i a a a aTarose i WAT EEN STREEK..WAT EEN STR: 3K..WAT EEN STREËC Int. Folkloristisch Ritueel” te Goes MdienstE met ”Het Eeuwig Danstheater Showband Beatrix uit Lewedorp treedt op Theatergroep ’’Purper” treedt op te Wemeldinge Verkoop kinderzegels is vandaag van start gegaan. l Sint Nicolaastocht van De Vrolijke Tippelaars 2PP,.sa**rda0- y. november, antourf op Ut parueerterrein houdt de wandetoportverenL t ----- - ging De vrolijke tippelaars Him haar traditionele sint nlcoiaaa- chocc toe** in W“1"94n Aan deze Bij do medaille uitreiking M het wandeltocht kan Iedereen clubgebouw zal do Stot wam deelnemen. Man heeft do keuze, aanwezig zijn Do voreniolnG uit M volgmtoo atmarKton 5.10 hoopt 4 f h 's-Heerenhoek kreeg na vee! breekwerk id I 5 Jmt garantie Kinderzegelcomité Goes heeft 2 stands Leden vergader! n- Financieel verslag Rode Kruis Zuid-Beveland West Met ’’Comedy en-Close Harmony” rn Dorpshuis 1983 Jonge vereniging draait goed 1 KEUKEN Dr. A. F. Philipsstraat 9 11 Goes. Telefoon 01 100-21222 F »- Bca- 'ang 8.45 laar Sê )E BEVELANDER- 7 ijl ii --- volgende week vrijdag staat dat dan te gebeuren. Er wordt grote belangstelling verwacht in het verenigingsgebouw te Lewe dorp bij dit "zaaldebuut" van showband Beatrix Het optreden, waaraan een feestavond vastzit, begint avonds om zeven uur. Vóór de in werden door enkele pauze speelt de showband vier nummers. Na de pauze spoelt toneelvereniging ''Groede'' en kele eenakters "An de Marolle- put" en "Trine el keure had" Tijdens de pauzes worden er loten verkocht en daarna is er gelegenheid tot dansen. B0. VMeoln- OPEN HUIS op vrijdag 18 november van 14 00 22 OOu Nieuw in onze toonzaal kompleet programma gashaarden houtkachels ellesbranders Ï800-lf.00 uur. Hoofdweg 30 te RIMend. Telefoon Dl 135-1800. fztzmtzrd mgdBMtogwtRM. De «mam zijn rottonig uMpaot. det men do Bint on Aston s .1 Nteoe. Roemenië, Zigeunermotieven) I PASTORALE.. •T< J. H. Ook 4 1 Hoofdstraat LAND6E I- J. A Zijlmans. bieden. 'Purper 1" werd gemaakt, met en Ingestudeerd massee kor. tig.» pestoor. 'e-Hoer Aroadetosrire. /Heer hoek. 'e-Heoron- Hoede ion) uur. tl lijke Unie van Vrijwilligers zullen gedurende zes weken vanuit twee speciale verkoopstands de kinderzegels. velletjes en mapjes te koop aanbieden, als- dewerking varï de bevolking is men er zelfs In geslaagd in de korte tijd van het bestaan nieü- nacht Het ophalen van de bruid uit de ouderlijke woning is al evenzeer een ritueel moment als de meer voor de hand lig gende bruiloft, het dansen met Oranje te Goes begint om acht uur. tere ontwikkelingskansen voor sociaal, geestelijk of lichamelijk gehandicapte kinderen in Ne- bestond uit een half uur zang met waV 'absurde gekte' er doorheen. en werd een groot sukses Peekei Produkties, gepersonifi- ceerd in do figuur van Wouter Stips. sprong toe, zag aan on haaide over. Van<t dat moment werd Pur- Lm 'H—. ■•mi I Lu» (^g I V \<i>> I J '1 \»>i imSHMMHo111' 'i weinig dubbelzinnige symbo liek. die ondanks alle etnische verschillen zeer internationaal blijkt De voorstetilng In WimilAnes begint uterdagavond om echt uur en de toegangsprijs be- 150 in de leeftijd van 9 tot 1'3 jaar. Er zijn 24 tamboers en 12 trom petten, Men hoopt overigens wat fi