Vrouwenfilmfestival in Dorpshuis te Rilland WAT EEN STREEK..WAT EEN STREEK..WAT EEN STREEK Aquarellen van Rino Visser op tentoonstelling te Goes Trainingspakken van Pega sport voor 2e team Kapelle H. Anna-kerk te Yerseke en Wemeldinge 90 jaar J- Hansweert Clubkampioenschappen Duitse Herders te I I S.V. Robur Vesper te Goes t Goese Reddings Brigade houdt vaardigheidstest. Gemeente Goes onderzoekt toeristische mogelijkheden Burgemeester en wethouders hebben plannen voor het Instellen van oen uitgebreid onderzoek naar de toeristische mogelijkheden van dé gemeente Goes. Over de opzet van oen dergolijk onder zoek wordt al enige tijd overlegd mot de Stichting Vrljetijdson- derzoek, waarbinnen oen groep jonge recreatte-economen werk zaam te. De Stichting Vrijetijdeonderzook heeft Inmiddels oen aantel projecten ontwikkeld die landelijke bekendheid hebben gekregen Daarbij ging het onder moer om onderzoeken naar de mogelijkheden voor grootschalige recreatievoorzieningen en naar de fietsvoorzlenlngen In oni land Daarnaast heet de stich ting regionale on lokale toeristische projecten ontwikkeld V.V. Goes Samen met verschijnen van Zeeuws Platenboek I f r* ope- i •i t «3 DE BEVELANDER Uitvoering OKK Kortgene Vrouwen voor Vrede planten vredes- boom te Goes Toneeluitvoering in 's-Heer A rend «kerke MAC De Bevelanden houdt kaartlees en puzzelrit r i’ Bisschop H. Ernst op 20 november aanwezig J. Rulssen nieuwe contactpersoon voor NCOV Zaterdag ning Speel-o-theek De Wisselplaats Nieuw leven in Hertenkamp Goes-Zuid door de belangstelling van toeristen voor Goes, die men name do Oranjevereniging Wie mist zijn zwarte poes? Gevonden en verloren: Vogelbeurs te i Arnemuiden Najaarsverko* I ping’ Tryfosa te Goes Missionaire Werkdag Goes Bevelandse postzegelverzamelaars i4 3o G^Tz-p.tr^zen ai 1 welkom op Philatelica-beurs Goes B3-Kapelle B2 Goes Cl-Robur 0.1 Tovaal wil .revanche tegen Dukes II j zonder bij de jeugd In trok. Op de beurs zi|n verschillende i A I- tie :a ROLPA TRONEN hL i uit: I f. I Eucharistieviering I De HEER sport- zieningen en op welke manier nieuwe voorzieningen kunnen wor den ontwikkeld met totormatta ven vogels I I I r i t. i Nederlandse Bond Woensdag 23 november a.s worden de proeven' atgelegd voor de in signes van de Goese brigade. en B diplomade insignes een theoretische test moeten afleg en het werken met reddings- en hulpmiddelen Voorafgaande aan het prakti- 14.30. 12 45, ZAA11*2 DIE FREUNDIN 9.15-11.00 DIE FREUNDIN 13.10-14.50 SCRIM 15.45-16.50 SCRIM 19 0O-26Ö& DIE FREUNDIN 20 15-22.1 gekort VAR hebben de organi satie in handen. Het festival In de grote zaal en hal van de Sion-kerk Ingang Graaf Adolf geeft het boekje een overzicht vap het kerkelijk gebeuren in de parochie, de bouw van de kerk en de vele reparaties in de af gelopen 90 jaar aan het kerk gebouw. De kerkgemeenschap uitwedstrijd zijn Robur 3 speelt om half één tegen Kwaden- damme 3 Een wedstrijd waar wij de punten moeten pakken. Robur 4 speelt uit tegen He«n- kenszand 3 om half één Bij de jeugd op zaterdag 19 nov. is het volgende programma >er In let U la- !0t vogels worden gekocht, ver kocht en geruite Dé organtos rende stand in over het attractlepunten op zichzelf te