99 b architektenburo BEN KRAAN aannemer LIGTENDAG BV 1 Meer zekerheid 'I h 1 B Netto maandlasten En nu de prijs De pluspuntwoning kost aan bouwkosten all-in (hoekwqgingen zijn iets duurder) Begroting van de grondprijs (ca. 15Ó m2) incl. nouriskostér). grond 1 ïJ I ft. 1 BRAMESTRAAT10,4413 EX KRABBENDIJKE TEL 01134-1367 it I garantie instituut woningbouw -,v a-Ss*’ ■- J Ji JI. 7W r hl 9775,- f 1150,-. t Netto maandlasten le jaar van fiscale en andere consequenties zodat uw woonlasten per maand 96.000,- h 1 a^sl/llSeM,- 'V.l |H Aan dit projekt werken mee Van Tolstraat 3 a, 2411 BP Bodegraven, tel. 01726-14065 Nijverheidsweg 6,4675 PX Sint Philipsland, tel. 01677-2653 afcri./ IIM- im- a^i./ 46MJ- afcal/ S7S9.- afcri./ I72SR.- Deze woningen worden gebouwd met garantie van r.,S' 13 i9.ooo,- Totaal yry op naam 115.000,- 7 90560,-. Totalenna30jaar: De totaal betaalde huur jngeval dat u blijft huren ia dus De netto totaalkosten van een koopwoning zjjn Koopwoning voordeliger t.o.v. huren U heeft in de loop van 30 Jaar dus f 90560,- minder betaald maar kan worden verhoogd, dus een vaste prijsVoor geheel Zeeland bovendien houdt u er een totaal onbelaste woning in volle eigendom aan over! Bedenk bij uw afwegingen kopen qf huren steedsdat als u de netto- maandlasten wan deze pluspuntwoning (die overigens lager liggen dan vergelijkbaar huren) niet zou kunnen opbrengen u de huurwoning zeker niet zou kunnen opbrengen 1 Bedenk tevens dat door intmduktie van stabielhypotheken gecombi- neerd met een woongarantieverzekering de praktikale risico's vrijwel nihil zijn T iin "aA S Onder bouwkosten all-in verstaan wij jf I Heiwerk, alle le klas materiaalkosten, bouwkosten, legeskosten bouw- vergunning, aansluitkosten nutsbedrijven, architektkosten, construe Een woning ontwerpen, verkopen of bouwen is allemaal niet ongewoon. teurskostep, kosten grondonderzoek, makelaarskosten, kostengoranrie Dit zijn aktiviteiten waarmee duizenden Nederlanders dagelijks met instituut woningböuw voor garuntiecertificaatdit alles inclusief ■’•••I '|nidnaR*a4bbaat<*b**-«»'*-~’BTW, zonder dat de prijs door stygihg van materiaal en/of loonkosten Anders wordt het als deze drie disciplines gaan werken in een grondige overlegsituatie met alle betrokken partijen. Als voordat er één lijn op papier is gezet uitvoerig is onderzocht wat het moderne gezin anno negentiei^nu wenst en wat het zich voorstelt van een nieuwe koop woning. En als erdirekt na de eerste schetsen van een architekt door de bouwer wordt bekeken wat de economische en bouwtechnische merites zijn van deze ontwerpen. Dan volgen de discussies over kwaliteit-prijs verhoudingen van de te kiezen materialen en detailleringen. De makelaar neemt aktief deel aan deze discussies, hij weet immers wat u vraagt en waakt ervoor dat uw wensen op de juiste wijze in uw bouwplannen worden verwerkt Kortom elke keer als een van de partijen weer een stap verder was met de werkzaamheden werden de resultaten getoetst aan de uitgangspunten en zonodig werden zaken dan bijgesteld. Dit telkens terugkoppelen naar alle betrokken partijen noemen de Amerikanen „Quality Circle” en dit is het recept waaraan de Japanse industrie zijn succes te danken heeft, omdat deze manier van werken kwaliteit optimaliseert tegen een zo laag mogelijke kostprijs. Daarom introduceren wij deze manier van werken nu in Zeeland, niet voor een of aridere industriële revolutie maar om te voorzien in de nog steeds aanwezige en groeiende woningbehoefte. Het resultaat van bovengenoemde inspanningen ligt voor n. Dit is het plan van wat wij de PLUSPUNTWONING hebben genoemd met als ondertitelde koopwoning met vele pluspunten. Het belangrijkste pluspunt is vanzelfsprekend de prijs, een koopwoning 5x1%, 5x2%, 5x3%, 5x4%, 10x5% aflossing), bouwen die u per maand niet meer kost dan een huurwoning dat was het Huurwaardeforfait is volgens tabel 1984 bijgeteld. uitgangspunt