After Care kanker, praat erover!!” Groep: ’’Borst- Leren leven met gevolgen van borstoperatie of -amputatie Jansen Juweliers] I m«.r 34.50 ANNELIES WAGENAAR I ZELF MODE MAKEN.... REKEN MAAR! Tennis voor de jeugd op woensdagmiddag te Goes DEZE WEEK ^K>NG OF WATERPROOF WATCHES Woensdag 2 november 1983 - 35o jaargang no. 44 schoonheidsspecialiste 1 Nazorg populierenstr. 13 goes tel. 01100-30060 LANGE KERKSTRAAT 44 (JOES Omroep Goes vergadert speelgoedzaak [voordeel met Burda BACK Gevreesde ingreep MANTELSJOFFEN (ook double face) Prachtige kwaliteiten 150 cm breed Zo definitief Opgezette kliertjes” Pavane geeft concert in Kloetinge Gesprekken ”Als een hel” Geen keuze k Zrf, AAtoanftnd H Z fin/ 01100-16924 Gedachten Diamanten paar te Goes Rh.''Mi r - f T jr-r/, HET BEGINT MET 'n Grot* op kunnen gebruik maRéri van een de heer en mevrouw I, de Laat- De middagen op de woensdag worden gehouden van twee tot Alles gebeurt op vrijblijvende en 'geboren mevr Sara Marita vete uiar uur »r> etaan nndar Iaiz4rars v/riiioilliz-ia IA/aI vil» ioran riAtuArLt a_ii I |ul i 1 -• 4 f?SS Ai. I "Maar nu is er een uitweg voor vrouwen, die een soortgelijke operatie ondergaan. Er kan nu Iemand naar je toekomen, die ook bezig met de instructie (onder deskundige leiding) van de z.g. tymfe-drainage Dat is een soort zeU-massage tegen vrijwillige basis. Wel zijn er uiteraard kosten aan verbon den. Voor het hele seizoen, dat loopt van oktober tot en met april, betaalt men 9Q,— per deelnemer, i Knippatronen: Simplicity en tegenwoordig nog altijd even zeer aangrijpt als zeven jaar geleden Maar tegenwoordig zijn er (overal In Nederland) mogelijkheden voor opvang on begeleiding door dames, die het allemaal zélf al een* heb ben meegemaakt. Video koop je bij MHIIH II I IIIH (Van een on: ter redacteu ren) KLOETINGE/tGOES - Het is een uiterst gevoelig onderwerp. Weel vrouwen lopen er het liefst met een grote boog omheen. Toch heeft gemiddeld 1 op de 12 vrouwen in ons land ermee te maken: b or stopera tie of -amputatie, .als gevolg van kanker. INKS, TfÓM^NDAjéïlE- vier uu{ en staan onder leiding van STK-functionaris Fons van Zundert. Verscheidene leden van de tennisvereniging zullen de kinderen begeleiden, waar door ze een behoorlijke bal- en Mevrouw J. de Wilde-Weststra- te (61) uit Kloetinge was nauw betrokken bij de start van de Buvelandse After Care groep. Toen zij zeven jaar geleden werd geopereerd, moest ze de klap helemaal zélf verwerken, met steun van haar man. Mevrouw H.J. van Eerten-de Weert (67) uit Goes werd begin vorig jaar geopereerd Pas na ruim een half jaar kwam ze in contact met de After Care groep Beide dames doen hier hun relaas. Daaruit wordt duidelijk, dat de gevreesde operatie een vrouw chirurgie’ vallen. Maar dat be-’ stond toen nog niet. Kort en goed: die operatie zou dus per definitie een verminking gaan betekenen. Je vrouw-zijn wordt beschadigd. En juist daar heb ben de meeste vrouwen zo'n enorme moeite mee". Weer nieuwe Veelal komt in dit soort, 'zake- - lijke’ gesprekken de feitelijke nazorg automatisch aan de or de. Een aantal dames verschijnt na verloop van tijd op de con tactmiddagen van de groep In het PMD-gebouw In Goes. Me vrouw De Wilde is actief in het After Care werk, mevrouw Van Eerten bezoekt regelmatig de contactmiddagen "Toen ik wakker werd, was de eerste impuls: voorzichtig on der je armen voelen Maar ik voelde niks. Ik heb de zuster gevraagd, of de borst eraf was Ze zei