ib OP van BANKSTELLEN, FAUTEUILS, SALONTAFELS, SLAAPKAMERS enz. enz. 10 tot 50% KORTING Langeweg 2, 's-Gravenpolder (bij Goes) tel. 01103-1891 50% KORTING ib Daarom bij ons grandioze opruiming van showroommodellen Prinses Irenebrigade en Colijnsplaat Molenaar gevraagd beschikken over het getuig schrift "vrijwillig molenaar". Hiervoor dient een opleiding te worden gevolgd via het Gilde van Vrijwillige Molenaars. Over eenkomstig de opvattingen van het Gilde wordt geen bezoldi ging betaald. Alle redelijk ge maakte kosten worden uiteraard wel vergoed. 1994 - Een vooruitblik 89,- REDAKTIERUBRIEK adverteren doet verkopen Bankstellen Fauteuils 2-Zitsbanken Salontafels Kleinmeubelen Wandkasten Slaapkamers Op alle onderstaande merken Die collection Ligne roset Castelijn Van Bennekom Stokke Ontw. Henny de Jong Kerstboom verbranding informatierubriek gemeente Kortgene, telefoon 01108-1553 Data Raads- en Commissievergaderingen De vergadering van de gemeenteraad wordt gehouden op donder dag 27 januari 1994 aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. WETENS- WAARDIG Goed resultaat Vismijn Bomen te Kats Nu 49j90 p.st. ROB JACOBS on wXSmnsie MEUBELEN Woensdag 5 januari 1994 DE BEVELANDER 11 2 voor Deestraat 3 - 's-Heer Arendskerke, tel. 01106-1334 - Donderdagavond koopavond i OVERHEMDEN MANNENMODE mole- I ZITCOMFORT NEDERLAND SENSATIONELE OPRUIMING KNALPRIJZEN OP OP 1 I Ophalen glas en oud papier Colijnsplaat: glas en oud pa pier: elke laatste zaterdag van de maand. Huis-aan-huis, in ver band met de feestdagen echter, zal dit nu op zaterdag 8 januari 1994 plaatsvinden. Kats: glas: elke eerste zaterdag van de maand, huis-aan-huis. Eerstvolgende keer: zaterdag 8 januari 1994. Kortgene: oud papier: zaterdag 15 januari 1994, huis-aan-huis. Staanuren bibliobus Colijnsplaat: Hovenierstraat, donderdag 12.50 - 13.20 uur Dr. Maasstraat, donderdag 13.25 - 13.55 uur Havelaarstraat, donderdag 18.00 - 19.00 uur Kortgene: Julianastraat, maandag 15.15 - 16.00 uur Hoofdstraat, donderdag 19.15 - 20.00 uur Kats: Christinastraat, maandag 14.30 - 15.00 uur Kollekteplan 1 januari - 19 februari: vrije periode. Al bij al, wordt het een spannend jaar, voor de gemeente Kortgene en zijn medewerkers, maar ook voor de inwoners van de ge meente. meentehuis. Ook hierover zal in 1994 duidelijkheid komen. De plaats van het nieuwe gemeen tehuis, of dit nu echt nieuwbouw wordt dan wel dat een van de be staande gemeentehuizen wordt verbouwd, is een moeilijke keu ze. De keuze zal dus goed on- derbouwd moeten worden. taljon Garde Fuseliers Prinses Irene, de Charlie compagnie en het Vaandel met Vaandelwacht van het regiment Garde Fuse liers Prinses Irene. Al met al on geveer 225 personen. Aangezien de scholen te Co lijnsplaat het monument hebben geadopteerd zullen ook deze bij de paraatstelling worden betrok ken. Ook het gemeentebestuur zal aanwezig zijn. Tijdens de plechtigheid op 13 ja nuari voormiddag zal een ge deelte van de Havelaarstraat geblokkeerd zijn. Wij verzoeken iedereen daar rekening mee te houden. Ganzepoortstraat 21 4461 JX Goes Tel. 01100-13329 Fax 01100-11060 Op donderdag 6 januari 1994 zullen de kerstbomen in de kern Kortgene worden verbrand, en op vrijdag 7 januari 1994 zullen de kerstbomen in Colijnsplaat worden verbrand. De bomen kunnen vanaf 18.00 uur worden ingeleverd bij het Jo- katerrein aan de Oost-Zeedijk te Colijnsplaat en bij de Spuikom te Kortgene. Om 19.00 uur zullen de bomen verbrand worden. Voor iedere ingeleverde boom zal een lootje verstrekt worden na de verbranding zal de verlo ting plaatsvinden. GEMEENTE(T)HUIS Deze informatierubriek wordt met medewerking van de redak- tiecommissie opgesteld door bureau Interne Zaken en voorlich ting van de gemeente Kortgene. Voor informatie kunt u kontakt opnemen met dit bureau, tele foon 01108-1553. Industrieterrein ”De Poel” Verrijn Stuartweg 6a Jacob Boer b.v. GOES Telefoon 01100 - 20510 Openingstijden gemeentehuis De gemeentesekretarie van de gemeente Kortgene is van maandag tot en met vrijdag ge opend van 8.30 tot 12.00 uur. Wie op Noord-Beveland aan de Prinses Irene-Brigade denkt, denkt tegelijkertijd aan Co lijnsplaat. In de nacht van 24 op 25 november 1944 landde vanuit het nog bezette Schouwen- Duiveland een Duitse patrouille bij Colijnsplaat. Het doel was: vernietiging van de uitwate ringssluis, inundatie van de Oud Noord-Bevelandpolder en het opblazen van de Ned. Hervorm de Kerk van Colijnsplaat. Deze landing werd afgeslagen door de manschappen van de Prinses Irene-Brigade. Aan Duit se kant vielen diverse slachtof fers: aan de kant van de Prinses-lrenebrigade sneuvelde luitenant Havelaar. Diens naam is sindsdien onverbrekelijk ver bonden met Colijnsplaat. De traditie van de Prinses Irene brigade wordt voortgezet door de C-compagnie 17 Pantserin fanterie Bataljon