«8 Al 45 jaar steken de Kaaystekers Sinterklaas de helpende hand toe: I t rCOUDx 1 De pony ging mee naar binnen! 3695,- PANASONIC VIDEO Z/49’- Ih Nieuwe E.H.B.O. cursus voor mensen zonder baan weekblad voor zuid- en noord beveland t Een vroege surprise! ULTRA VIDEO en 10.- 1750,- 2995,— a IQ DEZE WEEK PARFIJMERÏEVAN B1ÉMEN [- ff' I Politie Goes let op fout Voor de oorlog i- - i- Jó mag de boel graag aan de de mooiste tmhiitatics parfums', bodyloüons. I NV 788 LANGE KERKS FRAA I 44 GOES V V h F*-** V -4 Woensdag 30 november 1983 - 35e jaargang no. 48 120.- KONTANT >K3 Demonstratie- apparatuur met normale garantie SONY BETAMOVIE mcl acculader aiccu NV 333 HOTEL MONDRAGON OUM HAWI I) ZXIWrtt 't' 'rl cS^Incora PulLoVE.es *N VEJ-E MOd'EuZE Kqm»ïnatTes vanaf: 11 cDT K. AA i Llcodorants, talkpoedcr.s lipsiic ks, mascara, ex igsvhaduw, nagellak. LX *t rtjc Vldeo koop je bij BACK Sliert met volk Coco Chanel, Y\ csXÏmt i l ament, Christian I >ior, Paco Kabannc, Osc ar de la Renta, Gianni crsa< c. j Aramis, Givency. Clecl en -- Arpcls, Estéc L.indci Pau de toilette, zeep.' Altijd komt het op de juiste .combinatie aan. i 1 )c rouges van Dior, de 'parfums van Ungaro, de - eaiix de toilettes van Estée I. ander. 1 )c prachtige kleuren van Ciucrlain, de mooiste mascara van Elisabeth Arden, de talloze lotions. aftershave s, shampo s en scheerzepen an Aramis De mooiste combinaties - vindt u alleen bij parfumerie Van iiiemen beest aanbieden De pony .parkeerders koopavonden s*’ 5 al een jaartje ouder" o diep in Sinterklaa geloven Al satiekosteh U b i: klokstra.it lö goes ol n»o 2', i~> s e ‘1 geniet ik van Ik mag graag met kindamn wnrkan Ik hnnrl nraag iemand bezig ten. docente en d e organi- Smterklaas-spelen alsmaar toegenomen in onze familie vertelt Jo Kaaysteker Het goedheilige pak en de staf hg- gen nu ook weer klaar Als Sint belt, rukken we direct uit klaas persoonlijk al héél lang Al sinds hij kind was Want zijn "Ik weet natuurlijk niet zoveel van de kinderen als Sinterklaas de cursus in januari starten op de vrijdagmorgen van 9 30 tot 1130 uur in de Slagersvak- rtl J MAX (F) root UW WUW» MIAMI susna iaxkouo Fi uoorww OM VOOSrtWl «oesn MSIOttS /h deze drük-ke dagen lust, Sint ook bes.t.een verfrissing arts Er wordt afgesloten met een examen en de uitreiking van het eenheidsdiploma EH BO Er -wordt van uitgegaan dat men de cursus regelmatig volgt in verband met de medecursis- hiet leuk vond Hoe oud is Sinterklaas? Dat moet u wel weten T --4 - De goedheilige kleding ligt alweer klaar In huize Kaayste ker. Als Sinterklaas het vraagt, trekken vader Jo en zoon Johnny er weer op uit om de EEN GOEDHEILIGE FAMILIETRADITIE dan altijd een hele sliert met dat je dat niet meer ziet Ik zou en hem gewoon mee naar bin- .j De politie in Goes houdt er toezicht op dat er ook tijdens de koopavonden rond Sinterklaas en Kerstmis goed wordt ge parkeerd. Een woordvoerder van de politie deelde ons mee dat er op wordt gelet dat men tijdens deze extra koopavonden de parkeerschljf gebruikt of betaalt op de plaatsen waar een parkeermeter of automaat staat. Ook op normale koopavon den (donderdag) dient men zijn parkeerschljf te gebruiken binnen de blauwe zones en te betalen binnen de vakken van de parkeerautomaten. De politie zal tijdens de te verwachten drukte extra toezicht ultoetenen op naleving van de parkeer- verordenlng. De koopavqpden In Goes zijn op 29 en 