licht' zijn om moer toeristen te i ht. trekken Aan do Stichting Vrljotifdsori----- w" den gevraagd om arrangementen t< In De Bevelander van vorige week kon u uitvoerig lezen dat binnenkort Hot Zeeuws Platenboek op do markt komt, waarin oen groot aantal tekeningen en aqua rellen zijn verwerkt. Deze zijn gemaakt door Rlno Visser, terwijl dn platen boek is samengesteld door Frans van don Driest. Tot on met 3 december a.s. zijn circa 80 originele aquarel len, zoals In het Zeeuws Platenboek zijn verwerkt, te zien op een expositie In hot Museum voor Zuid- en Noord-Beveland te Goes. Tentoonstelling en boek geven een fraai overzicht van tiet leven on werken In Zoetend. De openingstijden van de expositie zijn van dinsdag tot on mot zaterdag van Ben tot twaalf on van half twee tot vijf uur. Dezer dagen is de heer Jac. ander test pp hun vaardigheid in het zwemmend redden van-mensen der de winkeliers) zouden hiervan ki Aan do stichting zal ook worden ge verbeteringen gewenst zijn voor de bestaande toeristische voor- Hieronder een korte Inhouds- 1983 SCHIM regie JACOB BUL Deze - in Utrecht opgenomen film t Do Motor- en Autoclub "De Be velenden uit^bes houdt za terdag 19 november een kaart- leesrit volgens het systeem in- getekende lijn Dit Is de laatste rit in 1983, welke meetelt voor Zondagmiddag om vijf uur wordt er In de Grote of Moria Magdaienakerk té Goes weer een. vesper gehouden Voor ganger is Ds Smeets uit Kam perland Medewerking wordt wtuiytjiiavuiiu, uunuviuay u november, houdt .do Oranjever- ontging van Heinkenszand oen ge Achterweg 11. L Rottier, algemene ledenvergadering - Deze wordt gehouden in 'De Stengeen begint om half ne gen. Zaterdag, a.s houdt de Goese Reddingsbrigade haar vaardig heidstoeten voor de brevetten plant aan da ZuidOostwal Nade- ,t verknigbaar in/ mevr Ans de Kort. Vrouwen voor Vrede. Roosevelt- stede 63 2. te Goes. tel Een indrukwekkend en menselijk beeld van vjjf mannen en hun re latie met vrouwen familieleden, in een week vrijaf uit de strafge- Jim opzoeken Hij is in de geven- vangenis IMRAL1. Vrijheidsdrang, behoefte aan lief de en een streng patriarchale mo raal strijden om de voorrang In het streven naar een mehswaardi- ger bestaan stuiten ze op grenzen,, opgelegd door de maatschappij; echter ook EIGEN grenzen door morele en religieuze normen GOUDENPALM-CANNES 1982 DIE FREUNDIN: regie M VON TROTTA Een bijzondere relatie tussen twee vronen. Olga en Ruth (Wanna Schygulla en Angela Winkler) De De kandidaten worden dan ge- bpleiding aarsta zVai anrfer bemerk mm rw De viering van het 90-jarig be staan van de kerk van de H. Anna te Yerseke en Wemeldin ge op 20 november a s zal so ber zijn en zonder veel uiteriijk vertoon. De juiste datum is 19 november maar gemakshalve wordt dit gevierd op zondag 20 november met om 10 30 een Wissekerkseweg 1 en J Mig- chieieen. Slotstraat 30. aUen te 'S Heer-Arondskerks Om 14.30 uur wordt er een vei ling gehouden. Deze beurs Is open voor hot publiek ven 9.30 tot 17.00 uur Ds toegang is gratis. Alle verzamelaars van Zuid- en Noord-Beveland die kennis willen maken mei de I.V. Phllatellca afdeling Goes zijn Nadat aan het begin van het seizoen het team een volledige voetbal outfit had