en dat gaat lukken. Verder zijn wij ervan uitgegaan dat de huren in de toekomst slechts iu_ nx u. u i P** Jttar zullen stijgen. Dit is iets wat alleen maar in theorie N. ligt het bezh van een eigen woning ook binnen uw bereik 1 K{jkt u s vp uw huurnota-s de iaatste jaren na! van slechts 3% toewensen dat ons uitgangspunt wel zeer voorzichtig is. Wat wij maar willen zeggen is dat als de huren meer dan 3% per jaar stijgen onderstaande vergelijkingen nog gunstiger uitvallen voorde H M Als iemand eigen geld” in een woning investeert dan zijn de netto- maandlasten vanzelfsprekend lager dan wanneer hij 100% financiert Aangezien ajle faktoren momenteel zeer gunstig zijn gaan wij hieronder een vergelijkend overzicht geven van een hypotheek van 115.000,- e ten opzichte van een vergelijkbare huurwoning welke momenteel 575,- per maand aan huur kost. Enkele van deze gunstige faktoren zijn o.a.de zeer scherpe prys van deze pluspuntwoning, de mogelijkheid van 100% te financieren met gemeentegarantie, de lage rente met eventueel een 30-jarig stabiel karpkter Totslot noemen wij een gunstige faktor, de mogelijkheid om tegen een gering éénmalig bedrag van slechts enkele honderden guldens een woongarantieverzekering af te sluiten voor 5 jaar (terwjjl u toch maar éénmalig betaald) welke verzekering biedt tegen de financiële gevolgen van onvrijwillige werkloosheid alsmede arbeidsongeschiktheid. Wanneer u tijdens de looptijd onvrijwillig werkloos c.q. arbeidsongeschikt wordt keert deze verzekering maximaal 54 maanden uit De uitgangspunten voor deze vergelijking zijn als volgt Belastbaar inkomen ca. 33.500<-/gehuwd. Rente 8H% 30 jaar stabiel volgens het lineaire systeem (getrapt Huurwaardeforfait is volgens tabel 1984 bjjgèteld. Verder zijn w(j ervan uitgegaan dat de huren in de toekomst slechts 3% per Jaar zullen stijgen. Dit is iets wat alleen maar in theorie t - - bestaat. Kijkt u s.v.p. even uw huurnota's van de laatste jaren na Ti’ g pr°VlnC‘' Zee‘and gehuwd bunnen Hettft u ze nagekeken 7 Ziet u wel dat wanneer wfj u een huurverhoging worden zonderprysconsequenties, worden uitgevoerd m degehjke van slechts 3% toewensen dat'ons uitgangspunt wel zeer voorz^ A ^a/H-vManrwrï/enzwen - mooie steen aan gevels koopwoning! - houten goten en overstekken - hardhouten rustieke voordeur met luifel P«n tn huren .- camel-kleurig sanitair - - - - ligbad 2e toilet ossing le jaar r - hardhouten kozijnen Totaal aan. rente en aflossing f 10925, - aluminium schuifpui in achtergevel Af netto-voordeel Als verder pluspunt noemen wjji inkomstenbelasting, AOW/A WW3989,- - de computer rekent uw voordeligste hypotheekvorm uit met inbegrip Netto hypotheeklaslen lejaar f 6936,- van fiscale en andere consequenties zodat uw woonlasten per maand Netto maandlasten le jaar 578,- direkt duidelijk zjjn. n/^WT VOOR GRATIS INFORMATIE opsturen naar Makelaardij BART B.V; Bramestraat 10 4413 EX KRABBENDUKE Zend mij geheel vrijblijvend een uitvoerige documentatie over de pluspuntwoning Naam voort L_ Adres Postcode _i_ Woonplaats Wanneer ik zou besluiten een pluspuntwooing te kopen geef ik de voorkeur aan de plaats r V V HUURWONING r •S MMig L ÖÖMJM HIER IS HU DAN: DE PLUSPUNTWONING -■ I KOOPWONING OR PRIJS .fr,L/ 34S6,- afrri./ J4S99. I L I MAKELAARDIJ BART BV ItjnaroMUtnu^L^fSn,- auaaMykaa kaar S7S.- MaaaMUkM baar/ 992,- ■aaaMgkMhaar/ *19,- maaadaitykas haar/ 62*.- ■aaNMgkMbaar/ 647.- ■uuuMMgkx baar f 736,- aMaaMikwhaar/ *69. ■aa^gbabaar/IMS,- afcri./ S75M- auaaMVkMbaar/ HO.- a%sL/ 1*236.- ..rW»»baa./lJ55. 2cjaara«aoa>aan4Lhy*./6l3.- 3« jaar aatlo maaadL by*, f 603,- 4e jaar ncttomaandl. hyp. 600.- - Sa jaar aam maaadl byp. f 999,- 10e jaar aatto *aaa4L byp./649^ I Sa jaar aaaa maaadL kyp./67J,- 20a jaar aatlo aaaaadL byp. f912- IStjaar aetto ataaadL byp. f992 30a jaar aatto amaa4L byp. S I9,r

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1983 | | pagina 7