WAT EEN STREEK WAT EEN STREEK 5// aankoop ran complete bril, een zonnebril of sportbril op uw sterkte gratis .WAT EEN STREEK 450.000e Bezoeker bij Roompot Zwemparadijs Juwelier Theo Lucas opent met veel vertoon te Goes MEDISCHE DIENST Ter Welle-Goes, je moet er geweest zijn TER WELLE Kerstbomen in Goes dit jaar in versnipperaar Zeeuws Vocaal Ensemble is aan uitbreiding toe Het Zeeuws Vocaal Ensemble wil graag in contact komen met nieuwe koorleden. Er is vooral behoefte aan een sopraan, tenor en bas. Het in 1985 opgerichte Kamerkoor telt momenteel 17 zingende leden. Het Zeeuws Vo caal Ensemble legde zich toe op zowel het geestelijke als het we reldlijke repertoire van de 15e tot en met de 20e eeuw. In zijn korte bestaan heeft dit ensemble zijn plaats duidelijk ingenomen en op vele plaatsen in Zeeland con certen verzorgd. Ook buiten on ze provinciegrenzen is het ZVE te beluisteren geweest (Brielle, Edam, Vlaardingen, Haarlem en in België te Diksmuide en Veur ne). Voor 1994 is onder andere ook een concert gepland in Ka- pelle in samenwerking met een Engels koor (’’The Chanticleer Singers” uit Malton - North Yorkshire), terwijl voor 1995 een concert in Engeland op het pro gramma staat. REC en Scaldis College te Goes gaan samen in Oosterschelde College Het R.E.C.. en het Scaldis Colle ge zijn per 1 januari een fusie aangegaan en vormen vanaf die dag het Oosterschelde College. Kursus Horecapraktijk in Goes op-tica Kampman lange vorststraat 57 goes, tel. 01100-30214 Budget Podiumkunsten Goes A/og yï//sf voor c/e jaarwisseling Inzameling op 6 januari a.s. Woensdag 5 januari 1994 DE BEVELANDER 15 voor 8 en 9 januari 1994 drie HUISARTSEN: VERLOSKUNDIGEN KRUISWERK TANDARTSEN: APOTHEEK: Kwaliteit Wij wensen u een Voorspoedig 1994 Openbare repetitie De Keysingers Stage Snertwandeling Kynologenclub Gebouwen Noord- Tel. GOES EN DE met 53, tel. tel. tel. Inlichtingen: 01100-21141 r DIERENARTSEN: Het ZVE is voornemens samen met de Maria Magdalenacantory en het Roosendaals Kamerkoor Het Regionaal Bureau Onder wijs, het RBO, organiseert in sa menwerking met het Arbeidsbureau in Goes een kur sus horecapraktijk. Deze korte kursus richt zich in eerste instan tie op werkzoekenden en wer kenden zonder diploma’s. Het gaat om zestien bijeenkomsten, waarvan 8 avonden en 8 mor gens. Start in de week van 17 ja nuari. De kursus wordt gegeven in Groot Stelle te Goes. De kosten bedragen f 60,-. Werken den betalen f 275,-. Het RBO wijst bij monde van Jo an de Quartel, van het RBO, op de gunstige condities die voor deze kursus gelden: ”De prijs is laag, boeken zijn gratis en reis kosten en eventueel kinderop vang worden vergoed. Het is Hiermee wordt volgens ons het milieu toch weer een eindje op weg geholpen. Er worden geen kerstbomen verbrand, de hout snippers kunnen weer gebruikt worden en de motoren van de houtversnipperaars voldoen aan de tegenwoordige milieu-eisen. echt gunstig en dat komt omdat het arbeidsbureau de kosten draagt. De achterliggende ge dachte daarvan is, dat er nog steeds vraag is naar geschoolde krachten in de horeca. Ook wer ken er veel mensen in de horeca zonder diploma’s. Met een kur sus staan deze mensen sterker en zal de kwaliteit van hun werk