gekregen van hun sponsor PEGA SPORT, hoeft het team nu ook trai ningspakken gekregen van PE GA SURF TENNIS GOES Op de foto bovenste rij van rechts naar links, Jan-Kees Ganso- man. Peter Dekker, Hen Moer land. André de Schipper, Frans Janssens. Wim Kareisa en Hans Meijer, zittend van rechts naar ünks Wilco de Jager. Ruud Schaier. Kees Gebraad. Lou Slabbekoorn. en Hans Ruisen. De Stichting Buurtwerk Goes Zaterdag 26 november Wemeldinge In gebruik werd genomen Daags erop, zondag 20 november a.s. wordt dit her dacht. Onder meer zal bis schop H. Ernst van het bisdom Breda aanwezig zijn. Er Is een gedenkboekje verschenen waarin oen historisch overzicht wordt gegeven van de ontwik keling binnen genoemde paro chiegemeenschap. organiseert de aid. Goes ven de Int heer najaarspostzegelbeurs. Dit evenement wordt gehouden In gebouw Amicltla In Kloetin- ge. Deze beurs Is al (aren lang het trefpunt van de postzegel verzamelaars van Zuid- en Noord-Beveland en In het bij- In de tapend oktober zijn aan het pmttiebureau te Goes en aan de postbureau's Wolp- haartsdijk en 's Heer Arends- kerke de volgende voorwerpen als gevonden aangegeven en nog niet afgehaald. Inlichtingen hierover dagelijks tussen 09.00 en 16 00 uur aan genoemde bureaus POLITIEBUREAU GOES VALCKESLOTLAAN 6 TEL. 01100-13030. Diverse portemonnee'!; div. sleutels; div handschoenen en .wanten; 667 herenhorloge; 668 brillenkoker; 670 parkiet, 672 - zwart poesje; 677 grijze tas; 679 telescopisch aanwijsstokje; 681 bruine riem; 682 ketting mot kruisje; 684 zwarte tas; 686 zwarte poes; 688 gym. spullen; 691 twee studieboeken; 692 herenhorioge; 693 gympakje. 694 tas met sportspullen; 696 tas met sportspullen; 697 zon hof clubkampioenschap Te- WOLP- vans is er gelegenheid om deel Voor deze rit is het puzzolreg- loment Midden-Zeeland i gems en Ann zegt met hem ge trouwd te zijn Tussen de vrouwen ontstaat een sfeer van meuwsgie- righeid. argwaan en verbonden heid. Door Maria gaat Apn twijfe len aan haar bestaan els huis vrouw - - ~1976 NIEUWE ROLPA TRONEN VADERS EN ZONEN regie Beo Achterberg. Een film, naar een persoonlijk on derzoek van de regisseur (USA) naar veranderende rolverhoudin- gen binnen het gezinsleven. ^.1. man en vrouw samen werkend en verantwoordelijk voor de opvoe ding en het huishouden Aan de hand ven zijn eigen (genoten) op voeding vergelijkt hij deze Ie-- vensvorrq met die in een meer patriarchale struktuur. 1979 nobril; 670 damesschoen; 672 gestreepte kater; 674 hond; Beagle; 676 zak met kleding; 678. paardrijcap; 673 bankbil jetten; 677 katertje; 678 regen- cape; 680 lapjeskat; 683 doosje sieraden; 685 bruin tasje; 686 Voor de tweede maal wordt In ZAAL 3 het Dorpshuis 'Luctor et Emer- yOL 9.15-11.00 go’te Rilland een vrouwenfilm- YOL 13.10-14.50 festival gehouden De vrouw NIEUWE ROLLEN 15 45-16 20 neemt een belangrijke plaats in NIEUWE ROLLEN 19.30-20 00 Hel eucceevolfe twasde eNtal ven de «uelbsheienloing Kn- pefte le doer Pega-eport te Goes M nieuwe trainingspak ken goetokon Hel teem van Kapelle promoveerde de laat ste Jaren vip maal, waarvan vier - koor vla oen kampioonochap. Thans speelt het 2e oMtal ven Kapotte In de reserve 2e kies KNVB. I Te Hansweert werd door de vereniging