ja. Nou. dan krijg je een klap op je kop, hoor. Het is zo definitief" "Ik had na de operatie geen noodprothese gekregen. Dok ter Dijkhuis vertelde me over het werk van de After Care groep. Ik ben daar niet onmld- dellijk op ingegaan Ik ben niet zo’n prater en ook niet zo’n clubjesmens Het heeft nog ruim een half jaar geduurd, voordat ik contact zocht. Je moet toch veel verwerken en je went nooit aan de nieuwe si tuatie. Je wordt er elke dag mee geconfronteerd Niemand ziet het weliswaar. En ik krijg ook vaak te horen, dat ik er ondanks alles goed uitzie. Maar je mist toch wat. Het is niet uit te leg gen, als je het niet zelf hebt on dervonden". (De Aftar Care groep houdt elke dinsdag van 11-12 uur spreekuur in het PMD-gebouw in Goes Te lefoon 01100-212 70 -Vragen naar de After Care groep Elke derde woensdag van de maand. behalve in juk on augus tus. is er om 14 uur oen contact middag in het PMD-gebouw aan de Zonnebloemstraat S3 in Goes. De nadruk ligt daar op praktische voorlichting Bovendien zijn ar al tijd protheses aanwezig Inlichtingen kunnen ten allen tijde worden ingewonnen bij mevrouw De Wilde in Kloetinge. tel. 01100 28325 De After Care groep houdt zich ook bezig met de instructie van de z.g. lymfe-drainage Dat is een soort zelf massage tegen onge wenste vochtophoping in de ar men) wanneer we gevraagd wor den”, aldus mevrouw De Wilde. GEZICHTSVERZORGING •ELEKTRISCH ONTHAREN VOLGENS DE BLEND- METHODE vergoeding van ziekenfonds mogelijk op doktersadvies (9 •DIVERSE HARSMETHODEN •COSMETISCHE CAMOUFLAGE (o.a. bij acné. lidtekens en wijnvlekken Mevrouw Van Eerten ontdekte het' knobbeltje tijdens familie bezoek in Zutphen. "Ben je mal. Dat zijn opgezette kliert jes”, reageerde haar man. Zelf zegt ze: "Ik snap die reactie wel, Je denkt al gauw: dat overkomt mij toch niet? Het duurde overigens nog een week, voordat ik het lef had om naar de huisarts te gaan. Dat was nét vóór de Kerst. Hij maakte een afspraak voor me in het ziekenhuis. Precies tussen Kerst en Nieuwjaar kreeg ik de bevestiging. Er zat iets en het De After Care groep houdt zidh moest eruit "Voor mezelf had ik geen pret tige feestdagen, maar ik heb niemand lastig gevallen met mijn gevoelens. Waarschijnlijk had dat ook iets te maken met verdringing. Je wilt tenslotte niet direct aan het ergste den ken”. Ook zij kreeg vóór de operatie vae de chirurg te horen: "Zit er weinig, dan snijden we het eruit ZH er veel, dan moet de borst afgezet worden." Ze gaf op de voorhand toestemming voor een amputatie, als dat tij dens de operatie nodig mocht blijken. borst moeten afzetten. <eeft u daarvoor toestemming? Tja, en wat moet je dan? Je hebt geen keus. Ik Het eerst nog voorzich tig de opmerking plastische zelden emotioneel De amputatie-patiénten krijgen na de operatie sinds kort een noodprothese. De dames van de After Care groep komen thuis veelal voorbeelden van (definitieve) protheses laten zien. Ze verstrekken daarbij adressen van de winkels, waar de portheses aangemeten en verkocht worden De meeste vr ouwen hinken ei genlijk op tvwae gedachten: ze willen niets nriet het onderwerp te maken h ebben, maar ze controleren toch regelmatig of ze geen knobbeltjes voelen. Want daar bcigint het altijd mee: knobbeltjes. Het geeft vaak een geestelijke klap, als er i nderdaad een ver dikking voeilbaar is. Vaak pa niek. Vaak <x>k een poging tot afweer. Hoe dan ook: een emo tionele reac tie. De gevolg* m van de operatie (veelal