gunstig worden beïnvloed. ’’Dankzij de fusie zijn er nu veel meer mogelijkheden om de kwa liteit van het onderwijs te verster ken. We hebben daar ook extra geld voor gekregen. Er zijn heel wat plannen in de maak en in middels in uitvoering”, zegt Jan Roovers, die voorzitter is gewor den van de Centrale Direktie. Hij verwacht dat de fusie veel posi tieve effecten zal hebben zowel voor de opleidingen als voor de organisatie van de school. ’’Sa men kun je eenmaal meer”. leerlingen uit heel Zeeland, Bra bant en Zuid-Holland. Spreekuren zaterdag- en zondag morgen van 10.00-11.00 uur. dr. R.L. Laumen, Clara’s Pad 71, Heinkens- zand, tel. 06-527 713 98. 's 's HULP- GOES Welkom op de open dagen 2 febr. 1994 V.B.O. 4 en 5 febr. 1994 M.B.O. Apotheek De Spinne, De Spinne 11-62/11-64, Goes. Tel. 01100-28228. Openingstijden voor dringende ge vallen: op zaterdag van 08.30-17.30 uur; op zondag van 10.00-11.30 uur en van 16.00-18.00 uur. Gemeente Goes Van vrijdagavond 18.00 u. t/m maan dagochtend 08.00 uur. Y. Oyevaar, tel. 01100-51404. MAATSCHAPPELIJK WERK: Chr.scholengemeenschap voor beroepsonderwijs Goes Bessestraat 4 Beukenstraat 2 Westwal 35 WIJKVERPLEGING Kruisvereniging Rondom de Ooster- schelde is 24 uur per dag bereik baar: tel. 01100-51177. Spreekuren en uitleen verpleegar- tikelen: - Overdag op werkdagen in de wijk- gebouwen tussen 13.00 - 13.30 uur. - 's Avonds (alleen uitleen verpleeg- artikelen) in Zierikzee, Tholen, Kruiningen en Heinkenszand van 18.30 - 19.00 (uur en in Goes (Beu kenstraat) van 18.30 - 19.30 uur. PROV. VER. HET ZEEUWSE KRUIS Magnolia 55, Goes, 01100-49200. Kantoor geopend van 8.00-16.45 uur. Informatie over kanker en inconti nentie, chronische zieken en reakti- vering. Diabetes thuiszorg. C.A.R.A. Gezondheidsvoorlichting en opvoe ding. Meer bewegen voor Ouderen. Inentingen. Infodiëtisten 01100-49218 dl. van 10.00-11.00 uur. STICHTING PROVINCIALE KRAAM ZORG ZEELAND Kraamcenrum Rondom de Ooster- schelde en Walcheren. Voor dir. kraamhulp: 01100 - 49222. Aanm. kraamzorg via centraal in- schrijfbur., tel. 01100 - 49249: ma. t/m vr. van 9.00 uur - 16.00 uur. STICHTING AANVULLENDE THUISZORG ZEELAND Magnolia 60, Goes. Tel. coördinator is 01100-49204 (dag en nacht). bijgedragen dat deze aantallen konden worden bereikt. Ook voor 1994 staan er weer een aantal vernieuwingen op het pro gramma, zodat de positie welke Roompot Zwemparadijs sedert 12 jaar op de Zeeuwse markt in neemt, behouden kan worden. Goed geschoolde medewerkers en een aangename omgeving staan nog steeds borg voor een prettig verblijf”, aldus de heer Hamelink. zijn vak. Veel zorg is besteed aan de presentatie van de col lectie sieraden. In het oog springt met name de collectie sieraden, waarbij de stenen ver wisselbaar zijn. Zoals gezegd wordt de vormgeving van de sie raden voor een groot deel bin nen eigen atelier bepaald. Dat kan modern zijn, maar daar naast kan men bij Theo Lucas ook terecht voor het aanpassen van oudere sieraden. Het Interkerkelijk koor De Key- singers houdt op maandag 10 ja nuari een openbare repetitie in de Barbesteinkerk te Heinkens zand. Het repertoire van het koor, opgericht in januari 1987, omvat Populair- en Christelijk- populaire liedjes. De