van Duitse Herders van de afdeling Zuid-Beveland de vierde en laatste dag van de clubkampioenschappen ge houden Hiermee werd het sei zoen 1983 afgesloten Begin volgende maand wordt aan het nieuwe seizoen begonnen. Ds- 1 ze cursus is bedoeld voor be ginners on toegankelijk voor Duitse Herders van minimaal 9 maanden oud. die m hot bezit zijn van een stamboom Inl. bij B van Swaay. tel 01103-2002 De uitslag van de Kampioen schappen luidt als volgt Heinkenszand ie bij de ongecertificoerde - honden is geworden Ezhar van VergaOeri Sas de Koeyer ie bij de gecertificeerde hon- Morgenavond, donderdag 17 l den zonder manwerk BHzart I van Henk van Zoeten. 1e 2e on 3e bij de gecertifi- J ceerde zijn geworden le klub- kampioen Gunda met Nel Jop- se, 2e. Fix met Bas van Oor- Op zaterdag 19 november a.s. les Ie te vinden In de grote zael. -Iseert do aid. Goes ven In de kleine zaal zal er ultslul- „it. Ver. Phllatellca «veer tend geruild worden. Het Is vooral Voor de jeugd leden een mooie gelegenheid om weer nieuwe zegels te bemachtigen. eerste zelfbewust, de i .00^ lehiNV in dëpressieT 'Ruth 's man gen Gedurende de hele verde re dag worden films gedraaid De dag duurt tot tien uur 's avonds. Per fllmvoorstelUng betaalt men oen rijksdaalder entree. Ook zijn er kinderfilms Film Reimerswaal en Vrouwe- nacttvitejten Reimerswaal. af wordt gesubsidieerd door het ministerie van WVC. Het programma ziet er als volgt van de H Anna, thans beho rende tot de parochie Oost- Zuid-Beveland. kan in dank baarheid terugzien op die 90 z— nen moest en moet zich nog steeds inzetten voor het in stand houden van de kerk en de gemeenschap. Dit gebeurt in "saamhorigheid" en daar kun nen wij dankbaar voor zijn, al- zoekéan de Raad van Advies en dus een lid van de kerkge--i Overleg is er een beknopt over zicht geschreven over "90 - jaar H Anna Kerk'r dat aan iedere parochiaan gratis zal worden verstrekt. Behoudens het voor woord van de Bisschop van Breda on de lijst van pastoors. waar sober maar toch dankbaar voor wat er-, vooral door de ou deren van de gemeenschap'is gedaan en hoopvol voor de toekomst, ook al is die onzeker Op do foto: Beeld H. Anna In kerk te Yerseke (houtsnljuverk). kinderen onder leiding van enkele volwassenen een nuttige en-feu ke tijdsbesteding ligt Degenen the belangstelling hebben.voor dit werk kunnen Contact opnomen mot Leen de Waal buurtwerker m De Pit'. Appelstraat 2e. (tel 133 78) De vogelvereniging "Zangiust" uit Arnemuiden gaat de ko mende maanden koop en ruil beurzen van vogels houden Kloetinge. Vanaf 18 15 uur kan worden ingeschreven bij Auto schade Baarends BV, Dirk.. Dronkersweg 15 in Goes-Zuid i De eerste deelnemer stad om 19 00 uur.'De prijsuitreiking is r in de tennishal in Goes-Zuid °P ,ouw w'« me’ I-. -.