Al jarenlang neemt v.v. ’’Bevelanders” 2 kinderen voor haar rekening. Op zaterdagmid dag 8 jan. a.s. gaat de vereni ging weer massaal van start, om in de 1 uur durende sponsorloop zo veel mogelijk kilometers te lo pen voor het Foster Parents Plan en voor de vereniging, 's Mid dags om 14.00 uur lost Burge- Woensdag 12 januari a.s. wordt er in De Stenge te Heinkens zand twee leuke kinderfilms op grootbeeld-tv vertoond. Als eer ste wordt ”Het Kleine Ezeltje” gedraaid. Hierna kan de jeugd genieten van ’’Goofy is de kam pioen”. De aanvang is 14.30 uur. De entree bedraagt f 3,75. Op vrijdag 7 januari a.s. houdt de Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen (NVBS), sec tie Zeeland, haar maandelijkse bijeenkomst. De heer Ankersmit uit Hengelo houdt dan een diale- zing over opkomst, bloeitijd en ondergang van de "Trans Europ Express-trein. Plaats van sa menkomst is de Zeeuwse Biblio theek te Middelburg, de aanvang is 19.45 uur. Belangstel lenden zijn welkom! Eind januari vertrekt mw. Mar leen v. Iwaarden-van Asselt naar Ghana, uitgezonden door de Raad v.d. Zending. In verband daarmee organiseert de Classi cale ZWO-commissie (SoW) drie ontmoetingsavonden met haar. Ze worden gehouden: op dins dag 11 januari in het geref. jeugdgebouw aan het Clercqs- wegje te Kruiningen; op woens dag 12 januari in het Dorpshuis te Wissenkerke en op donder dag 13 januari in de Barbestein- kerk aan Claraspad te Heinkenszand. Alle avonden be ginnen om 19.45 uur. Iedereen is van harte welkom. Sitraatorkest Olé uit Goes heeft kprt geleden een eigen muziek- cassette laten opnemen. De pre sentatie daarvan vindt zaterdagavond 8 januari a.s. plaats in de repetitieruimte aan de Edisonstraat 17 te Goes (na bij het NS-station). Olé heeft een druk jaar achter de rug met meer dan 30 optredens tijdens brade rieën, optochten en andere feestelijkheden. De presentatie ais. zaterdag is tussen 19.30 en 22.30 uur. Voor komend jaar staan weer veel optredens op het programma, waaronder in oktober een 11-daagse reis naar Parijs en het Spaanse Callela de la Costa. De organisatie is uit alle delen van zowel België als Nederland overstelpt met het verzoek voor een plaatsje op de startlijst van de basisrubrieken. "Ondanks de uitbreiding naar acht dagen kun nen we tot onze spijt hieraan niet voldoen. Verdere uitbreiding ligt, gezien we met uitsluitend vrijwil ligers werken, niet in het ver schiet. Veel van deze vrijwilligers offeren hun vakantie op om ons tijdens Indoor Zeeland van dienst te zijn. Het zou te ver gaan om deze mensen met nog een dag extra te gaan belasten”, De NVVH van Goes e.o. houdt haar Nieuwjaarsreceptie op dinsdag 11 januari in De Bonte Koe. Beestenmarkt 4 te Goes van 15.30 tot 17.30 uur. Zoals Nico Tuinman uit Burgh- Haamstede, Henk Quakkelaar uit Wemeldinge, of Rob v. Hoe pen uit Westkapelle en niet te vergeten plaatselijk favoriet Jan Beije. Ook Adri Dekker uit Aagte- kerke blijft een gevaarlijk outsi der voor deze A-groep. Voor de B-groep noemen we Jan Bree- dijk uit Serooskerke, David Jon- gepier uit Domburg, Tonnie Goudswaard uit Kortgene en plaatselijk favoriet Piet v. Keulen als kanshebbers, maar verras singen hangen hier zeker in de lucht. Het toernooi wordt zater dag 8 jan. om 11.00 uur officieel geopend door Mevr. Meulen- berg-Op 't Hof, wethouder te Wissenkerke en wordt met de prijsuitreiking op 29 jan. door burgemeester P. Wisse en een groot slotfeest met live-muziek en buffet voor alle deelnemers en genodigden afgesloten. Brogum in Zierikzee opent het nieuwe jaar zaterdag 8 januari met een dubbelconcert. Het wordt gegeven door "Ramo na’s” en de formatie ’’Sure as Heil”. Aanvang 21.00 uur. De zaal is al om 20.00 uur open. En tree f 7,50. "Sure as Heil” is een vrij jonge Bevelandse band die diverse stijlen speelt: van hard rock tot ballads. "De Ramona’s" draaien al