Keysingers treden o.a. op tijdens Kerk diensten, in Bejaardentehuizen en tijdens plaatselijke concer ten. Het koor is op zoek naar nieuwe leden, vooral heren- en dames-alten zijn van harte wel kom. Het koor repeteert iedere maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de Barbesteinkerk, Clara’s pad te Heinkenszand. De kursus is erg praktijk gericht. Elke lesavond staat een belang rijk onderwerp centraal, waar mee direkt ook geoefend wordt. Die onderwerpen zijn bijvoor beeld gastheer- of gastvrouw- schap, het verzorgen van de tafel, het bereiden van kleine etenswaren, enkele keukentech- nieken, voorraadbeheer, enz. De lessen worden verzorgd door do centen van Groot Stelle. De kursisten die werkzoekend zijn, lopen naast de lessen 16 uur stage per week gedurende de kursus. In overleg wordt een horecabedrijf uitgekozen voor deze stage. Belangstellenden kunnen meer informatie krijgen of zich aan melden bij het RBO, telfoon: 01100-50320. Voor grote en kleine huisdieren Goes, 's-Gravenpolder, Kapel Ie, Kruiningen en Krabbendijke e.o. De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer en dr W. Verboom wordt Op zondag 9 januari organiseert de Kynologenclub Zeeland de traditionele ’’Snertwandeling” op het Walcherse strand, waarbij iedereen (met hond) van harte welkom is. Met deze wandeling lopen meestal meer dan 100 honden met eigenaren mee; voor iedere hondeliefhebber een prachtig gezicht! Het kwijt raken van de baas kan voor sommige honden een heel nare ervaring wezen, daarom: een oproep aan begeleiders goed op hun hond te letten. De start is om 11 uur bij kasteel Westhove in Domburg. Over het strand gaat men rich ting Oostkapelle waar in een grote tent warme snert verkrijg baar is. Terug door het bos of over het strand. de Coronation-Anthems van G.F. Handel en het Magnificat van J.S. Bach uit te voeren onder de leiding van Kees van Eersel. De uitvoering van deze werken staat op het programma voor 24 sep tember 1994 te Goes en 25 sep tember 1994 te Roosendaal. De vier Coronation-Anthems zijn door G.F. Handel gecompo neerd ter gelegenheid van de kroning van koning Georg II en zijn vrouw koningin Caroline in de Westminster Abbey op 11 ok tober 1727. Voor deze feestelijke muziek is de medewerking no dig van een orkest en van so listen. Het bij de concerten in september 1994 optredende or kest is het uit beroepsmusici be staande Zuid-Hollands begeleidingsorkest. Het Magnifi cat heeft J.S. Bach gecompo neerd toen hij cantor was van de Thomaskirche te Leipzig. Ook dit werk wordt samen met orkest en solisten uitgevoerd. Gegadig den om zich bij het koor aan te sluiten kunnen zich in verbin ding stellen met tel: 01102 - 42773 of 01100 - 27428. LOCATIES EN TIJDSTIP: Van 10.00 uur tot 11.00 uur: Goes -Zuid: glasbak aan de Frambozestraat bij de JB-markt Goese Polder: in de buurt van de telefooncel bij de Spinne Kloetinge: bij ’’Amicitia” Kattendijke: bij de muziektent Van 13.30 uur tot 14.30 uur: Wilhelminadorp: bij glasbak in de Christinastraat Wolphaartsdijk/en Oud Sabbin- ge: bij glasbak op Wolfertsplein ’s-Heer Arendskerke: bij glasbak bij ’’Arendshuis” ’s-Heer Hendrikskinderen:; bij brievenbus op Plein Voor elke ingeleverde boom