lansen Iwwdirrs 1 At itiiwiiMtCMt Mohoo-iwmJ 28.50 CRÉPE-STOFFEN /GOUDs ^DEO DEMO! Vader en zoon Heuseveldt te Driewegen: VISSER I OOK ZELF MAKEN...? REKEN MAAR! 'i voor PEZEWEEK I Bedrijfsleven Goes praat met gemeente over meerdere actuele zaken .4 -ZELFGEBOUWDE MOLENS TREKKEN VEEL BEKIJKS 4 BIEMEN 13 Woensdag 16 november 1983 35e jaargang no. 46 WH i&i.' - Niet uit voorraad vader Kopieën O.a. over toerisme, Vendet en motelbouw V In het bloed Op de foto I. en .PARFUM j f LANGE KERKSTRAAT 44 GOES O<: KING OF WAU Video koop)* bij •I Molenaars bakkers Waarheidsge trouw Vergadering Goeg-Zuid i TECHNISCHE EN HISTORISCHE GEGEVENS Van zoon te veel kleuren èn bedrukt in prachtige dessins: scheerwol, polyester en cr0o-Jersey; kwaNtelts*steffen 150 om brood MOTEL MONDRAGON WMUÏBI1 HMZH m (insttsi vu sosotnu va uthom *MII«-IS«Wt SCHIPPERS EDELMETAAL TH 1 Oi ■•■.SI 120.- KONTANT Niet te verklaren 9HHHII stand van zaken lindewUu len) i- vorm Intocht'van SIM In Yerseke I 'J ’Ij E nróóktD 198.= onze Jt In de i I ban ■m/J van de molen 1 i het weekend Nu ze eenmaal middags om vier uur. l A ben en de mensen hebben vra gen dan vertel Ik wel eons wat Op zaterdag 19 nov. is de specialiste van CHANEL aanwezig om u vrijblijvend huid- én make-up adviezen te geven. Voor iedere klant een leuke H meter hoog De molens staan er al tien resp twaalf jaar. De 'wipper' is deze zomer enkele maanden ver dwenen geweest, omdat hij aan een grote onderhoudsbeurt toe was. Nu staat hij er weer en bij voldoende wind draaien de 'vier witte wijven' hun rondjes door het luchtruim en draait het schoepenrad hozend door het' water. Arnemuiden en Nieuw- en Sint- Joosland. Op die toto's ontdek ik achteraf toch altijd nog de tails, die ik later weer kan ge bruiken bij het ontwerpen van een nieuw schaalmodel zijn we weer wet dichter bij Sint Nicolee» gekomen. Za terdag kbmt hi/ onder meer per boot in Yerseke een en de week erop in Goes De 5e december komt in zrcht en wie niet tot bet laatste ogenblik wil wachten met het doen ven een keuze voor surprise of cadeau doet er goed aan mi al op pad te gaan In De Bevelander van deze week kunnen de vele adverteerders u daarbij de weg wijzen Voorts ook weer de nodige redactionele informatie. veel leren, want geen enkele molen Is natuurlijk volmaakt". Momenteel bouwt Han in zijn 'werkplaats' hard aan wéér een schaalmodel (1:10), ditmaal van de molen 'De Hoop en Ver- enne-wt. v«n po* wo*»t»A*l »c goe« Foto: Han Heuseveldt bij 2 van zijn zelfgebouwd* molens. Rechts de korenmolen van Driewegen ("De Grenadier in het midden de wip- watermolen van Noordeloos ("Wind is werk"). WU OOKH 1 De overgrootvader van de heer Ki 3 MAM (F) VOOR UW GOVOfN SIFRADFN MUMUN. TANOOOUO (N UOONOUS OOR VOOS H«Et HOOGSTE MMOEtS UMaebreUe vie» doeywlMMeiMiea. Hem, cowwvwrs. TV»* 15T/M19 NOVEMBER wtxHuw vweosAce 9t JoeobMtnMt 1S-87 wmneea. wi. eiias-inoo areeewtéene; Eén keer slechts Is het stil tij dens ons gesprek Die stilte valt, als we aan Han de vraag voorleggen, wat hem eigenlijk zo ip molens aantrekt Hij denkt zwijgzaam na. In alle hoeken en gaten van de 'bovenkamer' zoekt hij zichtbaar naar oen antwoord Je hóórt hem den ken: ”Dat,soort stomme vragen