een amputatie) worden in de omgeving niet altijd goed begrepen. De vrouw voelt zich in haar vrouw-zijn aangetast. De morele steun van haar man (of mensen uit de naaste om geving) is in het algemeen broodnodig. Woensdag 16 november belegt de Stichting Omroep Goes een vergadering in gebouw "Amici- tia" te Kloetinge. In een uitno diging aan een aantal instellin gen wijst het bestuur van de stichting er op. dat de pas ver schenen medianota ruimte heeft geschapen voor het me dium lokale omroep. Er zullen namelijk zendmachtigingen worden afgegeven aan repre sentatieve instellingen en de stichting Omroep Goes stelt vast dat zij al geruime tijd bezig is met het samenstellen van zo'n instelling. De vergadering in Kloetinge begint 's avonds om zeven uur en het bestuur wil de belangstellenden volledig inlichten over het belang van een medium als lokale omroep en de vorderingen die de stich ting intussen heeft gemaakt Zaterdag 5 nov. a s geeft het Kamerkoor "Pavane uit Goes o.l.v. Hans Smout een concert in de Geerteskerk te Kloetinge. aanvang 20.00 u. (kerk open 19 30 u.) Op het programma staan de opera Dido and Aeneas' en de ode 'Great Parent HaU' van Henry Purcell, alsmede de in- strumentale suite uit de opera 'Scipione' van G.F Handel Medewerking wordt verleend door: Rita Dams sopraan; Ca- roline de Jongh sopraan; Mar go v.d. Laak sopraanf Toos Se- verens sopraan; Margareth Beurtders alt: Jacques Her mans tenor en Peter Kooy, bas. alsmede het Nieuw Rotterdams Kamerorkest o.l.v Tom de Vree Kaarten zijn in de voor verkoop verkrijgbaar bij het Muziekcentrum Goes. Korte 1 Kerkstraat 17. Goes. Entree prijs: 10,— p.p.; CJP en 66 slagvaardigheid kunnen doen. De beginnend»Junderen p I M K V '1. i A mini-baan Er wordt van ver scheidene hulpmiddelen, zoals ballenkanon, hoepels, pionnen en mininetjes, gebruik ge maakt. leder kind dient over een racket te beschikken en sport- kleding aan te hebben Wie be langstelling heeft kan zonder enige verplichting een kijkje nemen. Men behoeft geen lid te zijn van genoemde tennisclub. "Enkele dagen voordat Ik hef ziekenhui* verliet, kwam er een dame om me een borstprothe- se aan Ie meten. Het werd ge woon voor je geregeld: Ik kreeg direct een zware prothese. Er wa* verder geen keuze”. ongewenste vochtophoping in de apnen Mevrouw De Wilde zegt tot slot over de gevolgen van een bor stoperatie of -amputatie: "Je jaren gewerkt heeft bij dokter Entink te Kloetinge. Uiteraard mochten ze op deze bijzondere dag veel gelukwensen in ont- >nw,i j >»v,— v” vangst nemen, waarbij we ons alles inbegrepen uiteraard graag aansluiten. Sinds bijna drie jaar is op Noord- en Zuid-Beveland een z.g. After Care groep werkzaam (After Care is het Engelse woord voer ’nazorg Het is een werkgroep van vrouwen, die zelf een borstoperatie of -am putatie achter de rug hebben. Ze protieren nu om elkaar en andere vrouwen, die kort gele den zijrrt geopereerd, te leren leven niet de gevolgen van de Ingreep. Dat gebeurt door per soonlijke gesprekken en door het verstrekken van praktische informatie. De groep heeft veel medewer king van de Protestants Inter- kerkeMjke Stichting voor Maat schappelijke Dienstverlening in Zuid- en ^oord-Beveland (PMD) in Goes’ Mejuffrouw C. Laban en de heer J. Kollaart van de PMD hadden ook de hand in de oprichting van de After Care groep. Zij legden de contacten met de medische wereld Met name chirurg dr. C.M. Dijk- Mevrouw De Wilde vertelt, dat huis, is