ont vangt u een lootje. Per inlever- plaats worden er l.._ cadeaubonnen verloot. In samenwerking met ’’Vermeer Int. b.v.” uit Goes en de afdeling Stadsbeheer zullen er op don derdag 6 jan. op verschillende plaatsen in de gemeente Goes de kerstbomen worden ingeza meld. Evenals vorig jaar zullen de bomen versnipperd worden. De versnipperde bomen kunnen dan weer als tuinverbeteraar ge bruikt worden en zodoende heeft u het hele jaar plezier van uw kerstboom. ’’Vermeer Int. b.v.” is een bedrijf in Goes dat de produktie heeft van onder andere houtversnip peraars, stobbefrezen en boom- verplantmachines. ’’Vermeer” heeft aangeboden om tijdens een demonstratie van hun hout versnipperaars op vrijdag 7 en zaterdag 8 januari op het Molen plein te Goes de Goese kerstbo men te versnipperen. Tevens bestaat de mogelijkheid om op die dagen uw kerstboom te laten versnipperen en dan dé hout snippers weer mee naar huis te nemen om ze in uw tuin te ver werken. Hedenochtend, woensdag, was een stormloop voor klanten te verwachten bij juwelier Theo Lucas te Goes. Juist vóór de feestdagen opende hij zijn nieuwe zaak aan de Gast huisstraat 7 te Goes. Rond die opening was al grote belang stelling. waargenomen door: dr. A. Mossel man, Hogenakker 8, Kruiningen. Tel. 01130-81233. Elke zaterdag spreekuur van 8.00-9.00 in Goes, Kapelle en 's- Gravenpolder. Goes, Heinkenszand, Beveland: dr. Van Dijk, Simonswei 2, Heinkens zand. Tel. 01106-1290. Kleine huisdieren Reimerswaal, Kapelle en Goes: De praktijk wordt afwisselend door de dierenartsen L. Huiskens- Cornelisse en S. Verhoeven waarge nomen. Molenlaan 24, Yerseke, tel. 01131-2756. Zo is een instelling ontstaan met een breed pakket opleidingen en kursussen voor jong en oud. Dankzij de fusie kan de kwaliteit verder worden versterkt en blij ven de opleidingen in Goes. Het Oosterschelde College kent de volgende M.B.O.-opleidingen: Sociaal Pedagogisch werk dat opleidt voor beroepen waarin het begeleiden van mensen cen traal staat. Uiterlijke Verzorging met ver schillende richtingen als kap pen, voetverzorging en schoonheidsverzorging. Ook is er de mogelijkheid van beroeps begeleidend onderwijs: werken en leren. Dit geldt alleen het kappen. Laboratoriumonderwijs met verschillende afstudeerrichtin gen, waaronder milieukunde. V.H.B.O., de vooropleiding ho ger beroepsonderwijs. Bij uitstek de weg voor jongelui die van het VBO of MAVO komen en door willen naar het Hoger Beroeps onderwijs. Voor volwassenen heeft het Oosterschelde College de basis educatie, de vormingskursussen en de vele aktiviteiten op kreatief gebied. Voor zowel jongeren als volwassenen zijn er oriëntatie- en schakelcursussen. De oplei dingen zijn uniek in Zuid West Nederland en trekken dan ook Goes en Kloetinge: Van vrijdag 18.00 uur tot zaterdag 19.00 uur. Spreekuur van 10.00-10.30 uur en van 17.00-17.30 uur. dr. D.P. Keizer, Frans den Hollanderlaan 29, Goes. Tel. 01100-16405. Van zaterdag 19.00 uur tot zondag 23.00 uur. Spreekuur van 10.00-10.30 uur en van 17.00-17.30 uur. dr. B.J.M. Schruer, Patijnweg 30, Goes. Tel. 01100-14373. Heinkenszand, ’s-Heer Arendsker ke, Nieuwdorp, Wolphaartsdijk: Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.00 uur. Boodschappen zo moge lijk tussen 09.00 en 10.00 uur. De praktijk van de artsen Harten, Harten-Heilig, Van Driel, Aarnoutse en v.d. Vlugt wordt waargenomen door: dr. A P. v.d. Vlugt, Veerweg 6, Wolphaartsdijk. Tel. 01198-1231. Heinkenszand en omgeving: Praktijk van dr J.A. Fortrie/C.T. Miermans. Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.30 uur: dr. C.T. Miermans, Kloe- tingseweg 3, ’s-Heer Abtskerke. Tel. 01103-2089 b.g.g. 01106-3074. Hansweert, Schore en Yerseke: Van vrijdag 17.30 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. H. Kok, Zeeburg 1, Yerseke. Tel. 01131-3520. Krabbendijke, Rilland-Bath, Waar de en Kruiningen: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. Elzinga- Barendregt, Spoorlaan 2, Krabben dijke. Tel. 01134-1544. Kapelle en Wemeldinge: De praktijk van de artsen de Jong, Eckhardt, Riemeijer en Bakx wordt waargenomen door: dr. Bakx, Park- laan 1, Kapelle, tel. 01102-41264. Van vrijdag 19.00 uur tot zondag 23.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekens- kerke, 's-Gravenpolder, Ovezande en ’s-Heerenhoek: De praktijk van de artsen Geldof, de Graaf, Peene, Korstanje, Kronenberg en Zwartelé wordt waargenomen door: dr. J. Geldof/J. de Graaf, Korte- weg 23, Driewegen. Tel. 01195-5275. Noord-Beveland: De praktijk van dr. J.A. Kersseboom, dr B.J.H. Hasken, dr W.J. Klein Was- sink en H. v.d. Veen wordt waargeno men door: dr. W.J. Klein Wassink, Havelaarstraat 28, Colijnsplaat. Tel. 01199-5304. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.30 uur. Nog juist vóór de jaarwisse ling, op maan dag 27 december, kon Roompot Zwemparadijs te Kamperland de 450.000e be zoeker van 1993 verwelko men. Daarmee kreeg het sub tropisch zwem bad 100.000 bezoeker méér dan het jaar te voren. Toen werd op 21 de cember 1992 de 350.000e begroet. Het Oosterschelde College blijft gebruik maken van de huidige gebouwen op verschillende adressen in Goes. ”We maken wel gebruik van lokalen voor avondkursussen voor volwasse nen in het vroegere Scaldis Col lege, maar we hebben geen plannen om alles bij elkaar te voegen. Elke opleiding in zijn ei gen gebouw heeft grote voorde len voor de studenten. Dat komt de onderlinge sfeer ten goede. Wel hopen we de gebouwen in de J.P. Coenstraat in de nabije toekomst op te kunnen knap pen”, zegt Roovers. Met de akti viteiten van Linea RECta erbij telt het Oosterschelde College circa 3.000 deelnemers per jaar en volgen ruim 800 studenten een opleiding. Juwelier Lucas deed daar nog een schepje bovenop door vori ge week een actie van Nieuw- jaarsknallers aan te kondigen, waarbij gouden sieraden van ve le honderden guldens werden ’’weggegeven” voor zegge en schrijve één gulden aan dege nen die hedenochtend als eersten de zaak binnen wisten te komen. Daarnaast presenteerde Theo Lucas een aantal zeer aan trekkelijke andere aanbiedingen die alle tevoren waren gepreci seerd in de openingskrant van de juwelier. Hoewel de naam Theo Lucas als juwelier in Goes een nieuwe klank heeft, gaat het om een zaak die al enkele tientallen ja- ren bestaat. De heer Lucas en zijn echtgenote hadden al vele jaren een juwelierszaak annex eigen atelier in Voorburg bij Den Haag. De nieuwe vestiging in Goes is