-aardig werkstukje (tekening of De gym ver O K.K geeft op 18 De vrouwenvereniging Tryfosa uur In van de Gereformeerde Ge- Pompweie" moente te Goes houdt woens- Op zaterdag 19 november a.s. plechtige T Is het 90 jaar geleden dat de «waarin zal voorgaan de Bis- rooms-katholteke H. Annakerk schop van Breda Msgr H van de parochie Yerseke en Ernst, na de viering is er voor de aanwezigen, in het N.H Kerke- jaar Een handjevol parochia- lijk Centrum een bijeenkomst, betergezegd een "ontmoe ting"; waarin de parochianen en andere genodigden elkaar bij een kopje koffie kunnien ontmoeten en spreken Op ver wordt donderdag 17 november, f- morgen, gehouden en begint al YOL \m?Ig*n*O?:kJWa.rt.OVWr r»fl,e YILMAZ GUNEY - Turkije T^aat ove727r'ó^7n "'dTe stérk "op elkaar tijken. Maria (Jessamin Starke) en Ann (Geraldine Cha plin). Maria kómt haar oude vriend timebasis De functionaris is onder meer belast met leden werving. organisatie van do af deling ert* public relations. De contactfunctionaris kan boven- dien een bemiddelende rol spelen bij deskundige voorlich ting aan midden- en kleinbe drijf Het NCOV maakt namelijk gebruik van een aantal deskun digen op eiconomisch,' juri- disch. personeels-en planolo- Khot. 3e Nestor met Ben van gi»ch gebied De heer Ruissen Swaay is Zeeuw van origine en de Deze laatste groep moest proo- laatste jaren werkzaam als do ven afleggen In Speuren, ge- cent bij de stichting Bouwcen- hoorzaamheid en pakwerk 4 trum Rotterdam en als conou- Eens te meer blijkt dat de af- tent vpor de stichting Verlotbe- richtingssport niet meer uitslui- strijding in de bouw tend voor mannen is Aan dit kampioenschap namen op oen aantal van 12 met min- dér dan 3 vrouwen deel Vancouver. Canada Gastspreker op deze dag w dra G Boer, hoofd Werelddiako- één en vier uur kunnen daar I neat van de N H Kerk Dre G j Boer 18 aanwezig geweest to Vancouver De werkdag begint Sm 10.00 uw; de zaal te open om BSO uur. De toegeng te 'tv;-- nov. a.s. om zeven dorpshuis "de r r weer haar jaarlijkse uitvoering dagavond 23 november a s een Door de verschillende groepen najaarsverkopmg Dat gebgurt iann«in« an klau- hei Zaterdag 19 november wordt de jaarlijkse Missionaire Werk dag voor de regio Zeeland ge houden Dit gaat uit van de Ne derlandse Zendingsraad Deze werkdag word! gehouden in de Gereformeerde Oosterkerk te Goes, en heeft als thema Je zus Christus hot leven van do wereld' Dit thema is ontleend Mn Assemblee van de Zaterdag 19 novombera s io de Wergidfaéd vkn Kerken, die de eerste beurs Deze wordt go- I houden m de hal van "De Groenmarkt", het tuincentrum aan de Van Clttereweg Tussen te nemen aan oen puzzelrit lement Midden-Zeeland van Zaterdag a s. wordt aan de toepassing. Beide ritten zijn Nieuwstraat 55 te Goes de SpoeFo-theek "De Wissel plaats "officieel geopend Dat gebeurt s morgens om elf uur. waarna de nieuwe speel-o- theek tot 'S middags drie uur j voor iedereen open staat Voor de kinderen is er een wedstrijd op touw gezet Wie met een en diploma's van de Koninklijke sche deel hebben de kandida ten voor het 6e brevet en hét A Er is nog plaats voor nieuwe Ie- ling/Zuid.' en B diploma de insignes een den op de zaterdagochtend van i theoretische test moeten afleg- 9 00-10 00 uur en op woens- j t gen Ook E H B O, hoort bij de dagochtend van 19 00-20 00 of i bpleiding j van 20 30-21 30 uur. Voor ver- I 13 .00 uur speelt Tovaal H tegen De Koninklijke NMerlandse - defé Inlichtingen: W Noteboom rv.i,—m ru. w i Bond tot het Redden van Qreo-W 01106-1828de wedstrijden gratis* voert de toneelvereniging 'Kunstvrienden' in het s Heer Arendshuis te a Heer-Arends- kerke de klucht Zilveruitjes en augurken" op Entreeprijs 6.