weer zeven jaar mee zowel In de Bethelkerk te Goes wordt zondag 9 januari een zangdienst gehouden met medewerking door het jongerenkoor "Rising Hope”, mevr. E. van Driel- Blomaard en organist Rudy Gorsse. Het koor uit Hazerswou- de heeft landelijke bekendheid en brengt een Nederlandstalig repertoire. Iedereen is welkom, aanvang 18.30 uur. Na de dienst is er gelegenheid in de foyer een kopje koffie te drinken. in het clubcircuit in binnen- als buitenland. N.C.V.B. afdeling Kloetinge houdt op 12 januari een bijeen komst in het Geerteshuis te Kloetinge. Spreker is de heer H. Mandemaker uit Middelburg met als onderwerp ”De Rocky Mountains”, met dia-serie. Aan vang 19.30. Gasten zijn van harte welkom. niet op het programma ontbre ken. Indoor Zeeland is een gele genheid bij uitstek om ook deze dames dicht bij huis eens aan het werk te zien", aldus de heer Thiry. Hij vervolgt: "Een aantal jaren geleden zijn wij er in geslaagd om de nationale hengstencompetitie naar Zee land te halen, leder jaar komen duizenden bezoekers naar Goes om de meest talentvolle vader- paarden hun kunnen te bewon deren. Dit groot aantal belangstellenden en de enorme sfeer heeft Indoor Zeeland een voortreffelijke naam bezorgd bij de ruiters, amazones en organi satie van deze nationale compe titie. Vandaar dat we er ook dit jaar weer in zijn geslaagd om dit aantrekkelijk hippisch onderdeel binnen te halen. En daar zijn we als organisatie best een beetje trots op. Als dit jaar nieuwe programma-onderdelen zijn, on der enig voorbehoud, ook nog te melden een Veulenveiling op de dag van de Hengstencompetitie en Internationale nenspringrubriek(en) januari”. Vetera- op 7 spanning. De herinnering aan de overwinning van Zeelands meest smaakmakende ruiter, Si mon de Exter, die er voor zorgde dat het publiek zowat door het dak van de Zeelandhallen ging ligt ieder van de zesduizend toe schouwers ongetwijfeld nog in het geheugen. Woensdag 5 en donderdag 6 ja nuari wordt in de Stadsschouw burg te Middelburg een thriller-musical opgevoerd. Titel ’’Sweeny Todd”. In de Concert zaal Middelburg op 6 januari concert door Pieter van Vollen hoven, Pim Jacobs en Louis van Dijk. Ze brengen "The History of the Musical”. Vrijdag 7 januari in de M’burgse Stadsschouwburg ”De Bedelaarsopera”. Deze is gebaseerd op het theaterstuk van John Bay. Wethouder mevr. Meulenberg- Op ’t Hof is uitgenodigd zater dag 8 januari de 5e editie van het grote NMS-Spaarbank Bil- jarttoernooi te Wissenkerke te openen. Aan het lustrumtoer- nooi doen biljartliefhebbers uit heel Midden- en Noord-Zeeland mee. Er worden een kleine 200 partijen afgewikkeld. Het lustrumtoernooi begint zaterdag 8 januari a.s. in HCR De Kroon te Wissenkerke en duurt tot en met 29 januari a.s. Dit toernooi, inmiddels een begrip geworden bij de liefhebbers, wordt georga niseerd door B.V. Ons Genoegen uit Wissenkerke. Deze kleine maar aktieve klub staat garant voor een perfekte organisatie. 3 Weken lang worden in totaal zo’n 190 partijen afgewerkt die alle door de eigen klubleden worden geschreven en gearbi treerd. ”Dat is een grote be lasting voor de leden”, aldus organisator Joop v.d. Oudenho ven. "Maar”, stelt hij, de deelne mers komen om te spelen en om de sfeer en wij zorgen daar met z’n allen voor”. Dit lustrumjaar is de formule enigszins gewijzigd. Er wordt nu in 2 groepen gespeeld. De 32 sterkste inschrijvers bestrijden elkaar in groep A en de 32 lage re inschrijvers strijden om de prijzen in groep B. Alle wedstrij den worden in poules van 4 af gewerkt, waarvan telkens de 2 besten verder gaan tot aan de fi- een enthousiast publiek. Een enquete onder de deelnemende teams, gaf als resultaat, dat men eigenlijk terugwil naar zaalvoet bal. De evenementencommissie van de vereniging zal het Zwaar Transport Soccertournooi dan ook ter discussie stellen. Boven dien zal getracht worden, het ge heel aantrekkelijker te maken voor het publiek. De ideeën zijn er maar deze moeten nog verder uitgewerkt worden. De v.v. 