het gevolg van het feit dat de heer en mevrouw Lucas graag in Zeeland zijn en kort ge leden deed de gelegenheid zich voor om op één van de drukste punten van Goes een pand te verwerven dat geschikt was voor Mevr. Dingemans-Simons uit Stabroek (België) die met haar dochtertje Ann van 5 jaar en haar moeder mevr. Dingemans deze middag Roompot Zwempa radijs bezocht, was de gelukki ge. Ze was blij verrast dat ze als geschenk, naast een prachtig boeket bloemen, een lang week end als gasten van de Roompot in een luxe bungalow mogen verblijven. Bedrijfsleider P. Ha melink van Roompot Recreatie vertelt waarom er dit jaar zoveel belangstelling was: ’’Daar is na tuurlijk de minder zonnige zo mer debet aan. Maar naast de groei van verrblijfsrecreanten, is er ook een sterke toename te konstateren van bezoekers uit de regio. Met name het aantal abonnementhouders is de laat ste maanden fors gegroeid. Kwaliteitsimpulsen, investerin gen, vernieuwingen welke ook in Roompot Zwemparadijs een per manent proces zijn, zullen er on getwijfeld toe hebben I E.O. I Nieuwstraat 58, Goes. Tel. afspraak i 01100-33542. Iedere dinsdag ’’open uren” van 9.00-17.00 uur. N.V.S.H. i Tel. Tel. 01650-49661, Jac. van Ruys- daelstr. 63, Roosendaal. I VER. TER BESCHERMING VAN HET ONGEBOREN KIND Hulp voor moeder en kind bij niet- gewenste zwangerschap: 033-620244. VER. OUDERS VAN EEN OVERLEDEN KIND Postbus 418, 1400 AK Bussum SPEEL-O-THEEK DE WISSELPLAATS’: voor kinderen die zich ’’anders” ont wikkelen. Populierenstraat 27, Goes. Open op donderdag van 14.00-15.00 uur en op zaterdag van 10.00-12.00 uur. Inl.: Le- nie Marinussen, Kapelseweg 20, 4481 PE Kloetinge, tel. 01100-15231, b.g.g. 31738. STICHTING THUISZORG EN ALGE MEEN MAATSCHAPPELIJK WERK ”DE BEVELANDEN” Zonnebloemstraat 53, Goes, 01100-21270, op werkdagen van 08.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u„ bui ten kantooruren: 01100-31555 Spreekuren: Yerseke: Praktijkgebouw huisartsen, w.dag 11.00-12.00 uur, 01131-3520. Rilland: wijkgebouw, dinsd. 09.00-10.00 uur, dond. 14.00-15.00 uur, 01135-1800. Kapelle: fysiothera pie de Hond, w.dag: 14.00-15.00 uur, 01102-42925. Heinkenszand: wijkge bouw, v.dag 09.00-09.30 uur, 01106-1615. Kortgene: wijkgebouw, w.dag 11.00-12.00 uur, 01108-1378. FIOM ZEELAND Hulpverlening d.m.v. indiv., groeps- en gezinsgesprekken, tel. 01180-27311. KONTAKT BORSTKANKERPATIËNTEN Iedere dinsdag tel. spreekuur van 11.00-12.00 uur. Tel. 01100-21270. El ke 2e dinsdag v.d. maand: lotgeno- tenkontakt in St. Thuiszorg. Elke 3e dinsdag v.d. maand: spr. uur borst- prothesen in Magnolia, k. 70, 14.00-16.00 uur. ZEEUWS KONSULTATIEBURO VOOR ALKOHOL EN DRUGS Magnoliaplein 1, 4461 EV Goes, 01100 - 49480. Werkd. van 8.30-12.30 uur en 13.30-17.00 uur. Gokspree- kuur do. 16.30-18.30 uur. Buiten kan tooruren op werkd. tot 22.00 en zat. en zo. 09.00-22.00 uur. Via hulp dienst 01180-15551. OUDERS VAN DRUGVERSLAAFDEN Kontaktgroep Goes. 01100-13742. DRANKPROBLEMEN? Wij zijn er om u te helpen. A.A. (Ano nieme Alcoholisten) Bijeenkomst elke maandag te 20.00 uur, Zonnebloemstraat 53, Goes. Adres: A.A. werkgroep Goes, Post bus 2157 4460 MD Goes of BEL: 01103-2829 01195-5849. STICHTING BEJAARDEN- VERVOER VOOR HELE