nanciële ruggesteun van de gemeente te krijgen Want van af 1 januari a.s zal men huur moeten gaan betalen voor de repetitieruimte Tot op heden mocht men gratis gebruik ma ken van het schoolgebouw. Dankzij acties en spontane me- Na de pauze: Na de pauze zal spreken een lid van de Staf van het Pro- vinciaal Commando van het R.K.K. met als onderwerp "De toekomstige taak van het Rode Kruis korps". aftastend onderling verstrikt ra ken in hun wederzijdse armbe wegingen. Na het zoeken van zichzelf In de ander komt het moment van vereniging lang- in hun eigen kring afscheid ne men van de voorbije levensfase, in luidruchtige en robuste vrij gezellenfeesten en giechelen- PURPER is opgerichLin als theatergroep die zang in het vaandel heeft Vanuit enige jaren oefening in 'close Regt Met verder harmony' besloot men met het cher en Jan Dagevos. backsta- opgedane enthousiasme deze ge kwam daar m de loop van det ingewikkelde en soms wat ste riele vorm van zangkunst met gebruik van theatrale mtddelen nieuw leven in te blazen I H In het NoMbos te VtMngen krijgen de wandelenre :oledeme* met speculaas. De showband Beatrix uit Lewe dorp heeft In de korte tijd van zijn bestaan naam gemaakt. In maart van dit jaar werd de mu ziekvereniging opgericht en dankzij veel oefenen en grote Inzet van bf stuur en leden zijn er goede vorderingen gemaakt. Zozeer zelfs, dat men voor vrij dagavond 25 november a.s. een uitvoering op het program ma heeft staan. Deze wordt ge geven In hot verenigingsge bouw van Lewedorp. Benoeming van de kaskom missie Jaarverslag van de Welfare. Jaarverslag van het Jeugd Rode Kruis Uitreiking van de G O R. di ploma's Benoeming van Mevrouw Minnen tot lid van het be- I stuur Benoeming van de heef R.jP' Slager (Arts) tot Colonne Cmdt. Rondvraag ook een groot vernieuwd as- Woensdagavond 23 november a.s. houdt de Rode Kruisafde ling Zuid-Beveland West een algemene ledenvergadering in De Prins van Oranje te Goes, aanvang acht uur. De agenda ziet er als volgt uit: Opening door de Voorzitter Vaststellen van de notulen van de A.L.V. d.d. 11 no vember 1982. - Jaarverslag van de secreta ris Alom waren de verwachtingen hoog gespannen, de vooroor delen ruimschoots aanwezig ('Ach wat jammer, een vrouw erbij') en de boekingen talrijk Het bleek moeiNjker dan de eerste keer; het niemandsland tueeen origmameit van de ieuo- toegenge* dige overmoed en de embech- Bukten p.p. teefkheid van hot vakmanschap Purper speelde in 82 83 voor alle soorten zalen die ons land kent: grote schouwburgen, kleine aula's en multr-funktlo- nefe culturele centra. Inmiddels Is het programma uitgegroeid tot iets wat men ca- baret blijkt te willen noemen; als dit 'veelzijdigheid' betekent is dat juist, anders niet meidrnge- Tetet 011 Bi-14B8. PRgTMTAIfTBf «ncHWUO VERANTWOORDE GEZINS VORMING. Buro voor pbeer iZTovFoOJMIM on 1B0M. VERENIGING TER BESCHERMING VAN HET ONGEBOREN KIND Hulp voor moeder en kind bij tel. 011 Met de oprichting van de show band Beatrix in maart jongstle den kreeg Lewedorp voor het eerst in zijn bestaan een eigen muziekkorps Tevoren wasTnen bij festviteiten steeds aangewe zen op medewerking van mu ziekverenigingen uit omliggen de plaatsen De showband werd opgericht op initiatief