stel je niet aan een molen lief hebber want het is niet te ver klaren Toch komt er een begin ven een antwoord: "Het fascineert me gewoon ontzettend: de enorme kracht ven de wind, die door hout en staal zodanig wordt overgebracht, dat die joekels van molenstenen gaan draaien. Er gaan enorme krachten door een molen heen, hoor”. Het zijn vader en zoon Heuse- veldt, die beiden een 'klap van de hebben gehad: ze zijn verzot óp molens Het handwerk van zoon Han springt daarbij het meest |n het oog, want In de voortuin van het huis aan de Korteweg staan twee prachtige grote molens. Wie Driewegen binnenrijdt vanuit de richting Ovezande, kan ze niet missen. Als het waait, draaien ze er lustig op los. (Van e«n onzer redacteuren) DRIEWEGEN Eeuwen geleden stond het geslacht Vlle- gendhart In het zuidwesten van Nederland bekend als een geslacht van roemruchte molenaars en molenbouwers. Heden ten dage houden In Driewegen twee verre nazaten van deze familie het vak van molenbouwer nog In ere. Niet als beroep natuurlijk, maar als hobby. talloze moeten (na)getekond en De liefde voor molens zit de Heuseveldts op een plezierige manier in het bloed. Ze ervaren het bepaald niet als een molen steen om de nek. Hun kennis sen, die op vakantie gaan, we ten waar ze vader en zoon een genoegen mee kunnen doen: ansichtkaarten van molens Een schilderij in de achterka- Ook de heer Heuseveldt sr bouwde in het verleden als hobby enkele schaalmodellen van molens Die kunst is gaan deweg van vader, op zoon over gegaan Han maakte de eerste molens al in de tijd, dat hij op de ambachtsschool zat. Ook de werktekeningen maakt Borssele geweest bij Van Wee Ie. Ik kom trouwens In erg veel molens. In Nisse hen Ik de hele restauratie op foto vastgelegd. En ik heb ook de restauraties gevolgd in bijv Wemeldkige Talloze malen stoppen auto mobilisten (vooral als ze kinde ren bij zich hebben) in de weekeindes en in de vakantie bij de molens pm de kleurige bouwwerken van Han Heuse veldt te kijken. En even zovele malen wordt de fotocamera ge pakt om de molens te vereeu wigen ’’Geen enkel bezwaar tegen’’, reageert Han (32) op die be langstelling voor zijn molens. "Als Ik toevallig In de tuin bezig Het gemeentebestuur van Goes is van oordeel dat hoé van be lang is dat er regelmatig overleg is tussen de verschillende be- j langhebbenden en de te hou den informatiebijeenkomst maakt daar onderdeel van uit Het voltallige college van bur gemeester en wethouders zal F- trouwens acte de préeonco ge- j ven Verscheidene van de te behandelen plannen hebben direct of indirect betrekking op de werkgelegenheid Er wordt flinke belangstelling verwacht W'i "Ze komen ook wel eens aan de deur, om te vragen of ik niet een kleintje kant-en-klaar heb staan de schuur. Dan moet het ant- woord altijd ‘nee" zijn. Zo'n molen bouw je niet-in één avondje Aan elk van deze twee molens heb ik een jaar gewerkt, leder vrij uur in de avond en in De ene molen is een z.g. acht- kanter (een kopie van de vroe- buiten staan, vergen ze nogal gere korenmolen van (Driewe- gen). De ander is een wipwa- termolen (een kopie van een molen in Noordeloos). Als de wieken in de hoogste stand -. de bouw van het nieuwe sportcomplex (2 sporthal- Han Heuseveldt gebruikt voor de bouw ven zijn molens me- ranti-hout. De diverse hout- delen worden zoveel mogelijk aan elkaar gelijmd Als er spijkertjes gebruikt moeten worden zijn het meestal ko peren spijkertjes De molens worden in een werkplaats achter het huis gebouwd De z.g. achtkanter (de korenmolen) werd in drie segmenten opgebouwd: do ondertoren, de romp en de kap Deze molen heeft geen binnenwerk, de wipwatormo- len heeft dat wel. De stalen assen van de molens lopen op kogellagers De korenmolen is een model van de historische molen 'DE GRENADIER die in 1695 in Dordrecht als gortmolen werd gebouwd. Hij werd in de achttiende eeuw ets run- of schorsmolen naar Goes over gebracht Hij kreeg een plaatsje aan het Ravelijn De Grenadier Dit halve -maan- vormige bolwerk werd naar de molen genoemd In 1856 werd 'De Grenadier' (exclusief de onderbouw) naar Driewegen gebracht on els korenmolen in gebruik geno men. De moten werd in 1970 gesloten. De wipwatermolen 'WIND IS WERKis een getrouwe kopie van de gelijknamige polder- moten, die in Noordeloos (Al- blasserwaord) stoet Vooral - het binnenwerk heeft veel aandacht en tijd gevergd Het vangwiel (aan de as) zet de windkracht om in dreaikracht via de schijfloop (ook wol 'bonk daar genoemd) Een loningsspH gaat loo drecht naar beneden Onderin de molen zit aan die konings- spil een ondorschijfloop «Mt. - Die thijft een waterwiel een en het waterwiel brengt de dreaikracht over op een wete- ras. Die wateras zet op zijn beurt het schoepenrad in be weging De (echte) wipwatermolen in Noordeloos heeft een funktie bij het op peil houden voq de waterhuishouding van de Al- blasserwaord wat dichter bij huis (Ovezande 2x. Ellewoutsdijk 2x,- Blezelin- 9«) wachting’ in Borssele. De bovenkant van de kap komt op 1:30 meter. De wieken krijgen een vlucht’ (- diameter) van 2.10 meter. Qp b®n vaak in di® molen van Het gemeentebestuur van Goes heeft een uitnodiging verstuurd naar het bedrijfs leven. Men wil de ondernemers Informatie geven over het be leidsplan en de daarmee sa- - I voor 1984. Die bijeenkomst wordt gehouden In De Prins van Oranje te Goes en wel op dins- de aanleg van een kabelnet ih de gemeente Goes de'bevordering van het toe risme de toekomst van het Ven-., ij det-skelet de bouw van een motel het onderhoud van de Goe- se straten - het plan Stoofstraat - de contacten tussen be drijfsleven en gemeentebe stuur De volgende onderwerpen zul len onder meer aan de orde worden gesteld de bevordering van de werkgelegenheid, waarvoor de gemeenteraad een extra bedrag beschikbaar heeft gesteld de aanvullende werkgele- genheid derwetse manier de kap eens uitbreiding van het betaald parkeren in Goes - verbetering van de stadsbe wegwijzering de aanleg van de zuidwes telijke binnenstadsontslui- tingsweg f I I 1 I Heuseveldt sr was de laatste molenaar van de houtzaagmo len aan het Kaaskenswater in Zierlkzee. Later kozen de Heu seveldts een beroep, dat vroe ger nauw verbonden was met dat van molenaar: ze werden allemaal bakker "Mijn grootv ader was bakker, mijn vader was het, ikzelf was het. mijn broer is het en mijn zwager ook", aldus de heer Heuseveldt Wissenkerke, waar ik vaak op de