GEMEENTE GOES Iedere maandag t/m vrijdag. Aanvra gen maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 10.00 uur. Tel. 01100-12350. NEDERLANDSE VERENIGING TOT INTEGRATIE VAN DE HOMOSEKSUALITEIT (COC) Postbus 329, 4460 AS Goes. OCG OUDERS VAN HOMOSEXUE- LE KINDEREN Kontaktgroep, tel. 01192-2390. JEUGD EN GEZIN IN ZEELAND Adviesburo voor jongeren en ouders, Londense Kaai 39, Middel burg, tel. 01180-28555. Ook in het weekend. GEMEENSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDSDIENST (GGD-ZEELAND) Goes: Magnolia 2, tel. 01100-49400. Infectieziektenbestrijding Melding en adviezen geslachtsziek ten, tel. 01180-34085. Tuberculosebestrijding Afspraak maken via tel. 01184-18395. Spreekuur rijdende bus: Goes:”Ter Valcke” (parkeerplaats L. de Colignylaan) op dinsdag van 09.00-11.00 uur. Krabbendijke: Dorpsstraat 93 op de 2e en 4e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Heinkenszand: Warande 7 iedere 1e en 3e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Jeugdgezondheidszorg 4-19-jarigen Vragen over jeugd- en schoolge- zondheidszorg voor kinderen tussen de 4 en 19 jaar, tel. 01100-49420. HUMANISTISCHE UITVAART- BEGELEIDING Afscheidswoord bij crematie of be grafenis voor buitenkerkelijken. Aan vragen via tel. 01180-14251. CROHN VERENIGING NEDER LAND AFDELING ZEELAND Voor mensen met colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn. Kontaktadres- sen: M. Pop-Minderhoud, tel. 01100-11036. M.v.d. Voorde-ter Brug gen, tel 01100-13877. REUMAPATIËNTENVERENIGING MIDDEN-ZEELAND Voor informatie bellen 01100-14812 of 01180-29487. BUREAU VERTROUWENSARTS in zake KINDERMISHANDELING Tel. 01180-28800. PATIËNTENPLATFORM ZEELAND: Magnolia 26, kamer 1.13, 1.14, Goes. Postbus 2054, 4460 MB Goes. Tel. 01100-49389. Centraal adres op het gebied van de gezondheidszorg en informatie over alle patiëntenorganisaties; On dersteuning patiëntenorganisaties; Belangenbehartiging patiënten consumenten in de gezond heidszorg. Klachtenbehandeling gezondheidszorg VERENIGING PATIËNTEN BELANGEN ZEELAND Klachtenmelding: tel. 01100-13930. Postadres: Postbus 2096 - 4460 MC Goes. ALARMNR. Als elke seconde telt: 06-11 YPSILON Vereniging voor familieleden van chronisch psychotische of schyzof- rene mensen. Tel. 01100-12221 of 01148-2217. STICHTING BEJAARDEN- (EN GE HANDICAPTEN) ALARM ZEELAND Domburgseweg 49, 4357 NG Dom burg, tel. 01188-3404. Centraal adres voor de provincie Zeeland voor informatie omtrent aansluitingen op het Bejaarden- en Gehandicapten alarm, kantooruren: dinsdag- tot en met vrijdagmorgen. VRIJW. TERMINALE ZORG Aanvullende mantelzorg bij thuis sterven. Maartenbroersweg 82, Hansweert, tel. 01130-83698, dag en nacht. GILDE DE BEVELANDEN Voor gratis adviezen op alle gebied uit de kennis en ervaring van 50-plussers beschikbaar voor ieder een, 01100-28084. JONGEREN ADVIES INFORMA TIE BURO Voor jongeren van 12 tot 25 jaar. Voor persoonlijke problemen en/of vragen over sociale wetgeving, huis vesting, arbeidszaken, dienstplicht, sexualiteit, vrije tijd. St. Jacobstraat 44, 4461 BB Goes, tel. 01100-51850. Open van ma. t/m vr. 11.00-17.00 uur en dond. 19.00-21.00 uur. MELDPUNT VRIJWILLIGE THUISHULP Telefoon 21576, 's morgens van 9.00 tot 11.30 