een verklaard voorstan der an de werkwijze van de nazorg-groep. Dat geldt ook voo>r het hoofd van de chirurgi sche afdeling en voor de kruis vereniging. Tot en met april voor 5 - 12 jarigen ze het beruchte knobbeltje ze ven jaar geleden zelf ontdekte. "Mijn huisarts reageerde met: "Ik geloof niet, dat het kwaad kan”. Maar ja, aan dat soort onzekerheid heb je niks. Ik kreeg een verwijsbriefje mee voor de specialist, maar ik moest de afspraak zélf maken. Zo ging dat toen nog. Drie we ken later was ik pas aan de beurt. Die drie weken beleefde ik" als een hel "Tegenwoordig gaat dat an ders Nu grijpt de huisarts In vele gevallen direct de telefoon om een afspraak voor je te ma ken. Dat is een enorme verbe tering. Je‘hoeft nu niet meer zo lang te wachten". "De chirurg zei me vooraf: als het kwaadaardig is en als er al veel uitzaaiingen zijn, zal ik de de emoties al kent. Dokter Dijk- zich niet op. De gesprekken zijn huis wijs) de patiéntes op het bestaan van onze groep. Er kan in het ziekenhuis al een gesprek geregeld worden, maar het kan ook later thuis. We gaan direct, VAM DC. V*LC.,VU.C. schTtt>w«h£m truTcn Th ANCOAA-MOHAlft EEN KNOBBELTJE.... hoeft er niet moe te koop Ie lo pen, maar je hoeft ook geen wegkruipertje te spelen’*. De^ennisvereniglng T.8.I. ver- UOL Jn samenwerking met Tonnis - on Sportcentrum Schelde Internationaal aan de Verrijn Stuartweg te Goes ten- nlsspelmlddagen voor de jeugd van 5 tot en met 12. jaar. Be doeling I* om de jeugd gedu rende do hele winter op speel se, doch georganiseerde wijze bezig te houden met tennis (voorbereidende tennisspel). "Daar komt nog bij, dat een borstamputatie niet afdoende kan blijken te zijn. Zowel me vrouw De Wilde als Ik hebben het geluk gehad, dat we niet nabestraald behoefden te wor den. Maar de angst, dat er later nog een Ingreep nodig Is, blijft door je hoofd spelen. Niet da gelijks, maar toch regelmatig. Je kunt je gedachten nu een maal niet stilzetten", aldus mevrouw Van Eerten. Tijdens het verwerkingsproces kunnen de dames van de After Care groep aan nieuwe patién- ten veel steun geven. Desge vraagd komen ze praten (zeg maar: luisteren). Ze dringen Voor inlichtingen kan men te recht dagelijks na hatf twee bij Tennis- en Sportcentrum Schelde International, tol. 01100 - 27421 Vorige week wopnedag vierden -L 72 Merits in het bejaardenhuis "Schild en Hof’ aan de Voor stad in Goes hun diamanten bruiloft Beide echtelieden zijn goed bekend in het Goese, aangezien ze beiden hun hele leven in de omgeving van Goes hebben gewoond. Izaak de Laat was vele jaren werkzaam in de landbouw en fruitteelt, terwijl de in Kapalle "De opvang van amputatie-pa- tiéntes was toen nog lang piéf aan de orde. Het bestond ge woonweg niet. Er^-was thuis weliswaar tpr gezinshulp, maar de geestelijke klap -heb Ik samen ^met mijn man moeten vegtrerken. Dat Is gelukkig voortreffelijk gegaan". !n de Bevelander aandacht voor een grootscheepse vei- Hgheidsactie van de gemeentepolitie in Goes in samen werking met Veilig Verkeer Nederland Die actie richt rich op de (brom)fietsende schooljeugd. Onder meer rullen de hotsen van 1100 basisscholieren de komende weken op de scholen in Goes e o onder de loep worden genomen en voorat ral worden gelet op een goede verlichting. Dat alles onder het motto: "Fietser laat je tien Op de streekpa- gina leest u er meer over. f IK BEN BANG VAN STOF J

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1983 | | pagina 1