- aandezaal In de voorverkoop- vanaf 21 nov f 5.- Voorver koopadressen J Verwet, Lan- 11 00. Goes D1-SSV D1 10 00. Cortgene D1-Goes D2 10 00. Goes E1-Robur E1 11 00 Franz roept de hulp in van Olga en er ontwikkelt zich een nauwe band tussen de beide vrouwen, welke vriendschap door Franz als een t - - - t--- bedreiging wordt gezien met alle - tijdens dit filmgebeuren, waar. YOL 20.15-22.00 gevolgen ven dien - op meerdere films worden ver- I"; toond. Het Vrouwenfilmfestival beschrijving van de getoonde wordt donderdag 17 november, dims op het festival: Burgemeester en wethouders zijn van oordeel dat Goes aantrek- iets dergelijks) naar de spee’i-o- m^.e“*kh^.en b,ad’voor wórdt bevestigd theek komt krijgt een verras- laatste jaren groeit M*aar daarnaast is er het gevoel dat bepaalde 9 attractlepunten op zichzelf te "licht" j trekken Aan de Stichting Vrljetudsonderzoek zal onder meer wor- Z lé ontwikkelen, die in samen- werking met het Goese bedrijfsleven kunnen worden ontwikkeld -1 Daarbij valt In de eerste plaats te.donken aan de horeca en op de recreatie gerichte bedrijven, maar oek andere sectoren (waaron- profiteren.' 1 te onderzoeken welke meenschap "Als er wat moet gebeuren, gebeurt het ook. vaak gratis en doelmatig". Feest dus op 20 november a s voor de kerkgemeenschap Yerseke-Wemeldinge. welis- - punten in Goes te houden De wedstrijd begint om 14.30 l uur en wordt gespeeld op Aanvang 14.30 uur. Door pro- C311.C sportpark Het Schenge om blemen buiten ons om, is op het D110 C moment van schrijven, de D3 10.i Dukes lil De toegang is bij bei- i tegenstander van Robur 2 nog El 101 niet bekend Het zal wel een mngenFi 1000 uur jongens en meisjes on klou- tors is er weer hard gewerkt Ze toten hun activiteiten zien op straat te Gom De spullen zijn de brug ongolijk mlnltramp door do loden van de verent *ast, lage brug on op do lange glnfl zeir vervaardigt waaron mal Ook zijn er verschiliendo der mooie handwerken Tevens vrije oefeningen In de pauze is kan men oen kopje koffie of sr oen verloting met moote prtj- thee gebruiken Do verkoping te zon iedereen is hartekjk wei- tueoen zeven en negen 's t'on* avonds on iedereen is welkom Kloetinge Al-Gom A1 om 14 30. Zierikzee 81-Goes B1 handelaren aanwezig, terwijl Aanstaande zondag 20 no- ook de vereniging met haar vember zal er op sportpark Het nieuwtjes en materialen enkele Schenge te Goes een boetende stand zullen bemannen. Dit al- «volkom, rugbywedstrijd te zien zijn. De wedstrijd tegen Dukes II Is voor de Goesenaren de wedstrijd van de waarheid Eerder dit seizoen leed Tovaal In Den Bosch een zeer twijfelachtigo vreemd maar waar voor nederlaag De Tovaal-spelers <te 3de maal achter elkaar een zijn daarom zeer gebrand op thuiswedstrijd en weer niet de een overwinning Bovendien eerste de beste Uit Sas van brengt een overwinning op Du- Gent komt Com Boys, een joft- ste concurrenten. Tovaal van draalt het de laatste wéken rand van de wgk mouw leven m gaan blazen Vooral omdat dit er de laatste ti/d steeds verder op echteruit is gegaan Met name hol aantal dieren 'lóópt sterk terug omdat van gemeentewege hier mét meer gezorgd kan wprdgh i Het buurtwerk yvtl door inzet van