's- Heer Arendskerke bedankt haar sponsors voor het welslagen van het tournooi. Hoofdsponsor: Zwaar Transport Zeeland- Heinkenszand. Subsponsor: Rijnberg Budget Bouw-Goes en verder alle adverteerders en schenkers. pen op een verhard parcours startschot voor de 3,8 km; om over de Goese wallen op een I 14.15 uur vertrekken de deelne mers aan de 6,2 km. De inschrij- reet na afloop kunt u de video-opname van beide afstan den in het clubhuis bekijken. El ke deelnemer ontvangt herinneringsvaantje. Op Spuiipaik is ei chegelegenheid. ningen vanaf 16.00 nieuwjaarsreceptie. In Goes wordt van maandag 10 januari tot en met zaterdag 15 ja nuari een interkerkelijke gebeds week gehouden. Dit plaatselijk initiatief sluit aan bij de Wereld wijde Gebedsweek, die al meer dan 100 jaar in de eerste maand van het jaar door de Evangeli sche Alliantie wordt georani- seerd. De Europese Evangelische Alliantie sluit zich aan bij het thema van de Ver enigde Naties voor 1994: Jaar voor het gezin. Daarom staat het gezin ook in de gebedsweek hoog op de agenda. Daarnaast zijn er veel ontwikkelingen we reldwijd én in Goes die vragen om gemeenschappelijk gebed. Gedurende deze dagen is er iedere avond van 18.45 uur tot 19.45 uur een gebedsuur. De plaats van samenkomst is één van de nevenruimten van het ge bouw van het Leger des Heils, Ravelijn de Groene Jager 16 in Goes. Wie er meer over wil we ten of wie gebedsonderwerpen wil aandragen, kan terecht bij één van de initiatiefnemers: Arend Mulder (tel. 01100-20552) of Gerrit Dieleman (tel. 01100-33723). Jan, die dikwijls een wedstrijd fluit en Lina, die soms in de kan tine helpt en deze ook wekelijks onderhoudt. Twee echte Rillan- dianen, die gemeend hebben iets voor de jeugd te kunnen doen. Zo kwamen ze op het idee om trainingspakken aan dit ta lentvolle C-elftal te schenken. aldus het bestuur. Deze beper king is overigens geen enkele belemmering voor een spannen de strijd. Want ondanks de toe voegingen van de internationale rubrieken blijft zoals vanouds de traditionele strijd om de gouden en zilveren mossels bij de basis rubrieken gehandhaafd. Een ga- Zaterdag 8 januari staat de 9e Zeeuwse en Belgische atleten Scheldehoekloop op het pro- aan de start komt. Er wordt gelo- gramma. Om 13.30 uur valt het pen op een verhard parcours startschot voor de 3,8 km; om lengte van 1300 meter. Start en De Zeeuwse Sportraad heeft een fitness-programma ontwikkeld voor mensen in bedrijven die wat aan de conditie willen doen. De Zeeuwse Sportraad adviseert bedrijven bij het opzetten van fitness en sportevenementen. Wat sport betreft kan worden gekozen uit bij voorbeeld balsporten, racketsporten, joggen, e.d. De Zeeuwse Sportraad kan door bedrijven ook worden ingeschakeld om een behoefte-onderzoek te doen onder het personeel. Te denken valt 4- 17.50 uur Olympia 2 - Tjoba 8; aan het organiseren van sportdagen, toernooien, survivals, wa- 11.15 uur Tjoba D - Luctor D. Voor inlichtingen en aanmelding rantie voor topsport, sensatie en naard, R. v. Strien, P. Schou- De eerste eindstrijd in 1994 voor het District Walcheren en De Be velanden wordt gespeeld in Jo’s Café te Heinkenszand en wel op vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 januari a.s. Het gaat om Driebanden-kleinbiljart. De dis- triktsmedaille en de diploma’s zullen worden uitgereikt door de vice-voorzitter Toon Klaassen. De leiding van deze eindstrijd heeft Wim Remijn. De onderstaande spelers heb ben zich geplaatst: Dinsdag is in Goes de 15e In door Zeeland van start gegaan. Het gaat om het grootste indoor- sportevenement in onze provin cie met deelname van ruiters en amazones uit binnen- en buiten land. Indoor Zeeland wordt dit jaar