30 no vember, 1 en 2 december, alsmede 21,22, en 23 december a.s. spraakzaam Sint zit nooit met een mond vol tanden Hebben de Kaaystekers het van verschillende letsels en tiet •verlenen van hulp aan het (Van een onzer redacteuren) KLOETINGE - Al tientallen jaren lang ziet men In de week vóór het Sinterklaasfeest de Goedheiligman vele malen ar riveren en vertrekken bij een huisje tussen Kloetlnge en Kapelle. Kreukelmarkt 8. Goes Tel 01 100 15074 '.iik. Ih v-.ui def i'i >cl kluk-str.i.it IO goes <»l |imiJ',i~a til till, JMI VAX SMMTOA4 II ZATII0A6 FAX 11M II Ot VM SCHIPPERS EDELMETAAL L ni eiiiimA 1 Twee beelden uit het verleden Deze fotoot/es wer den korf voor de oorlog gemaakt Vader Gerard Kaaysteker (over! 1982) was de eerste, die in Goes per bóót werd ingehaald Hij droeg toen nog een vierkante mijter p. li^ERFEKT PASSENDE PANTALONS. Grote Merkt 6 Goes Te< 10015 Bi/ welke kinderen gaat, u het hefst op bezoek’ slachtoffer in afwachting van de "Bij kinderen, die nog heilig dn ƒ1 ia o in Qinfarirlaa naimian Al Ik kom eigenlijk óveral die Spannende gezichtjes daar nog even in voor de polonaise - kinderen werken Ik houd”graag c. i -.-i iemand bezig" die even mijn rok wil ophou- DeKaaystekers zijn ook de stu- en Piet zich in de huiskamer Praten de kinderen of hun ouders aankleedden, klommen we van Sinterklaas wel eens vast’ Nee nooit Sint weet op alle bieden de vete roken op Noord- en Zuid Bevelend u gele genheid om gebruik te meken ven de verschillende koop avonden En dan kan er grote drukte worden verwacht In dat verband is bet goed te weten dat bi/voorbeeld in Goes ook ti/dens dvkoopavonden de parkeerautomaten nor maal werken, terwip men bovendien tot negen uur 's avonds gebruik dient te maken van de parkeerschijf in de blauwe zóne In deze Bevelander verder weer vee! adver tenties die suggesties aan de hand doen om er weer een heerli/k avond/e van te maken op de 5e december "Geen bezwaar Geen be zwaar Niks aan de hand Ik praat nu wej vlug. maar als ik Sinterklaas ben. moet ik goed Hollands spreken en dan gaat het vanzelf véél langzamer en statiger Dat moet goed ver- Twee jaar geleden speelde Piet zorgd gebeuren Als ik te vlug het laatst voor Piet Zijn taak praat, vliegt er wel eens een werd'inmiddels overgenomen Zeeuws woord tussendoor En. dopr Jo's zoon Johnny En deze dat kan natuurlijk niet Ook al heeft Sinterklaasal beloofd.dat spreekt Sinterklaas alle talen van de wereld grote i***- loofde De kinderen maakten elkaar bang Nu is dal op 8 a S-jarige leeftijd over Ik vind dat niet erg Er moet tenslotte niks Een kind hoeft voor mij met bang te zijn Sirit is een kinder- vriend en geen boeman gens heeft de oude Spanjaard toch minder tijd dan vroeger voor de Bevelandse centrum- pende hand toe Het is bij dé gemeente Jo Kaaysteker vindt Kaaystekers een soort goed- heilige familietraditie gewor den Al 45 jaar lang wende krachten achter het jeugdcircus "Hoger op" (in no vember 1984 al 25 jaar!). Jo Kaaysteker is ook speaker bij jeugdwielerwedstnjden goochelt graflg yoor de kMMe- boel graag aaq, de gang. Ik ren in het ziekenhuis Bergz'icht houd niet van een stijve boel". dat wel eens jammer "Vroeger kwam Sint op zaterdag aan En inde week daarna liep hij élke dag van winkel tot winkel Sin terklaas was altijd in het win kelcentrum té vinden: Hij trok Goedheiligman In drukke tij den (tijdelijk en plaatselijk) te vervangen. "Eerst even