Garde regiment Fusiliers Prinses Irene. Bij de paraatstelling die elk jaar plaats vindt, wordt een plek bezocht, waar de voormalige brigade in oorlogstijd in actie is geweest. Voor 1994 is het oog gevallen op Colijnsplaat. Op 13 januari 1994 vindt de pa raatstelling plaats bij het Have- laarmonument. Hierbij zijn een delegatie van de vereniging van Oudstrijders van de Koninklijke Nederlandse brigade "Prinses Irene” betrokken en een delega tie van 17 Pantserinfanterie Ba- Belangstellenden voor de func tie van vrijwillig molenaar voor ”De oude molen” kunnen zich binnen twee weken na publicatie van deze oproep schriftelijk aan melden bij het college van bur gemeester en wethouders van Kortgene, postbus 3, 4484 ZG Kortgene. Openingstijden Gereformeer de Bibliotheek Colijnsplaat: iedere vrijdagavond: 18.30 - 19.00 uur De vergadering van de commissie Ruimtelijke Ordening en Re- kreatie wordt gehouden op maandag 31 januari 1994 aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. De vergadering van de Financiële commissie wordt gehouden op woensdag 12 januari 1994 aanvang 13.15 uur in het gemeentehuis. De vergadering van de commissie openbare werken wordt gehou den op donderdag 3 februari 1994, aanvang 13.15 uur in het ge meentehuis. Het heeft er de laatste weken van 1993 om gespannen, maar het is gelukt. Het record- resultaat van 1992 was f 18.230.000,- en dat is in 1993 ca. f 18.500.000,- geworden. Dit resultaat is niet alleen bereikt door de trouwe aanvoer van de Colijnsplaatse vissers, maar ook door de garnalenaanvoer van "vreemde” vissers, die hun pro duct graag op de Colijnsplaatse mijn afzetten, vanwege de servi ce en de prijsvorming. In het begin van 1994 wordt een aanvang gemaakt met de aan passing van de mijn aan de EEG-eisen, waarbij ook het ko- persgedeelte wordt aangepast en gemoderniseerd. De ge meenteraad heeft hiervoor reeds een crediet beschikbaar gesteld. een goed begin IS HET HALVE WERK Zoals wellicht bekend is wordt op dit moment druk gewerkt aan de voorbereiding voor de restau ratie van de korenmolen ”De oude molen” te Colijnsplaat. Het is de bedoeling dat deze molen weer draai- en maalvaardig zal worden gemaakt. Voor "De oude molen” zoeken wij dan ook een enthousiast vrijwillig naar m/v die na de restauratie de molen regelmatig zal laten draaien en tevens bereid moet zijn om even tuele kleine onderhoudsrepara- ties te verrichten. Voor het zelfstandig beheren en laten draaien van de molen moet men Op de dijk langs de Dijkstraat te Kats zijn weer bomen geplant. Nadat begin dit jaar de rijpe po pulieren door de "Ambachts heerlijkheid Kats” gerooid waren was het een kaal gezicht. Dat ve le Katsenaren dit maar niks von den, bleek toen de "Dorpsgemeenschap Kats” een aktie op touw zette om voor een kwart van de aankoopprijs van het plantgoed te zorgen. Dit werd dan ook een groot sukses. Het gemeentebestuur betaalt de overige kosten en de "Am bachtsheerlijkheid Kats" zorgt voor een verantwoord onder houd van de dijk. Op 15 en 16 december werden alle bomen op één na geplant. De laatste boom zal met enig ceremonieel geplant worden, met medewer king van de basisschool kinderen. Een vooruitblik naar 1994 kan niet anders dan door eerst terug te blikken naar 1993. Het afgelopen jaar is een in spannend jaar geweest, al was het alleen maar omdat het pro ces van samenvoeging van de beide gemeenten op Noord- Beveland veel inspanning kost. Hoe verder we in het traject ko men, des te duidelijker tekenen de zaken zich af. Eén ding is duidelijk, het komen de jaar moeten alle besluiten en voornemens, die in 1993 in de steigers gezet zijn, gestalte krij gen. Hoe dan ook, per 1 januari 1995 is er één gemeente Noord- Beveland. Nog steeds wordt er naar gestreefd om voor beide delen van het eiland één duide lijk beleid te laten gelden. Dit eist van alle betrokken mede werkers een grote inspanning; werk dat naast de gewone werk zaamheden verricht moet wor den. De dienstverlening naar de burger toe mag er niet onder lijden. Het vooruitzicht naar de ge meente Noord-Beveland is aan trekkelijk. Door schaalvergroting zullen bepaalde zaken beter kunnen worden aangepakt, ter wijl tegelijkertijd de omvang van de gemeente een waarborg is voor een direct contact met de burger op de wijze zoals we dat gewend zijn. Verwacht wordt dat dit proces behalve naar binnen gericht, ook zijn effect naar buiten heeft. De inwoners van de gemeente zullen merken dat er zaken gaan veranderen, al was het alleen maar dat bepaalde zaken in overeenstemming gebracht wor den met de huidige buurge meente. Toch hopen wij dat de effecten beperkt zullen blijven, zodat de overgang langs gelei delijke weg plaats kan vinden. Een zaak die velen bezighoudt: de plaats van het nieuwe ge- van [van den Berg

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 11