van de heer A.B. Murk. Als instruc teurs werden aangetrokken de heren Kees Meulmeester voor het tamboerkorps en Philip juich en applaus overal In het seizoen 1982-1983: optredens op TV: bij Mies Bouwman. Rof fel. IVO's TV-Show. meerdere radioklussen. een gedeelde Pall Mall Export Prijs en een grote kwantitatieve en kwalita tieve groei met betrekking tot het echte werk: de theatervoor stellingen. het paar naar de langverwachte sponde En dat alles dan ge paard gaande met een vaak jaar Roelf Denijs voor lichttech- niek bij PURPER 1 won de tweede prijs op het Cameret- tenfeetival, verscheen m TV- Het eerste optreden 20 februari programme s, dood radiowerk 1961 op het Amataurstostival on kwam met aan avondvuüon- van Theater t Hoogt in Utrecht do voorsteMngen m Nederlands Na anderhalf jaar breken en werken is sHeerenhoek een wan- delpromenade rijker geworden Zodra komend voorjaar de zon weer wat warmte zal hebben gekregen, kan men daar ongetwij feld terrasstoeltjes aantreffen Die promenade is het resultaat van een ingrijpend renovatieplan. waar de bewoners van 's- Heerenhoek langdurig naar hebben uitgekeken De parkeermogeHjkheden in het centrum van dé plaats zijn daarmee uitgebreid, en vooral de Heerenstraat is een stuk over zichtelijker geworden dan voorheen 't geval was Daartoe zijn er nogal wat huizen afgebroken moeten worden .De Ben Eden straat werd voorzien van een nieuw plaveisel en in het aanslui tende plan Kalishoek is men bezig met een uitbreiding Ook is de ontsluiting van dit plan oen stuk beter geworden Waar mogelijk zijn in het talud de kinderkopjes van weleer opnieuw toegepast en bovendien liggen ze een stuk gelijkmatiger dan de 's- Heerenhoekenaal de laatste tientallen jaren gewend was De genen die slecht ter been waren, hadden 'er moeite mee Op bijgaande foto's een bee id van de dorpskom van 's- Heerenhoek zoals die er meer dan 60 iaat geleden uitzag en een beeld van de nieuwe situatie. De vermoedelijk rond 1922 gdhomen foto van de Zevenhuizenstraat ademt weliswaar vee! romantiek, doch de situatie zou als gevolg van het doorgaande snelverkeer heel wat hoofdbrekens zijn gaan kosten neembar p.s. weer iars te mogen be- wandeltocht Moot •uoptaMn van do _T_jln»onn>. yxuif Mt MWMB iendoriaan 29, Goes. Telefoon 0 I T 00-18408 HoMtonezond, 'e-Heor Arendekorko. Nieuwdorp. Wolphoertadijk De praktijk ven do artsen Har Harten-Hedig, Van Driel. tekri. 01100-13930. ton: ven 0G-3O-12.30 17.30 uur. openingstijden - maandag t/m donderdag 08 00 12 OOu en 12i 30 16 30 u -A-r--7 vrijdag 08 00 12 00 u en 12 30 15 30 u donderdagavond 19 00-21 OOu zaterdagmorgen 09 00 12 00 u demonstratie van de AEG magrietron-oven U PENT VAN HARTE WELKONH f.1438 raen 06 00 uur J 24.00 uur. Z0NDAGBD1ENET >11.15 uur en u bek uw eigen a dan de dtchMtnjzip Ombudevrouw voor do AVP. Algemene Vereniging ter botter- Zatordog 19 november ai.0. treedt de theatergroep "Pur- per" op kt het Dorpehuie te WemekNnge. DM onder ouepl- ctfn ven de culturele conwnio- alo ven de gemeente Kapotte. "Purper” brengt het progrem- me "Comedy en Cloee Harmo ny”. De jonge groep la In zijn programma erg veelzijdig on beeft heel wat amueement te v go grap. Lewedorp, Nieuwdorp. Zr O. ven Ltora. Telefoon 