gehouden van 4 tot en met 8 januari en van 13 tot en met 15 januari. Dit Lustrumconcours biedt onder meer Grand Prix dressuur en Internationale Springrubrieken. Algemeen se cretaris Ron Thiry vertelt na mens de organiserende stichting Concoursen Hipp. De Weelruiters: "Voor het eerst in de geschiedenis van de Zeeuw se hippische sport worden er of ficiële internationale springrubrieken (CSF) en Grand-Prix dressuurproeven verreden. Hoewel de deelname van de internationale buiten landse ruiters dit eerste jaar nog beperkt blijft tot België, komt dit niveau ons evenement ongetwij feld ten goede. De plaatsing op de (inter-)nationale wedstrijdka- lender, gegeven wedstrijden el ders op dit niveau, maakte een lichte verschuiving in de wedstrijddata noodzakelijk. Van daar dat wordt afgeweken van het traditionele gebeuren rond de kerstdagen en is uitgeweken naar de eerste twee weken in het nieuwe jaar. Buiten de reeds eer der genoemde springruiters ko men tijdens de Grand-Prix dressuur ook de nationale cory feeën in de piste. Van Neder landse zijde hebben o.a. Leida Strijk, Jeannette Haazen en Su zanne van Cuyk hun komst in het vooruitzicht gesteld. Met Gonnelien Gordijn vormden zij de zo onverwacht succesvolle equipe die bij het EK in Lipica het team-brons veroverden. En natuurlijk zullen ook bij de dres suur de Zeeuwse amazones die nationaal bij de NVDR rijden, zo als Francisca Bakker, Janine Burger en Liesbeth van Oosten, Zaterdag 8 en 22 januari a.s. gaat de Beheersgroep van de KNNV weer op pad om bomen te knotten. Vertrek die ochtend om 9.00 uur vanaf de SLZ- werkplaats aan de Van Ga lenstraat (zijjstraat van de De Ruyterlaan) te Goes, waar mate riaal wordt opgehaald. Vrijwilli gers die mee willen wilgen knotten zijn nog steeds welkom. Inl. bij Tonnie Outermans, tel. 01106 - 7196 of 01102 - 43091. 1. Jean-Paul de Jonge, H.I.O., 0.239; 2. Chris van Drunen, V.E.G.A.B.V. 0.229; 3. Dirk Pater, O.B.K. 0.227; 4. Mirella Simons, ’t Raedthuys 0.203; 5. Henny van Hese, V.E.G.A.B.V. 0.201; 6. Jo Dijksman, H.I.O. 0.198; 7. Ar- jaan Nieuwdorp, H.B.C. 0.173; 8. Richard Peter, V.E.G.A.B.V. 0.168. Reserves: 1. Bas Moison, H.I.O. 0.184; 2. Marjan van Garsel, H.I.O. 0.188; 3. Nel Dekkers, 't Raedthuys 0.143. 12.30 uur in het clubhuis van de v.v. Kruiningen aan de Blauw- hoefsweg. Voor leden van de voetbalclub is de deelname gra- -~'l3.45 uur: Aanvang van het pro- tis; niet-leden betalen f 2,50. Di- gramma voor junioren. -14.45 uur: Aanvang vrouwen en meisjes A over 3900 m. - 15.00 uur: Start heren senio- ren/veteranen, 7800 meter. Nadien is er een prestatieloop over 6 x 1300 meter, waaraan iedereen kan deelnemen. De start hiervan is om ongeveer 15.45 uur. Wie gedacht had dat de KNVB ons op deze voetballoze zondag met rust zou laten, is bedrogen uitgekomen. We kregen toch nog een bekerprogramma voor geschoteld. Om half één moet worden gespeeld de wedstrijd Robur 2 - RCS 4. Vanaf deze plaats willen we alle lezers het allerbeste toewensen voor het jaar 1994, zowel persoonlijk, qua werk en ook wat betreft in het plezier in de sport. Graag nodi gen wij u uit voor een bezoek aan onze Nieuwjaarsinstuif op zondag a.s. vanaf 16.00 uur in onze kantine. U bent van harte welkom. Ook de E- pupillen van de Rillandia voorzien van een nieuw tenue en wel door Textiel zaak J. Pauwe uit de Vinkenis- sestraat 10 te Rilland. De heer en me vrouw Pauwe, die ook meu- belstofferingen verzorgen, sponsoren dit zevental, dat na de winterstop een D1-elftal wordt, alweer voor de tweede keer. Het aardige hiervan is, dat de heer Pauwe dit tenue geheel zelf verzorgd heeft en de E-pupillen er zodoende weer keurig bijlo pen. Op de foto staan van links naar rechts: de heer J. Paauwe- sponsor, M. v. Geel, J. Meyer, S. Jansen, M. Koelen, M. Min- MOSSEL Cfe

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 19