molen van Verhage kwam. Tussen 1948 en 1968 ben ik hier in Driewegen zelfstandig bak-, ker geweest, daarna (tot mijn- pensioen) bakker in loondienst. De bakker kon je vroeger niet los zien van de molenaar wat onderhoud". "Ik krijg ook wel eens het ver zoek om een klein model voor iemand in opdracht te bouwen. Maar men schrikt dan al gauw staan, zijn de molens zo'n 4.50 van de prijs. D'r gaat toch al gauw zo'n 200 gulden aan ma teriaal in zitten. Alleen een asje kost al 100 gulden", aldus Han. hij zelf, aan de hand van gege- vans en afbeeldingen In zijn molenboeken. "Ze op schaal worden de maten moeten worden aangepast", aldus Han, die In het dagelijks leven timmerman Is bij aanne mer Den Dekker In 's- Gravenpolder. Inmiddels heeft hij al zo'n 12 menhangende plannen kleine en grote molens ge- 1984. Die blieenknmat bouwd. Ze zijn overal in Neder land te vinden (Nieuw-Vennep, Doesburg. Zundert, Rotterdam. óagmlddag 29 november a.s., mer van huize Heuseveldt is Sint-Maartensdijk), maar ook middags om vier uur. dan ook bijna niet meer zicht baar door alle molen-ansich- ten., die rondom in dé lijst zijn gestoken. Naast het met molens bedekte schilderij hangt een kalender. Jawel, met molens. 'En In de voorkamer is een aparte boe kenkast gereserveerd voor mo lenboeken. "Alles wat er over molens verschenen is. hebben we wel", aldus vader D. Heuse veldt (63). "Ik. denk niet, dat we veel mtwen Het Algemeen Bestuur van de Stichting Buurtwerk Goee-Zuld vergadert op woehsdag 23 no vember as in de Pit aanvang 19 30 uur Aan de orde komen onder meer de volgende pun ten: - Voorstellen tot statutenwij ziging, verband houdende met verdergaande demo cratisering van de bectuure- Bespreking met het bestuur van de JeCgdsdoe i Bespreking stand van zaken gemeentelijke (Mannen tot herstrukturering van het eo* ciaal-óultureel werk, en de opstelting van de Stichting Zaterdpg 19 november arriveert Sint Njcolaas in Yerseke Rond 'twee uur wordt hij op het Ha- venpiatdhu verwacht Paard on koets zullen/daar klaar staan om hem na de ongetwijfeld vor- moeiende bootreis op te van gen De Sint maakt de reis mot twee schepen, te weten de "Jan I Vorwoij'' on de "Duizend Vre zen", Rond halt drie zal de op- tocht zich In beweging zetten -. Er wordt de volgende route ge volgd: Havenplateau. Buren- polderweg. Van Randwijck- straat. Ten Houtenstraat. Dr. van Rooyenetraat. Gr van Zoe- lenstraat. Ha ven dijk. Kaaistraat en Damstraat Tegen tien vóór drie brengt de Sint een kort be zoek aan Wrodelust". waarna de tocht verder gaat via de Mo lenlaan. Breeweg. Oude Toren straat Dreef Kerkplein, naar het voormalig gemeentehuis Om half vier wordt hij daar begroet door burgemeester H. Boer I ”Er komen ook «vel eens mole naars of ox-molenaars langs. Die willen dan graag op de ou- vastzetten. Dat kan allemaal. Die oude molenaars zeggen al tijd, dat de korenmolen zo waarheidsgetrouw la nage maakt. Dat vind Ik persoonlijk het mooiste compliment. Over igens kan Ik van die molenaars f^>Kt.LD*G TWI.EDPAK Itl SC. NtSDWE. BRüThE hcrvcttTnt. f z. - - «fT^HCORA COLTRUI BH lH VELE. KLCUAKN. F IK KAK TfGCN 6KM ^STOOTJC.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1983 | | pagina 1