01103-2000 Goes. WMbotminodorp. Kloetinge. Kattendijtae: Br Van de Veen. Telefoon 01100-27148. on Wolphaertadijk: Br J. ven Motie. Tol 01199-7B0. Kapalle-BlezeHnge. Womel- dinge. Haneweert-Bchom, Yereeke, Krulnfogary Krabbem Zr S. Verschoor. Telefoon 01134-2867. OUDER - OUOERHULP: Ton bohokve van ouders mot sen geeayoMc gehendkapt kind. m 01100- 20552. In twee verkoopstands Is vandaag, woensdag. In Goes de verkoop van kinderzegels 1983 begonnen. Ook elders In Zuid- en Noord- Beveland zullen de komende dagen de kinderzegels aan de man worden gebracht In Goes Is het plaatselijke klnderzegelcomlté ondersteund door de Unie van Vrijwilligers. De zegóts zijn door ‘Joost Roe- lofsz kleurig uitgebeeld en dra- sortiment wenskaarten De oj>- gen ale thema: 'Kerst en Kind" brengst van de kinderzegels en Een groepje kinderen van de kaarten wordt besteed aan be- Caspar Berseschool zóu 's 1 morgens de eerste zegels ko pen en zelf ontworpen prent briefkaarten frankeren en ver- derland en in de Derde Wereld, zenden. Te Goes zijn de verkoopstands Medewerkers van de plaatse- open: hoofdpostkantoor: dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 15^00 uur A Heyn: dinsdag, vrijdag en zaterdag van 9.30,tot 15.00 uur. speelde parten Het Mn was verdwenen, het andere was nog niet komen opdsgen. Meer woorden moeten er niet aan worden verspild; het pro grsmma. dat in zekere zin een voorzetting was van PURPER 1 slaagde zeer en wederom ge vraagd. die beiden geen mo ment hebben geaarzeld Toen kwam de hete zomer van J i 1980 muziek van Erik Brëy. op tak- 1982. PURPER 2 werd gemaakt ihg hoog sten van Haye van der Heyden - _:t en geregisseerd door Lex de Willem GüL —j. - - RsnoRminn van HUISARTSEN: Goes: Spreekuren zaterdag en zon dag Van 10.00-10.30 uur en ven ”17.00-17.30 uur. Dr D. P. W. Keizer. Fr. de HoL Het Internationaal Folkloris tisch Danstheater brengt don derdagavond 17 november a.s. morgen dus, In "De Prins van Oranje" te Goes "Hei Eeuwig Ritueel". Centraal thema Is de versmelting van twee mensen tot oen paar en dat alles be heersende thema gaat lr\ de verschillende culturen met steeds andere rituelen ge paard. Riten die wel zijn te her leiden tot achtereenvolgens de begrippen aftasting, acceptatie en voltrekking. Het nieuwe programma van hot Danstheater is gebaseerd op zowel het fundamentele thema van de ontmoeting van de jonge mens op vrijersvoeten, als de* grote verscheidenheid aan ri tuelen daarbij in de diverse lan den en landstreken van Europa In het eerste deel van het pro gramma wordt het zoeken, het aftasten en het testen van de mogelijke toekomstige partner gedemonstreerd In een cho reografie waarin we de Bosni sche Glamoc zien, een zonder muziek gedanste test waarin jongens de huwbare meisjes bepaald hardhandig op de en Noordelijker streken (Zwe- proef stellen, maar ook een den). En zo woldt het pre-pa- montenegrijnse dans waarin de ringsritueel pfgesloten met de toekomstige partners rond el- wederzijdse acceptatie, kaar klapwieken als baltsende Het tweede deel van het pro- de bruid en de uitgelSiding van .kraanvogels, of een Tiroler gramma zal gewijd zijn aan de Lkndler waarin de partners al rituelen rond de voltrekking van het huwelijk. In dansen en de len van dansen, opnieuw uit Europa van zuid tot noord zien we hoe jonge man en vrouw elk BORBTKANKERPATllNTEN spreek u uf'™n11.00 tot 12.00 uur. Telefoon Q1100-21270. ZEEUN8 KONBULTATIEBURO 8 00-18 00 VOOR ALKOHOL EN DRUGS Centraal Bureau Middelburg, Beekstraat 30. Telefoon 01180- 37320. Buro Goes. Ooetwel 103. letof. 