uur, 5 dagen in de week. Leger des Hells ZONDAG: 9 januari: Heiligingssamenkomst om 10.00 uur. Verlossingssamenkomst om 18.30 uur, beide diensten o.l.v. de plaatse lijke officieren. TELEFOONCIRKELS NOORD-BEVELAND Dagelijks kontakt voor ouderen en alleenstaanden: Organisatie en in formatie: Stichting Welzijn voor Ouderen, tel. 01100-23723. VREDESBURO Voor inlichtingen over de wet gewe tensbezwaren militaire dienst, bel het Vredesburo voor de Bevelanden, S. Wijnnobel, tel. 01100-11167 C. van Duin, tel. 01100-28072. STICHTING VROUWEN BELLEN VROUWEN Wij zijn open maandag van 13.30-16.30 uur, dinsdag 9.00-12.00 en 19.30-22.30 uur en donderdag van 19.30-22.30 uur. Tel. 01100-32233. SOCIALE VERZEKERING Informatie over sociale verzekering: GAK Goes, Schuttershof 10, tel. 01100-35000. HOBBY WERKPLAATS ’’BEVELANDEN” Albert Joachimkade 36, Goes. Ope ningstijden: Hobby houtwerkpl.: di. en do. van 13.30 tot 16.00 uur. Hobby electronica: di. van 18.30 tot 21.00 uur. Hobby naaiclub: ma. van 10.00-1200 en 13.00-15.00 uur. Tel. inl. 01100 - 20563 15496 30955. OUDER-OUDERHULP: Ten behoeve van ouders met een verstandelijk gehandicapt kind. Tel. inlichtingen: 01100-23837. TELEFONISCHE HULPDIENST: In geestelijke en sociale nood: tel. 01180-15551. BURO VOOR RECHTSHULP: Vlasmarkt 28, Middelburg. Spreeku ren: Middelburg: op maandagmid dag en donderdagavond, uitsl. op af spraak via 01180-37120. Goes: Zon nebloemstraat 53, maandag 9.00-11.00 uur. BURO SLACHTOFFERHULP: Zonnebloemstr. 53, Goes. Spreekuur woensdag en vrijdag van 13.30-17.00 uur. Telef. bereikbaar op werkdagen van 9.00-17.00 uur op 01100-50908. KINDERTELEFOON: De kindertelefoon is bereikbaar via tel. 01180-38080. Bereikbaar: 14.00-20.00 uur. PATIËNTENVER. SAMEN BETER: Centraal nummer 01140-15420, 01140-20069; b.g.g. 01106-3309. Dit nummer kunt u bellen voor (maat schappelijke) hulp, klachten en infor matie over de gezondheidszorg. BUR. SOCIALE RAADSLIEDEN INFORMATIE EN ADVIES: Zonnebloemstraat 53, Goes, 01100-16511. OUDEREN VOOR OUDEREN: Spreekuur: wo. 10.00-12.00 u. Zonne bloemstraat 53, Goes, 01100-21270. GEHANDICAPTEN ADVIESBURO ZEELAND Kosteloze hulpverlening aan alle Zeeuwse gehandicapten. gracht 52, 01180-23592 9.00-12.00 De gemeente Goes is in beginsel akkoord met een overeenkomst met andere steden in Zeeland over verdeling van de gelden voor po- I diumkunsten in de jaren '94-97. Goes krijgt op grond van de afspra ken jaarlijks 95.000 gulden. Een bedrag van 35.000 gulden is bestemd voor het reguliere programma in ”De Prins van Oranje”, i Overigens is de programmering van theater in de Goese schouw burg onzeker geworden. Er is immers nog geen overeenstemming over voortzetting van ”De Prins”, 't Beest te Goes krijgt voor podi- j umkunsten jaarlijks f 40.000,-. Voor de stichting Dansz is een bedrag van 5 mille beschikbaar. De Oratoriumvereniging Goes en Goese j Operette Vereniging ontvangen elk f 7.500,- volgens de over eenkomst. Heren- Middelburg. Tel. van ’s morgens uur. 's Middags I 14.00-16.00 uur. PASTORALE ZONDAGSDIENST I U belt uw eigen pastor, b.g.g. dan de dichtstbijzijnde pastor. i STICHTING PASTORAAL VERLENINGSCENTRUM W Ltf* 1

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 15