pas- sen", zegt Jo. Geef «eed ah vaa «Uuuu ka«d| lm*IMFM| 1 Oi.AA niitjll I 14Kum> rutagakautd. I «oucMn "M I «cMa cuknx paral Ook ma goudaa roll»an>a- s—/na,- Ua«a KartaM MA «1M» HMl q» «on» ZartaaaM U. wi fruoa um Oaaa AaaeaaUM*MaiMB-lMm.Ti i |,L WM»aaiMMAW>M->SMevF i r- PUTO-m_M -WMK3 - EHBO-cursussen geweest De E.H.B O -afdeling Goes en het Project Mensen zonder baan wit met deze oproep 'na- angst boven .op de tafel Onze vader was de échte Sint hief Onze vader ging bij anderen op vragen een antwoord Hij is erg bezoek De échte.Sint kwam dus bij ons op bezoek We bis ten niet beter" Hoe rs het gesteld met van Sinterklaas? (waar hij in de huishoudelijke dienst werkt) De Kloetingse Invaller-SInter- E-. klaas voelt zich dan ook vaak aan Zwarte Piet: "Ik houd de Je zqu' haast derfken. dat daar héél stoute of juist héél brave i kinderen wonen Maar dat is zélf. Daarom vraag ik aan de niet waar De mensen die er in ouders altijd briefjes. Met de buurt wonen, weten precies standjes en met schouderklop- wat daar &an de hand is daar jes. Die briefjes wil Ik van te woont een goede kennis van Sinterklaas En daarom komt de Spaanse Goedheiligman et zo vaak En de mijnheer, die in dat huisje zag Maar toen waren er veel baard van mijn vader in brand huishoudens, -waarin En dat kan niet, hè? Want Sint ieder kind lang in de Sint ge- rookt niet.» Maar mijn vader j War was de gekste ervaring’ "We hebben ooit verschikkelijk veel lol gehad bij groenteboer Fokke in Goes Een van zijn kinderen kreeg een pony ca- Hebben de Kaaystekers hef ver het gezag "trouwen van Sint wel eens be schaamd’ Jo "Vroeger had Sint méér ge- "Ja, één keer Toen vloog de (■traditie wordt dus voortgezet Was voor'de Kaaystekertjes SO. - vtoeg afgelopen door de.actrvitei ten van pa> vader was ook een persoonlijke de 9r°,e ^ver^ - vriend van Sinterklaas. En Jo's zoon (Johnny) steekt Sint tegenwoordig ook al de hel- Ook daar moet Sint wel eens vertoeven Niets menselijks is de Sint vreemd Al is hi/ dan een geesteli/ke. hg gedraagt zich altijd zeer galant, tegenover de dames Vader Gerard Kaaysteker. dje v< goede vriend uit Spanje voor het eerst ih. 1938 of 1939 Hij was de eerste Sint, die per bopt in Goes aankwam, aan de Alb Joachimkade "We kénden Sint al erg lang Én kórt voor de oorlog kwam er vóór Sint als-’ maar méér werk De kindertjes ZA 1, i werden alsmaar liever Daarom OOK IOII61J6S heeft Sint mijn vader ooit eens gevraagd, voor hem in te vallen Dat is toen goed bevallen en - - sindsdien is de kennis van fiet gang houden Hij gaat ervan uit. c' een statige deftige man is. maar schaal En daar Ipopt het als een trein Waar zijn de tijden van vroeger? Het was toen toch zo oérgezellig!" Jo "Nee toch niet Ik weet het echt met. want ik héb er-nooit naar gevraagd In’-zijn hart is hij even jong als de kinderen Maar oök lichamelijk is hij nét een jonge vent dat Sinterklaas met uitsluitend Hij blijft maar doorgaan met zijn een statige deftige man is. maar internationale verjaardagsrei- dat Sin| ook van een lolletjes zen Dan moet je toch uit een houdt '."Als er gelachten wórdt, lacht Sint graag mee", weet hij uil eigenervaring Je praat nogal snel Dat past niet Vader Kaaysteker was stand-in bll Sinterklaas En hoe z,t het met voor Sinterklaas tot 1957. Toen bet Zeeuwse dialect nam zoon Plet de taak over, terwijl zoon Jo Zwarte Piet speelde, Ijja een paar jaar draalden ze de rollen om. Want