01100-28420 Buiten kantoor uren telefoon 01180-37320. INITIATIEFGROEP BUfTEN- DBE WERKNEMERS .DE BEVELANDER" txj mew. T. HeUioo- on 01131-338^0» WC Sparrvotak 13. zaam dichterbij In een suite van bourées, duetten en contre- dansen van zo verschillende oorsprong als Frankrijk (Berry), de meidenkransjes op de avond Midden-Europa (Hongarije, voor de grote dag voor de grote Abee. ts de heer 01100-1 DRANKPROBLEMEN VA run er om u te helpen. AA (Anonieme Alcoboli Elke dinsdag om 19.30 WjnoaardstraM 32. Goes, bu» 338 4330 AH Middei Telefoon: 01100-13588 (Jan) ën 011302853 (Co). BEJAARDENVERVOER GOES EN KLOETINGE iedere dmadag. woensdag en ooncMroag. Aanvragen Mn dag van tevoren tusaen 9 OQ on 10.00 uur. Telefoon Q1100-2388E en 15 km. Da start to om 14.00 vaal wancMgaro te uur vanaf het clubgebouw van i Zeeland Sport aan het Baa- kenaburgMein Ie wandelaar* die l. MSagan entvangen aan fraaie Ma vert riaat, i Doscrt' gen. total. Mi ten, Harten-Hoilig, Vin Driel. Aamoutae on v. 3. Vlugt wordt waargenomen door dr Herten. Clara s Pad 12. Hernkenszand. Telefoon 01106-1234. Van vrijdagavond 20.00 uur tot I maandagmorgen 08.00 uur. Boodschappen zo mogelijk tus sen 09.00 en 10.00 uur. Heinkenezand on omgeving: Praktijk van dr J. A Fortrie. Weekenddienst vanaf vrijdag 18.00 uur tot maandag 08.30 uur dr J. A. Fortrie. Clara's Pad 31. Harnkenszand Telefoon 01106-3074./ Hanaweert. Yereeke en Kruiningen: Van vrijdagavond 19.00 uur tot zondagavond 22.00 uur. Spresk- I uur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. Dr J. de Beij. Lange Geer 21. - Hanaweert Taief. 01130-1344. Krabbendljka. Rllland-Beth en Waerde: De voorstelling in De Prins van Van vrijdagavond 19.00 uur tot -- - - -*-• zondagavond 22.00 uur. Spraak- uur voor dringende geveMen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogeliik vóór 10.00 uur Dr A. Constandaa. Noordwag lefoniache sfagyakan van 14, Krabbendljka - Telefoon 011 $4-1444. Da praktijk ven de ertsen En- tink. Vreeswijk, Éckherdt on Riemeijar uit Kloetinge, Ka- poBe en Wemeldlngo wordt vraargenomen door dr J. K.-J. Eckhardt Koningin Emmastraat 16, WemeWinpe Telefoon 01192 Van zaterdagmo tot zondagövon Spreekuur voor vellen: van 11.00-11.15 uur en ven 17.00-17.15 uur. nakadtes H heek. Oveaande. Boraaele, Driewegen en s-GrevenpoMer: Dr J. Geldof. Kortewag 23. Drie wegen. Telefoon 01195-278. NOORD» BE V E LAN D: Spreekuren zaterdag en aon- p dag ven 11.00 tot 1130 uur. Wlseenkarice en Km De praktijk van dr Haaken wordt waargenomen door dr J. A van Arkel, Voor straat 13. Wlsaanka.»#. Telefoon 01107-1318. Spreekuur voor dringende ge vallen: van 11.00-11 30 uur. Kottgene en Colijnepiaat: tel Ö110^201797(01 0VI02- De praktijk ven dr WJ. Klein 1583. tal 043-620244. WOeeink wordt waargenomen door dr J. A Karsaeboom. Ooat- straat 15. Kortgeno. Telefoon 01106-1319. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00- 11.30 uur. TANDARTSEN: MootachMoalHtee Spreekuren zaterdag- on zon- lening in Zuid- dagmorgen van 10.0Ö-11.00 uur. velend: Zon» Dr W. J. Duininck. Dorpsstraat Goes. Telefoon 60*. Krabbendljka. Telefoon 01134-2855. 1 En Dr H. S Heyers. Hoofdstraat 77. Kortgeno. Tol 01108-1992. APOTHEEK: Ds Zeeuwse Apotheek. Grote Markt 10, Goes. Telefoon 01100-15255. Openingstijden voor dnngende geveilen: op zaterdag ven 08.30- 1 7.30 uur; op zondag ven 10^0- 11.30 uur en venTC." 2.Z2 uur. DIERENARTSEN: Visites gaarne aanvragen vóór 09.00 uur. De praktijk ven dr G Boneechanschor. dr J. L J. Geakem an dr J. C. M. Huiqe wordt waargenomen door dr G i BonMchsnscher 2. Krwninoen. I Telefoon 01130-1233. Goes. Heinkenezand. Noord Bevelend: Dr M. P. C. Kareiae. 'a-Hem Hondrikskinderendijk 118, Goes Telefoon 01100-20656. Yereeke en omgeving: (kleine huisdieren) Mevr. L. Huiekée-Comaliaea. Molenlaan 24, Yereeke. Telefoon 01131-2756. Krebbendijke en omgeving: Nootuvwq 331 Krebbendijke TeL 01134-2140.’ WIJKVERPLEGING: Baarland. Boraaele. Driewe gen, EllewoutadUK a-Graven- polder. a-Heer Abükerke. a - Groenendijk voor het trompet terkorps. De showband is in middels uitgegroeid tot een bloeiend korps met 36 kinderen we uniformen aan te schaffen: Met name kledingbedrijf G. Geers uit Vlisaingen was daarbij de jonge vereniging erg ter wille en leverde de pantalons. Jasjes en baretten werden door enkele ouders vervaardigd. Ook aan donateurs ontbreekt het de showband niet Men heeft er momenteel zo'n 160 Ouders sn donateurs hebben er bij het be stuur op aangedrongen om sens oen uitvoering te geven en "kleine circuit. Gejuich en ap plaus alwaar men verscheen. Hat programma werd negentig keer gespeeld, waarna Jan Da gevos te kennen gaf zijn lang zaam wegglijdende studie toch serieus te willen nemen en de groep verliet Voor hem in de plaats werden Adelho'd Roosen pms grappige ernst oen arnsti- en Tolne van Bentham ge- Taiaf mfchSn 12275 en 0110 TELEFONISCHE HULPDIENST. In geeatelijka en sociale nood: telefoon 01180-15551. BURO VOOR RECHTSHULP: Loekada 35-37. 4331 HW Mid delburg. Taief. 01180-37120. INFORMATIE EN ADVIES: Infoeantrum. WUngaardatraat 32. Gom Taief. 01100-16511. NVSH - MIDDEN-ZEELAND: wijnoaarostTMi w,. uoes. Tawfoon 01100-11413. MMS- *1 -1 -6-8 inTO wcrw FlUipOIWnST nW*OOV8*f1 Verkoop zijn voortaen geza menlijk op e*a maandagmrond - ven da maand ven 20.00 uur tot 2130 uur. De Telefonische Hulpdienst dm NVSH ia te beraiken ondm nuMmorj)1100-21724. GEHANOICAETEN ADVIES BUREAU ZEELAND ArN.1.8 AV.O. - GO.N Kosteloze hulpverlening aan al- gsh*ndics(>t*n. DogBüik* t>” 09.00- 12.00 uur en ven 13.00-17.30 uur, telefoon 01180-23692. Ook voor hutoboxookon. GEZIN8- EN BEJAARDEN VERZORGING. ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJKJflfERK 11, Go an 13J groeien De VM^ngmvD. EJSmLcCmS. r do tocht VOL bant/Zoetend Nadere GEZINSVERZORQMira. BE JAARDENHULP. ALG. MAAT- 8CHAPMBJJK WERK EN IN FORMATIE EN ADVIES OP DIT TERREIN. Proteëtmite to»- torkodteHjko Stichting voor a_-^-as aa_ OtOfWtVOf* en Noord Be toemetraat 53.. >1100-21270. op het, Oïde .30-1030 uur sneven 1ZÜ- Hoofdweg 30 Telefoon 01 IJ KONTAKT

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1983 | | pagina 13