vrijwdhgen dearm veeendenng I I brengen Wg zouden bgvoorbeeld om beurten do dieren eten kunnen i gaan geven verzorgen en hun yeeMfvon acbponmaken Zodoen de kunnen den moer vorscntdende toorton dwreo m bet hertonkamp MtpMatst worden 4. W Aet buurtwerk denkt man dat hier met name voor een groep voor Vrede zal op 2.1 november re informatie over dit initiatief as te Goes een Vredesbóom planten Deze wordt aangeboden aan de plaatselijke gemeenschap en is bedoeld om vertrouwen uit te 01100 I S 192 bankbiljetten; 688 videospel; 689 mapje EurochequM; 691 bromfietshelm; 694 handdoe ken en overhemd; 695 dames- tasje; 697 bankbiljet; 698 lang- harige rode kater POSTBUREAU HAARTSDIJK OOSTKERKSESTRAAT 24 tel 01198-1552 Fietspömpje. autowjeldop; I kruiwagen; grijs poesje; bank- uitgezet door Digny Sinke uit biljet; paar gymschoenen, zil veren kettinkje; paraplu POSTBUREAU s ARENDSKERKE RIDDERSTRAAT 3 TEL. 01106-1516 kmderportemonnee broekje -Z«- t Het 1 e elftal van Goes zit wat in de lift door 2 achtereenvolgen de overwinningen Zondag a.s staat de uitwedstrijd tegen de Schutters in het programma en met de wil om te winnen moet het mogelijk zijn hier ook twee punten te pakken De inzet zal dan echter wel 100% dienen te zijn, maar dat het kan is iets dat zekér is. Goes 2 ontvangt het 2e elftal van S C Gastel Gezien de situatie tot nu toe zal het weer feen zware opgave zijn, maar misschien lukt het een keer Het programma is verder Renesse 2-Goes 3 1430 uur. Renesse 4- Goes 4 12 30 uur en Goes 5- Renesse 3 11 0Q uur* Het lijkt wel een stedenspel Bij de leuqd kelingen heeft tot doel het zwemmend en varend redden te bevorderen De Goese Red dings Brigade leidt de léden op tot zwemmend redder Belang stellenden zijn tijdens het exa men en de les-uren welkom en liunnen dan tevens verdere in lichtingen krijgen De nieuwe lessen starten in januari 1984. Hoofddoel van het onderzoek is om 0e Monomwche «vaarde ven i het toerisme voor Gom nog verder te ve<groten Het college hoopt dat het mogekjk zal zijn om htermee nieuwe arbeidsplaatsen te 1 scheppen, heel in hét bijzonder voor beginnende ondernemers Maar uiteraard la da kornet van moor toorwteri naar Goéa ook van grcxit t>eiang voor het bestaande be<iri|tsi«ve< overwinning Bovendien eerste de beste Uit Sas van it AAn nvAnMinnin» Ail. Gent komt Corn Rnv* A«n irvrk- kes iï, één van Tovaals" groot- 9® ploeg met veel Inzet. Bij ons de kop in de 1e klasM/afde- i goed. Het moet mogelijk zijn de Bruse Boys A1-Robur Al 1100 uur. Robur Bi-Heirfkonszand B1 14 30 uur, Robur £2-Robur Kapotte 01-Aobur Robur D2-KapeUe dat hot mogekjk zal zijn om vertoond door de Marta Magda j naar Goes ook van tanacantory De hoer K. van Eersel speen orgel spreken in de aarde en de toe komst De scholen zi/n uitgeno- digd om met zelfgemaakte teke ningen en teksten oen en ander te omlijsten Het vertrek voor de stoet ze! plaatsvinden om kwart vóór drie vanaf da Grote Markt te Goes De boom zal worden ge- De regio Zeeland van Vrouwen Ruissen aangesteld als régio naal contactfunctionaris voor het Christelijk Ondernemers Verbond Hij is werkzaam van uit Gom als vrijwilliger op part-

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1983 | | pagina 5