eén Sint, die "Plet" heette, dat kon toch eigenlijk niet volk achter zich aan .Jammer, orig jaar overleed verving zijn dat bést weer willen" nen genomen. Ik kan me nog "Het gebeurt nog wél op de herinneren, dat de vrouw van Kreukelmarkt. pp wat kleinere de groenteboer dat heleméal L. r~— A I - a - 1 n In samenwerking met "Project Bij voldoende belangstelling zal Merlsen zonder Baan Noord en Zutd-Beveland" en de "Kon Ned Ver E.H B O "afdeling a Goes, zijn er afgelopen winter 2school Westwal 37 te Goes Bent U geïnteresseerd bel dan 01100-21483 rrievr J de Kun- der docente. 01100-13141 mevr L Elénbaas secretaresse 01106 1730 toestel 276 project m z b Aan de deelname zijn geen Het project organiseert aktivi- teiten voor en m samenwerking sus leert mén het herkennen met mensen zonder werk, inge schreven bij het arbeidsbüro' en/of in het bezit van een uit kering (w w wwv, r w w maar ook w a o a a w schoolverlaters en gehuwde werkloze vrouwen De aktivitei- ten vindén verspreid plaats over de regio en zijn kosteloos Deelname aan de aktiviteiten van M Z B brengt de-uitkering niet in gevaar1 Ben je gek" reageert Jo. proestend van het lachen "Ik was als kind doodsbang van Er is altijd wel een goede ?iel. Sinterklaas Mijn moeder heeft wat dol met ons gehad'Als Sint den" sterke familie komen 'Weet je wat voor mezelf ook zo leuk is bij bet vervangen van f Sinterklaas"? Ik verjaar twee- L maaf-per jaar éénmaal in juli en éénmaal op 6 december En da s natuurlijk best leukY Slaat de economische recessie, ook vpor Sint toe’ Ja, ja, toch wel. Tot voor en- •kele jarén geleden lag de na druk te vaak op dure cadeaus Tegenwoordig zoekt. Sint het vooral in nuttige cadeaus We gaan of er belangstelling is voor vinden allemaal wel. dat het een nieuwe EHBO-cursus te slecht is gesteld met onze eco- QOes voor d)| winterseizoen nomie maar in Spanje is het f - - - nóg slechter Sint komt niet kosten verbonden In deze cur- voor niets elk jaar zo graag naar Nederland Diverse stoffen, niet meer complete collecties kleursenes restanten enz zijn nu belangrijk in prijs verlaagd1 Het betreft kwaliteitsstoffen als Jaspé tweed, canvas en geruwde katoen zowel ih effen als ruiten strepen en dessins Al deze modestoffen van 22.50 en 24 50 per mtr (1 50 cm br.) NU a g- p mtr I dopr Jo's zoon Johnny Én deze dat kan natuurlijk-niet Ook al hij later óok ais heilige vér- vanger" wil optreden De fami- Waar vervang /e Sinterklaas zoal’ ,~r Was voor'de Kaaystekertjes het "Bij kinderen thuis, op Sinter- sprookje van Sinterklaas ryet erg klaasavonden' van verenigin gen. op bruiloften en partijen, die toevallig''in' deze 'periode vallen I" En als het nodig is. haak ik ook Sinterklaas vriend van de km wwr deren, óók vah de allerkleinsten deau Maar'hoe moet je zo'n stond die avond tijdelijk gestald r bij de buren? Eén van mijn Pie- ten heeft hem daar opgehaald voren thuis krijgen. Dan kan ik ze onderweg in de auto nog even snel doorlezen, bij het licht van een zaklampje". woont, valt ook wel eens voor Sinterklaas in Dan zegt de ou de man: "Doe jij mijn pak maar aan Ik kén niet meer Ik ben doodop Tenslotte wordt ik óók 9rot® intochten (zoals in al een jaartje ouder" Goes) zijn met voor Jo wegge- Jö Kaaysteker (39) kent Sinter- le9d Vader Kaaystekerdeed dat nog wél. met Jan Maas als Zwarte Piet Maar Sint "doet"

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1983 | | pagina 1